Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

56/12 - Kommunal bolig og tomtepolitikk

Strategi for kommunal bolig- og tomtepolitikk

Saksbehandler : Bård Kotheim

Arkivref : 2012/1926 - /

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Komite plan og samfunn 19.06.2012 53/12
Formannskapet 21.06.2012 68/12
Kommunestyret 25.06.2012 56/12

 
Rådmannens innstilling:
Verdal kommunestyre slutter seg til de vurderinger som er gjort, og ber administrasjonen følge opp arbeidet og de tiltak som er nevnt.


Vedlegg:
Verdal formannskap, sak 38/12 – ”Drøfting - Strategi for kommunal bolig- og tomtepolitikk ”.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Verdal kommunestyre, sak 103/11 ”Økonomiplan 2012-15/Budsjett 2012”.


Saksopplysninger:
Under formannskapets behandling av sak 38/12 (22.mars 2012) -”Drøfting - Strategi for kommunal bolig- og tomtepolitikk ” (se vedlegg) framkom bl.a. synspunkter som:

 • Ønsker å ta en utviklerrolle i større grad enn i de siste årene.
 • Utvikle tomtearealer klar for utbygging
 • Leklem, Ness, Vuku – også Leksdal – aktuelle områder
 • Private kan gjøre jobben, men kommunen må ha den aktive utviklerrollen
 • Tydelig og positiv markedsføring. Hva har vi, i stedet for å fokusere på hva vi ikke har.
 • Må ha eneboliger/rekkehus i sentrum også, ikke kun blokker. Ness, Stiklestad regnes som sentrumsområde.
 • Må ha styringen, private kan utvikle men vi må styre.
 • Sentrum eller spredt? Dette må diskuteres.
 • Har mange tomter i arealplanen – dialog med grunneiere.
 • Sterkere aktivitet politisk og administrativt.
 • Synliggjøre de muligheter som er

Ønske om en aktiv utviklerrolle – hvilke strategier skal vi velge for å ta denne rollen. Ta tilbake den gamle tomeselskapsrollen – hvordan velger vi det?
Rigg en struktur som gjør at vi kommer mer frempå. Hvor langt skal denne strukturen gå? Må sørge for at markedet har enkelt tilgang på å bygge de.
Leklemsåsen – mye ligger igjen – er det strategisk å ta mer av området? Eller skal det være ett annet sted?
Ekspropriering i forhold til det arealet i Vinne?
UNGbo bør vurderes, bl.a. Ness.

Justert status juni 2012.
Gjennom tidligere planbehandlinger er det i Verdal planavklart areal for ca. 400 boliger samt gjennom mulighetsstudien for Verdal sentrum anslått et fortettingspotensiale på ca. 500 boliger innenfor bykjernen.

Den foreliggende saken er en tilbakemelding på disse to tidligere sakene.

Tabell med justert status pr. juni 2012
Sted

Antall
boenheter

Status Eier Merknad Beskrivelse
Reinsholm 72 Reg.plan Privat Solgt til
utbygger
Rekkehus
tett/lav
byggeklar 2013
Hubroberget
øst (ny)
15 Tidligere
regulert
område
Kommunen Regulert 1985,
men senere
uttatt
Eneboliger
byggeklart
høst 2013
Vinne 60 Kommunedel-
plan
Privat Eventuelt
eksproprieres
Rekkehus /
eneboliger
byggeklart
2016 ?
Nestvold 180 ? Kommunedel-
plan
Privat Må område-
reguleres
Rekkehus
tett / lav
byggeklart
2013 ?
Forbregd /
Dalhaug
30 Reg.plan Kommunen Noe nyregulering
ved Dalhaug
Eneboliger
byggeklart
høst 2013
Lysthaugen 25 Reg.plan Kommunen Under
regulering

Eneboliger
byggeklar
trinn 1 2014

Garnes 10 Reg.plan Kommunen Begrenset
antall bebyggbar
Eneboliger
byggeklar
Leklemåsen 19 Reg.plan Privat Oppstart
2011
Under
utbygging
Leirådal 2 Regulert Kommunen Eneboliger
byggeklar
Sum 413 hvorav ca. 100
eneboligtomter
Bykjernen ca. 500 Må detalj-
reguleres
Privat /
kommunen
Fortetnings-
potensiale
Hovedsakelig
blokkbebyggelse

 

Arealer som er planavklart i kommuneplan.
Nedenfor vises en oversikt over planavklarte areal i vedtatt kommuneplan. Før igangsetting av bygging må områdene reguleres.

Tabell med justert status pr. juni 2012
Sted

Størrelse
dekar

ca. antall
boliger
Plankrav Eier Merknad /
byggeklar
Leksdal
(Lundskammen)
16 12 Detaljreg. Privat Enebolig
Musumsåsen 30 20 Detaljreg. Privat Enebolig
Leklemsåsen 110 80 Områdereg. Privat 1. trinn
enebolig
Kulstad 10 10 Detaljreg. Privat Er under
regulering
Enebolig
Sum 166 122

Dessuten er det gjennom kommuneplanens arealdel åpnet for spredt boligbygging i de fleste grender med totalt inntil 60 nye boligenheter. Det forventes at dette er tilstrekkelig for en tiårsperiode.


Vurdering:
Verdal kommune har i dag et meget aktivt, men til dels konkurranseutsatt næringsliv med tilliggende svingninger. Aktiviteten framover tyder også godt. Dette krever at kommunen går inn med større tyngde og engasjement på bolig- og tomtesektoren, tilrettelagt for tilflyttet og mobil arbeidskraft, familier og spesielle målgrupper. Også i forhold til ”boligkonkurransen” fra nabokommunene er det viktig at kommunen framstår med attraktive og interessante boligtilbud.

Kommunens framtidige bolig- og tomtepolitikk må derfor ha ambisjon om aktivt å utvikle og å tilby tilstrekkelig med tilpasset, trygge og varierte bolig- og tomteløsninger i alle deler av kommunen, i tråd med kommuneplanens målsettinger.

Flere ”veier” er vurdert for at kommunen skal kunne komme i en slik aktiv posisjon. ”Tomteselskap”-modellen var tidligere benyttet med godt resultat. I dag kan slik selskapsstruktur være både organisatorisk, økonomisk og styringsmessig krevende. Denne modellen er for eksempel også forlatt i Levanger kommune.

Et annet alternativ er kommunens heleide Verdal boligselskap AS (VBS) som er tillagt som hovedoppgave å sørge for ivaretakelse av kommunens utleieboliger og videreutvikling. VBS er så langt ikke dimensjonert for de utfordringer som ligger i anførte ambisjonsnivå, og følgelig ikke aktuell som redskap i denne sammenheng. I tillegg er det viktig at VBS får anledning til å utvikle seg til det redskapet det skal være i det boligsosiale arbeidet. En tilleggsdimensjon med ”tomteselskapsformål” vil gjøre at rollen kan bli mer utydelig.

Som det framgår over er det en betydelig tilvekst av varierte kommunale og private tomteløsninger over tid. Status og framdriften er avhengig av samspill mellom mange aktører. For en kommune i aktiv og styrende rolle, vil viktige oppgaver være bl.a. forhandlinger om areal, oppkjøp, regulering og tilrettelegging av infrastruktur, markedsføring mv. For å oppnå optimalt samspill, administrativt og politisk, er det derfor naturlig at administrasjon styrkes med egnet og tilstrekkelig kapasitet og kompetanse. Dette forholdet tas opp i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2013. For å oppnå forutsigbarhet for tomteinteresserte og utbyggere kan en langsiktig plan for kommunens bolig- og tomtepolitikk med jevnlig politisk behandling utarbeides. 

 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 15.06.2012 15:26
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS