Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

53/12-Årsberetning og årsregnskap

Årsregnskap og årsberetning 2011 - Verdal kommune

Saksbehandler : Arnstein Kjeldsen

Arkivref : 2012/4819 - /

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 21.06.2012 65/12
Kommunestyret 25.06.2012 53/12
 

Rådmannens innstilling:

  1. Verdal kommunes årsregnskap for 2011 fastsettes med et regnskapsmessig underforbruk (overskudd) på kr. 11.642.823,27.
  2. Rådmannens årsberetning for 2011 vedtas.
  3. Det regnskapsmessige overskuddet avsettes i sin helhet til styrking av kommunens disposisjonsfond.

Vedlegg:

  1. Årsregnskap 2011 - Verdal kommune
  2. Årsberetning 2011 - Verdal kommune
  3. Revisjonsberetning 2011 - Verdal kommune
  4. Kontrollutvalgets uttalelse til regnskap 2011 - Verdal kommune
  5. Nummerert brev nr. 4 til kontrollutvalget
  6. Nummerert brev nr. 5 til kontrollutvalget
  7. Årsrapport 2011 - tillegg til årsberetning - Verdal kommune

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Med dette legges Verdal kommunes årsberetning og regnskap for 2011 fram til behandling. Kommunens regnskap for 2011 er gjort opp med et regnskapsmessig underforbruk på drøyt 11,6 millioner kroner. Rådmannen foreslår å avsette dette beløpet til styrking av kommunens slik at Verdal kommune står sterkere økonomisk for å møte framtidige økonomiske utfordringer.

Vurdering:
I 2011 har aktiviteten i næringslivet i Verdal generelt nådd nye høyder. Nye oljefunn er med på å gi godt grunnlag for langvarig høy aktivitet. Omsetningen i mange bransjer er markant økt og arbeidsledigheten er rekordlav. I tillegg er det stor innleie av midlertidig arbeidskraft. De aktivitetene som for to år siden ble startet som kriseberedskap, prosjektet ”Verdal 2012”, ble avsluttet tidlig 2011 og erstattet av nytt utviklingsprosjekt for å håndtere ny vekst.

En felles utviklingsstab for Levanger og Verdal i Innherred samkommune ble etablert fra 1. januar 2011. Den vesentligste oppgaven for utviklingsstaben i 2011 har vært å forberede kommunene på samhandlingsreformen, som trådde i kraft 1. januar 2012. Med samhandlingsreformen fikk også kommunene et utvidet ansvar for folkehelsearbeidet. Også dette arbeidet er koordinert av vår felles utviklingsstab.

Det er arbeidet mye med å få på plass et elektronisk system for kvalitet og internkontroll i 2011. Svært mange rutinebeskrivelser er nå på plass, men arbeidet med revisjon av årsregnskapet for 2011 viste at vi fortsatt har betydelige forbedringsområder for vår internkontroll. Rådmannen vil gi dette nødvendige arbeidet enda høyere prioritet i 2012.

Det oppleves å være godt samarbeid mellom de ulike kommunale enhetene, mellom ledelse og tillitsvalgte og mellom administrativ og politiske ledelse.

Det har vært stort fokus på nærvær og arbeid for å redusere sykefravær også i 2011. Ved årets slutt er sykefraværet det samme som for 2011.

Rådmannens øvrige vurderinger fremgår av den vedlagte årsberetningen for 2011, men vil her spesielt peke på at den daglige driften for alle virksomhetsområder i sum er innenfor de rammene kommunestyret har fastsatt. Dette er svært viktig, i og med at det indikerer kontroll på den daglige driften.

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 15.06.2012 15:01
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS