Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

2/13 - Revidering av Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager

Saksbehandler : Lisbeth Storholmen

Arkivref : 2012/1515 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Mennesker og livskvalitet 16.01.2013 3/13
Formannskapet 17.01.2013 2/13
Kommunestyret 28.01.2013 2/13

 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 17.01.2013
BEHANDLING:

Saken ble behandlet før sak 10/13.

Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

Meier Hallan fra økonomienheten, kommunalsjef oppvekst og virksomhetsleder ressurs oppvekst var til stede og svarte på spørsmål.

Høyre v/Anne Grete Valbekmo fremmet følgende alternativt forslag til vedtak:
«Verdal kommunes forslag til forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2013 vedtas med følgende endringer:

 • KS og PBL utarbeidet høsten 2012 en veileder for beregning av tilskudd til private barnehager («Veileder er beregning av tilskudd til private barnehager», rapport nr. R7720). Verdal kommune følger denne veilederen ved beregning av tilskudd til private barnehager med et unntak. Unntaket gjelder telling av barn gjennom året (Veilederens kapittel 4.2). Verdal kommune velger å benytte fire telledatoer gjennom året.
 • Forskriftenes § 2 - pkt. 1.1 a Felles kompetansehevingstiltak fjernes.»
   

Ved alternativ votering mellom komiteens innstilling og forslaget fra Høyre, ble komiteens innstilling vedtatt med 7 stemmer. 2 stemmer ble avgitt for forslaget fra Høyre.

INNSTILLING:
Verdal kommunes forslag til forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2013 vedtas.
 

Rådmannens innstilling:
Verdal kommunes forslag til forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2013 vedtas.
 

Saksprotokoll i Komité mennesker og livskvalitet - 16.01.2013

BEHANDLING:

Kommunalsjef oppvekst, Frode Kvittem, redegjorde for saken.

Høyre v/Charlotte Aakerhus fremmet følgende alternative forslag til innstilling:

Verdal kommunes forslag til forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2013 vedtas med følgende endringer:

 • Veileder til beregning av tilskudd utarbeidet av KS og PBL benyttes, men med 4 telledatoer.
 • Forskriftenes § 2
  - pkt. 1.1 a Felles kompetansehevingstiltak fjernes
  - Pkt. 1.2 b og c fjernes og erstattes med ny bokstav b «Kompensasjon for antall barn med minoritetsbakgrunn og kompensasjon for antall barn med bistand fra barnevernet gis ut i fra kvalifisert behov for dette».
 • Forskriftens § 3
  - Pkt. 7 fjernes, så fremt felles opptaksregler og opptaksmyndighet ikke er avtalt.

Det ble først votert punktvis over forslaget fra Høyre v/Charlotte Aakerhus med følgende resultat:

Første kulepunkt: 3 stemmer ble avgitt for forslaget. 5 stemte mot.

Andre kulepunkt: 2 stemmer ble avgitt for forslaget. 6 stemte mot.

Tredje kulepunkt: 2 stemmer ble avgitt for forslaget. 6 stemte mot.

Det ble så votert over rådmannens innstilling som ble vedtatt med 6 stemmer. 2 stemte mot.

INNSTILLING:
Verdal kommunes forslag til forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2013 vedtas.
 

Vedlegg:

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
 

Saksopplysninger:
Fra 1.1.2011 ble barnehagesektoren rammefinansiert. Rammefinansiering innebærer at kommunen har ansvaret for finansiering av både egne barnehager og ikke-kommunale barnehager. Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager (NrF-05/2011) omhandler dette.

Ut fra disse endringene ønsket Verdal å lage en lokal forskrift for likebehandling. Forskriften regulerer også forholdet mellom Verdal kommune som barnehageeier og verdal kommune som barnehagemyndighet. Den første forskriften ble vedtatt for 2011.

I forskriften står det at den skal evalueres hvert år. Vedtatt forskrift for 2012 er sendt den 23.11.12 til de private barnehagene med frist for innspill 10.12.12.

Det er mottatt innspill fra PBL datert 10.12.12 på vegne av deres medlemsbarnehager i Verdal.

Til opplysning må nedenstående kommentarer til innspill fra PBL ses opp i mot forskrift for 2012 og ikke forslag til forskrift 2013.

Ikke-kommunale barnehager ønsker at veileder til beregning av tilskudd som er laget av KS og PBL skal benyttes. Dette er det ikke tatt hensyn til i forslaget da kommunen bruker en egen modell vi har fått godkjent av fylkesmannen.

Når det gjelder fordelingsnøkkel vil PBL ha en nærmere beskrivelse av dette. Begrepet fordelingsnøkkel er tatt ut og § 2 om tilskudd beskriver fordeling av midler til barnehageformål er 3 punkt.

§ 2, pkt. 1 Fellespott. I sin høring skriver PBL at ingen private barnehager må pålegges å delta i opplæring som tar ressurser som skulle vært mer målrettet brukt til barns beste. I forslaget opprettholdes punkt 1.1. bokstav a på grunn av at satsning på fellesområder, lederopplæring og studieturer anses som viktige for alle barnehager og i samarbeidet mellom alle barnehager.

Bokstav b går på IST Hypernet og kvalitetslosen som er verktøy for både kommunale og ikke-kommunale barnehager. Punktet opprettholdes.

Bokstav e og f mener PBL skal holdes utenfor. Det foreslås å opprettholde dette punktet for å synliggjøre hva noe av de økonomiske ressursene brukes til.

Bokstav g. En buffer til uforutsette utgifter kan for eksempel være hvis det oppstår store behov for spesialpedagogisk hjelp.

Pkt 1.2.1 om spesialtiltak foreslås fjernet fra forskriften. I forslaget er dette ikke imøtekommet. Det er viktig å synliggjøre hvordan de økonomiske ressursene til dette fordeles.

2. Driftskostnader. PBL ønsker en presisering av 3-åringene. Dette imøtekommes i forslaget der det foreslås at 3-åringer er små i 6 måneder fra januar til og med juni, og store i 5 måneder fra august og ut året.

Satser for 2013 vil bli offentliggjort før 1. februar

3. Kapitalkostnader. Dette opprettholdes med nasjonal sats. Alle barnehager har ikke reelle utgifter som samsvarer med nasjonal sats, men over år vil dette bli rettferdig. Noen har store kapitalutgifter, andre har store vedlikeholdsbehov.

§ 3 Kvalitet.

I tillegg til det som omhandler tilskudd ønsker også barnehagemyndigheten å klargjøre vilkår for tilskudd. I forskriften sentralt står det at kommunen kan stille rimelige og relevante vilkår for utbetaling av tilskudd. Barnehagemyndigheten ønsker at barnehagene skal ha god kvalitet og har derfor også i denne utgaven tatt med noen krav, og rettigheter som skal oppfylles. Store vedtatte satsninger som forebygging, tidlig innsats og vedtatte satsninger som DUÅ bør alle barnehager jobbe med.

Pkt 7. Vi har felles opptak så dette punktet blir stående som det er.

Rådmann forslår videre at denne forskriften fungerer som en driftsavtale mellom Verdal kommune og de ikke-kommunale barnehagene, og erstatter driftsavtalene fra 2008 og tilrår derfor dette som ny § 4 – Driftsavtale.

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 21.01.2013 13:11
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS