Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

69/12 - Selskapskontroll Tindved

Rapport etter gjennomført selskapskontroll vedrørende Tindved Kulturhage AS

Saksbehandler : Jostein Grimstad

Arkivref : 2012/4707 - /

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Kommunestyret 25.06.2012 69/12

 
Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret

 1. Kommunestyret tar rapporten ” Eierskapskontroll vedrørende Tindved AS” til orientering.
 2. Kommunestyret ber rådmannen om å foreta en gjennomgang av eierskapsmeldingen i en egen sak til kommunestyret.
   

 
Vedlegg:
Eierskapskontroll - Tindved Kulturhage AS, KomRev Trøndelag IKS

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 1. Kommunestyrets sak 133/08
 2. Kontrollutvalgets sak 033/08
 3. Kontrollutvalgets sak 030/08
 4. Kontrollutvalgets sak 008/08
 5. Forskrift for kontrollutvalg
 6. Kommuneloven
   

Saksopplysninger:
Kontrollutvalgets vedtak 05.06.12.
Kontrollutvalget slutter seg til rapporten ”Eierskapskontroll - Tindved Kulturhage AS”.
 
SAKSBEHANDLING/SAKSGANG

Saksbehandlers forslag til vedtak

 1. Kontrollutvalget slutter seg til rapporten ”Eierskapskontroll - Tindved Kulturhage AS”.
   

Saksbehandlers forslag til innstilling kommunestyret

 1. Kommunestyret tar rapporten ” Eierskapskontroll vedrørende Tindved AS” til orientering.
 2. Kommunestyret ber rådmannen om å foreta en gjennomgang av eierskapsmeldingen i en egen sak til kommunestyret.
   

Kontrollutvalgets behandling

Forslag i møtet
Ingen

Avstemming
Enstemmig

Endelig vedtak
Kontrollutvalget slutter seg til rapporten ”Eierskapskontroll - Tindved Kulturhage AS”.

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret

 1. Kommunestyret tar rapporten ” Eierskapskontroll vedrørende Tindved AS” til orientering.
 2. Kommunestyret ber rådmannen om å foreta en gjennomgang av eierskapsmeldingen i en egen sak til kommunestyret.
   

Saksopplysninger
Kontrollutvalget behandlet plan for selskapskontroll i sak 033/08. Kommunestyret behandlet plan for selskapskontroll i Verdal kommune 2008-2011 i møte den 24.11.08, sak 133/08.

Kommunestyret vedtok slik prioritering mht. selskapskontroll i Verdal kommune for 2008-2011:

Prioritering selskapskontroll
Prioritering Selskapets navn Eierandel Bokført
1 Tindved Kulturhage 47,2 % 5.002.000
2 Verdal Arbeidssamvirke 100 % 100.000
3 Innherred Produkter 12,35 % 299.000
 
Selskapskontroll kan bestå av 2 elementer, eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i selskap. Eierskapskontroll er en lovpålagt del av en selskapskontroll. Ved en eierskapskontroll skal det foretas en evaluering av hvorledes eierinteressen forvaltes og hvordan eierskapet utøves av kommunens oppnevnte eierrepresentant.

Selskapet har i tillegg til den kommunale eier også private aksjonærer, slik at kommunelovens §80 som hjemler kontrollutvalget innsynsrett ikke vil kunne komme til anvendelse. Uten annen innsynshjemmel vil det derfor bl.a. ikke kunne bli gjennomført forvaltningsrevisjon i selskapet.

Generelle betraktninger
Aksje- og regnskapslovgivningen fastsetter en del normer og regler for hvilken informasjon som minimum skal gis til eierne (samt for øvrig til en del andre som også har interesser i selskapet). Disse rapporteringskravene synes imidlertid primært å være rettet mot selskaper med et rent kommersielt (for profitt) formål. Det kan også være verdt å merke seg at aksjeloven fastsetter et likhetsprinsipp, som innebærer et forbud mot forskjellsbehandling av aksjonærene.

Oppdraget som er gitt det enkelte selskap finner en i selskapets formålsparagraf, og det er måloppnåelse i forhold til dette oppdraget selskapet skal vurderes opp mot av sine eiere. Det kan her tilføyes at en for selskaper uten et rent kommersielt formål vil måtte forvente svak eller svakere avkastning på egenkapitalen – nettopp fordi selskapet er satt til å følge også andre mål enn ren inntjening. For selskaper uten et rent kommersielt formål vil derfor en sunn økonomi først og fremst sette rammer for hvilke mål det er mulig å nå.

For slike selskaper vil derfor informasjon som setter eierne i stand til å evaluere måloppnåelse i forhold til dette ikke kommersielle formålet være avgjørende. Rapporteringskravene i aksje- og regnskapslovgivningen bør derfor suppleres med tilleggskrav iht. dette. Videre bør hver enkelt eier jevnlig evaluere selskapets formål mot endringer i rammebetingelsene, egne interesser og ønsker.

Revisors rapport
Revisor har nå ferdigstilt prosjektet og har levert sin rapport ”Eierskapskontroll - Tindved Kulturhage AS”, se vedlegg.

Revisor gir på bakgrunn av den gjennomførte kontroll følgende anbefalinger:

 • Kommunen bør vurdere å behandle eierskapsmeldingen årlig
 • Kommunen bør vurdere, sammen med de øvrige eierne, å bruke valgkomite ved styreutnevnelser
 • Tindved Kulturhage AS bør utarbeide egen generell HMS-plan
   

Rapporten har vært på høring, se kapitel 7. Høringssvarene følger vedlagt i rapporten.


Vurdering:
En anbefaler at kontrollutvalget slutter seg til rapporten og dens anbefalinger.

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 17.06.2012 23:11
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS