Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

85/12-Startlån

Søknad om Startån - tillegg 2012

Saksbehandler : Svein Arne Flyum

Arkivref  : 2012/6329 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 20.09.12 91/12
Kommunestyret 24.09.12 85/12

 

Rådmannens forslag til innstilling:
Verdal kommune tar opp kr 10.000.000 i tillegg til tidligere opptatt kr 20.000.000 for 2012 i Startlån fra Husbanken. Ubenyttet beløp 2012 overføres Startlånsmidlene for 2013.

Vedlegg:
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

 
Saksopplysninger:
Startlån er en låneordning som forvaltes av Husbanken, og hvor landets kommuner kan søke om videreutlånsmidler for sine innbyggere. Låneordningen retter seg mot innbyggere som av en eller annen grunn har vanskeligheter med å komme seg inn på lånemarkedet.

Det er utarbeidet egne retningslinjer for hvordan Startlånet skal brukes i Verdal kommune. Disse finnes på vår hjemmeside www.verdal.kommune.no

Verdal kommune har fra første dag Startlånsordningen ble etablert tilbudt slike lån til sine innbyggere.

Følgende kan i utgangspunktet få Startlån:

 • Unge i etableringsfasen
 • Barnefamilier
 • Enslige
 • Personer med nedsatt funksjonsevne
 • Flyktninger
 • Personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag
 • Andre økonomiske vanskeligstilte

Forutsetninger for å få lån er:

 • Søker har problemer med å få lån i det private kredittmarked
 • Søker må kunne betale renter og avdrag på lånet og samtidig ha nødvendige midler igjen til livsopphold
 • Boligen må være egnet for husstanden og rimelig i forhold til prisnivået er søker skal bo
 • Boligen må ligge i den kommunen  som gir lån.

I vår kommune forutsettes et godt samarbeid med finansinstitusjonene ved kjøp av bolig da vi kun tar toppfinansieringen ved lånefinansiering av et boligkjøp. Samarbeidet med bankene er meget bra.

Fra 2011 til 2012 ble det overført kr 9.146.125 i ubrukte Startlånsmidler, hvorav kr 5.710.000 var bevilgede, men ikke hevede lån. I tillegg ble kr 20.000.000 opptatt som nytt lån for 2012.

Hittil i år er det videreutlånt kr 23.855.935 som Startlån. Over 100 søknader er behandlet så langt. Pr. 23. august har vi kr 5.290.190 disponibelt for resten av året. Erfaringer fra i år, viser at dette vil være brukt opp innen oktober 2012.

Finanstilsynet ga i løpet av våren 2012 nye retningslinjer for bankene, hvor det bl.a. var et pålegg om maks. 85 % utlån ved boligkjøp. Startlånet faller ikke inn under Finanstilsynets retningslinjer, da dette er underlagt Kommunal- og regionaldepartementet.

Boligkjøpere må av de nye retningslinjene skaffe de siste 15 % ved et kjøp på andre måter, enten ved egenkapital, kausjon eller Startlån

På grunn av foranstående har mange vært nødt til å søke om Startlån for å få kjøpt egen bolig. Dette har selvfølgelig ført til et sterkt press på Startlånsmidlene, ikke bare i Verdal kommune, men over hele landet.

Skal Verdal kommune fortsatt være en aktør i boligomsetningen, og bidra til at nybygging, kjøp og salg bolig ikke stopper opp for resten av 2012, bør det søkes om ytterligere Startlånsmidler.

Det er foretatt en utredning, NOU 2011 : 15 “Rom for alle – en sosial bustadspolitikk” som har vært på høring.  I høst skal regjeringen legge fram en stortingsmelding om bostedspolitikken. Startlånet og bostedsetablering vil være ett viktig tema som bl.a. blir drøfter i denne.

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 23.12.2020 11:41
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS