Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 29.10.2012

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 29.10.2012
Tid           : 18:00 - 21:35
Til stede  : 35 representanter – John Hermann fikk permisjon og forlot møtet f.o.m sak 96/12. Til stede 34 representanter.  Johannes Rosvoll fikk permisjon og forlot møtet f.o.m. sak 100/12. Til stede 33 representanter.  

Det ble vedtatt følgende behandlingsrekkefølge:

 1. 95/12
 2. 101/12
 3. 104/12
 4. 102/12
 5. 96/12
 6. 97/12
 7. 98/12
 8. 99/12
 9. 100/12
 10. 103/12

Utdelt i møtet:

 • Invitasjon til konferanse – arbeidsinkludering i et folkehelseperspektiv.

Før møtet ble satt spilte Stian Bjørkli fra Kulturskolen - se video-opptak.

Sakliste som PDF              Protokoll som PDF
Sakliste som Word            Protokoll som Word   Videoopptak fra møtet
Alle vedlegg samlet i en PDF-fil (20 Mb)

Åpning, opprop og merknader - video

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtakVideo
PS 095/12 Godkjenning av møteprotokoll  24.09.12 Protokoll video
PS 096/12 Budsjettsituasjonen  2. tertial 2012 Verdal kommune  Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll video
PS 097/12 Deltakelse i Trondheim Havn IKS Saksframlegg 
Vedlegg 1
Vedlegg 2 
Protokoll video
PS 098/12 Utbygging av gang/sykkelveg FV757 langs Havnevegen, Ørin - Finansiering Saksframlegg
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Protokoll video
PS 099/12 Detaljregulering boligfelt Kulstad, gnr. 144 bnr. 1 Vuku, Verdal kommune Saksframlegg
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4
Vedlegg 5
Protokoll video
PS 100/12 Detaljregulering for fv. 759 Valum - Hallem, gang- og sykkelveg Saksframlegg
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Protokoll video
PS 101/12 Vindkraftverk Hyllfjellet, Sognavola og Markavola - kommunens uttalelse til melding Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll video
PS 102/12 Søknad om fritak fra kommunale verv - Lars Gunnar Marken - ny behandling av oppnevning av leder i kontrollutvalget

Saksframlegg
Vedlegg 1

Protokoll video
PS 103/12 Orientering - Protokoll video
PS 104/12 Samkommunestyret for perioden 2011-2015 - nedlegging av utvalg og opprettelse med nyvalg Saksframlegg Protokoll video
video, sak reåpnet

 

Oppmøte kommunestyrets møte 29.10.2012
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Gerd Janne Kristoffersen DNA Medlem Nei  
Rolf Tømmerås DNA Medlem Ja  
Jonny Arild Haugan DNA Medlem Ja  
Lennart Johansson DNA Medlem Nei  
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Ja  
Bjørn Jorodd Holmli DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Kjetil Aarstad DNA Medlem Ja  
Bjørn Aarstad DNA Medlem Ja  
Berit Gustad Nessø DNA Medlem Ja  
Kjell Woll Sigurdsen DNA Medlem Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Torill Elverum DNA Medlem Ja  
Terje Aksnes SP Medlem Ja  
Vigdis Haldorsen SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Andor Jermstad SP Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Nei  
John Hermann FRP Medlem Ja  
Berit Musum FRP Medlem Ja  
Signar Musum FRP Medlem Ja  
Anita Karlsen SV Medlem Ja  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Ja  
Arild Kvernmo Pedersen H Medlem Ja  
Anne Grete L. Valbekmo H Medlem Ja  
Knut Snorre Sandnes H Medlem Nei  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Johannes Rosvold V Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Nei  
Thor Bertil Granum DNA Varamedlem Ja Møtte for Gerd Janne Kristoffersen
Siri-Gunn Vinne SP Varamedlem Ja Møtte for Trude Holm
Emmanuel Glordy Bowah DNA Varamedlem Ja Møtte for Lennart Johansson
Håkon Hafell KRF Varamedlem Ja Møtte for Tor-Petter Abelsen
Jan Selvig H Varamedlem Ja Møte for Knut Snorre Sandnes

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

    
 
 
PS 095/12 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.10.2012 - Se video

BEHANDLING:
Ordfører
fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 24. september 2012 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK:
Protokoll fra møte 24. september 2012 godkjennes.

 
 
 

PS 096/12 Budsjettsituasjonen  2. tertial 2012 Verdal kommune   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.10.2012 - Se video

BEHANDLING:
John Hermann fikk permisjon og forlot møtet. Til stede 34 representanter.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK:

 1. Kommunestyret tar økonomirapport pr 31.08.12 til etterretning.
 2. Skatteanslaget justeres opp med samlet 3,5 millioner kroner.
 3. 2,5 millioner kroner avsettes til dekning av årets lønnsoppgjør.
 4. 1,0 millioner kroner avsettes til medfinansiering av sykehusopphold.
 5. 2,0 millioner kroner i sparte lønnskostnader grunnet streiken, inndras fra de enkelte virksomhetsområder og avsettes til medfinansiering av årets lønnsoppgjør. 
 6. Det bevilges 75.000,- til sluttfinansiering av feierbil. Beløpet dekkes ved bruk av disposisjonsfond. 
   


 

  
PS 097/12 Deltakelse i Trondheim Havn IKS    Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.10
.2012 - Se video

BEHANDLING:
Ordfører
fremmet følgende forslag til endring i pkt. 4 – stryker «en samlet»:

Det ble først votert over endring i pkt. 4 – som ble enstemmig vedtatt.
Det ble deretter votert over formannskapets innstilling med vedtatt endring i pkt. 4 som ble enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK:

 1. Verdal kommune gir sin tilslutning til Indre Trondheimsfjord Havnevesen (ITH) sitt styre og råd sin anbefaling om deltakelse i Trondheim Havn IKS, basert på de foreliggende dokumenter.
 2. Verdal kommune sin deltakelse i — og vedtekter/selskapsavtale for ITH, godkjent av kommunestyret i Verdal, opphører med virkning fra 31. desember 2012.
 3. Verdal kommune trer inn som deltager i det interkommunale havneselskapet «Trondheim Havn IKS» med gyldighet fra 1. januar 2013, og godkjenner de fremlagte forslag til selskapsavtale, underliggende eieravtale og instruks for valgkomite for Trondheim Havn IKS.
 4. Verdal kommune forutsetter inngang i Trondheim Havn IKS fra de deltakende kommuner i ITH basert på Havnerådets anbefalte avtale og prinsippene som ligger til grunn for denne.
 5. Den myndighet Verdal kommune har etter lov om havner og farvann av 17.04.2009 delegeres til Trondheim Havn IKS jf. samme lovs § 10.

 

 
PS 098/12 Utbygging av gang/sykkelveg FV757 langs Havnevegen, Ørin - Finansiering  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.10.2012 - Se video

BEHANDLING:
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK:

 1. Utkast til avtale mellom Statens Vegvesen Region Midt og Verdal kommune vedrørende utbygging av gang/sykkelveg FV757 Havnevegen godkjennes.
 2. Kostnadsoverslaget for prosjektet er beregnet til 3,5 mill.kr. Dette beløpet forutsettes finansiert slik.
  - 1,5 mill.kr. dekkes over Verdal kommunes investeringsbudsjett for vann/avløp
  - 1,0 mill.kr. dekkes over Verdal kommunes investeringsbudsjett for veg
  - Resterende beløp på 1,0 mill.kr forutsettes dekket av næringslivsaktørene på Ørin
 3. Før oppstart må næringslivets andel på totalt 1,0 mill.kr sikres via skriftlige avtaler mellom Verdal kommune og aktuelle næringslivsaktører.

 

 
PS 099/12 Detaljregulering boligfelt Kulstad, gnr. 144 bnr. 1 Vuku, Verdal kommune  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.10.2012 - Se video

BEHANDLING: 
Ved votering ble innstilling fra komite plan og samfunn enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:
Detaljreguleringsplan for boligfelt Kulstad, gnr. 144, bnr. 1 Vuku, vedtas i medhold av plan og bygningslovens § 12-12.

 

 

 

PS 100/12 Detaljregulering for fv. 759 Valum - Hallem, gang- og sykkelveg  Til toppen av siden

 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.10.2012 - Se video

BEHANDLING:
Johannes Rosvoll
fikk permisjon og forlot møtet. Til stede 33 representanter.

KrF/AP v/Berit G. Nessø fremmet følgende alternativt forslag til vedtak:
«Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljregulering for fv. 759, Valum – Hallem dat. 22.05.2012 og bestemmelser rev. 02.10.2012.
Kommunen kan ikke akseptere at saken utsettes, men vil likevel be om at det foretas en ny vurdering av muligheten for å redusere avstandssonen ved de tre eneboligene (gnr/bnr 36/47, 36/34 og 36/33) som vil få gang-/sykkelvegen nært på hus og hage.»

Ved alternativ votering mellom komiteens innstilling og forslaget fra KRF/AP ble forslaget fra KRF/AP enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK:
 
Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljregulering for fv. 759, Valum – Hallem dat. 22.05.2012 og bestemmelser rev. 02.10.2012.

Kommunen kan ikke akseptere at saken utsettes, men vil likevel be om at det foretas en ny vurdering av muligheten for å redusere avstandssonen ved de tre eneboligene (gnr/bnr 36/47, 36/34 og 36/33) som vil få gang-/sykkelvegen nært på hus og hage

 

PS 101/12 Vindkraftverk Hyllfjellet, Sognavola og Markavola - kommunens uttalelse til melding Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.10.2012 - Se video

BEHANDLING:
Utdelt i møtet:

AP v/Ove Morten Haugan fremmet følgende forslag til vedtak:

«Verdal kommunestyre presiserer følgende:

 • Kommunestyresak 101/12 omhandler kommunen sin stillingtaken til å fremskaffe det best mulige kunnskapsgrunnlag og innebærer ikke en forskuttering av resultatet av en eventuell senere realitetsbehandling.
 • Kommunens realitetsbehandling av en eventuell vindkraftutbygging skjer på et senere tidspunkt.
 • Verdal kommunes hovedmålsetting i denne innledende fasen av den skisserte vindkraftutbyggingen, er å bidra til å sikre en god prosess for å nå et så godt og bredt beslutningsgrunnlag som mulig.

Innstilling:
I tilknytning til foreslåtte konsekvensutredningsprogram for vindkraftverk Hyllfjellet, Sognavola og Markavola, vil Verdal kommune påpeke følgende:

 1. Kommunen forventer at forestående utredningsprosess gjennomføres med fokus på kvalitet og involvering av berørte parter, slik at konklusjonene blir tillitsskapende og gir et godt grunnlag for å treffe avgjørelse om eventuell utbygging av vindkraftverk.
 2. Kommunen forventer at en konsekvensutredning for reindrift i Feren reinbeitedistrikt i størst mulig grad gjennomføres som samarbeidsprosjekt med berørte kommuner innenfor reinbeitedistriktet, slik at utredningen bidrar til at krav om helhetlig konsekvensutredning som er framsatt i forbindelse med kommuneplanens arealdel kan oppfylles.
 3. Kommunen understreker betydningen av å få frem hvordan en utbygging vil påvirke landskaps- og naturverdiene i planområdene og tilgrensende områder. Gode visualiseringer av virkningene vil være både et krav og en nødvendighet i den videre prosessen.
 4. Det må grundig utredes hvordan en eventuell utbygging vil påvirke bruken og opplevelsesverdien for områdene. Områdenes betydning for friluftsliv, herunder jakt og fiske, samt konsekvenser av en utbygging – er særdeles viktig å få kartlagt.
 5. Det må utredes grundig hvordan en eventuell utbygging vil påvirke arealer som per i dag er inngrepsfrie områder. Kverndalen fremstår som spesielt «sårbar» og konfliktfylt i denne sammenhengen, eksempelvis krever området øst for Hyllfjellet en spesiell hensyntagen.
 6. Det er viktig for Verdal kommune å få belyst konsekvenser knyttet til brede nærings- og samfunnsinteresser.  Verdiskapning og sysselsetting (direkte og indirekte), både i utbyggings- og driftsperioden - er særdeles viktig å få godt og realistisk utredet. Det er viktig gjennom en utredningsprosess å få belyst konsekvensene for et bredt spekter av aktører - eksempelvis bruksrettighetshavere, grunneiere, hytteeiere og den industrielle verdikjeden. 
 7. En utredning må inneholde entydige avklaringer knyttet til hvilke kontraktsregimer utbygger legger opp til, både i forhold til en eventuell utbygging og i forhold til driftsfasen. 
 8. Dersom E.ON velger å gå videre med konsekvensutredning og søknad, skal det startes forhandlinger med utbygger om en utbyggingsavtale. Formålet med avtalen er å sikre kommunen en rettmessig avkastning for å ha investert av sin natur i kommersiell kraftproduksjon. Økonomiske og fysiske vilkår og ytelser i utbyggings- og driftsfasen, samt sikring av positive ringvirkninger for lokalt næringsliv vil være sentrale elementer.
 9. En konsekvensutredning må tydeliggjøre en forankring i en regional plan for utbygging av vindkraft i innlandet.»

H/SV/SP/V v/Brita K. Thorsvik fremmet følgende forslag til vedtak:
«Verdal kommune fraråder at det igangsettes en utredningsprosess med formål å avklare muligheter for lokalisering av vindkraftverk på Hyllfjellet, Sognavola og Markavola. Dette begrunnes med mangelen på en helhetlig, regional- og nasjonal planlegging som fundament for eventuell plassering og utbygging av nye vindkraftanlegg i indre del i Nord-Trøndelag.»

Voteringsrekkefølge ble vedtatt.

Votering:

 • Det ble først votert over forslaget fra SV/V/H/SP som falt med 15 mot 20 stemmer.
 • Det ble deretter votert over formannskapets innstilling som falt – fikk ingen stemmer.
 • Det ble deretter votert over forslaget fra AP som ble vedtatt med 31 stemmer. 4 stemte i mot. 
   

  
VEDTAK:

Verdal kommunestyre presiserer følgende:

 

 • Kommunestyresak 101/12 omhandler kommunen sin stillingtaken til å fremskaffe det best mulige kunnskapsgrunnlag og innebærer ikke en forskuttering av resultatet av en eventuell senere realitetsbehandling.
 • Kommunens realitetsbehandling av en eventuell vindkraftutbygging skjer på et senere tidspunkt.
 • Verdal kommunes hovedmålsetting i denne innledende fasen av den skisserte vindkraftutbyggingen, er å bidra til å sikre en god prosess for å nå et så godt og bredt beslutningsgrunnlag som mulig.

I tilknytning til foreslåtte konsekvensutredningsprogram for vindkraftverk Hyllfjellet, Sognavola og Markavola, vil Verdal kommune påpeke følgende:

 1. Kommunen forventer at forestående utredningsprosess gjennomføres med fokus på kvalitet og involvering av berørte parter, slik at konklusjonene blir tillitsskapende og gir et godt grunnlag for å treffe avgjørelse om eventuell utbygging av vindkraftverk.
 2. Kommunen forventer at en konsekvensutredning for reindrift i Feren reinbeitedistrikt i størst mulig grad gjennomføres som samarbeidsprosjekt med berørte kommuner innenfor reinbeitedistriktet, slik at utredningen bidrar til at krav om helhetlig konsekvensutredning som er framsatt i forbindelse med kommuneplanens arealdel kan oppfylles.
 3. Kommunen understreker betydningen av å få frem hvordan en utbygging vil påvirke landskaps- og naturverdiene i planområdene og tilgrensende områder. Gode visualiseringer av virkningene vil være både et krav og en nødvendighet i den videre prosessen.
 4. Det må grundig utredes hvordan en eventuell utbygging vil påvirke bruken og opplevelsesverdien for områdene. Områdenes betydning for friluftsliv, herunder jakt og fiske, samt konsekvenser av en utbygging – er særdeles viktig å få kartlagt.
 5. Det må utredes grundig hvordan en eventuell utbygging vil påvirke arealer som per i dag er inngrepsfrie områder. Kverndalen fremstår som spesielt «sårbar» og konfliktfylt i denne sammenhengen, eksempelvis krever området øst for Hyllfjellet en spesiell hensyntagen.
 6. Det er viktig for Verdal kommune å få belyst konsekvenser knyttet til brede nærings- og samfunnsinteresser. Verdiskapning og sysselsetting (direkte og indirekte), både i utbyggings- og driftsperioden - er særdeles viktig å få godt og realistisk utredet. Det er viktig gjennom en utredningsprosess å få belyst konsekvensene for et bredt spekter av aktører - eksempelvis bruksrettighetshavere, grunneiere, hytteeiere og den industrielle verdikjeden.
 7. En utredning må inneholde entydige avklaringer knyttet til hvilke kontraktsregimer utbygger legger opp til, både i forhold til en eventuell utbygging og i forhold til driftsfasen.
 8. Dersom E.ON velger å gå videre med konsekvensutredning og søknad, skal det startes forhandlinger med utbygger om en utbyggingsavtale. Formålet med avtalen er å sikre kommunen en rettmessig avkastning for å ha investert av sin natur i kommersiell kraftproduksjon. Økonomiske og fysiske vilkår og ytelser i utbyggings- og driftsfasen, samt sikring av positive ringvirkninger for lokalt næringsliv vil være sentrale elementer.
 9. En konsekvensutredning må tydeliggjøre en forankring i en regional plan for utbygging av vindkraft i innlandet.»

 

  

PS 102/12 Søknad om fritak fra kommunale verv - Lars Gunnar Marken - ny behandling av oppnevning av leder i kontrollutvalget
Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.10.2012 - Se video

BEHANDLING:
Felleslista H/V/SV/FRP/SP v/Marit Voll
fremmet følgende forslag til pkt. 2:

 • Kristine Karlgård – ny leder
 • John Hermann - nytt medlem og nestleder.

Det ble først votert over pkt. 1 i formannskapets innstilling som ble enstemmig vedtatt.
Det ble deretter votert over forslag på Kristine Karlgård som ny leder - enstemmig valgt.
Det ble til slutt votert over John Hermann som nytt medlem og nestleder - enstemmig valgt.
 
VEDTAK:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Lars Gunnar Marken som fritak som leder og medlem i kontrollutvalget for resten av valgperioden 2011-2015.
 2. Ny leder i kontrollutvalget for resten av valgperioden: Kristine Karlgård (SP).
  Ny nestleder og medlem i kontrollutvalget for resten av valgperioden: John Hermann (FRP).

 

PS 103/12 Orientering     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.10.2012 - Se video

BEHANDLING:
Rådmann
orienterte om:

 • Skyss SFO – denne saken har ordnet seg og barn i SFO har krav på skyss uavhengig av oppholdstid.
 • Det blir gjort endringer i organisering av oppvekst fra 1.1.2013. Går fra geografiske virksomhetsområder til faglige områder – det blir en virksomhetsleder for skole (John Olav Larsen) og en virksomhetsleder for barnehage (Kristin Gomo Hallem). Det ble i forbindelse med denne orientering fremmet slikt spørsmål fra forsamlingen: Skal dette til politisk behandling?
  Rådmann svarte: Dette ligger innenfor den fullmakten rådmann har til endringer i organisasjon og saken vil derfor ikke kommer til politisk behandling.
 • Tertialrapporten – glad for at kommunestyret ser det blir gjort godt arbeid i hele organisasjonen. Budsjettarbeidet for 2013 er særdeles utfordrende. Har ikke midler til å opprettholde eksisterende drift. Vi beholder ikke vekst på skatteinntekter i tillegg til at og en økning på lønnsutgifter på 30 mill. og at det er forhold i inntektssystemet som gir oss en del mindre inntekter. Inntektsøkningen er på 25 mill. Presentasjon av rådmannens budsjettforslag blir i formannskapet 8. november.
 • 28. september var den en strålende åpning av nyskolen og flerbrukshall. Mange gode tilbakemeldinger.

Ordfører orienterte om:

 • Dialogmøte Statens Vegvesen og de 5 sørligste kommunen i Nord-Trøndelag i forhold til fylkesvegplan. Mye kjent problematikk som ble diskutert. Vi skal gi skriftlig svar til Statens Vegvesen før den 15. november. Prøver bl.a. å løfte fram adkomstproblematikken i industriparken – med begrunnelse at vi kun har en inn og utfartsveg her.
 • Gode tilbakemeldinger på skoleåpningen – statsråden hadde i tillegg til skoleåpning også en guidet rundtur i industriparken- etter eget ønske.
 • Fremdeles besøk fra andre deler i landet i forhold til samfunnsutviklingsspørsmål. Sist Ørland kommune som besøkte Proneo og fikk informasjon om erfaring av store omstillingsprosesser.
 • Sist onsdag holdt ordfører foredrag på Vestlandskonferansen som ble avholdt på Verdal Hotell. Dette er et nettverk av bedriftsklubber i leverandørbransjen (olje- og industribransjen).
 • 17. oktober – kronprinsbesøk ved Verdal videregående skole. Verdighet som fokus.
 • God kulturnyhet – norsk kulturindeks gir Verdal en plass på topp 20 lista – 18. plass. Vi er best i Nord-Trøndelag. Røros toppet listen.
 • Ordfører har mange oppdrag i høst bl.a. foredrag på folkehelsekonferansen den 4. oktober 2012. Stor interesse for foredraget.
 • Oppslag i media angående sak i Leksdal der Musumbekken grov under vegen  - grunneier kontakt med kommunen og NVE.NVE skriver en uromelding med behov for hastetiltak. Dette ble ordnet fort når rapporten kom. Kommunen tok arbeidet, kostnaden og i dag er alle glad for at jobben er gjort.

Spørsmål fra Marit Voll ad. møte med Statens vegvesen:
Leksdalsvegen ble brukt som E6 når Løesberga var under arbeid. Stor belastning og skade på leksdalsvegen.  – dette må meldes inn til Statens vegvesen..

Ordfører svarte:
Dette ligger i prioriteringslister og det er mange lignende saker. Tørr ikke å love når det kommer.

 

 

PS 104/12 Samkommunestyret for perioden 2011-2015 - nedlegging av utvalg og opprettelse med nyvalg Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.10.2012 - Se video

BEHANDLING:
V v/Brita K. Thorsvik
fremmet følgende forslag til pkt. 2:

«1. vara for felleslisten V/FRP: Berit Musum».

Det ble votert punktvis over rådmannens forslag til vedtak og forslaget fra Venstre med følgende resultat:
Pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
Pkt. 2 med forslag fra Venstre - enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:

 1. Samkommunestyret valgt for perioden 2011-2015 fra Verdal kommune legges ned.
 2. Samkommunestyret opprettes på nytt for perioden 2011-2015 med følgende medlemmer:
   
  Fellesliste Arbeiderpartiet/Kristelig Folkeparti:
  Medlemmer:
  1. Bjørn Iversen (AP)
  2. Kristin J. Hildrum (AP)
  3. Kjetil Aarstad (AP)
  4. Lennart Johansson (AP)
  5. Anne Grytbakk (AP)
   
  Varamedlemmer:
  1. Håkon Hafell (KRF)
  2. Torunn Rotmo (AP)
  3. Jonny Arild Haugan (AP)
  4. Kirsten Johansson Malmo (AP)
  5. Kjell Woll Sigurdsen (AP)
   
  Fellesliste Senterpartiet/Sosialistisk Venstreparti:
  Medlemmer:
  1. Marit Voll Skrove (SP)
  2. Trude Holm (SP)
   
  Varamedlemmer:
  1. Anne Kolstad (SV)
  2. Pål Sverre Fikse (SP)
  3. Andor Jermstad (SP)
   
  Fellesliste Fremskrittspartiet/Venstre:
  Medlem:
  Johannes Rosvold (V)
   
  Varamedlemmer:
  1. Berit Musum (FRP)
  2. Brita Kleven Thorsvik (V)
  3. Signar Musum (FRP)
   
  Høyre:
  Medlem:
  Anne Grete Valbekmo
   
  Varamedlemmer:
  1. Knut Snorre Sandnes
  2. Silje Sjøvold
  3. Charlotte Aakerhus
Publisert: 17.09.2010 12:22 Sist endret: 23.12.2020 12:44
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS