Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

67/12 - Oppnevning forliksrådet

Oppnevning av møtefullmektiger til forliksrådet for perioden 01.01.2013 - 31.12.2016

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2012/4774 - /

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 21.06.2012 75/12
Kommunestyret 25.06.2012 67/12

 
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret oppnevner følgende som faste møtefullmektiger for Verdal forliksråd for perioden 01.01.2013 – 31.12.2016:

  1. Steinar Ravlo
  2. Einar Klevmo
  3. Terje Granås
     

Vedlegg:
Ingen.
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

 
Saksopplysninger:
I henhold til Tvistelovens § 6-7, 6. ledd, skal det være et utvalg av faste møtefullmektiger for forliksrådet. Disse møtefullmektigene skal oppnevnes av kommunestyret.

Tvistemålsforskriftens § 3 sier følgende om utvalg av faste møtefullmektiger:
§ 3. Utvalg av faste møtefullmektiger
“Ved hvert forliksråd skal det være et utvalg av faste møtefullmektiger for forliksrådet. Medlemmene av utvalget oppnevnes av kommunen for inntil fire år av gangen. Antall medlemmer i utvalget må tilpasses saksmengden i forliksrådet og kommunens innbyggertall. Som et minimum skal det være 3 medlemmer i utvalget. I kommuner med mer enn 25 000 innbyggere skal det være minst 5 medlemmer i utvalget. Kommuner med mer enn 50 000 innbyggere skal ha et utvalg med minst 7 medlemmer, og i kommuner med mer enn 90 000 innbyggere skal utvalget ha minst 10 medlemmer.

Som fast møtefullmektig kan oppnevnes enhver person som er over 25 år med alminnelig god samfunnsmessig kunnskap og som godt behersker skriftlig og muntlig norsk språk. Medlemmer i utvalget skal i forbindelse med oppnevningen gjøres kjent med at de i den enkelte sak skal være uavhengig av andre interesser enn partens, slik at deres handlinger ikke påvirkes av uvedkommende hensyn, herunder egne interesser.

Maksimal godtgjøring til møtefullmektig tilsvarer maksimalsatsen for møtegodtgjøring i henhold til tvisteloven § 6-13 første ledd bokstav c og bokstav e. Godtgjøringen dekkes av vedkommende part.”

Rådmann foreslår at følgende oppnevnes til møtefullmektiger:

  1. Steinar Ravlo
  2. Einar Klevmo
  3. Terje Granås
     

To av disse har også vært møtefullmektiger i forrige periode. Alle er forespurt og sagt seg villige til å ta dette vervet.

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 17.06.2012 19:07
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS