Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 16.06.2014

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:          16.06.2014
Tid:            18:00 - 21:05
Til stede:    34 representanter. Repr. John Hermann fikk innvilget permisjon etter at sak 60/14 var behandlet. Til stede 33 representanter

 
Helt i starten var det underholdning ved Kulturskolen, Ronja Musum og Ingrid Storhaug synger "Idas sommervise". Se video av innslaget her.

Før møtet oreinterte direktør Turid Hofstad om planer og status ved Stijklestad Nasjonale KultursenterSe video av orienteringen her.

Ved møtets slutt ble det utdelt «sommergave» til kommunestyret – en CD med musikk av Sjuende far i huset.

Video-opptak av kommunestyremøtet fra start til slutt

Sakliste som PDF          Protokoll som PDF

Sakliste som Word        Protokoll som Word      
 
Alle vedlegg samlet i en PDF-fil.  (25 Mb)

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtakVideo
PS 59/14 Godkjenning av møteprotokoll  26.05.2014 Protokoll video
PS 60/14 Økonomirapportering 1. tertial 2014 - Verdal kommune Saksframlegg Protokoll video
PS 61/14 Kvernmo Motor SA. Søknad om kommunalt lån som forskuttering av spillemidler til motorsportanlegg Saksframlegg Protokoll video
PS 62/14 Reguleringsplan Hello steinbrudd Saksframlegg Protokoll video
PS 63/14 Utbygging av boligfelt Forbregd Lein del 3 - Tomtepriser Saksframlegg Protokoll video
PS 64/14 Plan for utvikling av Moparken  Saksframlegg Protokoll video
PS 65/14 Orientering - Protokoll video

 

Oppmøte kommunestyrets møte 16.06.2014
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Nei  
Kirsten Johansson Malmo DNA Medlem Ja  
Rolf Tømmerås DNA Medlem Ja  
Jonny Arild Haugan DNA Medlem Ja  
Thor Bertil Granum DNA Medlem Nei  
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Ja  
Bjørn Jorodd Holmli DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Kjetil Aarstad DNA Medlem Ja  
Bjørn Aarstad DNA Medlem Ja  
Berit Gustad Nessø DNA Medlem Ja  
Kjell Woll Sigurdsen DNA Medlem Ja  
Ove Morten Haugan DNA

Medlem

Ja  
Torill Elverum DNA Medlem Ja  
Terje Aksnes SP Medlem Ja  
Vigdis Haldorsen SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Nei  
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Ja  
John Hermann FRP Medlem Ja  
Berit Musum FRP Medlem Ja  
Signar Musum FRP Medlem Nei  
Anita Karlsen SV Medlem Ja  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Ja  
Arild Kvernmo Pedersen Uavhengig Medlem Ja  
Anne Grete L. Valbekmo H Medlem Ja  
Knut Snorre Sandnes H Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Johannes Rosvold V Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Nei  
Tore Landstad FRP Vara Ja Møtte for Signar Musum
Emmanuel Glordy Bowah DNA Vara Ja Møtte for Thor Bertil Granum
Andor Jermstad SP Vara Ja Møtte for Karl Bernhard Hoel
Rigmor Hafell KRF Vara Ja Møtte for Tor-Petter Abelsen

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Inger Storstad Møtesekretær  

 

PS 059/14 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 16.06.2014

BEHANDLING:  
Ordføreren fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra kommunestyrets møte 26. mai 2014 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:   
Protokoll fra kommunestyrets møte 26. mai 2014 godkjennes.

 

PS 060/14 Økonomirapportering 1. tertial 2014 - Verdal kommune   Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 16.06.2014

BEHANDLING: 
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  

 1. Kommunestyret tar økonomirapport pr. 30.04.14 til etterretning
 2. Budsjettet for Verdal kommune endres slik
  - Skatteanslaget nedjusteres med 2,5 millioner kroner
  - Anslag for integreringstilskudd økes med 1,5 millioner kroner
  - Avsetning til lønnsoppgjør reduseres med 1,0 million kroner 

 

PS 061/14 Kvernmo Motor SA. Søknad om kommunalt lån som forskuttering av spillemidler til motorsportanlegg  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 16.06.2014

BEHANDLING:  
Repr. John Hermann ble innvilget permisjon. Til stede 33 representanter.

Repr. Kjetil Aarstad spurte om sin habilitet da han er medlem av styret i Kvernmo Motor.
Ved votering ble repr. Aarstad enstemmig erklært inhabil. Jfr. forvaltningsloven § 6.
Til stede: 32 representanter.

Det viste seg at det var lagt feil vedlegg til saken på nettet. Ordføreren kalte derfor inn til felles gruppeledermøte.

Utdelt i møtet:
Korrekt vedlegg: Brev datert 19.05.14 fra Kvernmo Motor til Verdal kommune.

Det ble satt av tid til å lese gjennom dokumentet.

Repr. Knut Snorre Sandnes fremmet følgende forslag:
Verdal kommunestyre behandler saken i kveld.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  

 1. Kvernmo Motor SA innvilges et lån på kr 5.000.000 til 0,50 prosent rente over gjennomsnittlig kommunal rente, som forskudd på spillemidler.
 2. Lånet nedbetales senest i takt med utbetaling av spillemidler til anlegget.

 

PS 062/14 Reguleringsplan Hello steinbrudd  Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 16.06.2014

BEHANDLING: 
Ved votering ble innstilling fra Komité plan og samfunn enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljregulering for Hello steinbrudd, dat. 22.01.2014, rev. 16.05.2014.

 

 

PS 063/14 Utbygging av boligfelt Forbregd Lein del 3 - Tomtepriser  Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 16.06.2014

BEHANDLING: 
Ved votering ble innstilling fra Komité plan og samfunn enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 

 1. For tomtene på området Forbregd Lein del 3 fastsettes en pris pr tomt med en fast andel (anleggskostnad) med kr 267.000,- pr tomt. I tillegg fastsettes det en arealkostnad på kr. 145,- pr m2 tomteareal.
 2. Salgsomkostninger inkludert fradeling og utarbeidelse av matrikkelbrev, meglertjenester, dokumentavgift, tinglysing mv kommer i tillegg.

 

PS 064/14 Plan for utvikling av Moparken   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 16.06.2014

BEHANDLING: 
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 

 1. Verdal kommunestyre slutter seg til den framlagte planen for utvikling av Moeparken.
 2. Verdal kommunestyre vedtar å omdisponere 500.000 kroner av de bevilgede investeringsmidler for 2014 fra Havfrua til Moeparken

 

PS 065/14 Orientering Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 16.06.2014

BEHANDLING: 
Rådmannen:

 • Frode Kvittem er delvis tilbake i rollen som kommunalsjef oppvekst.
 • Regionalt pilegrimssenter. Kommunestyret får sak til behandling like over sommerferien ang. etablering av selskapet.
 • Økonomi og det pågående arbeidet med aktivitetstilpasninger. Tertialrapporten viser utfordringsbildet. Det arbeides hardt, opptatt av å se helheten. Nytt regime på månedlig oppfølging av virksomhetslederne. Målet er å legge fram sak i august der man skisserer ulike alternativ for å komme i mål i 2014, med løsninger som også gir bærekraft ut over årsskiftet.

Ordføreren:

 • Har skrevet under på et ordføreropprop mot statens tilbud til alle stortingsgruppene ang. regjeringens tilbud i jordbruksforhandlingene. Har fraveket et generelt standpunkt om ikke å delta i underskriftskampanjer.
 • Markering av 10-årsjubileet til Innherred samkommune. Vet ikke når den må avvikles. Ingen mister jobben, oppgavene forsvinner ikke, men skjønner at det blir litt usikkerhet blant ansatte.
 • Generalforsamling i Tindved Kulturhage. Tindved leverer bedre enn økonomisk langtidsplan. 2014 kan bli et interessant år, for eksempel i perspektiv opp mot Nord-Trøndelag Teater. Kan ha vesentlig mere å informere om senere på høsten. Styret er komplettert, orienterte om sammensetningen. Kvinnelig flertall i styret nå (3-2).
 • 11. juni hadde Rambøll, på vegne av E.on, men selvsagt med E.on til stede, sitt siste samrådsmøte i serien om konsekvensutredninger og delrapporter som de er i ferd med sluttstille. Innspillsrunde med muligheter for på komme med det man ønsker fra de som sitter i den store gruppen på over 30 personer. Veldig dårlig oppmøte. E.on har bestemt seg for å sende en konsesjonssøknad til NVE, så blir det «full runde» igjen, og Verdal kommune blir da høringspart. Det er da Verdal kommune realitetsbehandler vindkraftsøknaden.

     
Til toppen av siden





Publisert: 21.10.2013 08:00 Sist endret: 29.01.2021 12:02
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS