Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

46/12-Urvold grustak

Detaljregulering for Urvold Grustak på eiendommen Mønnes Vestre gnr. 247 bnr. 1 i Vuku, Verdal kommune

Saksbehandler : Thomas Møller

Arkivref : 2009/2032 - /L12

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 22.05.12 44/12
Kommunestyret 29.05.12 46/12
     

 

Rådmannens innstilling:
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljregulering for Urvold Grustak på Mønnes Vestre gnr. 247 bnr. 1 i Vuku, rev 02.05.2012.


Vedlegg:

 1. Bestemmelser datert 2.5.2012
 2. Plankart datert 2.5.2012
 3. Planbeskrivelse
 4. Forslag til driftsplan
 5. Arealdisponeringskart
 6. Plan etapper
 7. Snitt etapper
 8. Snitt ferdig
 9. Detalj istandsetting og skjerming

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 • NGU rapport; Undersøkelse av grusforekomst i Vuku, Verdal kommune
 • Multiconsult rapport; Vurdering av fare for kvikkleireras
 • Arkeologisk rapport i forbindelse med reguleringsplan Urvold
 • Innkomne merknader ved offentlig ettersyn

Saksopplysninger:
Bakgrunn:
Planstyring AS har på vegne av Frøseth AS utarbeidet forslag til reguleringsplan for oppstart av grustak på eiendommen Mønnes Vestre gnr. 247, bnr. 1 som eies av Ove Urvold. Bakgrunnen for reguleringsplanen er ønske om å kunne levere gode stein- og grusmasser til bl.a. betong og
asfaltproduksjon.

Kommunen har i forbindelse med oppstart av planprosessen i 2009 gjennomført en vurdering av hvorvidt tiltaket falt inn under Plan- og bygningslovens (PBL) §§ 4-1 og 4-2. Kommunen fant da at det var riktig, i samsvar med PBL § 12-9, å kreve at det ble utarbeidet planprogram iht. til
§ 4-1. Med bakgrunn i Forskrift om konsekvensutrednings §§ 2 og 3 litra A-K fant kommunen at tiltaket ikke utløste krav om konsekvensutredning iht. PBL § 4-2. Vurderingene ble gjort i samråd med representanter fra Fylkesmannen og Fylkeskommunen.

Planprogrammet ble lagt ut på høring i perioden 29.10.2009 - 01.12.2009. Det kom inn fem uttaler til planprogrammet, fra hhv. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Nord-Trøndelag fylkeskommune, NVE, NTE og nabo. Revidert planprogram ble fastsatt av Verdal kommunestyre i møte den 13.04.10, sak nr. 037/10.

Planområdet:
Det aktuelle området ligger i Vuku i Verdal kommune. Adkomst er fra Fv 757 og Fv 758 over elva og videre langs Bollgardssletta frem til planlagt avkjørsel. Området består per i dag av noe dyrket mark og noe lauvskog. Området er bratt, og skogen har lav bonitet. Området ligger i en nordhelling, synlig fra Vuku sentrum, men på grunn av terrengets utforming og valgt plan for uttak vil innsyn til grustaket være til liten sjenanse.

Planstatus:
Det aktuelle uttaksområdet er i kommuneplanens arealdel disponert til område for Landbruks-, Natur- og Friluftsområde samt Reindrift (LNFR). Området omfattes/berøres ikke av noen gjeldende reguleringsplan.

Planforslaget:
Det aktuelle planområdet dekker et område på 153 daa, og av dette er ca. 117 daa masseuttak. Det totale uttaksvolumet er på ca. 1 800 000m³. Med et antatt midlere årlig uttak på 30 000m³ vil uttaket ha en driftstid på 60 år.

Selve uttaket skal drives slik at det ligger skjermet til i driftsperioden, slik at både støy- og støvplager vil være svært begrenset. Det er også nedfelt i bestemmelsene at gjeldende krav til støv og støy i henholdsvis T-1442 ”retningslinjer for støy i arealplanlegging” og Forurensningsforskriftens §§ 30-7 og 30-5 skal overholdes. Planområdet skal benyttes til uttak av grus, og opplasting og transport til foredling på Ørin. Noe foredling (knusing/sikting) på plassen må påregnes.

Planforslaget hjemler ellers at det oppføres midlertidige bygninger som skal benyttes til kontor, spisebrakker og andre anlegg som har med driften av uttaket å gjøre. I tillegg skal det etableres fangdam for å forhindre at finstoff og slam fra produksjonen renner ut i bekken og forurenser denne.
Det nye uttaket skal drives i etapper med utgangspunkt i avlingsveg langs grensa mot nabo i øst. Det drives mot vest fram mot ryggen, og avsluttes etappevis slik at driften ikke blir synlig fra riksvegen.
Området vest for ryggen fjernes etappevis fra toppen og nedover, og hver etappe isåes/beplantes etter hvert som man går nedover. På ytterkanten mot vest vil gjenliggende masser for hvert enkelt nivå fungere som skjerming mot både innsyn, støy og støv til såing og planting er ferdig etablert i bakvegg mot øst. Hver etappe avsluttes med at denne skjermvollen fjernes.

Adkomst til uttaket skal skje via eksisterende landbruksveg som går øst for uttaksområdet. Denne skal opprettholdes i minst like god standard som per i dag og avkjørsel fra off. veg skal utformes i henhold til Statens Vegvesen sin vegnormal for dette.

Det kommer av planbeskrivelsen frem at det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse i samsvar med DSBs veileder for slike analyser. Fire tema er nærmere vurdert, nemlig flomfare, grunnforhold, orkan og storm samt trafikk. I forhold til påviste problemstillinger et det bestemt at bekk skal sikres i samråd med NVE slik at denne ikke kan endre løp og gå inn i uttaksområdet. I tillegg er det i forhold til påvist mulig rasfare sør for planområdet, med mulig utløp til planområdet, bestemt at det skal etableres ledevoll som forhindrer at planområdet rammes. For best å sikre ledevollen som en varig konstruksjon er denne gitt eget planformål som LNFR kombinert med andre hovedformål. Området som det skjermes fra er markert som hensynssone som er gitt egne bestemmelser som sikrer at det i dette området ikke kan oppføres bygningsmasse.

Kommunen har vurdert tiltaket i henhold til prinsippene for offentlig beslutningstaking nedfelt i Naturmangfoldloven (NML) §§ 8-12 og kommet frem at det her ikke ligger noe til hinder for gjennomføring av tiltaket som planlagt. Dette med bakgrunn i det ikke er kjennskap til/påvist prioriterte, truede eller nær truede arter iht. Norsk rødliste for arter 2010, eller utvalgte, truede eller nær truede naturtyper iht. Norsk rødliste for naturtyper 2011 som vil bli skadelidende som følge av tiltaket. Kommunen vurderer at det eksisterende kunnskapsgrunnlaget basert på Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning og Artsdatabankens artskart samt kommunens egen kjennskap til området er tilstrekkelig i forhold til sakens karakter og evt. risiko for skade på naturmangfold, jf. § 8. I og med dette legger kommunen til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter de andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9-12.

Offentlig ettersyn:
Komité for plan og samfunn i Verdal vedtok i møte den 14.2.2012 (sak 16/12) at overnevnte plan skulle legges ut til offentlig ettersyn i medhold av PBL § 12-10.

I forbindelse med høring kom det inn åtte høringssvar fra hhv. NVE, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Ståle Moe, Trond Ståle Kvernmo, Reindriftsforvaltningen i Nord-Trøndelag, Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Sametinget.

NVE: Anbefaler at ledevollen mot mulig kvikkleireskred som i høringsforslaget kun er vist som hensynssone i stedet avmerkes som LNFR område, evt. i kombinasjon med formålet ”bebyggelse og anlegg” med tilhørende bestemmelser for å sikre konstruksjonen. Anbefaler videre at det tas inn en bestemmelse i planen med krav om geoteknisk vurdering av ledevollen.

Nord-Trøndelag fylkeskommune: Viser til kulturminnelovens § 8-2 for det tilfellet at nye og hittil ukjente kulturminner skulle bli påvist under arbeidets gang. I så tilfelle skal det tas kontakt med fylkeskommunen snarest råd.

Ståle Moe: Henvendelse på vegne av eiere av eiendommen gnr./bnr. 245/4 i tillegg til seg selv som eier av gnr./bnr. 245/1. Hevder at planlagt atkomstveg til grusuttaket vil føre til store støv og støyplager samt risiko for farlige trafikksituasjoner ved utkjøring fra gårdstun hvor det er skolebarn som går på og av skolebussen. Tilbyr seg å avstå dyrkamark til ny vei (traseforslag medfølger) med vilkår om full bruksrett til veien.

Dersom nytt veialternativ ikke godkjennes stilles det krav om asfaltering langs hele adkomstveien, fartsgrense satt til 30 km/t samt at veien kun tillates brukt til kjøring til og fra grustaket i tidsrommet 06.00-20.00 på hverdager og 08.00-18.00 i helger og helligdager/offentlige ferier.

Trond Ståle Kvernmo: Mønnes og Slapgård senk.Lag. ser for seg at kanalen som går nedenfor Urvold Grusuttak vil trenge hyppigere vedlikehold med fjerning av slam fra grusuttaket. Krever at driver av grusgruven renser kanalen hvis det viser seg at rensing av kanalen trengs hyppigere enn tidligere.

Reindriftsforvaltningen i Nord-Trøndelag: Har ingen merknader til tiltaket.

Direktoratet for mineralforvaltning: Peker på avvik i den formelle prosessen da de verken har mottatt varsel om oppstart eller fått planprogrammet til høring. Planprogrammet skal formelt sett forelegges Direktoratet før godkjenning jf. Forskrift om konsekvensutredninger § 8. Direktoratet har likevel vært godt orientert om planprosessens innhold hele veien og ser ingen komplikasjoner som følge av dette avviket.

Anbefaler videre at akseptabel driftstid uttrykkes eksplisitt i bestemmelsene i tillegg til å referere til Forurensningsforskriftens § 30. Det samme gjelder evt. forhold som gir grunnlag for dispensasjon fra normal driftstid. Om det synes hensiktsmessig bør også laveste tillate bunnkote i uttaksområdet være nedfelt i bestemmelsene.

Understreker viktigheten av at det ikke inngår noen godkjenning av den vedlagte driftsplanen i den evt. godkjenningen av reguleringsplanen.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag: Har ingen merknader til planforslaget.

Sametinget: Viser til kulturminnelovens § 8-2 for det tilfellet at nye og hittil ukjente samiske kulturminner skulle bli påvist under arbeidets gang.

Vurdering:
Kommunen vurderer at planforslaget som nå foreligger virker godt gjennomarbeidet og oppfyller gjeldende krav iht. plan- og bygningslovgivningen. Planforslaget er utarbeidet på bakgrunn av planprogram fastsatt av Verdal kommunestyre 13.04.10, sak. nr. 037/10.
Riktignok er det aktuelle arealet avsatt til LNFR i kommuneplanens arealdel, men det kommer samtidig fram på s. 32 i planbeskrivelsen til kommuneplanens arealdel at Urvold er et tiltak som vurderes disponert som framtidig uttaksområde, da avklaringer i forbindelse med reguleringsprosess er igangsatt.

Kommunen har vurdert alle de innkomne merknadene og for en stor del tatt disse til følge.

Anbefalingene fra NVE tas til etterretning og ledevollen er gitt nytt formål i plankartet i tråd med NVEs råd. Det er også tatt inn ny bestemmelse (3.3.2) om at ledevollen skal utformes og dimensjoneres i samråd med geoteknisk kompetanse.

Merknadene fra både Nord-Trøndelag fylkeskommune og Sametinget er i varetatt jf. bestemmelsenes pkt.2.1.7.

Både landbruksavdelingen og trafikksikkerhetsutvalget i kommunen har vært trukket med i vurderingen av innspillet til Ståle Moe m.fl. Landbruksavdelingen hadde initialt ingen innvendinger mot en omdisponering av dyrkamark som lå i Moes alternative forslag. Fra trafikksikkerhetsutvalget pekes det imidlertid på at det er stor trafikk med grusbiler på Bollgaardsletta og tilknytning med ny vegarm helt inn i krysset vil medføre uoversiktlige situasjoner. Det vil bli mange svingbevegelser som trafikantene må ha oversikt over. For øvrig vil plassering helt inntil krysset medføre at svingbevegelse sørover på fv 758 fra den nye adkomsten vil være umulig å gjennomføre for lastebiler. Dersom det skal planlegges ny adkomstveg her, må den nye avkjørsel forskyves minimum 30 – 40 meter vestover langs Bollgaardsletta.

En slik forskyvning vestover vil derimot føre til en meget uheldig oppdeling av jordbruksarealene på eiendommen og landbruksavdelingen kan derfor ikke godkjenne en slik løsning. Kommunen fastholder således adkomstveien skissert i opprinnelig planforslag.

For øvrig vises det til pkt. 2.1.2 og pkt. 2.1.3 i bestemmelsene som sikrer at Forurensningsforskriftens krav i forhold til støv og støy skal overholdes. Her kommer det også frem at støvflukt fra grusveg i forbindelse med transport skal begrenses ved hjelp av støvbinding, evt. asfaltering.

Vedrørende problemstilling knyttet til tilsig av slam til kanalen, tatt opp av Trond Ståle Kvernmo, så vil dette så langt vi kan se, evt. skje via bekken som renner gjennom planområdet. Det vises derfor til bestemmelsenes pkt. 2.1.4 som setter krav om fangdam for å forhindre at bekken forurenses av sedimenter. Driver skal sørge for å overvåke bekkens tilstand med tanke på forurensning, og sørge for å holde fangdammer i stand og evt. fjerne slam fra bekken dersom det er behov for det.

I forhold til akseptabel driftstid så styres dette etter de støykrav som må overholdes til døgnets ulike tider og drivers mulighet til å overholde disse. Det er egne (strengere) støykrav fra kl 19.00 til 23.00 på kvelden, og egne (enda strengere) støykrav for natt (23.00-07.00) samt søn-/helligdager. Krav til lørdager er tilsvarende kveld. Grensene for de ulike tidsrommene er vist i bestemmelsene og merknaden fra direktoratet er således imøtekommet.

Kommunen ønsker ikke å peke på noen forhold som vil gi dispensasjon fra driftstiden (støykravene). Enhver søknad om slik dispensasjon vil bli behandlet etter gjeldende regler og ordinær saksgang. Kommunen har ikke funnet det påkrevd å fastsette en laveste tillatt bunnkote for denne planen. Området skal benyttes som landbruksområde som i dag før og etter etappevis uttak.

Et evt. vedtak av reguleringsplanen medfører ingen godkjenning av driftsplanen.

Endringene iht. til innkomne merknader er gjennomført både i bestemmelsene og i plankartet. I plankartet er ledevollen mot mulig kvikkleireskred gitt nytt arealformål. Disse endringene vurderes likevel som såpass marginale at det ikke anses som nødvendig med et nytt offentlig ettersyn.

Oppsummert finner kommunen at planforslaget på en god måte legger til rette for en fornuftig og langsiktig utnyttelse av grusressursene på eiendommen Mønnes Vestre.
Åpningen av et nytt grusuttak i dette området vurderes hensiktsmessig også i lys av at Slapgaardgruva er utdrevet og i ferd med å gjenlegges. Kommunen vektlegger også at det er hjemlet i bestemmelsene at det skal gjennomføres en etappevis reetablering og tilbakeføring av området til landbruksformål når drifta for hvert enkelt område er over.

Kommunen har gjennomført en helhetlig vurdering av planforslaget slik det nå foreligger og finner det nå å tilfredsstille alle krav til endelig vedtak. Planforslaget for Urvold Grustak på Mønnes Vestre gnr. 247 bnr. 1 i Vuku, rev 02.05.2012 anbefales derfor vedtatt i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12.
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 16.02.2021 09:30
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS