Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

106/12-Kapitaltilførsel-Tindved

"Kapitaltilførsel Tindved Kulturhage AS"

Saksbehandler : Jostein Grimstad

Arkivref : 2012/7918 - /

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 08.11.2012 109/12
Kommunestyret 26.11.2012 106/12

 
Saksprotokoll i Verdal formannskap - 08.11.2012
BEHANDLING:
Rådmann orienterte om saken.

FRP v/Berit Musum fremmet følgende forslag til nytt pkt. 5:
«5. Verdal kommune må på sikt søke etter nye eiere, for på den måten hente inn frisk kapital til Tindved Kulturhage AS.»

Det ble først votert over forslag til nytt pkt. 5 som falt med 1 mot 8 stemmer.
Det ble deretter votert over rådmannens forslag til innstilling som ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Verdal kommune tilfører Tindved Kulturhage AS kr 2,5 mill i ny aksjekapital.
 2. Midlene tas fra kommunens disposisjonsfond.
 3. Øvrige eiere inviteres til å være med på kapitalutvidelsen slik at eierposisjoner holdes uendret.
 4. Formannskapet får fullmakt til å beslutte løsninger ut over rammen gitt i punkt 1 dersom vedtakets punkt 3 ikke kan oppfylles.
   

 

Rådmannens innstilling:

 1. Verdal kommune tilfører Tindved Kulturhage AS kr 2,5 mill i ny aksjekapital.
 2. Midlene tas fra kommunens disposisjonsfond.
 3. Øvrige eiere inviteres til å være med på kapitalutvidelsen slik at eierposisjoner holdes uendret.
 4. Formannskapet får fullmakt til å beslutte løsninger ut over rammen gitt i punkt 1 dersom vedtakets punkt 3 ikke kan oppfylles.
   

Vedlegg:
Referat fra eiermøte i Tindved kulturhage as 21. mai 2012 PDF 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 • Årsberetning 2011 for Tindved kulturhage as
 • Årsoppgjør 2011 for Tindved kulturhage as
   

 
Saksopplysninger:
På eiermøte for Tindved kulturhage AS 21. mai diskuterte eierne blant annet økonomisk status. Av referatet kan det leses:

2. Eiendom
På eiermøte for Tindved kulturhage AS 21. mai diskuterte eierne blant annet økonomisk status. Av referatet kan det leses:

Her leier vi ut lokaler til bedrifter innen kulturnæringene, til kulturtjenesten og HINT. Alt areal er for tiden utleid, og det er diverse henvendelser om mer areal og kontorplasser. Drift av bygg er finansiert av leieinntekter. Bygningene ble renovert for ca. 36 mill.kr. i 2006 og satsingen ble realisert med et marginalt økonomisk driftsgrunnlag. Selskapet har likevel klart seg bra de første 6 årene. Men det er krevende med store avdrag og kapitalkostnader over tid. Dette tærer på likviditeten og er selskapets største utfordring de neste fem årene. Eierne var allerede ved oppstart klar over at det kunne bli behov for å styrke likviditeten etter noen år. Det er behov for en styrking av likviditet på 5 mill for de neste 5 årene.

Eierne diskuterte i møtet denne statusen og er positive til å styrke selskapet slik at driften vil fortsette å være stabil de neste fem årene.

I etterkant av eiermøtet har styreleder og daglig leder ved Tindved kulturhage hatt møte med ordfører og rådmann, med bakgrunn i at Verdal kommune eier 44,6% av aksjene i selskapet. Hensikten med møtet var å etablere videre prosess for å finne løsninger som styrker selskapets likviditet. Konklusjonen var at Verdal kommune skulle gå sammen med den andre tilsvarende store eieren, Coop Inn-Trøndelag (CIT), for å diskutere mulige løsninger i og med at vi til sammen representerer 89,2% av aksjene.

CIT/Verdal kommune
Rådmann i Verdal og administrerende direktør i CIT har hatt ett møte for å gjøre de innledende tenkinger om mulige løsningsstrategier. Formannskapet i Verdal er varslet (i møte 18. oktober) om at det vil komme sak til behandling med perspektiv å styrke likviditeten ved Tindved.

Det er en ubetinget styrke for saken, og for Tindved kulturhage, at de to store eierne er samstemte og går samme retning mht løsning.

”Den foretrukne løsning”
Tabell som viser ønsket løsning for Tindved

I denne løsningen bidrar de eksisterende eiere forholdsmessig likt, slik at eierstrukturen blir uendret. Coop Inn-Trøndelag gjør om sitt ansvarlige lån, stort kr 2,5 mill, til aksjekapital og Verdal kommune gjør tilsvarende innskudd av ny kapital. De øvrige eierne med mindre innskudd, i tråd med dagens eiersituasjon. Tindved kulturhage vil med dette få styrket sin likviditet med ca kr 3,6 mill i femårsperioden. Kr 3,1 mill er tilførsel av likviditet, ca kr 0,5 mill er effekt av at rentebelastning for ansvarlig lån faller bort som følge av at dette omgjøres til egenkapital. Egenkapital blir vesentlig forbedret.

Vurdering:
Styrets, og eiermøtets, vurdering om utfordringsbildet aksepteres og tilførsel av likviditet er nødvendig. Den beskrevne løsningen medfører uendret eiersituasjon i Tindved kulturhage AS.

Et alternativ med å søke etter nye eiere, for på den måten å hente inn frisk kapital, er etter rådmannens vurdering ikke riktig strategi akkurat nå. Dette blant annet på at dagens eierskap kjenner historien godt, og er et eierskap som kan møte de utfordringene Tindved har i tiden framover, ikke minst med tanke på mulighetsbildet for økt aktivitet i lokalene. Et konsentrert eierskap vil være godt egnet for fokus på mulighetsbildet og løsninger.

På sikt kan det være en styrke for Tindved kulturhage as at det åpnes for et bredere eierskap, men med det utfordrings- og mulighetsbildet vi ser i dag er ikke det rådmannens vurdering p.t.

Styrebehandling i Coop Inn-Trøndelag
Styret i Coop Inn-Trøndelag behandlet saken i styremøte torsdag 25. oktober. Styret er positiv til at Tindved kulturhage AS tilføres egenkapital og vil bidra til en bedret likviditet i selskapet ved å konvertere det ansvarlige lånet til egenkapital.

Styret anmoder adm. dir. om å fortsette arbeidet for å styrke Tindveds egenkapital, ved at nye langsiktige eiere inviteres inn når dette synes hensiktsmessig.

Styret i CIT legger til grunn en forutsetning for vedtaket om at Verdal kommune tilfører kr 2,5 mill i ny kapital og at de øvrige nåværende eierne får en henvendelse med mulighet til å skyte inn tilsvarende ny kapital, jf tabellen på foregående side.

Rådmannens vurdering er at CIT med dette gjør et tydelig grep for å styrke Tindved kulturhages økonomiske posisjon. Tindved kulturhage har kommet seg godt gjennom de første seks krevende årene, og vil med ”Den foretrukne løsning” ha nye muskler for videre utvikling selv om kapitaltilførselen med dette ikke når fullt opp i de kr fem mill styret beskriver som behov de neste fem årene. Egenkapital og likviditet styrkes også ved å drive en virksomhet med overskudd.

Rådmannen anbefaler at Verdal kommune skyter inn kr 2,5 mill i aksjekapital i Tindved kulturhage, finansiert med midler fra disposisjonsfond. Det gjøres henvendelse til de øvrige eierne om tilsvarende relative tilførsel. Dersom de tre øvrige eiere ikke ønsker å være med på kapitaltilførselen er dette en ny situasjon, som det ansees som formålstjenlig at formannskapet gis fullmakt til å ta beslutninger i forhold til.

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 19.11.2012 18:59
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS