Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 26.05.2014

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:          26.05.2014
Tid:            18:00 - 20:15
Til stede:    34 representanter

Helt i starten av møtet var det kulturinnslag hvor Martine Ertsås Haga spilte "Skyfall" på keyboard - video.

I starten av møtet var det orientering av Verdal Landbrukslag v/Jørgen Baumfelder om landbruksnæringen i Verdal kommune - video

Åpning, opprop og merknader - video

Video-opptak av kommunestyremøtet fra start til slutt

Sakliste som PDF          Protokoll som PDF

Sakliste som Word        Protokoll som Word      
 
Alle vedlegg samlet i en PDF-fil, fila ble denne gang datamessig alt for stor til å lastes opp til nett, henviser til saksframlegg på den enkelte sak for vedlegg.

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtakVideo
PS 50/14 Godkjenning av møteprotokoll  28.04.2014 Protokoll video
PS 51/14 Årsregnskap og årsberetning 2013 - Verdal kommune Saksframlegg Protokoll video
PS 52/14 Boligsosial handlingsplan - rullering Saksframlegg Protokoll video
PS 53/14 Ruspolitisk handlingsplan - revidering Saksframlegg Protokoll video
PS 54/14 Verdal Bo og Helsetun - Brannsikring og Velferdsteknologi Saksframlegg Protokoll video
PS 55/14 Søknad om veiavgift på Litjådalsveien i Sul  Saksframlegg Protokoll video
PS 56/14 Detaljregulering for Ravlo masseuttak - 1721/269/11 Saksframlegg Protokoll video
PS 57/14 Detaljregulering Amfi Verdal- forslag til vedtak Saksframlegg Protokoll video
PS 58/14 Orientering - Protokoll video

   

Oppmøte kommunestyrets møte 26.05.2014
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Kirsten Johansson Malmo DNA Medlem Ja  
Rolf Tømmerås DNA Medlem Ja  
Jonny Arild Haugan DNA Medlem Ja  
Thor Bertil Granum DNA Medlem Ja  
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Ja  
Bjørn Jorodd Holmli DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Nei  
Kjetil Aarstad DNA Medlem Ja  
Bjørn Aarstad DNA Medlem Nei  
Berit Gustad Nessø DNA Medlem Ja  
Kjell Woll Sigurdsen DNA Medlem Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Torill Elverum DNA Medlem Ja  
Terje Aksnes SP Medlem Ja  
Vigdis Haldorsen SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Ja  
John Hermann FRP Medlem Ja  
Berit Musum FRP Medlem Nei  
Signar Musum FRP Medlem Nei  
Anita Karlsen SV Medlem Ja  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Nei  
Arild Kvernmo Pedersen Uavhengig Medlem Ja  
Anne Grete L. Valbekmo H Medlem Ja  
Knut Snorre Sandnes H Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Johannes Rosvold V Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Emmanuel Glordy Bowah DNA Vara Ja Møtte for Bjørn Aarstad
Anne Grytbakk DNA Vara Ja Møtte for Trine Reitan
Silje Heggdal Sjøvold H Vara Ja Møtte for Charlotte Fætten Aakerhus
Tore Landstad FRP Vara Ja Møtte for Berit Musum

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Inger Storstad Møtesekretær  


 

PS 050/14 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.05.2014

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:

Protokoll fra møte 28. april 2014 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  
Protokoll fra møte 28. april 2014 godkjennes.

      
 

PS 051/14 Årsregnskap og årsberetning 2013 - Verdal kommune   Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.05.2014

BEHANDLING: 
Revisor Terje Wist var til stede under behandlinga av saken.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  

 1. Verdal kommunes årsregnskap fastsettes med et regnskapsmessig mer-/mindreforbruk på kr. 0,-.
 2. Rådmannens årsberetning for 2013 vedtas.
   

 

    

PS 052/14 Boligsosial handlingsplan - rullering  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.05.2014

BEHANDLING:  
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Det ble votert over første linje i formannskapets innstilling. Enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  
Kommunestyret tar Boligsosial handlingsplan til orientering.

   

PS 053/14 Ruspolitisk handlingsplan - revidering Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.05.2014

BEHANDLING: 
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  
Kommunestyret tar ruspolitisk handlingsplan til orientering.

    

PS 054/14 Verdal Bo og Helsetun - Brannsikring og Velferdsteknologi  Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.05.2014

BEHANDLING: 
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 

 1. Verdal kommunestyre godkjenner en investeringsramme på 12,5 mill.kr for rehabilitering av Verdal bo og helsetun, brannteknisk oppgradering og velferdsteknologiske løsninger.
 2. Investeringen finansieres på følgende måte:
  - Låneopptak: 6,8 mill.kr
  - Momskomp: 1,7 mill.kr
  - Tilskuddsmidler: 4,0 mill.kr
 3. Rådmann gis fullmakt til å foreta de nødvendige budsjettmessige endringer.
   

     

  

PS 055/14 Søknad om veiavgift på Litjådalsveien i Sul   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.05.2014

BEHANDLING: 
Innstilling fra Komite plan og samfunn ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 

 1. Med hjemmel i veglovens §56 godkjenner Verdal kommunestyre bomvegsatser for Litjådalsveien, Sul.
 2. Det godkjennes at følgende satser benyttes:
  -Personbil/traktor: 40 kr/tur
  - Lastebil: 60 kr/tur
  - Årsavgift/årskort: 300 kr/år
 3. Årsavgiften skal i sin helhet benyttes til nødvendig drift og vedlikehold av Litjådalsvegen.
   

     

  

PS 056/14 Detaljregulering for Ravlo masseuttak - 1721/269/11    Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.05.2014

BEHANDLING: 
Innstilling fra Komite plan og samfunn ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljregulering for Ravlo masseuttak dat. 20.12.2013, rev. 07.05.2014.     

  

PS 057/14 Detaljregulering Amfi Verdal- forslag til vedtak    Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.05.2014

BEHANDLING: 
Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i møtet.

Repr. Kirsten Malmo fremmet følgende forslag:
Nytt forslag til pkt. 3.7 «parkering, varemottak m.v.» kulepunkt 2:

 • Kjøpesenteret skal ha minst 1 parkeringsplass pr. 25 m2 BRA i bebyggelsen.
   

Det ble først votert over forslaget fra Kirsten Malmo. Forslaget fikk 5 stemmer. 29 stemte mot.

Det ble så votert over innstillinga fra komité plan og samfunn som ble vedtatt med 33 stemmer. 1 stemte mot.

VEDTAK: 
Detaljregulering for Amfi Verdal dat. 20.01.2014, rev. 05.03.2014, vedtas i medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12.     

  

PS 058/14 Orientering Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.05.2014

BEHANDLING: 
Rådmannen orienterte om:

 • 15.05.14: Vårsamling med fastlegene i Levanger, Verdal og Frosta. Startet opp i 2013 for å øke integriteten mellom fastlegenes virke og kommunehelsetjenesten. Samlinga hadde øyeblikkelig hjelp som hovedfokus.
 • Dialogseminar 22.05.14: Oppstart økonomiplanarbeidet.
  Lederne av de kommunale rådene, formannskapet samt gruppelederne i de partiene som ikke er repr. i formannskapet var invitert.
  Brukte tiden til å se på hvordan kommuneøkonomien ser ut nå – og hva ser vi i nylig framlagt kommuneproposisjon som vil påvirke kommuneøkonomien.
 • Tertialrapport for 1. tertial 2014. Kommer til behandling i formannskapet neste uke. Det arbeides hardt for å ha kontroll på det man kan ha kontroll på. Noen områder er krevende, spesielt sosialhjelp, barnevernstjenesten og at skatt og rammetilskudd blir nedjustert på nasjonalt hold.
   

Ordføreren orienterte om:

 • Har vært årsmøte i hhv KomSek Trøndelag og KomRev. Styrelederne, hhv Gunnar Alstad i KomSek og Elin Agdestein i KomRev, er gjenvalgt. Ordfører Bjørn Iversen gjenvalgt som leder i rep.skapet i KomSek og KomRev. Status for selskapene ble kort nevnt og spesielt ble utfordringene til KomRev nevnt.
 • Generalforsamling i Proneo. Ny daglig leder siden sist; Per Anders Folladal. Styreleder gjenvalgt, Lene Ertsås, fra Stjørdal. Eiersitsen er stabil. Dag Joar Lund, Kværner Verdal, sitter i styret. Proneo drives stabilt, tar ikke ut utbytte.
 • Kort orientering om Grunnlovsjubileene, både lokalt og sentralt.
 • Fylkesmannens kommunebesøk 8. mai med hele fylkesmannens ledergruppe. Pol. og adm. ledelse fra kommunen deltok også. Totalgjennomgang av kommunen opp mot de tilsynsområdene fylkesmannen har og forvaltningsområdene fylkesmannen er sentral i.
  Får i ettertid utarbeidet kommunebildet fra fylkesmannen; fylkesmannens virkelighetsoppfatning av verdalsbildet.
 • Ikke streik i kommunesektoren. Løsning i dag. Ramme på 3,3 %. Noe ekstra til lærerne. Ny arbeidstidsavtale for lærerne. Også framforhandlet ramme på ca. 3 % for mellomoppgjøret neste år.     


   
Til toppen av siden

Publisert: 21.10.2013 08:00 Sist endret: 13.04.2016 13:58
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS