Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

107/12-Bosetting-flyktninger

Anmodning om bosetting av flyktninger i 2013

Saksbehandler : Joar Aksnes

Arkivref : 2011/8005 - /F30

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Mennesker og livskvalitet 21.11.2012 49/12
Formannskapet 26.11.2012 116/12
Kommunestyret 26.11.2012 107/12

 

Rådmannens innstilling:

 1. Det inngås en 1-årig intensjonsavtale med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet om bosetting av inntil 25 flyktninger i 2013.
   
 2. Rådmannen får delegert fullmakt til å inngå en slik avtale.
   
 3. Rådmannen får delegert fullmakt til å inngå nødvendige midlertidige leieavtaler på private boliger for å sikre en jevn bosetting utover året.
   

Vedlegg:
Anmodningsbrev fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet datert 23.05.12
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Kommunestyresak 075/12.

Saksopplysninger:
Verdal kommune har vært bosettingskommune for flyktninger i mange år.  Siste vedtak om bosetting av flyktninger ble gjort i november 2010.  Det ble da besluttet å bosette inntil 50 flyktninger i 2011 – 2012.  Dette målet regner kommunen med å oppfylle.

Verdal kommune ble i brev fra IMDi den 23.05.12 anmodet om å ta i mot ytterligere 10 flyktninger i 2012.  I samme brev anmodes det om å bosette 35 flyktninger i 2013.  Eventuelle familiegjenforeninger kommer i tillegg.  I kommunestyresak 075/12 den 27.08.12 ble det fattet følgende vedtak:

 1. Verdal kommune kan ikke imøtekomme Integrerings- og mangfoldsdirektoratet sin anmodning om å bosette ytterligere 10 flyktninger i 2012
 2. Tilleggsanmodningen om å bosette 35 flyktninger i 2013 tas med i vurderingen når det settes opp ny plan for bosetting av flyktninger høsten 2012.
   

Bakgrunnen for at det ble fattet vedtak om  ikke å imøtekomme anmodningen om tilleggsbosettingen for 2012 var mangel på boliger for å bosette flyktningene i.  Tilgang på egnede boliger for bosetting av flyktninger har ikke endret seg siden ovennevnte vedtak ble fattet.  Det er imidlertid lagt inn 25 mill. i investeringsbudsjettet for 2013 for bygging av flyktningeboliger.  

Vurdering:
Verdal kommune har over tid bygd opp ett tjenesteapparat som har kapasitet og kompetanse til å håndtere bosetting av det antallet flyktninger som IMDi ønsker at kommunen skal ta i mot.  Utfordringer er tilgang på boliger.  Verdal kommune har en stor boligsosial utfordring, da det i tillegg til bosetting av flyktninger også er mange andre innbyggere som ikke har tilfredsstillende bolig.  Utenom flyktninger, finnes i dag en oversikt over ca. 40 personer som ikke har tilfredsstillende bolig.

Bygging av nye flyktningeboliger vil medføre en løsning på deler av de boligsosiale utfordringene, og gjøre det lettere å bosette flyktninger.  Det kan imidlertid medføre utfordringer i forhold til holdninger m.m. hvis man løser de boligsosiale utfordringene i forhold til en gruppe innbyggere med boligsosiale utfordringer, og ikke de andre gruppene.

Det kan ikke påregnes at nye boliger står klare før i slutten av 2013.  Bosetting av flyktninger må fordeles utover hele året, da en massebosetting i slutten av året vil medføre store utfordringer i forhold til å få til gode bosettigsprosesser.  Det er viktig både for den enkelte flyktning og tjenesteapparatet at bosettingen blir opplevd som god.  Kommunen vil derfor være avhengig av å beholde den boligmassen som er til disposisjon i dag, samt at det må inngås en del midlertidige leieforhold på det private boligmarkedet for å få til en jevn bosetting utover året. 

Verdal kommune ønsker å påta seg det samfunnsansvaret kommunen har i forhold til å ta i mot og integrere flyktninger. Godt integrerte flyktninger vil også være en tiltrengt arbeidskraftressurs for bedrifter og kommunen i årene fremover. Tjenestemessig kan kommunen som IMDi ønsker, ta i mot 35 flyktninger i 2013.  Imidlertid så vil dette antallet blir for stort i forhold til den boligsituasjonen som kommunen har.  Det vurderes slik at kommunen har mulighet til å ta i mot inntil 25 flyktninger.  Dette er tilsvarende antall som mottaket har vært de siste 2 årene.

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 19.11.2012 19:09
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS