Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

75/12 - Bosetting flyktninger

Bosetting av flyktninger - tilleggsanmodning for 2012 og 2013

Saksbehandler : Joar Aksnes

Arkivref : 2011/8005 - /F30

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Mennesker og livskvalitet 22.08.12 42/12
Formannskapet 23.08.12 82/12
Kommunestyret 27.08.12 75/12
 

Rådmannens innstilling:

  1. Verdal kommune kan ikke imøtekomme Integrerings- og mangfoldsdirektoratet sin anmodning om å bosette ytterligere 10 flyktninger i 2012
  2. Tilleggsanmodningen om å bosette 35 flyktninger i 2013 tas med i vurderingen når det settes opp ny plan for bosetting av flyktninger høsten 2012.
     

Vedlegg
Brev fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet mottatt 25.05.12

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Kommunestyresak 95/10 av 29.11.10

 
Saksopplysninger:
Verdal kommune har mottatt en tilleggsanmodning om bosetting av flyktninger i 2012 og 2013 fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).  Anmodningen gjelder bosetting av ytterligere 10 flyktninger i 2012 og totalt bosetting av 35 flyktninger i 2013.  Bosetting av familiegjenforente kommer i tillegg.

Kommunestyret vedtok den 29.11.10 i sak 95/10 følgende:

  1. Det inngås en 2-årig intensjonsavtale med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet om bosetting av inntil 50 flyktninger i perioden 2011 - 2012.
  2. Rådmannen får delegert fullmakt til å inngå en slik avtale.
     

Det har hittil i perioden 2011 – 2012 blitt bosatt 38 flyktninger.  Dette tilsier at det mangler bosetting av 12 flyktninger for å fylle opp de forpliktelsene kommunen har tatt på seg i ovennevnte vedtak.  De manglende bosettingene vil skje i løpet av høsten 2012.

 
Vurdering:
Bosetting av det antallet flyktninger som allerede er vedtatt er en utfordring.  Det skyldes i hovedsak mangel på egnede boliger.  En økning av bosetting i henhold til anmodningen fra IMDi vil bli svært utfordrende sett i lys av boligsituasjonen.  I tillegg til bosetting av flyktninger så har NAV en oversikt som viser at det også er ca. 40 andre personer i kommunen som ikke har egnet bolig og derfor har behov for annen bolig.  En ytterligere bosetting utover den vedtatte vil derfor forsterke de boligsosiale utfordringene kommunen allerede har.

Det er også en realitet at flyktninger har utfordringer når det gjelder å skaffe seg faste jobber selv om næringslivet lokalt har stort behov for arbeidskraft.  Utfordringene her ligger spesielt i forhold til krav til språk og formalkompetanse.  Mange flyktninger som blir bosatt mangler eller kan ikke dokumentere den kompetansen de har fra hjemlandet.  Det blir derfor krevende og tar lang tid å skaffe seg den etterspurte kompetansen.  Dette er utfordringer som det burde vært gått inn i og sett på løsninger for sammen med næringslivet.  Bosetting av flyktninger kan være en god måte å skaffe etterspurt arbeidskraft i årene fremover.

Dagens personellressurser er tilpasset det nivået for bosetting som er vedtatt.  En økning av bosetting vil også fordre en økning av personellressursene som jobber innenfor området.  En mer målrettet innsats for å løse utfordringene innenfor bolig og arbeid vil også kreve mer ressursbruk.  Dette er noe som må vurderes når plan for videre bosetting av flyktninger i årene som kommer settes opp.  Dagens vedtak om bosetting går ut 2012.  Det må derfor jobbes med en plan for videre bosetting av flyktninger fra 2013 og fremover i løpet av høsten 2012.

Det vurderes derfor slik at kommunen ikke har mulighet til å imøtekomme IMDi sin anmodning om tilleggsbosetting for 2012.  En økning av nivået på bosetting for 2013 tas med i vurderingen når det jobbes med plan for bosetting av flyktninger i 2013 og fremover.

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 22.10.2012 18:59
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS