Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 28.01.2013

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 28.01.2013
Tid           : 18:00 - 19:50
Til stede  : 35 representanter 
 


Utdelt i møtet:

 1. Brosjyre «KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager.»
 2. Informasjon om «Livsglede for Eldre.» 

 

Sakliste som PDF              Protokoll som PDF
Sakliste som Word            Protokoll som Word   Videoopptak fra møtet
Alle vedlegg samlet i en PDF-fil                                                                              

Åpning, opprop og merknader - video
Kulturinnslag, Thomas Berg og Lars Erik Vestvik spiller fele - video

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtakVideo
PS 1/13 Godkjenning av møteprotokoll  17.12.12 Protokoll video
PS 2/13 Revidering av Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager

Saksframlegg

Protokoll video

PS 3/13

Utbyggingsavtale Hanskemakergården Saksframlegg 
Protokoll video
PS 4/13 Verdal stasjon - Jernbaneparken - Utbetaling av BRA-midler på kr.500.000,- Saksframlegg
Protokoll video
PS 5/13 Stortingsvalget og sametingsvalget 2013. Delegering av kommunestyrets myndighet til valgstyret Saksframlegg
Protokoll video
PS 6/13 Oppnevning av medlem til representantskapet i Trondheim Havn IKS Saksframlegg Protokoll video
PS 7/13 Skattetakstnemnd for eiendomsskatt og overskattetakstnemnd for eiendomsskatt - oppnevning av nye varamedlemmer pga endringer i eiendomskattetakstloven  Saksframlegg Protokoll video
PS 8/13 Andor Jermstad - søknad om fritak fra vervet som varamedlem til overskattetakstnemenda for eiendomsskatt  Saksframlegg Protokoll video
PS 9/13 Orientering -
Protokoll video

 

Oppmøte kommunestyrets møte 28.01.2013
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja   
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja   
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja   
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja   
Gerd Janne Kristoffersen DNA Medlem Nei   
Rolf Tømmerås DNA Medlem Nei   
Jonny Arild Haugan DNA Medlem Ja   
Lennart Johansson DNA Medlem Ja   
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Ja  
Bjørn Jorodd Holmli DNA Medlem Nei   
Trine Reitan DNA Medlem Ja   
Kjetil Aarstad DNA Medlem Ja   
Bjørn Aarstad DNA Medlem Ja   
Berit Gustad Nessø DNA Medlem Ja   
Kjell Woll Sigurdsen DNA Medlem Ja   
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja   
Torill Elverum DNA Medlem Ja   
Terje Aksnes SP Medlem Ja   
Vigdis Haldorsen SP Medlem Ja   
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja   
Marit Voll SP Medlem Ja   
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja   
Andor Jermstad SP Medlem Ja   
Trude Holm SP Medlem Ja   
John Hermann FRP Medlem Nei   
Berit Musum FRP Medlem Ja   
Signar Musum FRP Medlem Ja   
Anita Karlsen SV Medlem Ja   
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Ja   
Arild Kvernmo Pedersen H Medlem Ja   
Anne Grete L. Valbekmo H Medlem Ja   
Knut Snorre Sandnes H Medlem Ja   
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja   
Johannes Rosvold V Medlem Nei   
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem  Ja  
Thor Bertil Granum DNA Vara Ja Møtte for Bjørn Jorodd Holmli
Emmanuel Glordy Bowah  DNA Vara Ja Møtte for Rolf Tømmerås
Kirsten Johansson Malmo  DNA Vara Ja Møtte for Gerd Janne Kristoffersen
Tore Landstad  FRP Vara Ja Møtte for John Hermann
Grethe Dyrstad  V Vara Ja Møtte for Johannes Rosvold

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 
 
 
PS 001/13 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.01.2013 - Se video

BEHANDLING: 
Ordfører
fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 17.12.2012 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Protokoll fra møte 17.12.2012 godkjennes.

 
 
 

PS 002/13 Revidering av Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager
   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.01.2013 - Se video

BEHANDLING:
Høyre v/Anne Grete Valbekmo fremmet følgende alternativt forslag til vedtak:

«Verdal kommunes forslag til forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2013 vedtas med følgende endringer:

 • KS og PBL utarbeidet høsten 2012 en veileder for beregning av tilskudd til private barnehager («Veileder er beregning av tilskudd til private barnehager», rapport nr. R7720). Verdal kommune følger denne veilederen ved beregning av tilskudd til private barnehager med et unntak. Unntaket gjelder telling av barn gjennom året (Veilederens kapittel 4.2). Verdal kommune velger å benytte fire telledatoer gjennom året.
 • Forskriftenes § 2
  - pkt. 1.1 a Felles kompetansehevingstiltak fjernes.»

Det ble først votert over kulepunkt 2 i Høyres forslag som falt med 7 mot 28 stemmer.

Det ble deretter votert alternativt mellom formannskapets innstilling og forslaget fra Høyre kulepunkt 1, der formannskapets innstilling ble vedtatt med 20 stemmer. 15 stemmer ble avgitt for forslaget fra Høyre kulepunkt 1.

VEDTAK:
Verdal kommunes forslag til forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2013 vedtas.

 

  
PS 003/13 Utbyggingsavtale Hanskemakergården   Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.01.2013
Se video

BEHANDLING:
Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
I medhold av plan- og bygningslovens § 17-4 godkjennes utbyggingsavtale for Hanskemakergården.


  

 
PS 004/13 Verdal stasjon - Jernbaneparken - Utbetaling av BRA-midler på kr.500.000,- Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.01.2013 - Se video

BEHANDLING:
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Saken tas til orientering.
 2. Rådmannen gis fullmakt til å foreta de budsjettekniske justeringer

 

 

 
PS 005/13 Stortingsvalget og sametingsvalget 2013. Delegering av kommunestyrets myndighet til valgstyret
 Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.01.2013 - Se video

BEHANDLING: 
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK:
Kommunestyret delegerer til valgstyret i medhold av valglovens § 4-2 å oppnevne medlemmer og varamedlemmer i stemmestyrene og blant disse leder og nestleder for valgperioden 2013-2017.

 

 

PS 006/13 Oppnevning av medlem til representantskapet i Trondheim Havn IKSTil toppen av siden

 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.01.2013 - Se video

BEHANDLING:
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.


VEDTAK:
Som medlem og varamedlem til representantskapet i Trondheim Havn IKS oppnevnes for Verdal kommune:
Medlem: Ordfører.
Varamedlem: Marit Voll.

 

 

PS 007/13 Oppnevning Skattetakstnemnd for eiendomsskatt og overskattetakstnemnd for eiendomsskatt - oppnevning av nye varamedlemmer pga endringer i eiendomskattetakstloven
Til toppen av siden

 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.01.2013 - Se video

BEHANDLING:
AP v/Kristin J. Hildrum
fremmet følgende forslag på ny 3. vara i overskattetakstnemnd for eiendomsskatt for AP/KRF: Knut Tveita (AP).

AP v/Kristin J. Hildrum fremmet følgende forslag på nestleder i overskattetakstnemnd for eiendomsskatt: Jonny Myhre (KRF) (nytt pkt. 3).

Det ble votert punktvis med følgende resultat:

 • Pkt. 1 – Enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 2 – Øystein Haukå – enstemmig.
                Knut Tveita – enstemmig.
                Eirik Bjørgan -enstemmig
 • Nytt pkt. 3 – Enstemmig vedtatt.VEDTAK:

 1. Valget av Berit Musum, Kjell Woll Sigurdsen og Vigdis Haldorsen i henholdsvis skattetakstnemnda og overskattetakstnemnda oppheves.
 2. Ny 3. vara i skattetaksnemnd for eiendomsskatt for SP/SV/H/V/FRP: Øystein Haukå (FRP).
  Ny 3. vara i overskattetakstnemnd for eiendomsskatt for AP/KRF: Knut Tveita (AP)
  Ny 3. vara i overskattetakstnemnd for eiendomsskatt for SP/SV/H/V/FRP: Eirik Bjørgan (SP).
 3. Nestleder i overskattetakstnemnd for eiendomsskatt: Jonny Myhre (KRF).

 

 PS 008/13 Andor Jermstad - søknad om fritak fra vervet som varamedlem til overskattetakstnemenda for eiendomsskatt 
Til toppen av siden

 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.01.2013 - Se video

BEHANDLING:
SP v/Marit Voll
fremmet følgende forslag på ny 2. vara i overskattetakstnemnd for eiendomsskatt for SP/SV/H/V/FRP:
«Siri-Gunn Vinne»

Det ble votert punktvis med følgende resultat:

 • Pkt. 1 – enstemmig.
 • Pkt. 2 – enstemmig.

VEDTAK:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Andor Jermstad om fritak fra vervet som varamedlem i overskattetakstnemda for eiendomsskatt.
 2. Nytt 2. varamedlem i overskattetakstnemnda for eiendomsskatt for felleslista SP/SV/H/V/FRP for resten av valgperioden: Siri-Gunn Vinne.

 

 

PS 009/13 Orienteringer Til toppen av siden

 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.01.2013 - Se video

BEHANDLING:
Rådmann
orienterte om:

 • Forskrift barnehager skal kunngjøres for barnehagene så fort som mulig.
 • Tilsyn på kommunal beredskap og samfunnssikkerhet – spesielt på ROS-analyser. Det meste på plass, men en del systematisering for å oppfylle forskriftens krav. Har også styrket oss på beredskapsarbeidet.
 • Før helga startet det prosess om plan, byggesak, oppmåling og miljø (PBOM) og landbruk/naturforvaltning skal slås sammen som en enhet eller fortsatt to. Dette pga leder PBOM går av i år – og det er da rett å gjøre en vurdering. Prosessen skal være ferdig til påske.
 • Nærmer oss regnskapsavslutning – det arbeides hardt for å komme godt i mål i forhold til de frister som gjelder. Ligger bedre an i år enn i fjor. Så langt så ser det ut som at vi har bra kontroll på daglig drift.
 • Vi har en fast rutine med å invitere de som har gått av med pensjon siste for å dele ut erkjentlighetsgaver. Dette blir i år 30. januar.
 • FSK ba før jul om å få faglig påfyll i sak om småhus – denne saken kommer i februar.

Ordfører orienterte om:

 • Fylkesmannens Nyttårskonferanse. Første dag var det tema barnevern, oppvekstsvilkår og spesialopplæringstiltak. Dag to var viet til samferdselsutfordringer. 
 • Styremøte i Norskehavsrådet avviklet. Det som har skjedd av større og mindre funn er interessant for oss med tanke på utbygging av infrastruktur i havet – vi ligger med  vår industripark i nærheten av denne evt. utbyggingen. Norskehavsrådet skal på studietur utenfor Frankfurt for å se på infrastruktur og gass.
 • Trøndelagsmøtet 10. og 11. januar. Stort og interessant program. Ordfører var utfordret til å holde foredrag om: «Verdal – kan veksten fortsette?»  Det er tatt initiativ fra Trondheim kommune for å flytte noen av disse temaene inn i Byer i Midt-Norge.
 • Borgerundersøkelse – I november var Verdal på 12. plass. I slutten av året er vi på 6. plass 6. Det at innbyggerne i Verdal i stor grad ser ut til å være tilfreds er viktigere enn den bestemte plasseringen. Noen høydepunkt – gang og sykkelstier, næringsutvikling, kommunalt kulturtilbud, jobbmuligheter, utdanningstilbud, muligheter til å drive næringsvirksomhet, sykehustilbud, generell kommunal drift.
 • NHOs næringsNM – dette er statistikk – det de måler er vekst og lønnsomhet i bedrifter. Verdal kommer på 14. plass (det samme i 10 år). Innherredskommune gjør det også bedre enn før.
 • Samkommuneprosjektet – vi er i hele forsøksperioden blitt bedt om å orientere interesserte i modellen– sist var fra Askim og Eidsberg kommuner. De var veldig positiv til organisering og dette skulle de jobbe for. Den 17. januar står det i Kommunal Rapport at disse planene var lagt bort pga stor motstand. De skulle satse på vertskommune i stedet.
 • Sist lørdag var det et arbeidsmøte mellom bl.a. Nord-Trøndelag Teater, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Verdal kommune og flere sammen med kulturministeren.  Det som har kommet i avisa siden da er at Nord-Trøndelag Teater ,  Nord-Trøndelag fylkeskommune og Verdal kommune går sammen om å utrede samlokalisering av Nord-Trøndelag Teater  med teaterutdanninga og den øvrige aktiviteten i Tindved Kulturhage.
 • Trondheim Havn – konstituering i dag og valgt styre. Styre på 6 medlemmer, herunder Svein I. Larsen. Ordfører valgt som leder i representantskapet. Viktig å være med i dette selskapet – utviklingskompetansen blir sterkere.
 • Midt-Norge kommunerevisorforening – ordfører holdt foredrag om kontrollutvalget og folkevalgte.

 

Publisert: 17.09.2010 12:22 Sist endret: 29.01.2021 12:03
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS