Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

68/12 - Revisjon rusomsorg

Forvaltningsrevisjon vedrørende rusomsorgen i Verdal

Saksbehandler : Jostein Grimstad

Arkivref : 2011/6869 - /210

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Kommunestyret 25.06.2012 68/12

 
Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret
Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport nr. 1721-1/2012 ”Rusomsorg – Verdal kommune” til orientering.
 

Vedlegg:
Forvaltningsrevisjonsrapport nr. 1721-1/2012 ”Rusomsorg – Verdal kommune”
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 1. Kontrollutvalgets sak 11/17
 2. Kontrollutvalgets sak 26/10
 3. Kontrollutvalgets sak 24/10
 4. Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)
 5. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner
 6. Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner
   

Saksopplysninger:

Kontrollutvalgets vedtak 05.06.12
1. Kontrollutvalget slutter seg til forvaltningsrevisjonsrapport nr. 1721-1/2012 ”Rusomsorg – Verdal kommune”.
2. Rapporten oversendes kommunestyret for videre behandling.
 

SAKSBEHANDLING/SAKSGANG

Saksbehandlers forslag til vedtak

 1. Kontrollutvalget slutter seg til forvaltningsrevisjonsrapport nr. 1721-1/2012 ”Rusomsorg – Verdal kommune”.
 2. Rapporten oversendes kommunestyret for videre behandling.
   

Saksbehandlers forslag til innstilling til kommunestyret
Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport nr. 1721-1/2012 ”Rusomsorg – Verdal kommune” til orientering.

Kontrollutvalgets behandling
Revisor ga en orientering og svarte på spørsmål.

Forslag i møtet
Ingen

Avstemming
Enstemmig

Endelig vedtak

 1. Kontrollutvalget slutter seg til forvaltningsrevisjonsrapport nr. 1721-1/2012 ”Rusomsorg – Verdal kommune”.
 2. Rapporten oversendes kommunestyret for videre behandling.
   

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret
Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport nr. 1721-1/2012 ”Rusomsorg – Verdal kommune” til orientering.
 

Saksopplysninger
Planen for gjennomføring av forvaltningsrevisjonsprosjekt for perioden 2008 – 2011 ble behandlet av kommunestyret i møte den 29.09.08, sak 101/08. Kommunestyret gjorde da slikt vedtak:

 1. ”Kommunestyret vedtar ”Plan for gjennom føring av forvaltningsrevisjonsprosjekt 2008-2011”, med følgende prioritering av prosjekter: 
   
  Prioritering av prosjekter:
  Nr. Prosjekt Gjennomføring
  1 Innkjøp – investering
  2 Rusomsorg
  3 Barneverntjenesten
  4 Plan- og byggesak
  Tjenestetilbud Omsorg og velferd
  Etiske retningslinjer

 2. Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta eventuelle rulleringer og endringer av planen innenfor planperioden”

Kontrollutvalget fattet slikt vedtak i sak 025/09 ”Plan forvaltningsrevisjon”:

 1. ”Kontrollutvalget gir et forvaltningsrevisjonsprosjekt vedrørende IKT 2. prioritet. Prosjektene etter punktet 1. på prioritetslisten rykker tilsvarende ned.
 2. Kontrollutvalget forutsetter at prosjektet ”Innkjøp – investering” (skoleutbyggingen) løper som tidligere forutsatt
 3. Kontrollutvalget ber revisor om å utarbeide forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet vedrørende IKT. Forslaget til prosjektplan oversendes sekretær som gis myndighet til å vurdere hvorvidt det er behov for å innkalle til et ekstraordinært møte i forkant av prosjektets igangsettelse. ”
   

Forvaltningsrevisjon vedr. IKT er ferdigstilt. Forvaltningsrevisjon vedrørende innkjøp – investering (skoleutbyggingen) ble splittet i 2 faser. Fase 1 er ferdigstilt og ble behandlet av kommunestyret den 25.10.10, sak 88/10. Fase 2 pågår fortsatt.

Kontrollutvalget behandlet revisors forslag til prosjektplan den 20.09.11, sak 11/17 og fattet slikt vedtak:

 1. ”Kontrollutvalget godkjenner iverksettelse av forvaltningsrevisjonsprosjekt ”Rusomsorg”
 2. Kontrollutvalget godkjenner den fremlagte prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet ”Rusomsorg i Verdal kommune med følgende problemstillinger:
  a. Har kommunen rutiner for å fange opp rusmiddelmisbrukere?
  b. Får rusmiddelmisbrukere de tjenester de har rett på?
  c. Oppfyller kommunen sin plikt til å vurdere bruk av tvang etter melding fra pårørende om omfattende rusmiddelmisbruk?”
   

Revisor har nå avlevert sin prosjektrapport. Rapporten følger som vedlegg til saken og det vises til denne i sin helhet.

Revisor vil gi en presentasjon av rapporten i møte og vil kunne svare på eventuelle spørsmål.


Vurdering
Rapporten synes å besvare kontrollutvalgets problemstillinger på en god måte. Rapporten synes videre å dokumentere at Verdal kommune gjør mye godt arbeid innenfor rusomsorgen.

Det anbefales at kontrollutvalget slutter seg til rapporten og oversender den til kommunestyret for videre behandling.

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 17.06.2012 23:11
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS