Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

92/12-Fritak verv L.G. Marken

Lars Gunnar Marken - søknad om fritak fra folkevalgte verv pga flytting til annen kommune

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref  : 2012/6104 - /

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 23.08.12 84/12
Kommunestyret 27.08.12 77/12
Kommunestyret 24.09.12 92/12
Samkommunestyret    

 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 23.08.2012
BEHANDLING:
Felleslista H/V/SV/FRP/SP v/Berit Musum fremmet følgende forslag til pkt. 2:
Nytt medlem og leder i kontrollutvalget: Nils Georg Leirset (V).
Nytt 1. varamedlem i kontrollutvalget: John Hermann (FRP).

Det ble votert punktvis over rådmannens forslag til vedtak og forslag fra Berit Musum til pkt. 2 med følgende resultat:
Pkt. 1 – enstemmig
Pkt. 2 – enstemmig.

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Lars Gunnar Marken om fritak som leder og medlem i kontrollutvalget for resten av valgperioden 2011-2015.
 2. Nytt medlem og leder i kontrollutvalget: Nils Georg Leirset (V).
  Nytt 1. varamdlem i kontrollutvalget: John Hermann (FRP).
   


 

Rådmannens innstilling:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Lars Gunnar Marken om fritak som leder og medlem i kontrollutvalget for resten av valgperioden 2011-2015.
 2. Nytt medlem og leder i kontrollutvalget for resten av valgperioden:

Innstilling til samkommunestyret:
Nytt medlem og nestleder i kontrollutvalget ISK:

 
Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.08.2012
BEHANDLING:
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Marit Voll fremmet forslag om at saken utsettes til neste møte pga at Nils G. Leirset har meldt at han ikke stiller til valg.

Ved votering ble utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.


VEDTAK:
Saken utsettes til neste møte.

 
Vedlegg:
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

 
Saksopplysninger:
I epost datert 11. august 2012 søker Lars Gunnar Marken om fritak for folkevalgt verv for Venstre/fellesliste H/V/SV/FRP/SP for resten av valgperioden 2011-2015 pga. flytting til annen kommune.

Lars Gunnar Marken er for inneværende valgperiode innvalgt som:

 • Leder og medlem i kontrollutvalget Verdal kommune.
 • Medlem og nestleder i kontrollutvalget Innherred samkommune.

Fellesliste H/V/SV/FRP/SP har følgende medlemmer og varamedlemmer i kontrollutvalget for Verdal kommune:

Medlemmer: 

 1. Lars Gunnar Marken, leder (V)   
 2. Kristine Karlgård, nestleder (SP)  
 3. Hilde Gunn Slottemo (SV)
 4. Siri-Gunn Vinne (SP)

Varamedlemmer:

 1. Nils Georg Leirset (V)
 2. Ole Vatten (FRP)

Når det gjelder kontrollutvalget i Innherred samkommune, må medlemmer formelt oppnevnes av samkommunestyret, jfr. samarbeidsavtalens § 6 som sier bl.a. følgende:

“Samkommunens kontrollutvalg med tilsvarende fullmakt som framgår av kl. § 77 skal ha 4 medlemmer med varamedlemmer og skal bestå av leder og nestleder i Levanger og Verdal kommuners kontrollutvalg…”

Kommunelovens § 15.1 sier følgende:
“1. Den som taper valgbarheten til et folkevalgt organ i valgperioden, trer endelig ut av dette. Hvis tap av valgbarhet skyldes registrert utflytting fra kommunen eller fylkeskommunen for to år eller mindre, trer vedkommende ut av vervet for den tid utflyttingen varer. “

Ut i fra dette vil rådmann tilrå at søknaden om fritak fra Lars Gunnar Marken innvilges. Felleslista H/V/SV/FRP/SP bes i formannskapets møte fremme forslag på nytt medlem og leder i kontrollutvalget. Det må tas hensyn til kjønnskvoteringsreglene i tillegg til at det er enkelte som ikke kan velges til kontrollutvalg, bl.a. ordfører, varaordfører, medlem av annet utvalg/nemnd med avgjørelsesmyndighet, ansatte i kommunen, jfr. Kommunelovens § 77.

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 09.11.2020 09:32
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS