Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

60/12 - Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen - lovpålagte samarbeidsavtaler

Saksbehandler : Anne Kari Haugdal

Arkivref : 2011/6210 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 07.06.2012 56/12
Kommunestyret 25.06.2012 60/12

 
Saksprotokoll i Verdal formannskap - 07.06.2012
BEHANDLING:
Samhandlingskoordinator Anne Kari Haugdal orienterte om avtalene.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
De framforhandlede tjenesteavtaler 2, 4, 6, 7, 8,9, 10 og 12 mellom Verdal kommune og Helse Nord-Trøndelag HF godkjennes.


 

Rådmannens innstilling:
De framforhandlede tjenesteavtaler 2, 4, 6, 7, 8,9, 10 og 12 mellom Verdal kommune og Helse Nord-Trøndelag HF godkjennes.


Vedlegg:
Tjenesteavtale 2
- Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerte tjenester.

Tjenesteavtale 4
- Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-5 tredje ledd.

Tjenesteavtale 6
- Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering

Tjenesteavtale 7
- Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid

Tjenesteavtale 8
- Samarbeid om jordmordtjenester

Tjenesteavtale 9
- Samarbeid om IKT løsninger lokalt.

Tjenesteavtale 10
- Samarbeid om forebygging.

Tjenesteavtale 12
- Samarbeid om kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet og rutiner for avvikshåndtering og forbedringsarbeid.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Saksopplysninger:
Samhandlingsreformen trådte i kraft 01.01.12. Reformens formål er å sikre en framtidig helse- og omsorgstjeneste som både svarer på pasientenes behov for koordinerte tjenester, større innsats på helsefremmende og forebyggende tiltak, og på de samfunnsøkonomiske utfordringene. Bærebjelken i den norske velferdsmodellen skal fortsatt ivareta tilgang til gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester uavhengig av personlig økonomi og bosted.

De viktigste virkemidlene er omlegging av finansieringsordningene, nytt lovverk og lovfestede samarbeidsavtaler mellom helseforetak og kommunene.

14. juni 2011 vedtok Stortinget ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (HOL). Loven forplikter kommuner og helseforetak å inngå samarbeidsavtaler og stiller minimumskrav til innholdet i avtalene, jf lovens kapittel 6. Den nye loven trådte i kraft 1. januar 2012.

Formålet med samarbeidsavtalene er å fremme samhandlingen mellom partene ved å konkretisere oppgave- og ansvarsplasseringen mellom kommune og helseforetak, og å etablere gode samarbeidsrutiner på sentrale samhandlingsområder. Avtalene skal bidra til at pasienter og brukere opplever at tjenestene er samordnet, og at det alltid er klart hvem som skal yte de aktuelle tjenestene.

Samarbeidsavtalene skal bidra til å;

 • klargjøre ansvars- og oppgavefordelingen på administrativt og tjenesteytende nivå ved utforming og iverksetting av samhandlingstiltak,
 • sikre behandling på lavest effektive omsorgsnivå (LEON-prinsippet),
 • utvikle tiltak som sikrer god koordinering og gode pasient- og brukerforløp, og som følger faglige retningslinjer og veiledere,
 • utvikle tiltak som sikrer god kvalitet og pasientsikkerhet,
 • sikre likeverdighet mellom avtalepartene og utvikling av en god samhandlingskultur,
 • videreutvikle bruker- og pasientmedvirkning slik at deres erfaringer med hvordan samhandling fungerer, tas i bruk på en systematisk måte.

Samarbeidsavtalen er et juridisk virkemiddel som pålegger kommuner og helseforetak å samarbeide om organisatoriske og faglige virkemidler i utviklingen av helse- og omsorgstjenestene. Avtalene skal vedtas av kommunestyret i den enkelte kommune. Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har gitt to frister for iverksettelsen av avtalene:

 • Samarbeidsavtalen med tjenesteavtale 1, 3, 5 og 11 til 1.februar 2012
 • tjenesteavtale 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 til 1.juli 2012. I tillegg er Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) og kommunene i Nord-Trøndelag enige om å inngå avtale som omhandler “Samarbeid om kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet og rutiner for avvikshåndtering og forbedringsarbeid”, omtalt som tjenesteavtale 12.

10.10.2011 ble det inngått en overordnet intensjonsavtale mellom Helse Midt-Norge og KS i de tre fylkene i Midt-Norge, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Denne dannet et grunnlag for arbeidet med samarbeidsavtalene mellom kommunene og tilhørende helseforetak i hvert av de tre fylkene.

Utviklingsstaben i Innherred samkommune har fått i oppdrag å utarbeide og forhandle frem avtalene på vegne av Levanger, Verdal og Frosta kommuner.
Partene er forpliktet til å inngå tjenesteavtaler innen den 1.7.2012 på områdene uthevet nedenfor jf HOL § 6-2:

 1. Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre
 2. Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerte tjenester
 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus
 4. Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter § 3-5 tredje ledd
 5. Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon
 6. Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering
 7. Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid
 8. Samarbeid om jordmortjenester
 9. Samarbeid om IKT- løsninger lokalt
 10. Samarbeid om forebygging
 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Samarbeidsavtalen med tjenesteavtalene skal sikre helhetlige og sammenhengende pasientforløp. De åtte tjenesteavtalene som skal inngås, legger dette til grunn.

 • Tjenesteavtale 2 beskriver retningslinjer for partenes samarbeid for brukere/pasienter som har behov for koordinerte tjenester.
 • Tjenesteavtale 4 beskriver hvordan arbeidsprosessen for etablering av døgnopphold ved øyeblikkelig hjelp tilbudet i kommunen skal foregå mellom partene fram til etablering av tilbudet innen 01.01.16.
 • Tjenesteavtale 6 beskriver hvordan kommunen skal tilføres nødvendig kunnskap av HNT for at det i framtiden skal være forsvarlig at kommunen utfører oppgaver som i dag utføres av HNT.
 • Tjenesteavtale 7 legger til rette for felles utvikling av tiltak for å styrke kunnskap, kompetanseoppbygging hos helse- og omsorgspersonell, forskning og innovasjon som understøtter samhandlingsreformens intensjoner. Kommunen skal i følge HOL § 8-3 medvirke til og legge til rette for forskning for den kommunale helse og omsorgstjenesten.
 • Tjenesteavtale 8 beskriver kravet til kvalitet på områdene innen svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen.
 • Tjenesteavtale 9 beskriver hvordan samarbeid om utvikling av IKT løsninger lokalt skal foregå. Dette har stor betydning for å få til god samhandling mellom kommunen og HNT i arbeidet om å sikre forsvarlige brukerforløp og pasientforløp.
 • Tjenesteavtale 10 beskriver hvordan kommunen og HNT skal samarbeide for å møte fremtidens helse- og omsorgsutfordringer ved å ha større innsats for å forebygge og fremme helse.
 • Tjenesteavtale 12 beskriver hvordan kommunen og HNT skal sikre kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet i overgangene mellom forvaltningsnivåene ved å etablere rutiner for avvikshåndtering og forbedringsarbeid.

For nærmere informasjon om samarbeid om inngåelse av lovpålagte samarbeidsavtaler vises til nasjonal veileder: Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak
Forhandlingene høsten 2011 ble evaluert i januar 2012, og kommuneregionene og HNT var enige om at standardisering av avtalene er viktig for å sikre kvalitet, pasientsikkerhet og likeverdige helsetjenester. Vårens forhandlingsgrunnlag ble organisert slik at det ble nedsatt arbeidsgrupper med representanter fra kommuneregionene og fra HNT, som fikk mandat til å utarbeide et notat til forhandlingsutvalget for den enkelte tjenesteavtale.

Forhandlingene med HNT startet den 13.04.12. Nord-Trøndelags 6 kommuneregioner - Værnesregionen, Innherred samkommune og Frosta, Invest og Snåsa, Midtre Namdal samkommune, Indre Namdal og Ytre Namdal – forhandlet samlet med en representant hver. KS, brukerrepresentant, fylkesmannen var tilstede under forhandlingene. Det ble totalt avholdt seks forhandlingsmøter mellom partene. Avtalene ble ferdig forhandlet den 25.05.12. På det siste forhandlingsmøtet deltok Rusbehandling Midt-Norge, etter krav fra kommunene om at foretakene samordnet seg under forhandlingene. Rusbehandling Midt-Norge har behov for spesifikke tillegg i tjenesteavtale 2 og 6.
Det følger av HOL § 6-1 at ”kommunestyret selv” skal inngå avtalene. Avtalene må derfor vedtas i kommunestyret før den signeres av ordfører. Inngåtte avtaler skal sendes til Helsedirektoratet jf HOL § 6-4.

Partene har i denne perioden forhandlet frem åtte tjenesteavtaler som vedlegg til Samarbeidsavtalen vedtatt i januar 2012, på ovennevnte punkter jf HOL § 6-2 punkt 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. I tillegg har partene framforhandlet tjenesteavtale 12 jf HOL § 4-2 og spesialisthelsetjenesteloven § 3-4a og § 3-11.

Vurdering:
Avtalene forplikter kommunen og HNT, og har som konsekvens at en av partene kan kreve at den andre parten oppfyller sine forpliktelser etter avtalen. De viktigste konsekvensene av at den ene parten ikke overholder sine avtalte plikter, er at den andre kan fastholde sine rettigheter etter avtalen og kreve den oppfylt, også ved dom. Selv om den ene parten unnlater å oppfylle sine forpliktelser, vil det ikke nødvendigvis føre til at den andre parten kan unnlate å oppfylle sin del av avtalen. Pasient- og brukerrettigheter legger her begrensninger på hvilke reaksjoner som kan tas i bruk overfor en part som misligholder sine avtaleforpliktelser. I tillegg kan konsekvensene av avtalepartenes mislighold av sine forpliktelser være regulert i forskrifter på området. Det er for eksempel vedtatt i Forskriften om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter § 2 at ”kommunen skal betale det regionale helseforetaket for utskrivningsklare pasienter som er innlagt i sykehus i påvente av et kommunalt helse- og omsorgstilbud i sin bostedskommune”.

01.02.12 ble Samarbeidsavtalen med tjenesteavtalene 1, 3, 5, og 11 som vedlegg, inngått. Samarbeidsavtalen med tjenesteavtalene pålegger kommunen og HNT å arbeide sammen om pasientforløp ved å ha avtalte rammer for samarbeidet, oppgave- og ansvarsfordeling, innleggelse og utskriving av brukere/pasienter i sykehus. Forskrift om kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter, pålegger kommunen betalingsplikt for pasienter innen somatikk som ikke får et kommunalt tilbud innen gitt varsel. Som en konsekvens av avtalene og HOL har kommunene opprettet en koordinatorfunksjon som tar seg av dialogen mellom partene. Rådmannen ser dette som en hensiktsmessig ordning. Koordinatorfunksjonen bidrar til god oversikt over hvilke pasienter som er innlagt til enhver tid, og hvilke kommunale tilbud som må være på plass ved utskriving. Dette har bidratt til bedre samordning mellom partene i pasientforløpet. I tillegg har koordinatorfunksjon god oversikt over kommunale tilbud som kan gis i stedet for innleggelse som medfører kommunal medfinansiering.

Samarbeidsavtalen med 12 tjenesteavtaler, skal sikre gode og systematiske samhandlingsverktøy og samhandlingsrutiner, både mellom tjenestenivåene og innad i de ulike tjenestene. Avtalene er fremforhandlet i løpet av en kort tidsfrist – i perioden 13.04. - 01.07.12. Det var åtte tjenesteavtaler som skulle inngås i denne perioden, og området de regulerer er omfattende. Erfaring viser at avtaler som inngås raskt, ikke alltid har den nødvendige kvaliteten. Partene er derfor enige om at avtalene skal revideres og gjennomgås innen 1 år. Det er en fornuftig løsning da vi ikke er sikre på hvordan avtalene vil harmonere med det virkelige liv.

I tillegg har forhandlingene blitt vanskeliggjort i og med at lov og forskrift ikke har vært endelig vedtatt under forhandlingene. Fastlegene er ikke part, men er en viktig aktør i avtalen. Ny fastlegeforskrift hadde høringsfrist 22.03.12. Den er enda ikke vedtatt. Dette kompliserer også bildet.

På tross av disse utfordringene, er kommunen fornøyd med det fremforhandlet resultatet. Det er gjort en grundig prosess i forkant på hvordan man ønsker samhandlingen, og dette synet har kommunen fått aksept for i forhandlingene. Avtalen gjenspeiler hvordan vi best kan ivareta helhetlige pasientforløp og bærekraftig utvikling av helse- og omsorgstjenesten i kommunen.

Kommunen ser ingen store betenkeligheter ved å inngå avtalene, da disse i stor grad samsvarer med dagens praksis på området avtalene regulerer. Det som er nytt, for eksempel kommunal medfinansiering og betaling for utskrivningsklare pasienter, er regulert i forskrifter som avtalene samsvarer med.

Rådmannen anser at avtalene som er fremforhandlet innfrir formålet de lovpålagte avtalene skal ivareta og tilrår derfor at avtalene inngås.

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 23.12.2020 11:52
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS