Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

91/12-Fritak-L-B-Tromsdal

Linn Beate Tromsdal - søknad om fritak fra kommunale verv for resten av valgperioden

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2012/6451 - /

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 20.09.2012 96/12
Kommunestyret 24.09.2012 91/12

 
Rådmannens innstilling:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Linn Beate Tromsdal om fritak fra kommunale verv.
 2. Rolf Tømmerås rykker inn som fast medlem i kommunestyret for Arbeiderpartiet.
 3. Nytt medlem i komite plan og samfunn:
 4. Nytt medlem i samkommunestyret:
 5. Nytt medlem i gatenavnkomiteen:
   

Vedlegg:
Ingen.
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

 
Saksopplysninger:
Linn Beate Tromsdal søker i epost datert 23. august 2012 om fritak fra kommunale verv for Arbeiderpartiet/fellesliste Arbeiderpartiet/Kristelig Folkeparti pga. flytting til annen kommune. Søknaden gjelder fra 01.10.2012.

Linn Beate Tromsdal er for inneværende kommunevalgperiode innvalgt som medlem i følgende utvalg:

 • Kommunestyret
 • Samkommunestyret
 • Komite plan og samfunn
 • Gatenavnkomiteen
 • Samarbeidsutvalget ved Garnes oppvekstsenter
 • Trafikksikkerhetsutvalget.
   

Linn Beate Tromsdal er innvalgt på fellesliste AP/KRF som har følgende medlemmer/varamedlemmer i de aktuelle utvalg:

Samkommunestyret:
Medlemmer: 

 1. Bjørn Iversen (AP)
 2. Kristin J. Hildrum (AP)
 3. Kjetil Aarstad (AP)
 4. Lennart Johansson (AP)
 5. Linn Beate Tromsdal (AP)
   

Varamedlemmer:

 1. Håkon Hafell (KRF)
 2. Anne Grytbakk (AP)
 3. Jonny Arild Haugan (AP)
 4. Kirsten Johansson Malmo (AP)
 5. Kjell Woll Sigurdsen (AP)

Komite plan og samfunn:
Medlemmer:

 1. Ove Morten Haugan, leder (AP)
 2. Berit Gustad Nessø, nestleder (AP)
 3. Kjetil Aarstad (AP)
 4. Linn Beate Tromsdal (AP)
 5. Trine Reitan (AP)
   

Varamedlemmer:

 1. Tor-Petter Abelsen (KRF)
 2. Kirsten Johansson Malmo (AP)
 3. Thor Bertil Granum (AP)
 4. John Sundby (KRF)
 5. Kristine Nordtømme (AP)
   

Gatenavnkomiteen (ikke fellesliste):
Medlemmer:

 • Linn Beate Tromsdal
 • Arne Hallem
 • Turid Nordli
 • Jarle Dolmen
 • Steinar Berg
   

Når det gjelder samarbeidsutvalget ved Garnes oppvekstsenter og trafikksikkerhetsutvalget oppnevnes medlemmer her etter delegert myndighet av henholdsvis komite mennesker og livskvalitet og komite plan og samfunn. Det vil bli lagt fram saker om oppnevning etter at fritakssaken er behandlet i kommunestyret.

Kommunelovens § 15 nr. 1 har slik ordlyd:
“Den som taper valgbarheten til et folkevalgt organ i valgperioden, trer endelig ut av dette. Hvis tap av valgbarhet skyldes registrert utflytting fra kommunen eller fylkeskommunen for to år eller mindre, trer vedkommende ut av vervet for den tid utflyttingen varer.”

Rådmannen vil ut i fra dette tilrå at søknaden om fritak fra kommunale verv imøtekommes.

Felleslista AP/KRF bes i formannskapets møte fremme forslag på medlemmer/varamedlemmer i ovennevnte utvalg. Her må det tas hensyn til kjønnskvoteringsreglene. I tillegg står det i samarbeidsavtalen med Levanger kommune om Innherred samkommune at samkommunestyrets medlemmer med varamedlemmer velges av og blant de to kommunestyrene. Det bes også at det tas hensyn til dette.

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 17.09.2012 12:57
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS