Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

66/12 - Valg forliksråd

Valg av forliksrådsmedlemmer og varamedlemmer for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2016

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2012/115 - /033

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 21.06.2012 74/12
Kommunestyret 25.06.2012 66/12

 
Vedlegg:
Ingen.
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

 
Saksopplysninger:
I henhold til Domstollovens § 27 skal det i hver kommune være et forliksråd. Forliksrådet skal ha 3 medlemmer og like mange varamedlemmer. Blant medlemmene og blant varamedlemmene skal det være både kvinner og menn.

Valg av forliksrådsmedlemmer og varamedlemmer skal i henhold til loven være foretatt innen 15. oktober 2012.

Forliksrådsmedlemmer er dommere, og domstollovens § 53 gjelder også for dem. Forliksrådsmedlemmene må være norske statsborgere – menn eller kvinner – som er vederheftige og som ikke er fradømt stemmerett i offentlige anliggender.

I tillegg opplister domstollovens § 56 visse vilkår for å kunne velges som forliksrådsmedlem:

 • vedkommende må ha fylt 25 år
 • vedkommende må være under 70 år ved valgperiodens start, jfr. § 70 nr. 1
 • som forliksrådsmedlemmer skal bare velges personer som anses særskilt egnet til oppgaven, og som behersker norsk skriftlig og muntlig godt.
   

Den som ikke bor i kommunen kan nekte å ta i mot valg.

Etter domsstolloven § 56 første ledd annet punktum gjelder domsstollovens § 71 til § 74 tilsvarende for forliksrådsmedlemmer. Dette innebærer at de som er utelukket til valg som lekdommere, heller ikke kan velges som medlemmer av forliksrådet.

Utelukket på grunn av stilling er (domsstollovens § 71):

 1. Stortingets representanter og vararepresentanter,
 2. statsrådets medlemmer, statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere og ansatte ved Statsministerens kontor,
 3. fylkesmenn og assisterende fylkesmenn,
 4. utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene,
 5. ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet og kriminalomsorgen,
 6. ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen og dens styre,
 7. ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen,
 8. praktiserende advokater og advokatfullmektiger,
 9. kommunens administrasjonssjef (medlemmene av kommunerådet i kommuner med et parlamentarisk styringssystem) og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte del i forberedelsen eller gjennomføringen av valget
   

I tillegg gjelder domsstolloven § 72 tilsvarende i forhold til personer som er utelukket fra valg på grunn av vandel.

Departementet har i brev til kommunene i forbindelse med valg av forliksrådsmedlemmer uttalt følgende:

”Departementet vil fremheve at forliksrådene i vår rettergangsordning har en viktig og krevende oppgave. For at de skal kunne løse oppgaven, er det derfor nødvendig at det som forliksrådsmedlemmer bare velges personer som i ethvert henseende er skikket for vervet. Kommunen bør oppfordre de valgte til å delta på kurs som arrangeres for forliksrådsmedlemmer. Dette vil gjøre dem bedre i stand til å ivareta forliksrådets oppgaver på en god måte. Slike kurs arrangeres årlig av Samarbeidsutvalget for forliksråd og namsmenn.

Departementet finner grunn til å understreke at valg av forliksråd ikke er et valg av politiske råd eller utvalg, og at en ved valget tar hensyn til personlige forutsetninger og egenskaper hos dem som blir valgt. Videre er det viktig å bevare kontinuiteten i forliksrådet på en gang. Kommunestyret bør være tilbakeholden med å skifte ut hele forliksrådet på en gang.”

Valget av forliksråd i Verdal kommune har alltid vært fremmet som flertallsvalg etter innstilling fra formannskapet.

I inneværende perioden har forliksrådet i Verdal hatt følgende sammensetning:

Medlemmer:
1. Kjell Woll Sigurdsen, leder
2. Kari Sundby
3. Rolf Tømmerås

Varamedlemmer:
1. Kirsten Johansson Malmo
2. Karin Rekve
3. Håkon Lyngsmo

Valg av medlemmer og varamedlemmer innberettes til fylkesmannen som utferdiger oppnevnelsen av forliksrådets medlemmer og fører tilsyn med rådets virksomhet.

Med henvisning til foranstående legges saken fram for formannskapet som bes fremme innstilling overfor kommunestyret på medlemmer og varamedlemmer til forliksrådet.

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 17.06.2012 19:06
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS