Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

110/12-Øyeblikkelig-hjelp

Samarbeidsløsning for etablering av øyeblikkelig hjelp døgntilbude

Saksbehandler : Anne Kari Haugdal

Arkivref : 2012/7749 - /

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Samkommunestyret 01.11.12 36/12
Kommunestyret, Levanger 21.11.12 68/12
Kommunestyret, Verdal 26.11.12 110/12
 

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 01.11.2012
Forslag i møte:
Anne Grete Valbekmo (H) fremmet på vegne av Verdal og Levanger Høyre følgende forslag til vedtak – nytt punkt 3:
Administrasjonen bes utrede hvilke økonomiske, prosessmessige og organisasjonsmessige konsekvenser en samorganisering av hele pleie- og omsorgstjenesten i Levanger og Verdal i ISK vil gi. Deretter legges dette frem som sak i samkommunestyret.

Avstemning:
Administrasjonssjefens forslag til innstilling pkt. 1, enstemmig tiltrådt.
Administrasjonssjefens forslag til innstilling pkt. 2, enstemmig tiltrådt.
Valbekmo’s forslag til vedtak, nytt pkt. 3, avvist med 11 mot 7 stemmer.
Administrasjonssjefens forslag til innstilling i sin helhet, enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

 1. Levanger og Verdal kommuner etablerer øyeblikkelig hjelp døgntilbud som en del av tjenestetilbudet i Innherred samkommune.
 2. I det videre utredningsarbeidet søkes løsninger for å etablere tilbudet i sammenheng med, eller som en del av legevaktsamarbeidet.

Administrasjonssjefens forslag til innstilling:

 1. Levanger og Verdal kommuner etablerer øyeblikkelig hjelp døgntilbud som en del av tjenestetilbudet i Innherred samkommune.
 2. I det videre utredningsarbeidet søkes løsninger for å etablere tilbudet i sammenheng med, eller som en del av legevaktsamarbeidet.
   

Vedlegg:
Ingen. 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Det vises til orientering i samkommunestyret 14.juni 2012 hvor det ble gitt orientering om 3 ulike modeller. Det ble også gitt tilsvarende orientering kommunestyrene i Levanger og Frosta i juni 2012, og i Verdal august 2012:

Skisse av 3 ulike modeller 

Kommunene Verdal, Levanger og Frosta har inngått et forpliktende samarbeid om utredning av intermediært tilbud. Styringsgruppa for prosjektet består av rådmennene i kommunene, og arbeidsgruppa består av kommunalsjefene helse, kommuneoverlege og samhandlingskoordinator. I fellesmøte 20.08.12, ble det besluttet at det videre utredningsarbeidet skal konsentreres om hvordan vi best kan redusere pasientstrømmen inn til sykehuset, slik at kommunene på sikt kan redusere kommunenes medfinansiering av spesialisthelsetjenesten. Dette krever et tett samspill med mange, og det er et særlig behov for politiske beslutninger undervegs i arbeidet.

Som kjent ble samhandlingsreformen satt ut i livet 1.januar i år, og skal innføres gradvis i løpet av de kommende fire årene. Målet er å løse framtidsutfordringene, slik at vi får ei bærekraftig utvikling innen helse- og omsorgstjenestene. Som følge av Samhandlingsreformen trådte ny Helse- og omsorgstjenestelov (HOL) og Folkehelselov (FHL) i kraft. Kommunene har fått ett nytt lovpålagt ansvar som følge av det nye lovverket, å etablere tilbud om døgnopphold for pasienter og brukere som har behov for øyeblikkelig helse- og omsorgshjelp. Dette skal fases inn i helse- og omsorgstjenesten i årene fram mot 01.01.16, når lovkravet trer i kraft, jf HOL §3-5 3.ledd.

Kommunene Verdal og Levanger har forberedt seg på disse endringene lenge. I kommuneplanens samfunnsdel fra 2008: Omsorg for alle er et av satsingsområde å etablere et intermediært tilbud, samt stimulere til at innbyggere kan bo i egen bolig og klare seg selv lengst mulig. Dette er en strategi som svarer på de utfordringene samhandlingsreformen og nytt lovverk utfordrer kommunene på.
Frosta kommune har helhetlig plan for pleie- og omsorgstjenesten som bl.a. beskriver et ønske om samarbeid med kommuner rundt sykehuset Levanger. Legevaktssamarbeidet fungerer meget bra.  Frosta har bra med plasser i institusjon, og en godt utbygd hjemmetjeneste som gjør det mulig for folk å få bo hjemme lengst mulig. Samtidig satser kommunen på å bygge kompetanse slik at en står rustet til nye oppgaver som kommer med samhandlingsreformen. Tjenester nært der brukeren er.

Siden juni/august har prosessen gått videre.  Erfaringene med mottaket av utskrivningsklare pasienter, viser at kommunene til en viss grad mestrer mottaket av utskrivningsklare pasienter med den institusjonskapasiteten de har pr i dag. Det er allikevel slik at mottaket av utskrivningsklare pasienter utfordrer måten tjenestene organiseres og utøves på. Dette krever endringer på sikt, og kommunene må sørge for å ha handlingsrom når endringer i behov og volum oppstår, slik at det er mulig å gjøre tilpasninger i driftsorganisjonen. Å redusere kommunenes medfinansiering av spesialisthelsetjenesten er et ledd i dette. Av den grunn er utredningsarbeidet avgrenset til å skissere løsninger som reduserer pasientstrømmen inn til spesialisthelsetjenesten. Etablering av kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud er et svar på denne utfordringen.

Ny kommunerolle
Samhandlingsreformen utfordrer kommunene på samarbeid om oppgaveløsningen. Verdal og Levanger har siden 2004 hatt samkommunen som samarbeidsløsning, og er på mange måter i forkant av det reformen krever. Samkommunemodellen ble lovfestet 01.07.12, og har slik innfridd dette hovedmålet med etablering av samkommunen.

I st.meld. 47 ”Samhandlingsreformen” legges det til grunn at kommunene selv må finne fram til egnede samarbeidsformer for å sikre at ressurser og kompetanse utnyttes på best mulig måte (s.28). Regjeringen forutsetter at kommunene inngår interkommunalt samarbeid der dette er nødvendig. Verdien av å inngå samarbeid mellom kommunene er av avgjørende betydning for å realisere gevinsten og redusere risikoen ved kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten.

Framtidas kommunerolle er i st.meld. 47 begrunnet i tre forhold:

 • Kommunene har sin organisatoriske, kompetansemessige og rollemessige styrke i nærheten til sin befolkning. Sterkere fokus på forebygging, understøttelse av pasientenes egenmestring, tidlig intervensjon og lavterskeltilbud, er oppgaver som i stor grad tilligger kommunenes ansvar. I et pasientperspektiv er tiltakene viktig, fordi de bidrar til å unngå at sykdom inntrer og utvikles. Perspektivet er også viktig fordi tiltakene kan redusere behovet for dyr innsats fra spesialisthelsetjenesten i sene faser av sykdomsutviklingen, og slik bidra til større bærekraftig utvikling i helsetjenestene
   
 • Det er ofte samspillet mellom helsetjenestene og de ulike kommunale tjenestene som kan legge til rette for pasientenes mestring av eget liv. Det kreves en god kommunal helsetjeneste for å bidra til god samhandling, og det er ofte kommunene som er den sentrale koordinatoren i dette arbeidet.
   
 • Kommunale helsetjenester er gjennomgående billigere enn spesialisthelsetjenesten sine tjenester. Når kommunene oppgraderer tilbudet av helsetjenester før, i stedet for og etter sykehusopphold, vil de kommunale tjenestene i noen grad erstatte de dyrere spesialisthelsetjenestene – vi får tilbud som både er bedre for pasient og sikrer en bærekraftig samfunnsutvikling.
   

Siden 2004 har Levanger og Verdal samarbeidet om Innherred samkommune. Samarbeidsavtalens formål og hovedmål er jf §2, sier:

Formål
Innherred samkommune skal bidra til å gi innbyggerne bedre tjenester, effektiv offentlig ressursbruk som skal gi reduserte driftsutgifter på sikt, grunnlag for helhetlig politisk styring over regionale oppgaver og styrkede fagmiljøer.

Hovedmål
Innherred samkommune skal bidra til:

 • Bedre tjenester innenfor stramme økonomiske rammer
 • Effektiv offentlig ressursbruk og reduserte driftsutgifter på sikt
 • Utvikling av lokaldemokratiet gjennom helhetlig politisk styring av interkommunalt samarbeid
 • Regional- og nasjonal utviklingskraft
 • Sterke fagmiljø
 • Økt beredskap for å møte nye utfordringer
 • Et positivt og utviklingsorientert bilde av regionen – omdømmebygging.
 • Samarbeid på fagområder/tjenesteområder for å støtte oppgaver som fortsatt skal ligge i morkommunene.
 • Lovfesting av samkommunen som modell for interkommunalt samarbeid.
   

Samarbeidsløsninger
Selv om vi har samkommunen som samarbeidsløsning, er det behov for å avklare om det er politisk vilje til å videreutvikle den kommunale helse- og omsorgstjenesten med samkommunen som samarbeidsløsning i hele eller deler av den.
 
Under skisseres det tre forskjellige grensesnitt i samarbeidsløsninger, for å svare på Samhandlingsreformens utfordringer for kommunene Verdal og Levanger:

Skisse 3 forskjellige grensesnitt samarbeidsløsninger

Vurdering:
Innherred samkommune, som kommunene Levanger og Verdal har som samarbeidsform, svarer på kravet fra regjeringen om å ha egnede samarbeidsformer for å sikre at ressurser og kompetanse utnyttes på best mulig måte i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

For å komme videre i arbeidet med utredning av øyeblikkelig hjelp døgntilbud, må det avklares hvilken samarbeidsmodell vi skal ha i det videre samarbeidet om helsetjenester. Dette har betydning for kommunene, slik at ressursene kan brukes mer målrettet og effektivt i utredningsarbeidet som pågår, og er en oppfølging av samkommunens ansvar for å følge opp Samhandlingsreformen.
 
I forslag til søknad om nytt forsøk med Innherred samkommune – ISK 3, 2009 s.6, står det:
Helsereformen/samhandlingsreformen: Innherred Samkommune skal i prosjektperioden ha det administrative ansvaret vedrørende organisering/implementering av helsereformen/samhandlingsreformen. Helsereformen/samhandlingsreformen er prosjekter som kan si oss noe om hvordan vi kan få til et godt samarbeid på tvers av kommunegrenser og
mellom kommuner (herunder interkommunale samarbeidsmodeller) og helseforetak, og er derfor et ideelt element å legge inn i ISK. Samtidig har arbeidet med samhandlingsreformen vist at ”de fleste av dagens kommuner er for små til å kunne påta seg ansvaret alene.
Samhandlingsreformen vil kreve at kommuner samarbeider tettere”, (Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen i Samhandlingsreformen skal gi bedre helsetjenester i kommunene - regjeringen.no)

Dette er fulgt opp i Innherred samkommunes budsjett for 2011, s.5:
«Budsjettet for 2011 er betydelig økt i forhold til 2010 av følgende grunner:

 • Brann og redning er lagt inn
 • Samkommunen har ansvar for deler av voksenopplæringen i kommunene
 • Felles arbeid opp mot samhandlingsreformen innen helse er lagt til ISK»
   

Ut fra faglige vurderinger synspunkt ser administrasjonssjefen at den beste løsningen på sikt er at pleie- og omsorgtjenestene i Verdal og Levanger samorganiseres og administreres av Innherred samkommune. Det er ikke utredet hvilke økonomiske, prosessmessige og organisasjonsmessige konsekvenser en samorganisering av hele pleie- og omsorgstjenesten i Levanger og Verdal i ISK vil gi. Administrasjonen vurderer det også slik at de politiske organene ikke er forberedt på å ta en slik omfattende debatt nå.

Likevel må vi sørge for å ha et handlingsrom, å bruke samkommunemodellen som samarbeidsløsning når det gjelder etablering av øyeblikkelig hjelp døgntilbud som kommunene er pålagt fra senest 2016. Samkommunen vil da fungere som oppgaveløser for kommunene, mens myndighetsutøvelsen tilligger morkommunene.

Administrasjonssjefen tilrår kommunene å etablere øyeblikkelig hjelp døgntilbud som en del av tjenestetilbudet i Innherred samkommune, og at det i utredningsarbeidet søkes løsninger for å etablere tilbudet i sammenheng med eller som en del av legevaktsamarbeidet mellom kommunene.

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 19.11.2012 20:30
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS