Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

71/12 - Plan selskapskontroll

Plan for selskapskontroll 2012-2015

Saksbehandler : Jostein Grimstad

Arkivref : 2012/4714 - /

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Kommunestyret 25.06.2012 7112

 
Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret

 1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll 2012-2015, med følgende prioritering:
   
  Plan for selskapskontroll
  Prioritering Selskap Gjennomføring
  1 VekstTorget AS  
  2 Verdal Boligselskap AS  
  3 Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS  

 2. Det delegeres til kontrollutvalget å gjøre endringer i - eller rullering av planen i planperioden
   

Vedlegg:
Forslag til Plan for selskapskontroll 2012 – 2015, utarbeidet av KomRev Trøndelag IKS
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 1. Kontrollutvalgets sak 7/12
 2. Kontrollutvalgets sak 26/11
 3. Plan for selskapskontroll 2008-2011
 4. Kommuneloven
 5. Forskrift om kontrollutvalg
   

Saksopplysninger:
Kontrollutvalgets vedtak 05.06.12

 1. Kontrollutvalget slutter seg til det fremlagte forslag til plan for selskapskontroll for perioden 2012 – 2015.
 2. Forslaget til plan for selskapskontroll for perioden 2012 – 2015 oversendes kommunestyret for videre behandling.
   

Saksbehandlers forslag til vedtak

 1. Kontrollutvalget slutter seg til det fremlagte forslag til plan for selskapskontroll for perioden 2012 – 2015.
 2. Forslaget til plan for selskapskontroll for perioden 2012 – 2015 oversendes kommunestyret for videre behandling.
   

Saksbehandlers forslag til innstilling til kommunestyret

 1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll 2012-2015, med følgende prioriering:
   

Plan for selskapskontroll
Prioritering Selskap Gjennomføring
1 VekstTorget AS
2 Verdal Boligselskap AS
3 Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS
 1. Det delegeres til kontrollutvalget å gjøre endringer i - eller rullering av planen i planperioden
   

Kontrollutvalgets behandling 05.06.12

Forslag til vedtak i møtet
Ingen

Kontrollutvalgets til innstilling til kommunestyret

 1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll 2012-2015, med følgende prioritering:
   
  Plan for selskapskontroll
 • Prioritering Selskap Gjennomføring 1 VekstTorget AS 2 Verdal Boligselskap AS 3 Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS
  1. Det delegeres til kontrollutvalget å gjøre endringer i - eller rullering av planen i planperioden

  Avstemming
  Enstemmig

  Endelig vedtak

  1. Kontrollutvalget slutter seg til det fremlagte forslag til plan for selskapskontroll for perioden 2012 – 2015.
  2. Forslaget til plan for selskapskontroll for perioden 2012 – 2015 oversendes kommunestyret for videre behandling.
    

  Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret

  1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll 2012-2015, med følgende prioritering:
    
  Plan for selskapskontroll
 • Prioritering Selskap Gjennomføring 1 VekstTorget AS 2 Verdal Boligselskap AS 3 Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS
  1. Det delegeres til kontrollutvalget å gjøre endringer i - eller rullering av planen i planperioden
    

  Saksopplysninger
  Kontrollutvalget ba revisor igangsette arbeidet med å utarbeide plan for selskapskontroll for perioden 2011 – 2015 den 14.11.11, sak 26/11. Kontrollutvalget ba samtidig om at forslag ble lagt fram for behandling i kontrollutvalget i løpet av 1. halvår 2012. Kontrollutvalget ga revisor innspill om innholdet i planen den 09.03.12, sak 7/12.

  Selv om det ikke er lov- eller forskriftsbestemt er det gitt anbefalinger om at det i tilknytning til plan for selskapskontroll også foretas en vesentlighet og risikovurdering for de enkelte selskap.

  Ut fra en generell betraktning kan det enkelte selskapets betydning for eier kan variere stort. Enkelte selskaper leverer samfunnskritiske tjenester til innbyggerne og andre leverer tjenester som betydning for kommunens egen drift. En har også sett eksempler på selskaper hvor økonomien i selskapet har vært så dårlig at ny kapital har vært nødvendig for fortsatt drift. Det er mange momenter å vurdere her.

  Kommunelovens § 77, 5. ledd gir kontrollutvalget ansvaret for gjennomføring av selskapskontroll. Formålet med selskapskontroll er å vurdere om den som utøver kommunens eierskap gjør dette i samsvar med aktuelle lover, og forvalter kommunens eierinteresser slik det er uttrykt i kommunale vedtak og forutsetninger.

  • Forskrift om kontrollutvalg § 13 angir kontrollutvalget pålegg om at det skal utarbeides plan for selskapskontroll. Planen skal vedtas av kommunestyret senest året etter kommunevalget.
  • Kommunelovens § 80 angir hvem som kan gjøres til gjenstand for selskapskontroll.
    

  Prioritering av selskap til kontroll gjøres etter fastlagte kriterier, som kan være

  • Selskap som er heleid av kommunen
  • Selskap som peker seg ut pga. tidligere kontroller og annen risikokunnskap om selskapet
  • Selskap som leverer virksomhetskritiske tjenester til kommunen
  • Selskap som gir et direkte tjenestetilbud til kommunens innbyggere
  • Selskap som har et samfunnsmessig ansvar
  • Selskap der kommunen har betydelige eierinteresser i antall aksjer eller en vesentlig og stor økonomisk del av aksjekapitalen
    

  Følgende typer selskap som kan kontrolleres

  • Aksjeselskap der kommunen selv, eller sammen med andre kommuner / fylkeskommuner, statlige, eller private, eier alle aksjene
  • Samvirkeforetak hvor kommunen er medeier
  • Interkommunale selskap opprettet etter lov om interkommunale selskap
    

  I Planperioden 2008-2011 ble det gjennomført selskapskontroll i Innherred Produkter AS. Tidligere har Stiklestad Nasjonale kultursenter og Innherred Renovasjon IKS vært gjenstand for selskapskontroll.

  Revisor har utarbeidet forslag til plan for selskapskontroll 2012 – 2015, se vedlegg. Oversikt over kommunens eierinteresser i selskaper gis i vedlegget til revisors planforslag.

  Revisor foreslår at følgende selskaper gjøres til gjenstand for selskapskontroll:
   

  Selskaper til selskapskontroll
  Selskap Kommunens aksjer / andeler Balanseført verdi Kommunens eierandel Øvrige aksjonærer
  Verdal Arbeidssamvirke AS 100.000 100 %
  Verdal Boligselskap AS 590.000 100 %
  Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS 1.600.000 50 % NTFK


  Det legges opp til at eierskapskontrollene gjennomføres av KomRev Trøndelag IKS.
  Eierskapskontroll er for øvrig inkludert ved kommunens overføring til KomRev Trøndelag IKS.

  Revisor oppgir at det er avsatt 200 timer for Verdal kommune løpet av planperioden. Hvis flere kommuner vedtar selskapskontroll i de samme selskapene, vil kommunen kunne få levert flere prosjekter.
   

  Vurdering:
  Det er kommunestyret som gjør det endelige vedtak mht. prioritering av hvilke selskaper det skal utføres kontroll i. Kontrollutvalget bør imidlertid foreta en prioritering før saken oversendes kommunestyret.

  Det bør tas høyde for at det vil kunne oppstå endringer i kommunens eierinteresser i selskaper i løpet av planperioden. Det anbefales derfor at kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer og omprioriteringer i planen i perioden 2011 – 2015.

  I forhold gjennomgående bruk av Verdal Arbeidssamvirke AS i saksframstillingen har rådmannen endret bedriftsbegrepet i innstillingen til VekstTorget AS som er nåværende navn p bedriften.

  Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 17.06.2012 20:24
  Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
  Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
  Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
  Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS