Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

108/12-Samarbeidsavtale-ISK

Samarbeidsavtale - Innherred samkommune

Saksbehandler : Bjørn Petter Salberg

Arkivref : 2009/4146 - /026

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Samkommunestyret 13.09.2012 26/12
Samkommunestyret 01.11.2012 35/12
Kommunestyret, Levanger 21.11.2012 67/12
Kommunestyret, Verdal 26.11.2012 108/12

 
Saksprotokoll i Samkommunestyret - 01.11.2012
Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Administrasjonssjefens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Vedlagte samarbeidsavtale for Innherred samkommune inngås mellom Verdal og Levanger kommuner.
 
 

Administrasjonssjefens forslag til innstilling:
Vedlagte samarbeidsavtale for Innherred samkommune inngås mellom Verdal og Levanger kommuner

Vedlegg:

 1. Ny samarbeidsavtale - Innherred-samkommune
 2. Gjeldende samarbeidsavtale – Innherred samkommune

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Stortinget har vedtatt samkommunemodellen. De nye reglene vedrørende samkommune i kommuneloven kapittel 5 B gjelder fra 1. juli 2012.

Saken var til behandling i samkommunestyret den 13.09.2012. Saken ble utsatt og sendt tilbake til administrasjonen ettersom det var avdekket enkelte feil og mangler i forslaget og at ansattes organisasjoner ikke hadde fått anledning til å uttale seg til forslaget.

Vedlagte samarbeidsavtale er sendt på høring til fagforeningene i Levanger og Verdal kommuner og vil bli drøftet ii felles forum for tillitsvalgte 30.10.12. Evt uttalelser vil bli lagt ut etter hvert.

Vurdering:
Rådmannen har endret samarbeidsavtalen etter de innspillene som kom frem under behandlingen av saken i samkommunestyret den 13.09.2012.

Punkt 11 ”Medarbeidere” og 12 ”oppnevning av ledere for enhetene” i tidligere avtaler er tatt ut i forslaget. Etter at samkommunen ble en juridisk enhet og lovfestet, så ansettes nye medarbeidere (nyansatte) i samkommunen, disse har følgelig ingen morkommunetilhørighet og krav på retrettstilling. Nyansatte vil ved et eventuelt opphør av samkommunen ha rettigheter etter reglene om virksomhetsoverdragelse jf. arbeidsmiljøloven kap. 16 jf. kommuneloven § 28-2b. Ansatte med morkommunetilhørighet har sikret kravet om retrettstilling i sine arbeidsavtaler.    

Avsnittet om samkommunens ansvar og arbeidsoppgaver er flyttet frem til punkt II i samarbeidsavtalen. Dette gir en mer logisk oppbygging av avtalen.

Språkrusk – som for eksempel henvisning til forsøksforskriften og gammelt lovverk m.m. – er redigert.  
Ikrafttredelse er satt til den 01.01.2013. Dette samsvarer med lengden til forsøket og forsøksforskriften.  


Saksprotokoll i Samkommunestyret - 13.09.2012
Forslag i møte:
Ordfører fremmet forslag om at saken utgår og legges fram på nytt i novembermøtet.

Avstemning:
Enstemmig

VEDTAK:
Saken utgår og legges fram på nytt i novembermøtet.

Administrasjonssjefens forslag til innstilling:
Vedlagte samarbeidsavtale for Innherred samkommune inngås mellom Verdal og Levanger kommuner

Vedlegg:
Samarbeidsavtale - Innherred-samkommune
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Stortinget har vedtatt samkommunemodellen. De nye reglene i kommuneloven gjelder fra 1. juli 2012.

Vurdering:
I forbindelse med lovfestingen av samkommunemodellen må Levanger og Verdal kommuner inngå ny samarbeidsavtale som er i tråd med reglene i kommuneloven kapittel 5 B, Samkommune.

Tidligere samarbeidsavtale har vært inngått med bakgrunn i forsøksforskriften. Vedlagte avtale hjemles i kommuneloven. Kommuneloven § 28-2e stiller nærmere krav til hva en samarbeidsavtale som et minimum skal inneholde:

 1. samkommunens navn, som skal inneholde ordet samkommune,
 2. deltakerkommunene og antall representanter i samkommunestyret fra den enkelte deltakerkommune,
 3. hvilken adresse samkommunen skal registreres på i Enhetsregisteret,
 4. hvilke oppgaver og hvilken avgjørelsesmyndighet som skal overføres til samkommunen,
 5. tidspunkt for overføring av oppgaver og avgjørelsesmyndighet,
 6. deltakerkommunenes innskuddsplikt og plikt til å yte andre bidrag til samkommunen,
 7. den enkelte deltakerkommunes eierandel i samkommunen og ansvarsandel for samkommunens forpliktelser dersom denne avviker fra eierandelen,
 8. hvordan plikten til å dekke samkommunens underskudd skal fordeles mellom deltakerkommunene dersom denne avviker fra deltakerkommunenes ansvarsandel for samkommunens forpliktelser,
 9. rammer for samkommunens finansforvaltning,
 10. underretning til deltakerkommunene om vedtak som treffes i samkommunen,
 11. uttreden fra og oppløsning av samkommunen, herunder oppbevaring av arkiver skapt av samkommunen, og
 12. annet som etter lov krever avtale.

Det er ingen vesentlige realitetsendringer i forslaget til ny samarbeidsavtale. På enkelte punkter har avtalen blitt utfylt og spesifisert slik at den fyller lovens krav om innhold.

Deltakerkommunenes eierandel, innskuddsplikt og ansvar for forpliktelser skal i henhold til kommuneloven og forarbeidene angis som en brøk eller i prosent. Dette ble i den tidligere avtalen regulert i forhold til folketallet i deltakerkommunene. Dette prinsippet er fortsatt opprettholdt med den endring at forholdstallet angis som en prosent som reguleres årlig i henhold til folketallet i den enkelte kommune.

Kommuneloven krever at samarbeidsavtalen skal inneholde en bestemmelse om hvordan deltakerkommunene skal underrettes om vedtak som treffes i samkommunen. Rådmannen foreslår at slik underretning skjer via hjemmesiden til innherred samkommune.

Rådmannen foreslår videre i samarbeidsavtalen at økonomiplan, årsbudsjett og årsregnskap vedtas av kommunestyret etter innstilling fra administrasjonssjefen, da reglene om formannskap i kommuneloven § 8 ikke gjelder for samkommunen. Dette blir kun en avtalefesting av gjeldende praksis.

Videre har rådmannen i henhold til loven tatt inn et punkt som sier hvordan arkiv skapt av samkommunen skal oppbevares etter endt samarbeid jf. samarbeidsavtalens § 23.

Tidligere var samkommunens oppgaver og ansvarsområder beskrevet i forsøksforskriften. Dette er nå tatt inn som en del av samarbeidsavtalen i henhold til lovens krav. Når det gjelder delingslova så har den etter vedtakelse av forsøksforskriften blitt erstattet av matrikkellova. Rådmannen har derfor i samarbeidsavtalen erstattet delingslova med matrikkellova, noe som i realiteten kun er en redaksjonell endring. 

Det skal etter kommuneloven § 28-2e sendes kopi av samarbeidsavtalen til fylkesmannen ved endringer i avtalen. Denne orienteringen foretas av administrasjonen etter at samarbeidsavtalen er godkjent i de respektive kommunestyrene.

Samarbeidsavtalen skal etter behandling i samkommunestyret vedtas av kommunestyrene i Levanger og Verdal. 

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 23.12.2020 10:16
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS