Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

57/12 - Midlertidig bosetting

Bosetting midlertidig innleid arbeidskraft

Saksbehandler : Jostein Grimstad

Arkivref : 2012/520 - /

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 21.06.2012 69/12
Kommunestyret 25.06.2012 57/12

 

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret ber rådmannen arbeide videre med å etablere langsiktige løsninger for bosetting av midlertidig innleid arbeidskraft etter følgende premisser:

Kommunestyret aksepterer at Ørin overnatting AS kan åpne en ordinær reguleringsprosess for arealene angitt i saksframstillingen med hensikt å skape et permanent område for drift av virksomhet knyttet til midlertidig innleid arbeidskraft.

To arealer i randsonen av industriområdet, ved barnehagen og langs E6, utredes som ytterligere areal for etablering av langsiktig og regulert løsning for å bosette midlertidig innleid arbeidskraft.

Arealene må gis tydelige regulerings-/bruksbestemmelser i den videre reguleringsprosessen.

Oppføring av bygg i industriområdet for øvrig skal ikke inkludere overnattingskapasitet.

Vedlegg:

  1. PS 031/12, Verdal kommunestyre 26. mars 2012.
  2. Vedtak fra ISK/PBOM 3. juli 2008, referanse JOKR 2008/7505

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Notat til formannskapets møte 16. februar 2012, PS 17/12


Saksopplysninger:
26. mars behandlet kommunestyret PS 31/12, ”Midlertidig innleid arbeidskraft”. I saken ble det gjort vedtak om et kortsiktig regime og et langsiktig regime mht hvordan bosettingsbehovet for midlertidig innleid arbeidskraft skulle løses.

Vedtaket om premissene for det kortsiktige regimet ble tydelig vedtatt, og de første konkrete sakene ble behandlet av Komite plan og samfunn tidligere i mai.

Kommunestyret gjorde følgende vedtak om det langsiktige perspektivet:
Det langsiktige perspektivet:

Med utgangspunkt i mulighetsstudien Verdal industripark arbeides det videre med å kartlegge mulighetene for å legge all drift av virksomhet for midlertidig innleid arbeidskraft til randsonen av industriområdet. Ørin Overnatting tas med i den videre diskusjonen.

Arealene må gis tydelige regulerings-/bruksbestemmelser. Oppføring av bygg i industriområdet for øvrig skal ikke inkludere overnattingskapasitet.

Vurdering:
Administrasjonen har arbeidet ut fra dette vedtaket, og gjennomgått både nåværende og framtidige mulige randsoner for å finne relevante alternativer. Rådmannen har også hatt møte med representanter for styret i Ørin overnatting AS, slik at disse er tatt med i arbeidet slik kommunestyret vedtok.

Ørin overnatting AS
I PS 31/12 skrev rådmannen følgende i sakens vurderinger:
”…..ser rådmannen det som formålstjenlig at Ørin overnatting AS får en permanent tillatelse til å drive nåværende virksomhet på det p.t. eget eide arealet.

Dette innebærer en vurdering av at Ørin overnatting AS erkjennes en form for hevd på å drive denne type virksomhet i industriområdet. Samtidig vil det bli åpnet for konkurranse i og med at det åpnes for en etablering til. Dette vil, sammen med det faktum at det ikke har vært søkt om konkurrerende etableringer før høsten 2011, etter rådmannens skjønn ikke være å gi en enkeltstående aktør en fordel.”

Rådmannen har fortsatt samme vurdering av dette forholdet. Rådmannens holdning er derfor den samme mht denne aktøren for deres eget areal. Oppfatningen av at den aktuelle lokaliseringen er godt egnet for å betjene store deler av industriparken er styrket, i form av at det logistisk er en god beliggenhet ”midt i hjertet” av industriparken. Dette understøttes også i samtaler med Kværner Verdal AS, som er den klart største brukeren av midlertidig innleid arbeidskraft. Konklusjonen er da at det aksepteres oppstart av omreguleringsprosess for eget areal, som har vært benyttet til denne typen virksomhet over lengre tid. Det være seg gnr/bnr 18/1353, gnr/bnr 18/1369, gnr/bnr 18/1397.

I tillegg har arbeidet med saksforberedelsene til ny sak vist at Ørin Overnatting AS er gitt tillatelse til oppføring/sammenbygging av boligmoduler/-seksjoner på til sammen 344 kvm (”Tun 3”), på en slik måte at det vanskelig kan sees på noen annen måte enn et permanent tiltak for denne delen av bygningsmassen. Dette vedtaket ligger som vedlegg 2.

Randsone
I PS 31/12 var et område ved barnehagen vurdert som det mest egnede alternativet i randsonen. Dette arealet er i dagens randsone, og regulert til industriformål. Mulighetsstudiens randsone forlenget i samme retning er i dag lengre unna eksisterende industriell aktivitet, og heller ikke regulert til formålet. Dette ansees derfor som et alternativ som ikke er formålstjenlig i dagens situasjon.

Rådmannen vil derfor fortsatt se på det tidligere utpekte arealet ved barnehagen som mest aktuelt på kort sikt, og som et alternativ som må utredes. Dette til tross for at dette alternativet ikke nødvendigvis trenger å være randsone i det veldig lange tidsperspektivet.

I tillegg er det et areal nord for havnekrysset, grensende inn mot E6 som bør utredes videre. Dette er i dag ikke regulert til forretning/industri og vil kreve en vesentlig lengre omreguleringsprosess, i den grad det er mulig å få etablert løsninger der.

Området innbefatter blant annet utvidelsesarealet for E6, men rådmannens vurdering er at dette området også bør utredes slik at mulighetene blir tydelig avklart eller avkreftet.

De to områdene for utredning er grovt avmerket på kart nedenfor.

Kartskisse hvor de to områdene omtalt er markert

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 18.06.2012 13:43
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS