Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 26.03.2012

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 26.03.2012
Tid           : 18:00 - 22:41 
Til stede  : 35 representanter. Heidi N. S. Storstad fikk permisjon og forlot møtet f.o.m. sak 33/12. Til stede 34 representanter. Tore Landstad møtte f.o.m. sak 34. Til stede 35 representanter.    

Tegning av en konvolutt - send Epost til alle faste medlemmer i kommunestyret (outlook)   
som webmail (hotmail mm), kopier tekst til mottakerfelt

Dokumenter utdelt i møtet:

 1. Brev datert 06.03.12 fra KomRev. Endring av oppdragsansvarlig revisor.
 2. Tilsynsmelding 2011 fra Statens helsetilsyn.
 3. Brev datert 26.03.11 fra Utdanningsforbundet. Kommentarer og refleksjoner til Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal 2011.

  
Sakliste som PDF              Protokoll som PDF 
Sakliste som Word            Protokoll som Word   Videoopptak fra møtet  
Alle vedlegg til møtet samlet, del 1 (PDF, 24 Mb)
Alle vedlegg til møtet samlet, del 2 (PDF, 28 Mb)
(vedleggene måtte deles i to dokumenter på grunn av datastørrelsen)

   

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 023/12 Godkjenning av møteprotokoll  27.02.12 Protokoll
PS 024/12 Kontrollutvalgets årsrapport 2011  Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll
PS 025/12 Årsmelding Verdal ungdomsråd 2011 Saksframlegg 
Vedlegg 1
Protokoll
PS 026/12 Årsmelding for Eldrerådet 2011 Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll
PS 027/12 Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Verdal - Årsmelding 2011  Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll
PS 028/12 Helgådal IL - søknad om kommunal garanti for banklån Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll
PS 029/12 Detaljregulering for felt B6 Sentrumstunet Reinsholm 1721/23/86 Saksframlegg
Vedlegg 1
Vedlegg.2
Vedlegg 3
Vedlegg 4
Vedlegg 5
Vedlegg 6
Protokoll
PS 030/12 Evaluering seniorpolitikk Verdal kommune Saksframlegg
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Protokoll
PS 031/12 Midlertidig innleid arbeidskraft Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll
PS 032/12 Tilstandsrapport for barnehagene i Verdal kommune

Saksframlegg
Vedlegg 1

Protokoll
PS 033/12 Tilstandsrapport grunnskolen 2011 Saksframlegg
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Protokoll
PS 034/12 Tilstandsrapport Møllegata Voksenopplæring 2011 - 2012 Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll
PS 035/12 Interpellasjon fra Sp, Frp, H, V og SV - samhandlingsreformen Saksframlegg Protokoll
PS 036/12 Spørsmål til ordfører fra Venstre: Nedsetting/ettergivelse av eiendomsskatt Saksframlegg Protokoll
PS 037/12 Orientering - Protokoll

 

 

Oppmøte kommunestyrets møte 26.03.2012
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Gerd Janne Kristoffersen DNA Medlem Nei forfall
Linn Beate Tromsdal DNA Medlem Ja  
Jonny Arild Haugan DNA Medlem Ja  
Lennart Johansson DNA Medlem Ja  
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Ja  
Bjørn Jorodd Holmli DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Kjetil Aarstad DNA Medlem Nei forfall
Bjørn Aarstad DNA Medlem Nei forfall
Berit Gustad Nessø DNA Medlem Nei forfall
Kjell Woll Sigurdsen DNA Medlem Nei forfall
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Torill Elverum DNA Medlem Ja  
Terje Aksnes SP Medlem Nei forfall
Vigdis Haldorsen SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Ja  
John Hermann FRP Medlem Ja  
Berit Musum FRP Medlem Nei forfall
Signar Musum FRP Medlem Ja  
Anita Karlsen SV Medlem Ja  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Ja  
Arild Kvernmo Pedersen H Medlem Ja  
Anne Grete L. Valbekmo H Medlem Ja  
Knut Snorre Sandnes H Medlem Nei forfall
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Johannes Rosvold V Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Nei forfall
Rolf Tømmerås DNA Vara Ja Gerd Janne Kristoffersen
Thor Bertil Granum DNA Vara Ja Berit Gustad Nessø
Jon Lennart Sellæg DNA Vara Ja Kjell Woll Sigurdsen
Emmanuel Glordy Bowah DNA Vara Ja Kjetil Aarstad
Kirsten Johansson Malmo DNA Vara Ja Bjørn Aarstad
Andor Jermstad SP Vara Ja Terje Aksnes
Silje Heggdal Sjøvold H Vara Ja Knut Snorre Sandnes
Heidi Nora Sagaard Storstad FRP Vara Ja Berit Musum
Tore Landstad FRP Vara Ja Berit Musum/Heidi Nora Sagaard Storstad

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 
 
 
 
PS 023/12 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.03.2012 - Se video

BEHANDLING:
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
“Protokoll fra møte 27. februar 2012 godkjennes.”

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Protokoll fra møte 27. februar 2012 godkjennes.

 
 
 
 
 
PS 024/12 Kontrollutvalgets årsrapport 2011     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.03.2012 - Se video

BEHANDLING:
Ved votering ble kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:
Kommunestyret tar “Kontrollutvalgets årsrapport for 2011” til orientering.
  
 
 
 
 
PS 025/12 Årsmelding Verdal ungdomsråd 2011    Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.03.2012 - Se video

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Kommunestyret tar Årsmelding Verdal Ungdomsråd 2011 til orientering.

 
 
 
 
PS 026/12 Årsmelding for Eldrerådet 2011 Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.03.2012 - Se video

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Kommunestyret tar Eldrerådets årsmelding for 2011 til orientering.

 

PS 027/12 Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Verdal - Årsmelding 2011    Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.03.2012 - Se video

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Årsmelding 2011 fra rådet for likestilling av funksjonshemmede i Verdal tas til orientering.   


 
 
 
 
PS 028/12 Helgådal IL - søknad om kommunal garanti for banklån      Til toppen av siden

 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.03.2012 - Se video

BEHANDLING:
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Verdal kommune stiller seg positiv til søknaden fra Helgådal idrettslag om kommunal garanti for et lån på kr. 500.000,-.
 2. Verdal kommune garanterer i form av simpel kausjon for et lån på kr. 500.000,- til Helgådal idrettslag i forbindelse med kjøp av tråkkemaskin.
 3. Lånet skal være nedbetalt i løpet av maksimalt 12 år.
 4. Långiver sørger for at Verdal kommune sitt garantiansvar opphører når Helgådal idrettslag har innfridd lånet.


 
 
   
PS 029/12 Detaljregulering for felt B6 Sentrumstunet Reinsholm 1721/23/86      Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.03.2012 - Se video

BEHANDLING:
Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Vedlagte forslag til detaljregulering, datert 13.12.2011, med bestemmelser sist rev. 09.03.12, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.
 
 
 
 
 
PS 030/12 Evaluering seniorpolitikk Verdal kommune Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.03.2012 - Se video

BEHANDLING:
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Etablert ordning med seniorpolitiske virkemidler videreføres.
 
 
 
 
 
 
PS 031/12 Midlertidig innleid arbeidskraft     Til toppen av siden

 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.03.2012 - Se video

 

BEHANDLING:
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Ordfører orienterte om saken.

AP v/Bjørn Iversen fremmet forslag om at saken utsettes til kommunestyrets møte 30. april.

Ved votering falt utsettelsesforslaget med 17 mot 18 stemmer.

Bjørn Iversen (AP) fremmet følgende forslag til “Det langsiktige perspektivet”:
“Det langsiktige perspektivet:
Ørin overnatting AS sitt areal, hvor denne type virksomhet i dag drives med dispensasjon, etableres som permanent område for drift av virksomhet for midlertidig innleid arbeidskraft. Areal i randsonen av industriområdet, ved barnehagen, utredes som areal for etablering av langsiktig og regulert løsning for å huse midlertidig innleid arbeidskraft.

Begge arealene må gis tydelige regulerings-/bruksbestemmelser.

Oppføring av bygg i industriområdet for øvrig skal ikke inkludere overnattingskapasitet.”

Det ble først votert over forslaget fra Iversen som falt med 1 mot 34 stemmer.
Det ble deretter votert over formannskapets innstilling som ble enstemmig vedtatt.


VEDTAK:
Kommunestyret ber rådmannen arbeide videre med å etablere løsninger for midlertidig innleid arbeidskraft ut fra perspektivene beskrevet i saksframstillingen, spesielt følgende hovedprinsipper:

Det kortsiktige perspektivet:
Kortsiktige løsninger etableres ut fra at kommunestyret for en periode ser at det er nødvendig å være åpen for midlertidige dispensasjoner, og da basert på følgende kriterier:

 • Skal gjelde midlertidig innleid arbeidskraft. Dvs. annen beboelse av f.eks studenter er ikke tillatt.
 • Skal ha begrenset varighet. Dvs. det kan ikke løses ved oppføring av permanente bygg eller som 2. etg på garasje, verksted osv.
 • Skal i hovedsak basere seg på en bilfri tilværelse, dvs. begrenset avsatt plass til parkering
 • Trenger ikke å begrense seg til bare egne ansatte siden en begrensning vil bli vanskelig å følge opp.
 • Botilbud basert på dispensasjon forutsettes opphørt på det tidspunkt innregulert areal, hvor formålet er drift av virksomhet for midlertidig innleid arbeidskraft, står klart.


Det langsiktige perspektivet:
Med utgangspunkt i mulighetsstudien Verdal industripark arbeides det videre med å kartlegge mulighetene for å legge all drift av virksomhet for midlertidig innleid arbeidskraft til randsonen av industriområdet. Ørin Overnatting tas med i den videre diskusjonen.

Arealene må gis tydelige regulerings-/bruksbestemmelser.  Oppføring av bygg i industriområdet for øvrig skal ikke inkludere overnattingskapasitet.

 
 
 
 
PS 032/12 Tilstandsrapport for barnehagene i Verdal kommune Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.03.2012 - Se video

  

BEHANDLING:
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.
Barnehagefaglig rådgiver, Lisbeth Storholmen, redegjorde for rapporten PDF.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:
Tilstandsrapport for barnehagene i Verdal kommune 2011 tas til orientering.

 

 
 
 
 

PS 033/12 Tilstandsrapport grunnskolen 2011     Til toppen av siden

 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.03.2012 - Se video

 

BEHANDLING:
Heidi Nora Sagaard Storstad fikk permisjon og forlot møtet. Til stede 34 representanter.

Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.
Konst. Kommunalsjef oppvekst, Heidi Holmen, redegjorde for rapporten PDF.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2011 tas til orientering.
 
 
 
 
PS 034/12 Tilstandsrapport Møllegata Voksenopplæring 2011  Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.03.2012 - Se video

 

BEHANDLING:
Tore Landstad møtte. Til stede 35 representanter.
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.
Leder ved Møllegata Voksenopplæring, Torbjørn Nordvoll, redegjorde for rapporten PDF.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Tilstandsrapport for Møllegata Voksenopplæring 2011 tas til orientering.

 
 
 
 
PS 035/12 Interpellasjon fra Sp, Frp, H, V og SV - samhandlingsreformen Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.03.2012 - Se video

 

BEHANDLING:
SP, Frp, H, V og SV v/Marit Voll redegjorde for interpellasjonen.

--------------
Ordfører svarte slikt:
“Jeg takker for interpellasjonen.

Frosta, Levanger og Verdal har etablert et fellesskap i utviklingen av kommunerollen i Samhandlingsreformen, samt for enhetlig samspill med Helseforetaket. Felles samhandlingskoordinator, som er vår prosessdriver i dette arbeidet, er et av fellespunktene i dette. Innherred har et noe unikt utgangspunkt for slikt samarbeid, det at vi har et sykehus i vår midte. Kommunenes felles utgangspunkt politisk og administrativt er selvfølgelig å bruke dette som et pre i arbeidet med å utvikle gode tjenester og trygghet for innbyggerne.

Rådmannen i Verdal initierte derfor i fjor vår etablering av felles møtepunkt mellom ledelsen i helseforetaket og de tre kommunene. Hensikten med dette var å etablere en god felles plattform for arbeidet med Samhandlingsreformen. I forbindelse med dette møtepunktet ble spørsmålsstillingen om å ta i bruk noe av sykehusets bygningsmasse til de kommunale forpliktelsene som ligger i Samhandlingsreformen aktualisert. Dette ble etter en tid besvart negativt fra Helseforetaket, med begrunnelse at det ikke var plass.

I kjølvannet - eller omtrent samtidig - av dette har igjen spørsmålet om helikopterlandingsplass materialisert seg. Denne dialogen har vært ført mellom Levanger kommune og Helseforetaket, uten at Frosta og Verdal har vært involvert. Dette uheldige avisoppslaget med litt underlig vinkling tidligere i vinter medførte reaksjoner i begge våre kommuner – og også hos andre, men dette anses å være en tilbakelagt situasjon.

Imidlertid er det slik at det fra faglig og administrativt hold i Verdal kommune er gitt klart uttrykk for at en løsning hvor legevakt, etterbehandling av utskrevne pasienter og den kommunale øyeblikkelig hjelp - funksjonen samlet helt tett ved sykehuset vil kunne være en  god løsning. Som ordfører deler jeg denne vurderingen, jfr. at kommunene har spurt sykehuset om tilgang til slike arealer i eksisterende bygningskropp sommeren 2011. Dette er et kjent planleggingsperspektiv for de grupperingene som nå arbeider med helikopterlandingsplass, som må opp fra bakkenivå, og følgelig gir rom for bygningskropp under. Levanger kommune fører planarbeidet framover sammen med Helseforetaket, mens Verdal kommune er mulig leietaker - sammen med flere andre, eksempelvis Frosta kommune - på areal i bygningskroppen under helikopterdekket. Verdal kommunes perspektiv i dette er at det kan være ønskelig med en samordnet helseløsning som beskrevet tidligere her, sammen med Levanger og Frosta. Økonomi, altså leiekostnad, er en del av dette bildet. Mer om dette seinere i svaret.

Verdal kommune har altså i så langt to strategiske posisjoner: Det ene er at det er viktig med sykehus i regionen. På sikt er muligheter for å ta ned helikopter "direkte inn i sykehuset" - altså uten mellomtransport med ambulansebil - vurdert som en viktig premiss. Dette arbeider Levanger kommune som vertskommune for sykehuset med å utvikle sammen med helseforetaket. Dette er arbeid Verdal kommune nå blir orientert om undervegs, og kan støtte opp om viktigheten av på mange arenaer. Samtidig er det ryddig at det er vertskommunen som er spydspissen i dette arbeidet, mens vi andre interessenter - og det er som vi vet flere enn Verdal kommune - kan være støttespillere. Levanger kommune har på et svært foreløpig grunnlag satt av midler til investeringer i sin økonomiplan, og det med perspektivet at det ikke skal bli kommunale driftsutgifter.  Dvs at leietakere betaler slik at bygget forrentes på alminnelige vilkår.

Den andre strategiske posisjonen er hvordan vi lager de beste og tryggeste løsningene i forhold til våre forpliktelser i Samhandlingsreformen. Det samme bygget representerer i dette et mulighetsbilde for tjenesteproduksjon, og dette bildet er som nevnt vurdert som faglig interessant hvis forutsetningene legges til rette for det. Samtidig er det svært lite som er konkret enda, slik at både Frosta, Levanger og Verdal foreløpig ikke enda kjenner for eksempel kostnadene ved slik etablering.

På samme måte er felles legevakt - som også berører Inderøy kommune - en aktør i dette totale bildet. Legevaktselskapet – bestående av kommunene Frosta, Inderøy, Levanger og Verdal – har for øvrig nettopp inngått ny femårs leieavtale med Helseforetaket i dagens lokaler. Legevaktselskapet er svært fornøyd med dette.

Som ordfører holder jeg i denne saken nær kontakt med ordfører i Frosta, som er den andre samarbeidskommunen opp mot Samhandlingsreformen. Min gode kollega ordfører Johan Petter Skogseth og jeg har hatt flere samtaler om saken. Vi har hele tiden vært 100 % omforent i våre vurderinger.

Kort oppsummert innebærer dette så langt:

Det er vanskelig å se for seg at våre kommuner vil kunne finne det hensiktsmessig å utvikle en investeringsstrategi opp mot de forhold det her er snakk om. Det ligger flere forhold bak dette - eksempelvis en langsiktig risikovurdering, økt press på kommunale investeringsbudsjetter pga. primærkommunenes kjerneoppgaver i Samhandlingsreformen m.m. Investeringssiden av de svært foreløpige planene / ideene ser fremdeles ut til å være i en svært tidlig fase. Foreløpig er mangelen på informasjonen en utfordring, i begge kommunene – og inn mot andre partnere.

Samtidig er det liten tvil om at det faglig sett vil kunne være i våre kommuners interesse å knytte seg til et eventuelt felles bygningsprosjekt på fagfelter som tidligere er antydet i dette svaret. Den naturlige måten å gjøre dette på vil være gjennom leie av lokaler. Det sier seg selv at eventuelle slike avtaler vil måtte inngås på alminnelige forretningsmessige og konkurransedyktige vilkår. Slike eventuelle avtaler må selvfølgelig være transparente, der både avtalevilkår, anskaffelser m. v. framstår med nødvendig ryddighet.

Det sier seg selv, naturligvis, at slike avtaler skal underlegges alminnelig administrativ og politisk behandling hvis denne vegen etter hvert vil framstå som et faglig og økonomisk realistisk og godt alternativ.

Avslutningsvis:
 Det framgår av svaret at de planer / ideer / skisser som pr. i dag foreligger beskrives å være på et svært foreløpig plan. Foreløpig er ikke politisk nivå overhodet orientert verken i Frosta eller Verdal kommuner. Det samme gjelder for øvrig Legevaktselskapet og eierne der. Min kollega ordføreren i Frosta kommune og jeg har selvfølgelig bedt politisk nivå i Levanger kommune om nærmere informasjon.  Det er selvfølgelig vår intensjon å involvere de aktuelle politiske organer i våre kommuner så snart det eksisterer et grunnlag for det.”
-------------- 

Sp, Frp, H, V og SV fremmet følgende oversendelsesforslag til formannskapet:
“Vi ønsker en sak vedrørende organisering/lokalisering av legevakt, ambulanse, akuttsenger og etterbehandling av pasienter i samarbeid med Levanger og Frosta.”

Oversendelsesforslaget ble enstemmig oversendt formannskapet.

VEDTAK:
Oversendelsesforslag til formannskapet:
Vi ønsker en sak vedrørende organisering/lokalisering av legevakt, ambulanse, akuttsenger og etterbehandling av pasienter i samarbeid med Levanger og Frosta.

 
 
 
 
PS 036/12 Spørsmål til ordfører fra Venstre: Nedsetting/ettergivelse av eiendomsskatt Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.03.2012 - Se video

V v/Brita Kleven Thorsvik begrunnet spørsmålet sitt.

--------------------
Ordfører svarte slik:
“Jeg takker for spørsmålet.

Så langt er ikke kommunestyrets vedtatte formulering om mulighetene for å søke ettergivelse markedsført. Dette vurderes som mest hensiktsmessig å gjøre i forbindelse med at fakturaer blir sendt ut, og dit er vi ikke kommet riktig enda. Eiendomsskatten er lagt ut til offentlig ettersyn, og klagefristen er nettopp gått ut. I denne fasen har selve eiendomsskatten og takseringen, med tilhørende klagemuligheter, hatt naturlig fokus. Fokus på søknadsmuligheten ville gitt enda en dimensjon akkurat nå, og det er vurdert som større mulighet for villedende enn opplysende. Det neste nå er at fakturaer skal sendes ut, og innkomne klager skal behandles av skattetakstnemnd og overskattetakstnemnd. I tillegg skal rene feil rettes.

Når fakturaer går ut vil det bli naturlig at søknadsmuligheten blir gjort kjent, da er det betalingen og ikke takseringen som har fokus. Det mest naturlige er at denne informasjonen kommer ut i lokalavisen, ved siden av kommunens nettside.

Eiendomsskattetakstloven § 28 har følgende ordllyd:
“§28 Gjer særlege grunnar at det kom til å verta særs urimeleg om heile eigedomsskatten vart innkravd, kan skatten setjast ned eller ettergjevast av formannskapet.”

Det er altså mulighet til både å ettergi hele, eller sette ned skatten. Hver enkelt sak skal behandles individuelt etter søknad, jf kommunestyrets vedtak. Det er ikke etablerte særskilte kriteriesett i denne omgang, men det vil være naturlig å utvikle dette i det ordinære miljøet som har modeller og sakskompetanse i sosiale økonomiske spørsmål i kommunen. En liberal holdning må da parres med lovens ordlyd; “..særlege grunnar..” og  “…særs urimeleg…”

Verdal kommunestyre fattet i møte 29.05.2000 i sak 49/00 bl.a. slikt vedtak:
4. Kommunestyret presiserer at det gis anledning for minstepensjonister og andre med liten inntektsevne å fritas for eiendomsskatt etter søknad.
5. Kommunen praktiserer en liberal holdning ved vurdering av søknad om nedsetting eller ettergiving av eiendomsskatt, med hjemmel i § 28 i lov om eiendomsskatt”.

Verdal kommunestyret fattet i møte 11.12.2006 i sak 125/06 bl.a. slikt vedtak:
3. Kommunestyret presiserer at det gis anledning for minstepensjonister og andre med liten inntektsevne å fritas eiendomsskatt etter søknad.
4. Kommunen praktiserer en liberal holdning ved vurdering av søknad om nedsetting eller ettergiving av eiendomsskatt, med hjemmel i § 28 i lov om eiendomsskatt.

Verdal kommunestyret fattet i møte 12.12.2011 i sak 103/11 bl.a. slikt vedtak:
2. Kommunestyret presiserer at det gis anledning for minstepensjonister og andre med liten inntektsevne å fritas eiendomsskatt etter søknad.
3. Kommunen praktiserer en liberal holdning ved vurdering av søknad om nedsetting eller ettergiving av eiendomsskatt med hjemmel i § 28 i lov om eiendomsskatt.

I tillegg har vi fått følgende oversikt fra kemneren:
“Behandlede saker i skatteutvalg:
2009 – 11 saker.
2010 – 6 saker.
2011 -  8 saker.

Søkandsskjema sendes ved forespørsel

Skjema vedrørende søknad om nedsettelse/ettergivelse av utlignet eiendomsskatt er ikke lagt ut på den nye hjemmesiden til Verdal, men vil bli utlagt i morgen.””
--------------------


Tilleggsspørsmål fra Venstre v/BriBrita Kleven Thorsvik

Etterlyser informasjon om kriterier som legges til grunn ved behandling av slike søknader.

 
 
 
 
PS 037/12 Orientering     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.03.2012 - Se video

 

BEHANDLING:
Rådmann orienterte om:

 • Møte med PBL.
 • Forsøk med vikarpoolordning.
 • Tilsettingsprosess kommunalsjef oppvekst.
 • Skatt Midt-Norge har sagt opp avtale med servicekontoret.
 • Forsøk med videregående opplæring på arbeidsplassen.
 • Oppflising av gulvet på nyskolen.


Ordfører orienterte om:

 • Gjenvalgt i styret i Norskehavsrådet.
 • Avviklet årsmøte i representantskapet Legevaktselskapet.
 • Besøk fra Askim og Eidsberg kommuner med presentasjon av samkommunen.  – De er interessert i samkommunemodellen og skal prøve å få til et samarbeid.
Publisert: 17.09.2010 12:22 Sist endret: 25.10.2021 12:01
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS