Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

63/12 - Endring vararekkefølge

Skattetakstnemnd for eiendomsskatt og overskattetakstnemnd for eiendomsskatt i Verdal - endring fra personlige varamedlemmer til varamedlemmer i rekkefølge

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2011/7034 - /010

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 21.06.2012 73/12
Kommunestyret 25.06.2012

 
Rådmannens innstilling:
Skattetakstnemnd for eiendomsskatt og overskattetakstnemnd for eiendomsskatt i Verdal endrer oppnevning av varamedlemmer fra personlige varamedlemmer til varamedlemmer i rekkefølge f.o.m inneværende valgperiode.

 
Vedlegg:
Ingen.
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Forskrift for vedtekter for skattetakster over faste eiendommer, Verdal kommune – FOR 2006-12-11 nr 1674.

 
Saksopplysninger:
Verdal kommunestyre har i møte den 13.12.2010 vedtatt at det skal foretas nytaksering av samtlige eiendommer i kommunen, med virkning fra 01.01.2012. Det er i løpet av 2011 gjennomført besiktigelse av alle eiendommer som skal ha eiendomsskatt. Eiendommer som drives som jord- og skogbrukseiendommer har obligatorisk fritak for eiendomsskatt, med unntak av boligbygg/fritidsbygg på eiendommen.
Alle takster er nå fastsatt og klagefristen er utgått og det er kommet inn cirka 640 klager. Omtrent 200 klager ser ut til å være mulig å behandle etter eiendomsskattelovens §16 – feilretting uten behandling i skattetakstnemnd. Om lag450 klager er reelle klagesaker. Det er videre kommet inn 28 klager på verker og bruk. To av disse kan sannsynligvis løses med feilretting i henhold til § 16 i eiendomsskattetakstloven.
 
Resten av klagene skal behandles i skattetakstnemnda og evt. i overskattetakstnemnda. Skattetakstnemnd for eiendomsskatt og overskattetakstnemnd for eiendomsskatt er oppnevnt med personlige varamedlemmer. Når selve klagebehandlingen starter er det behov for intensive møter over en periode på ca 2 måneder. Det kreves også at utvalget er fulltallig ved befaring. Dette fremmer behovet for å ha varamedlemmer i rekkefølge i stedet for personlig. Det er i vedtektene ikke noe problem med varamedlemmer i rekke.

Ut i fra ovenstående foreslår rådmannen at valget for overnevnte utvalg endres fra personlige varamedlemmer til varamedlemmer i rekke. Det blir ingen endring på de som er innvalgt, men det er en mulighet å oppnevne 2 nye varamedlemmer i tillegg fra hver fellesliste.

Til orientering har skattetakstnemnda for eiendomsskatt følgende medlemmer og personlige varamedlemmer:

Fellesliste Arbeiderpartiet/Kristelig Folkeparti:
Medlemmer:                             Personlige varamedlemmer:
1. Bjørn Kjesbu, leder (AP)     1. Kirsten Malmo (AP)
2. Anne Nordskag (AP)           2. Bjørn Bylund (AP)

Fellesliste SP/SV/H/V/FRP:
Medlemmer:                            Personlige varamedlemmer:
Tor Ove Nesset (H)                Oddbjørg Grønn (H)

Og overskattetakstnemnda for eiendomsskatt har følgende medlemmer og personlige varamedlemmer:

Fellesliste Arbeiderpartiet/Kristelig Folkeparti:
Medlemmer:                                    Personlige varamedlemmer:
1. Inga Astrid Hildrum, leder (AP)   1. Trine Reitan (AP)
2. Jørleiv Kvakland (Krf)                2. Laila Austad (AP)
3. Linda Olsen (AP)                       3. Kjell W. Sigurdsen (AP)

Fellesliste SP/SV/H/V/FRP:
Medlemmer:                                  Personlige varamedlemmer:
1. Joar Aksnes (V)                        1. Johannes Overmo (V)
2. Arne Falkfjell (SP)                    2. Andor Jermstad (SP)
3. Ann Maj H. Holmli (H)             3. Vigdis Haldorsen (SP)

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 17.06.2012 12:13
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS