Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 24.09.2012

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 24.09.2012
Tid           : 18:00 - 22:00
Til stede  :  35 representanter. John Hermann fikk permisjon og forlot møtet f.o.m. sak 86/12. Til stede 34 representanter. Arild K. Pedersen fikk permisjon og forlot møtet under sak 93/12. Til stede 33 representanter. 

Før møtet ble satt sang Emilie Nessø "Gabriellas sång", akkompagnert av Andre Dyrstad. - se video

Det ble i starten av møtet gitt følgende orienteringer:

 
Sakliste som PDF              Protokoll som PDF
Sakliste som Word            Protokoll som Word   Videoopptak fra møtet
Alle vedlegg samlet i en PDF-fil (13 Mb)

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtakVideo
PS 081/12 Godkjenning av møteprotokoll  27.08.12 Protokoll video
PS 082/12 Detaljregulering Melby masseuttak  - 1721/129/1  Saksframlegg
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4
Protokoll video
PS 083/12 1721/23/39 og 23/22 - Detaljregulering Reinsholm B2 Saksframlegg 
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Protokoll video
PS 084/12 1721/23/39 og 23/22 - Utbyggingsavtale Reinsholm B2 Saksframlegg
Vedlegg 1
Vedlegg 2 
Protokoll video
PS 085/12 Søknad om Startån - tillegg 2012 Saksframlegg Protokoll video
PS 086/12 Verdal Fjellstyres regnskap og årsmelding for 2011 Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll video
PS 087/12 Stemmesteder, søndagsvalg og stemmetider ved stortingsvalget og sametingsvalget 2013 Saksframlegg Protokoll video
PS 088/12 Planstrategi Levanger og Verdal 2012-2015, 2. gangs behandling Saksframlegg
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4
Vedlegg 5
Vedlegg 6
Vedlegg 7
Protokoll video
PS 089/12 Kjøp av  eiendommene Vektergata 5  (gnr. 21, bnr. 7/59/61), Vektergata 5 (tomteareal) ( gnr. 21, bnr. 35) og Vektergata 7-9 (gnr. 21, bnr. 3) Saksframlegg Protokoll video
PS 090/12 Tor Ove Nesset - Søknad om permisjon fra skattetakstsnemnd for eiendomsskatt Saksframlegg Protokoll video
PS 091/12 Linn Beate Tromsdal - søknad om fritak fra kommunale verv for resten av valgperioden Saksframlegg Protokoll video
PS 092/12 Lars Gunnar Marken - søknad om fritak fra folkevalgte verv pga flytting til annen kommune Saksframlegg Protokoll video
PS 093/12 Orientering - Protokoll video
PS 094/12 Interpellasjon fra Verdal Venstre - SFO - er vi fornøyd med opplegget? Saksframlegg Protokoll video

 

Oppmøte kommunestyrets møte 24.09.2012
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Gerd Janne Kristoffersen DNA Medlem Nei  
Linn Beate Tromsdal DNA Medlem Ja  
Jonny Arild Haugan DNA Medlem Ja  
Lennart Johansson DNA Medlem Ja  
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Ja  
Bjørn Jorodd Holmli DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Kjetil Aarstad DNA Medlem Ja  
Bjørn Aarstad DNA Medlem Ja  
Berit Gustad Nessø DNA Medlem Ja  
Kjell Woll Sigurdsen DNA Medlem Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Torill Elverum DNA Medlem Nei  
Terje Aksnes SP Medlem Nei  
Vigdis Haldorsen SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Nei  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Andor Jermstad SP Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Ja  
John Hermann FRP Medlem Ja  
Berit Musum FRP Medlem Ja  
Signar Musum FRP Medlem Ja  
Anita Karlsen SV Medlem Ja  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Ja  
Arild Kvernmo Pedersen H Medlem Ja  
Anne Grete L. Valbekmo H Medlem Ja  
Knut Snorre Sandnes H Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Johannes Rosvold V Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Nei  
Rigmor Hafell KRF Varamedlem Ja Møtte for Tor-Petter Abelsen
Rolf Tømmerås DNA Varamedlem Ja Møtte for Gerd Janne Kristoffersen
Mette Karlgård SP Varamedlem Ja Møtte for Terje Aksnes
Jørgen Erik Baumfelder SP Varamedlem Ja Møtte for Pål Sverre Fikse
Kristine Nordtømme DNA Varamedlem Ja Møtte for Torill Elverum

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

 
PS 081/12 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 24.09.2012 - Se video

BEHANDLING:
Ordfører
fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 27.08.12 godkjennes.»

Ved votering ble ordførers forslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Protokoll fra møte 27.08.12 godkjennes. 

 

 
 
 

PS 082/12 Detaljregulering Melby masseuttak  - 1721/129/1   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 24.09.2012 - se video

BEHANDLING:
Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i møtet.

SP v/Karl Bernhard Hoel fremmet følgende endringsforslag til pkt. 3.2:
«Tiltakshaver skal sørge for at vegens standard blir oppgradert til fast dekke.»

Ved alternativt votering mellom komiteens innstilling og forslaget fra SP, ble innstillinga vedtatt med 28 stemmer. 7 stemmer ble avgitt for forslaget fra SP

VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljregulering av Melby masseuttak rev. 31.08.2012.

 
 

  
PS 083/12 1721/23/39 og 23/22 - Detaljregulering Reinsholm B2   Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 24
.09.2012 - se video

BEHANDLING:
Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Det gjøres følgende endringer i reguleringsbestemmelsene:

 • § 1.5: Avstandskravet justeres til 1,5 meter.
 • § 7.2 siste setning suppleres med huske.
 • § 7.4: ”Lekeplassen skal i nødvendig grad sikres mot kjøreveg.”

Vedlagte forslag til detaljregulering for Reinsholm B2, datert 08.06.12, rev. 05.09.12 og 10.09.12, med overnevnte endring, vedtas i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.

  

 
PS 084/12 1721/23/39 og 23/22 - Utbyggingsavtale Reinsholm B2  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 24.09.2012 - se video

BEHANDLING:
Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
I medhold av plan- og bygningslovens § 17-4 godkjennes utbyggingsavtale for ”Reinsholm B2”.

 

 
PS 085/12 Søknad om Startån - tillegg 2012 Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 24.09.2012 - se video

BEHANDLING: 
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Verdal kommune tar opp kr 10.000.000 i tillegg til tidligere opptatt kr 20.000.000 for 2012 i Startlån fra Husbanken. Ubenyttet beløp 2012 overføres Startlånsmidlene for 2013.

 

 

 

PS 086/12 Verdal Fjellstyres regnskap og årsmelding for 2011 Til toppen av siden

 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 24.09.2012 - se video

BEHANDLING:
John Hermann fikk permisjon og forlot møtet. Til stede 34 representanter.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Kommunestyret tar Fjellstyrets regnskap for 2011 til orientering.

 

PS 087/12 Stemmesteder, søndagsvalg og stemmetider ved stortingsvalget og sametingsvalget 2013
Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 24.09.2012 - se video

BEHANDLING:
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Kommunestyret vedtar at det ved stortingsvalget og sametingsvalget 2013 holdes valg i de samme 13 stemmekretser som ved kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2011 i Verdal kommune.
 2. Kommunestyret vedtar at det i forbindelse med stortingsvalget og sametingsvalget 2013 avholdes valg søndag 8. september 2013 ved følgende 5 stemmekretser:
   
  Øra, Sjøbygda, Stiklestad, Vinne og Ørmelen. I de øvrige stemmekretser avholdes valg kun på mandag 9. september 2013.
 3. Ved stortingsvalget og sametingsvalget 2013 nyttes følgende stemmesteder og stemmetider:
   
  Stemmekretser, -steder og -tider
  StemmekretsStemmestedStemmetid
  Sjøbygda Soltun grendehus Søndag: 14.00 – 19.00
  Mandag: 12.00 – 20.00
  Øra Verdalsøra barne- og ungdomsskole Søndag: 14.00 – 19.00
  Mandag: 10.00 – 20.00
  Ørmelen Ørmelen skole – gymsalen Søndag: 14.00 – 19.00
  Mandag: 12.00 – 20.00
  Stiklestad Stiklestad skole – gymsalen Søndag: 14.00 – 19.00
  Mandag: 12.00 – 20.00
  Volhaugen Volhaugen grendehus Mandag 12.00 – 18.00
  Leksdal Leksdal skole Mandag 12.00 – 18.00
  Ness Ness oppvekstsenter Mandag: 12.00 – 20.00
  Leirådal Heimtun Grendehus Mandag 12.00 – 18.00
  Vuku Kirkestua i Vuku Mandag: 12.00 – 20.00
  Ulvilla Ulvilla forsamlingshus Mandag 12.00 – 18.00
  Helgådal Lunheim forsamlingshus Mandag 12.00 – 18.00
  Inndal Garnes oppvekstsenter Mandag: 12.00 – 20.00
  Vinne Vinne skole – gymsalen Søndag: 14.00 – 19.00
  Mandag: 12.00 – 20.00

 


PS 088/12 Planstrategi Levanger og Verdal 2012-2015, 2. gangs behandling Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 24.09.2012 - se video

BEHANDLING:
Ved votering ble samkommunestyrets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 10-1 vedtar  kommunestyrene i Levanger og Verdal “Planstrategi datert 7. juni 2012” med følgende endringer:

Pkt. 2. Strategiske valg for samfunnsutviklingen:
Tillegg fremkommet i samkommunestyrets behandling av høringsvedtak i møte 14. juni utgår, fordi de nevnte forhold allerede er dekket i Kommuneplanens samfunnsdel.
Nytt punkt tas inn: “Samarbeid skal gi regionen større slagkraft”.

Pkt. 3.2 Kommunalt planbehov:
Kommunedelplan areal: Plan for samferdsel (kommunale veger, parkering, gang og sykkeltrafikk mv) tas inn. Ørin Nord utgår.

Pkt. 3.3 Interkommunalt planbehov:
Formulering vedr. Færen reinbeitedistrikt endres til: Konsekvensutredning Færen reinbeitedistrikt – helhetlig KU for alle berørte kommuner. ISK har hovedansvaret for planarbeidet.

Pkt. 3.4 Regionalt planbehov:
Enhetlig organisering av Trondheim havn/Indre-Trondheimsfjord havn utgår.

Pkt. 4 Kommunene Levanger og Verdal:
Pga feil erstattes figur 1 Organisering av Levanger kommune med nytt oppdatert organisasjonskart.

Pkt. 6 Målbilde for år 2030:
Flg. formulering tas inn i målbildet, etter setningen “Lokal ungdom har høy bevissthet om nåværende og framtidig behov for arbeidskraft og kompetanse”: “Barn og unge sine oppvekstvilkår stimulerer til utdanning og deltakelse i samfunns- og arbeidsliv. Samarbeidet med de videregående skolene har styrket rekrutteringen til videregående opplæring både for unge og voksne, samt bidratt til at flere gjennomfører videregående opplæring.”
Formuleringen “Et bredt kulturliv bidrar til at kommunene oppfattes som urbane og attraktive for unge og kompetente folk, og noen av disse har utviklet kompetansemiljøer innenfor velferdsteknologi” endres til “Et bredt kulturliv, gode lokalsamfunn og velutvikla sentrum bidrar til økt bosetting og at kommunene oppfattes som urbane og attraktive for unge og kompetente folk. Noen av disse har utviklet kompetansemiljøer innenfor velferdsteknologi.”

 

 
 

PS 089/12 Kjøp av eiendommen eiendommene Vektergata 5  (gnr. 21, bnr. 7/59/61), Vektergata 5 (tomteareal) ( gnr. 21, bnr. 35) og Vektergata 7-9 (gnr. 21, bnr. 3)
Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 24.09.2012 - se video

BEHANDLING:
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling vedtatt med 31 stemmer. 3 stemte i mot.

VEDTAK:

 1. Verdal kommune kjøper eiendommene Vektergata 5 (gnr. 21, bnr. 7/59/61), Vektergata 5 (tomteareal) (gnr. 21, bnr. 35) og Vektergata 7-9 (gnr. 21, bnr. 3) for samlet kr 15.300.000,- med tillegg av avgifter for tinglysning og dokumentgebyr.
 2. Det avsettes kr 4.000.000,- til ferdigstillelse/klargjøring av Vektergata 7-9 (Gjensidigegården).
 3. Midler til renovering av Vektergata 5 (Melvoldgården) søkes avsatt i forbindelse med behandlingen av budsjett/økonomiplan for perioden 2013-2016.
 4. Investeringen finansieres med et låneopptak på samlet kr 20.000.000,-.
 5. Rådmannen gis fullmakt til å foreta låneopptak og godkjenne lånebetingelsene.

 


 PS 090/12 Tor Ove Nesset - Søknad om permisjon fra skattetakstsnemnd for eiendomsskatt
Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 24.09.2012 - se video

BEHANDLING:
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Det ble votert punktvis over innstilling med følgende resultat:

 • Pkt. 1 – enstemmig.
 • Pkt. 2 – enstemmig

VEDTAK: 

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Tor Ove Nesset om permisjon fra skattetakstnemnd for eiendomsskatt fram til 31.12.12.
 2. Nytt medlem i permisjonstiden: Oddbjørg Grønn (H)
  Nytt varamedlem i permisjonstiden: Gunnar Grindberg (SP)

 
 

 

PS 091/12 Linn Beate Tromsdal - søknad om fritak fra kommunale verv for resten av valgperioden
Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 24.09.2012 - se video

BEHANDLING:
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Det ble votert punktvis over innstillinga med følgende resultat:

 • Pkt. 1 – enstemmig.
 • Pkt. 2 – enstemmig.
 • Pkt. 3 – enstemmig.
 • Pkt. 4 – enstemmig.
 • Pkt. 5 – enstemmig.

VEDTAK:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Linn Beate Tromsdal om fritak fra kommunale verv.
 2. Rolf Tømmerås rykker inn som fast medlem i kommunestyret for Arbeiderpartiet.
 3. Nytt medlem i komite plan og samfunn: Kristine Nordtømme
  Ny 4. vara i komite plan og samfunn: Mona Therese Hagerup
 4. Nytt medlem i samkommunestyret: Anne Grytbakk
  Ny 2. vara i samkommunestyret: Torunn Rotmo
 5. Nytt medlem i gatenavnkomiteen: Linda Olsen

 

 

PS 092/12 Lars Gunnar Marken - søknad om fritak fra folkevalgte verv pga flytting til annen kommune
Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 24.09.2012 - se video

BEHANDLING:
Signar Musum leverte inn søknad om fritak fra vervet som 2. vara i formannskapet.

SP v/Marit Voll fremmet på vegne av felleslista H/V/SV/FRP/SP følgende forslag til pkt. 2, 3 og 4:
2. Signar Musum fritas fra vervet som varamedlem i formannskapet.
3. Nytt medlem og leder i kontrollutvalget for felleslista H/V/SV/FRP/SP: Signar Musum (FRP)
4. Nytt 2. varamedlem i formannskapet for felleslista FRP/V: John Hermann (FRP)

Det ble votert punktvis over formannskapets innstilling og forslag fra SP med følgende resultat:

 • Pkt. 1 – formannskapets innstilling – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 2 – formannskapets innstilling alternativt mot forslaget fra SP – forslaget fra SP ble enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 3 – forslaget fra SP enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 4 – forslaget fra SP enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Lars Gunnar Marken om fritak som leder og medlem i kontrollutvalget for resten av valgperioden 2011-2015.
 2. Signar Musum fritas fra vervet som varamedlem i formannskapet.
 3. Nytt medlem og leder i kontrollutvalget for felleslista H/V/SV/FRP/SP: Signar Musum (FRP)
 4. Nytt 2. varamedlem i formannskapet for felleslista FRP/V: John Hermann (FRP)

 

 

PS 093/12 Orientering     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 24.09.2012 - se video

 

BEHANDLING:
Arild K. Pedersen fikk permisjon og forlot møtet. Til stede 33 representanter.

Det ble i starten av møtet gitt følgende orienteringer:

Rådmann orienterte om:

 • Sentio – borgerundersøkelsen –  mye i denne undersøkelsen som vi må være flinke til å bruke. Budskap må ivaretas og brukes til å utvikle Verdal og omdømmet vårt.
 • Klagebehandling eiendomsskatt i Verdal. 190 klager er 2. gangs behandlet i skattetakstnemnda. Ca. 90 av disse er videresendt overskattetakstnemnda. Skattetakstnemnda er godt i gang med sitt arbeid. Overskattetakstnemnda starter i uke 40 eller 41 – god framdrift.
 • Statsbudsjettet kommer 8. oktober. Spennende å se om det ligger oppfølging av kommuneproposisjon om økte frie midler til kommunene. Lønnsveksten i Verdal vil øke med ca 30 mill. og dette har  mye å si for arbeidet med økonomiplan.
 • Internkontroll – følger opp og har dialog med revisjon og kvitterer ut punkt for punkt.
 • Ordfører og rådmann har møte med den nye direktøren på Kværner Verdal denne uka.

Ordfører:

 • Regjeringen har forpliktet seg hvordan vi skal bygge ut veg og jernbane mellom Trondheim og Steinkjer – gledelig nyhet.
 • Byer i Midt-Norge har ett stort arbeid på gang – samarbeidsavtale på felles opptreden på store næringsspørsmål, store samferdselsspørsmål og helseteknologi.
 • OMS-messa – oljemessa i Stavanger. Ordfører deltok. Flott møteareana.
 • Besøk fra Høysterett gjennomført. De melder tilbake at de har hatt ett nyttig besøk her. Både faglig og kulturelt.
 • Vindkraftsaken. Siden sist vært avviklet folkemøte og første samrådsmøte i samrådsgruppe. Alle inviterte møtte ikke og dette er beklagelig. 
 • Storstilt åpning av nyskoen fredag 28. september. Fristen for tilbakemelding er utgått på åpning og går ut i dag på seminaret. Kommunestyrets medlemmer må svare enten de kommer eller ikke. Seminaret er en del av folkevalgtopplæringen dette året og ordfører håper så mange som mulig deltar på dette.


 

PS 094/12 Interpellasjon fra Verdal Venstre - SFO - er vi fornøyd med opplegget? Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 24.09.2012 - se video

BEHANDLING:
Venstre v/Brita K. Thorsvik fremmet sin interpellasjon.

Ordfører svarte slik:
Takk for interpellasjon fra Brita Hun er en flink og aktiv representant som tar opp spørsmål som kommer og dette er prisverdig. Virkeligheten kan endres seg over tid, det som kanskje var en fornuftig ordning tidligere, trenger ikke å virke fornuftig i dag.

Det er flere punkt som problematiseres i innlegget. Tar dem litt strukturert her.

Helplass
Brita skriver:
Verdal kommune ønsker å framstå som en kommune som gjerne vil at barnefamilier skal slå seg ned her. Økt bolyst – og blilyst, påvirkes av mange forhold.  …….  En SFO-ordning må etter Venstres syn tilpasses de behov foreldre og barn faktisk har.

Ordningen med kun helplass i SFO ble opprettet i 2009 etter mange foreldrehenvendelser hvor foreldre ønsket en mer fleksibel ordning. Gjennom å operere med helplass kunne foreldre fritt bruke plassen uten å måtte regne timer og planlegge uke for uke. Verdal kommune la også prisen på et gunstig nivå for foreldrene 1550, mot tidligere 1850 for helplass. I dag har fortsatt ikke prisen på helplass tatt igjen 2008-nivå for helplass (100 kroner billigere per dato – 1750). En så fleksibel ordning er det nok få kommuner som opererer med. Graderte plasser er i utgangspunktet det samme som økt fleksibilitet.

Skyss
Brita skriver:
Mange foreldre er også frustrerte når det gjelder endringer vedr. skyss og SFO.  

I følge Skoleskyssreglemenet for grunnskolen i Nord-Trøndelag , vedtatt i Fylkesråd 19.06.12, fastslås det at “ Elever som har helplass i SFO, har ikke krav på skoleskyss. Dersom elever med helplass enkelte dager tas ut av SFO, vil foresatte/foreldre ha ansvar for skyssen.
Elever som har delplass i SFO, har krav på skoleskyss i forhold til den andelen de ikke er i SFO. Her må det være en fastsatt plan for hvilke dager morgen og/eller ettermiddag eleven ikke skal være i SFO og dermed skal ha skoleskyss.”

I Verdal med kun helplasser i SFO resulterer det i at de som ikke bruker helplassen hver dag fratas muligheten til gratis skoleskyss.

Dette er det igangsatt en prosess opp mot Fylkeskommunen på , og målet er å kunne beholde dagens fleksible ordning med helplasser kombinert med rett på skoleskyss de dager SFO ikke benyttes. Dette må avklares før en bestemmer det videre kommunale løpet.

Tilbud 11-måned
Brita skriver:
Slik ordningen fungerer i dag i de fleste kretsene, er åpningstiden i SFO lik skoleruta. Det vil si at SFO er stengt ei uke i høstferien, hele jula og noen dager før og etter, hele vinterferien, hele påskeferien og i skolens sommerferie. ……. Det må derfor finnes løsninger slik at SFO evt. i samarbeid med barnehagene, kan gi tilbud hele året.

Kommunestyret vedtok i møte 29.10.01 reviderte retningslinjer for SFO. Dette var oppstarten på slike 11-måneds tilbud på Verdal. I vedtektene da het det bl.a. ”Det kan inngås særskilt avtale om opphold i ferier og andre fridager. Det bør da tas kontakt med andre skoler for eventuell samordning av slike avtaler”. Videre inneholdt disse retningslinjene: ”Det kan fastsettes særskilte betalingssatser for opphold i ferier og på fridager”. I 2002 ble det på Verdal laget retningslinjer for dagtilsyn i ferier og på fridager. I disse retningslinjene het det: ”Dagtilsyn i ferier og på fridager forutsettes å være til selvkost, det vil si uten kostnad for kommunen. Hvis tilsynet legges til skole/sfo, må det derfor være minst samlet 7 elever per dag pr. assistent. ........Avtale om tilsyn må være skriftlig og bindende. Ut fra prinsippet om selvkost settes foreldrebetalingen for tilsyn i ferier og på andre fridager til kr 150 per hel dag og kr 75 per halv dag dette året.” Videre het det også: ”Heldags tilsyn er på 8 timer, fra klokka 08.00-16.00, hvis ikke særskilt avtale om tidsrom inngås.”

I 2006 kom det nye presiseringer for 11-månedstilbudet, og de var som følger: ”11 månedstilbudet igangsettes såfremt det melder seg tilstrekkelig antall barn til at ordningen er økonomisk forsvarlig. Tilbudet kan igangsettes i samarbeid med andre skolefritidsordninger i kommunen om nødvendig.”

Siste år var det kun to SFO-er som ga tilbud om 11-måned, og en av ordningene antydet at dette kostet dem ca 400 000 kroner. Dette er ikke økonomisk forsvarlig og ikke til selvkost. Erfaringene er at mange signaliserer et behov, melder seg på men bruker tilbudet i svært varierende grad. Bemanningen må i utgangspunktet ta høyde for at alle påmeldte kommer. Inneværende år ble prisen for 11-måned satt til 2000 kroner. Skulle prinsippet om selvkost vært gjennomført ville plassen minimum måtte koste over 5000.

Samarbeid med barnehagene er heller ikke gjennomførbart lenger. Barnehagene som har prøvd dette opplever ikke å ha kapasitet til å tilby SFO og samtidig skulle ta hånd om barnehagegruppa. Dette er med bakgrunn i tilgjengelig areal på barnehagene, bemanningsnorm, tilgang på utstyr, de store sprikene i behov som en 1 åring og en 9-åring har med mer.

Innenfor dagens pressede driftsrammer er det derfor meget utfordrende å skulle holde et tilbud åpent en ekstra måned.

Brita skriver - Forslag:
Sak om SFO taes opp i Komité, Mennesker og livskvalitet, med tanke på en grundig gjennomgang av hele ordningen - og spesielt med tanke på bedre åpningstider.  Dette må gjøres så snart som mulig slik at evt. økte utgifter kan innarbeides i budsjettet fra 2013.

Åpningstider bedre tilpasset familienes behov samt muligheter for graderte plasser, bør kunne gjennomføres senest fra neste skoleår.

Innspill:
SFO-ordningen er med dagens ordning svært fleksibel (helplass til en veldig gunstig pris). Dersom bedre åpningstider innebærer ønske om åpent 11. måned vil dette kunne ha en stor utgiftsside dersom selvkost skal fravikes. Skal dette tilbudet subsidieres så vil det kreves at disse ressursene tas fra andre lovpålagte tjenester.

Verdal:
Helplass 1750,-

Priser i andre kommuner:
Stjørdal

Betalingssatsene gjøres gjeldende fra 01.01.08 og gjelder også for 2012
Oppholdstid pr. uke (timer)

 • 6-10   - pris 1.150,-
 • 11-15 - pris 1.800,-
 • 16+     - pris 2.515,-

Steinkjer
Skolefritidsordning (SFO) - betalingssatser 2012
Satser fra 01.01.2012;

 • Fra 1 tom 6 timer pr uke: kr 1060,- pr. mnd
 • Over 6 tom 12 timer pr uke: kr 1780,- pr. mnd
 • Over 12 tom 18 timer pr uke: kr 2380,- pr. mnd
 • Over 18 timer pr uke: kr 2700,- pr. mnd

Levanger
2012
Foreldrebetaling pr. barn pr. mnd. for et heldagsopphold (ingen søskenmoderasjon):

 • Helplass maks. kr. 2.000,-
 • Redusert plass maks. kr. 1.400,-

Verdal kommune har altså en svært fleksibel skolefritidsordning.
Men:
Denne har fått utfordringer pga. endringer i skoleskysspolitikken gjort av Nord-Trøndelag fylkeskommune, som er ansvarlig skoleskyssmyndighet.

Brita K. Thorsvik fremmet forslag på at interpellasjonen oversendes formannskapet for videre behandling.

Ved votering ble oversendelsesforslaget enstemmig vedtatt.

Oversendelsesforslag til formannskapet:
Interpellasjon vedrørende SFO oversendes formannskapet for videre behandling.

Publisert: 17.09.2010 12:22 Sist endret: 23.12.2020 12:24
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS