Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

59/12 - Tilleggsareal

Kjøp av tilleggsareal til  1721/19/260 -  Sølver Eiendom AS

Saksbehandler : John Ragnar Sæther

Arkivref : 2011/1265 - /1721/19/260

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 21.06.2012 71/12
Kommunestyret 25.06.2012 59/12

 
Rådmannens innstilling:

  1. Søknad fra Sølver Eiendom AS om kjøp av tilleggsareal til eiendommene 18/213 og 19/260, , og makeskifte av arealer mot sør imøtekommes. Tomteprisen settes til kr. 12.000,-.
  2. Kostnader i forbindelse med kjøp og overdragelse dekkes av kjøper.
  3. Administrasjonen gis fullmakt til å gjennomføre overdragelsen.
     

Vedlegg:
Ingen.
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
E-post av 22.02.11 om kjøp av tilleggsareal til 1721/19/260
Verdal kommunestyre i møte 29.0512, sak 45/12

 
Saksopplysninger:
Gunn Oline Westerhus  skriver i e-post av 22.02-12 følgende:
”I forbindelse av riving av eksisterende bygg (Radmann bygget) og oppføring av nytt bygg, ønskes tilleggsareal som vist på vedlegg 1.
Vedlegg 1 : kart skisse over nåværende og ønsket tilleggsareal. (tilleggsareal med farge grønn)
Håper på snarlig behandling og svar.”

Søknaden ble i forståelse med søker stilt i bero inntil reguleringssak ”Detaljregulering for Gyldentann terasse – Nordåkeren 2 – 4” var ferdigbehandlet og evt. bygging var avklart. Dette skjedde ved vedtak i kommunestyret 29.05.12, sak 45/12.  I mellomtiden har søker meddelt at kjøper er Sølver Eiendom AS, som også har kjøp naboeiendommen mot nord (1721/18/213). Omsøkt areal for kjøp er derved utvidet noe. Det vises til situasjonskart nedenfor.

Det omsøkte areal er på knapt 400 m2 og utgjør nedre del av en krattbevokst vegskråning mellom Håkon den 7. allé og søkers eiendommer (Radmannbygget + nabotomt mot nord). Arealet er av meget lav (ingen) nytteverdi for kommunen. Samtidig benyttes anledningen til en grenseopprydding mot sør ved makeskifte slik det er anført på situasjonskart.

Skisse over tilleggsareal som ønskes kjøpt. 

Vurdering:
Salg av aktuelle område muliggjør sanering av bestående bygningsmasse og oppføring av ny iht. vedtatt detaljreguleringsplan. Samtidig kan eiendomsgrensene i området ”ryddes” noe. Ut fra sakens karakter og arealets beskaffenhet, vil eksisterende tomteprismodell virke urimelig som prisgrunnlag. Det foreslås derfor en arealpris på rund sum kr 12.000,-.

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 17.06.2012 11:46
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS