Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

101/12-Vindkraftverk

Vindkraftverk Hyllfjellet, Sognavola og Markavola - kommunens uttalelse til melding

Saksbehandler : Åge Isaksen

Arkivref : 2012/6126 - /143

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Plan og samfunn 16.10.2012 76/12
Formannskapet 18.10.2012 102/12
Kommunestyret 29.10.2012 101/12

 
Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.10.2012
BEHANDLING:
Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i møtet.

SP/SV/H/V v/Brita K. Thorsvik fremmet følgende alternativt forslag til vedtak:

 1. Verdal kommune fraråder at det igangsettes en utredningsprosess med formål å avklare muligheter for lokalisering av vindkraftverk på Hyllfjellet, Sognavola og Markavola. Dette begrunnes med mangelen på en helhetlig, regional- og nasjonal planlegging som fundament for eventuell plassering og utbygging av nye vindkraftanlegg i innlandet i Nord-Trøndelag.
   
 2. Kommunen forventer at en eventuell utredningsprosess gjennomføres med fokus på kvalitet og involvering av berørte parter, slik at konklusjonene blir tillitsskapende og gir et godt grunnlag for å treffe avgjørelse om eventuell utbygging av vindkraftverk.
   
 3. Ved en eventuell utredningsprosess forventer kommunen at konsekvensutredning for reindrift i Feren reinbeitedistrikt i størst mulig grad gjennomføres som samarbeidsprosjekt med berørte kommuner innenfor reinbeitedistriktet, slik at utredningen bidrar til at krav om helhetlig konsekvensutredning som er framsatt i forbindelse med kommuneplanens arealdel kan oppfylles.»
   

Ved alternativ votering mellom komiteens innstilling og forslaget fra SV/SP/H/V, ble komiteens innstilling vedtatt med 5 stemmer. 4 stemmer ble avgitt for forslaget fra SV/SP/H/V.

INNSTILLING:

 1. Verdal kommune er positiv til at det igangsettes en utredningsprosess med det formål å avklare muligheter for lokalisering av vindkraftverk på Hyllfjellet, Sognavola og Markavola, i samsvar med melding fra E.ON.
   
 2. Kommunen forventer at forestående utredningsprosess gjennomføres med fokus på kvalitet og involvering av berørte parter, slik at konklusjonene blir tillitsskapende og gir et godt grunnlag for å treffe avgjørelse om eventuell utbygging av vindkraftverk.
   
 3. Kommunen forventer at konsekvensutredning for reindrift i Feren reinbeitedistrikt i størst mulig grad gjennomføres som samarbeidsprosjekt med berørte kommuner innenfor reinbeitedistriktet, slik at utredningen bidrar til at krav om helhetlig konsekvensutredning som er framsatt i forbindelse med kommuneplanens arealdel kan oppfylles.
   

 
Rådmannens innstilling:

 1. Verdal kommune er positiv til at det igangsettes en utredningsprosess med det formål å avklare muligheter for lokalisering av vindkraftverk på Hyllfjellet, Sognavola og Markavola, i samsvar med melding fra E.ON.
   
 2. ommunen forventer at forestående utredningsprosess gjennomføres med fokus på kvalitet og involvering av berørte parter, slik at konklusjonene blir tillitskapende og gir et godt grunnlag for å treffe avgjørelse om eventuell utbygging av vindkraftverk.
   
 3. Kommunen forventer at konsekvensutredning for reindrift i Feren reinbeitedistrikt i størst mulig grad gjennomføres som samarbeidsprosjekt med berørte kommuner innenfor reinbeitedistriktet, slik at utredningen bidrar til at krav om helhetlig konsekvensutredning som er framsatt i forbindelse med kommuneplanens arealdel kan oppfylles.
   

Saksprotokoll i Komité plan og samfunn i Verdal - 16.10.2012
BEHANDLING:
H v/Arild K. Pedersen
fremmet følgende alternativt forslag til uttalelse:
«Verdal kommune fraråder at det igangsettes en utredningsprosess med formål om å avklare muligheter for lokalisering av vindkraftverk på Hyllfjellet, Sognavola og Markavola. Dette begrunnes med følgende:

 • De nevnte områders betydning for rekreasjon, jakt, fiske og friluftsliv, og de negative ringvirkninger vindkraftanlegg vil gi for denne virksomheten i disse områdene.
   
 • Mangelen på helhetlig, regional- og nasjonal planlegging som fundament for hensiktsmessig plassering og utbygging av vindkraftanlegg. Verdal kommune er av den oppfatning at vindkraftanlegg i kommunens fjellområder vil gi en unødvendig visuell- og biologisk forurensning da anleggene kunne være plassert mer strategisk for å unngå dette.
   
 • De nærings- og industripolitiske effekter i form av arbeidsplasser i utbyggings- og driftsfase, eiendomsskatteinntekter og kompetanse, synes ikke å oppveie de ulemper naturinngrepene vil medføre for de nevnte områder.»
   

Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag til innstilling og forslaget fra H, ble rådmannens forslag til innstilling vedtatt med 5 stemmer. 4 stemmer ble avgitt for forslaget fra Høyre. 

INNSTILLING:

 1. Verdal kommune er positiv til at det igangsettes en utredningsprosess med det formål å avklare muligheter for lokalisering av vindkraftverk på Hyllfjellet, Sognavola og Markavola, i samsvar med melding fra E.ON.
   
 2. Kommunen forventer at forestående utredningsprosess gjennomføres med fokus på kvalitet og involvering av berørte parter, slik at konklusjonene blir tillitskapende og gir et godt grunnlag for å treffe avgjørelse om eventuell utbygging av vindkraftverk.
   
 3. Kommunen forventer at konsekvensutredning for reindrift i Feren reinbeitedistrikt i størst mulig grad gjennomføres som samarbeidsprosjekt med berørte kommuner innenfor reinbeitedistriktet, slik at utredningen bidrar til at krav om helhetlig konsekvensutredning som er framsatt i forbindelse med kommuneplanens arealdel kan oppfylles.
   

 
Vedlegg:
Melding med forslag til utredningsprogram, dat. juni 2012 (12MB) PDF
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Bakgrunn.
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt en felles melding med forslag til utredningsprogram for tre planlagte vindkraftverk med tilhørende nettilknytning i Verdal kommune. Tiltakshaver for prosjektene er E.ON Vind Sverige AB. NVE har sendt meldingen på offentlig høring med høringsfrist 1. november 2012. Målet med meldingen er å gi en tidlig varsling av tiltakene. Gjennom høringen av meldingen ønsker NVE å få innspill til hvilke konsekvensutredninger som bør gjennomføres før utarbeidelse av konsesjonssøknader om bygging og drift av anleggene.

Tiltaket.
E.ON planlegger å bygge og drive tre vindkraftverk på Hyllfjellet, Sognavola og Markavola. Anleggene vil være lokalisert i høyereliggende områder, ca. 400-800 moh. Planområdet for Hyllfjellet dekker et areal på ca. 43,8 km2 med ca. 30-35 vindturbiner. Planområdet for Sognavola dekker et areal på ca. 24,9 km2 med ca. 20-30 vindturbiner og planområdet for Markavola dekker et areal på ca. 11,4 km2 med ca. 15-20 vindturbiner. Samlet planlegges det å bygge ca. 75 turbiner med en installert effekt på 2-3 MW per turbin. Dette vil gi en samlet installert effekt på ca. 225 MW.

Avstanden mellom hver vindturbin vil være cirka 300-800 m, avhengig av terreng- og vind-forhold. Tårnet i moderne vindturbiner er cirka 80-120 meter høyt og hvert vingeblad er cirka 40-60 meter. Mellom vindturbinene vil det være en cirka 5 meter bred kjøreveg og langs denne vegen legges normalt kraftkablene som forbinder alle vindturbinene. Nettilknytningen for Hyllfjellet og Sognavola vil mest sannsynlig samordnes fra Kverndalen til Vuku transformatorstasjon. For Markavola vindkraftverk planlegges det å mate effekten inn mot Verdal parallelt med eksisterende 300 kV ledning.

Klikk for større kart
Lokalisering av planområder for Hyllfjellet, Sognavola, og Markavola vindkraftprosjekter i Verdal

Konsekvenser.
Prosjektets virkninger for miljø og samfunn skal vurderes. Konsekvensutredningen vil omfatte planområdene og traseer for kraftledninger og adkomstveger i tilgrensende områder.
Utredningsprogrammet er E.ONs forslag til arbeidsbeskrivelse av det som bør konsekvensutredes. Etter høring av meldingen, fastsetter NVE det endelige utredningsprogrammet, som legges til grunn for konsekvensutredningene. Det er flere tema som skal konsekvensutredes, og dette vil hovedsakelig bli gjort av eksterne konsulenter. Resultatet fra konsekvensutredningen vil utgjøre en viktig del av konsesjonssøknaden.  For alle utredningstema samles det inn data om status og verdier i området. For noen tema vil det være nødvendig med ekstra undersøkelser i form av feltarbeid. Virkningene av vindkraftverkene i anleggs- og driftsfasen vurderes, og etter behov vil det foreslås avbøtende tiltak og eventuelle oppfølgende undersøkelser.

Saksbehandling.
Prosjektet er konsesjonspliktig etter energiloven der NVE har vedtaksmyndighet, og er da fritatt planbehandling etter plan- og bygningslovens bestemmelser. I henhold til forskrift om konsekvensutredninger skal vindkraftanlegg med installert effekt på mer enn 10 MW alltid konsekvensutredes, og tiltaket må dermed behandles etter plan- og bygningslovens kap. 14 ”Konsekvensutredninger for tiltak og planer etter annet lovverk”.

E.ON har på dette grunnlag utarbeidet melding med forslag til utredningsprogram som er oversendt NVE. NVE har vedtatt å legge meldingen fram for høring. Kommunen kan i meldingsfasen bidra med innspill og synspunkter om hvilke tema som må inngå i utredningsprogrammet. Med grunnlag i høringen fastsetter NVE krav til hva som skal utredes.

E.ON kan med grunnlag i fastsatt utredningsprogram fremme søknad med konsekvensutredning. NVE kan vedta å legge søknad med konsekvensutredning fram for høring. Kommunen kan i søknadsfasen gi tilbakemelding om utredningens innhold, hva som bør vektlegges og tilråding om konsesjon bør gis eller ikke. NVE gjør endelig vedtak om utbygging kan igangsettes.

I forbindelse med den forestående utredningsprosess er det opprettet en samrådsgruppe bestående av sentrale personer i kommunen, representanter for lokale/regionale interessegrupper og grunneiere. Samrådsgruppen skal gjennom møter med tiltakshaver og utredere bidra med viktig lokalkunnskap omkring aktuelle tema som skal utredes, samt bidra med god dialog for å sikre best mulig prosess.

 
Vurdering:
Energiforbruket i Norge øker stadig, og det er en uttalt nasjonal og internasjonal målsetting å øke andelen fornybar kraftproduksjon. Vindkraft inngår som et naturlig supplement til energiforsyningen i vår felles innsats for å klare omstillingen til et mer bærekraftig samfunn.
Også Verdal kommune må være beredt til å påta seg sin del av ansvaret for at myndighetenes mål om økt fornybarandel i energiproduksjonen kan oppnås.

Samtidig må en ha det klart for seg at det både er tekniske, økonomiske og miljømessige faktorer som bestemmer rammene for hva som er en realistisk vindkraftutbygging i Norge – og Trøndelag. I den sammenheng ville det vært formålstjenelig med en helhetlig regional plan, der det var avklart hvor det ville være minst konfliktfylt å lokalisere vindkraftprosjekt i Trøndelagsregionen. Slik situasjonen er nå blir lokaliseringsdebatten knyttet opp til enkeltvise prosjekt, der agendaen i stor grad settes av utbyggingsinteressene.

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 23.10.2012 08:13
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS