Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Verdal kommunestyre 16.06.14 - PS 60/14Økonomirapportering 1. tertial 2014 - Verdal kommune

Saksbehandler : Arnstein Kjeldsen

Arkivref : 2014/4283 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 05.06.2014 49/14
Kommunestyret 16.06.2014 60/14

 
 
Saksprotokoll i Verdal formannskap – 05.06.2014
BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret tar økonomirapport pr. 30.04.14 til etterretning
 2. Budsjettet for Verdal kommune endres slik
  - Skatteanslaget nedjusteres med 2,5 millioner kroner
  - Anslag for integreringstilskudd økes med 1,5 millioner kroner
  - Avsetning til lønnsoppgjør reduseres med 1,0 million kroner.
   

 

 
Rådmannens innstilling:

 1. Kommunestyret tar økonomirapport pr. 30.04.14 til etterretning
 2. Budsjettet for Verdal kommune endres slik
  - Skatteanslaget nedjusteres med 2,5 millioner kroner
  - Anslag for integreringstilskudd økes med 1,5 millioner kroner
  - Avsetning til lønnsoppgjør reduseres med 1,0 million kroner.
   

Vedlegg:
Økonomirapportering 1. tertial - Verdal kommune  

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
2014 er et utfordrende år økonomisk. Aktivitetsnivået ved utløpet av 2013 er med oss inn i 2014. Tunge elementer, som merforbruk innen barnevernet, er ikke reversible kostnader.

De aller fleste områdene ligger og balanserer på et periodisert forbruk rundt 100%. Unntakene er:

 • barnevern,
 • økonomisk sosialhjelp
 • skole/SFO (felleskostnader og vedtatte innsparinger, pr 30/4 er den enkelte skoles drift i tråd med budsjett).
   

I sum er prognosen samlet overskridelse på minimum ca 14 millioner ved årets slutt hvis trenden vedvarer ut året. De områder som ligger an til overskridelse har skissert ulike tiltak for å redusere merforbruket, men klarer ikke å nå målet om økonomisk balanse innenfor egne områder. Det vises til gjennomgangen for det enkelte virksomhetsområde når det gjelder tiltak, samt gjennomgangen under punkt 2 om kort- og langsiktig oppfølging av de seks overordnede strategiene.

Det er beskrevet noen tiltaksgjennomføringer i tertialrapporten. Samtidig er hele organisasjonen i prosesser med å søke løsninger for økonomisk utfordrende tilpasningsbehov på kort og lang sikt. Dette arbeidet gjøres med overskrift «Tiltak – effekt – konsekvens». Rådmannen har vært svært tydelig i kommunikasjon med lederne om at dette må gjøres med helhetlig tilnærming, slik at ikke en besparelse i en del av organisasjonen slår ut i merkostnad annet sted.

Dette arbeidet vil foregå gjennom sommeren også, og rådmannen tar sikte på å legge fram sak med ytterligere budsjettjusteringer, alternative tiltakspakker, til kommunestyrets møte i august, i forkant av avslutning av andre tertial med påfølgende tertialrapport. Dette grunnlagsarbeidet skal alle bidra i, uavhengig om prognosen pr første kvartal er balanse.

Et ytterligere tilstrammet delegasjonsreglement for tilsettinger og styring av ansatteressurs er iverksatt.

I Revidert nasjonalbudsjett er skatteanslag for kommunene nedjustert, med konsekvens at skatt og rammetilskudd for Verdal sin del må justeres ned med om lag kr 2,5 mill. Vi ser ytterligere innstramminger i kommunens økonomi for 2015, og det er derfor svært viktig å få gjennomført tilpasninger i 2014. Ellers vil 2015 og årene framover bli enda mer krevende.

Til tross for dette utfordringsbildet er det god grunn til å gi ros til svært mange, som hver dag gjør en formidabel innsats for å skape de mange gode tjenestene vi gjør innenfor krevende rammevilkår.

I økonomiplan 2014 – 2017 er seks strategiske prinsipper vedtatt som førende for driften,

 1. Sterkt fokus på ledelse, samhandling og helhet for effektiv tjenesteproduksjon.
 2. Vurderinger om vi har riktig organisatorisk og geografisk bærekraftig struktur må fortsette.
 3. Kontinuitet og samordning av hjelpetjeneste for å skape "vinnerne på morgendagens arbeidsmarked". Programmet "De utrolige årene" (DUÅ) prioriteres som virkemiddel.
 4. Effektivitet i arbeidsprosesser, spesielt innen "volumtjenester".
 5. Et gjennomgående folkehelseperspektiv og mål om at folk skal mestre eget liv.
 6. Infrastruktur må bygges for effektiv kommunal tjenesteyting.
   

Disse valgene er sterkt fokusert i arbeidet med utvikling og drift, og også med hensyn til arbeidet med tiltak for økonomisk balanse. Med denne bakgrunn er denne tilnærmingen valgt som eget kapittel 2, i stedet for å sortere etter kommunedelplanområdene som tradisjonelt i tertialrapportene.

I årets første tertial ser vi en økning i langtidssykefravær. Årsaker til dette vil bli kartlagt.

Parallelt med de økonomiske utfordringene 2014 og årene som kommer gir oss vil vi måtte arbeide med en kommunestrukturreform, hvor blant annet samkommunen som virkemiddel i kommunesamarbeid vil bli tatt bort. Oppgavene forsvinner derimot ikke, slik at ingen vil miste arbeidet som følge av at samkommunen «forsvinner». Kommunereformen for øvrig er et politisk tema, men kommunen må – som alle andre kommuner – starte et arbeid for å analysere mulighetsrom og tilnærminger.

Vurdering:
Rådmannens vurderinger fremgår av vedlagte rapport.

 
Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 06.06.2014 11:18
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS