Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 23.03.2015

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:          23.03.2015
Tid:            18:00 - 21:20
Til stede:    34 representanter

 

Helt i starten av møtet spilte August Iversen og Magnus Strand fra kulturskolen Karl Fant vals av Hilmar Alexandersen, sammen med lærer Johanna-Adele Jüssi. Se video av innslaget her.

Det ble før møtet gitt følgende orienteringer:

 • Programkommunearbeidet Verdal kommune – utvikling av det boligsosiale arbeidet v/representant fra ressursgruppa i Verdal kommune, Lisa Innbryn, og representant fra Husbanken, Torhild Skjetne. Video.
 • KomRev v/Marthe L. Bakken – Forvaltningsrevisjon – økonomisk internkontroll (sak 20/15) Video.

Åpning, opprop og merknader - video 

Repr. John Hermann ønsket at sak 21/15 av praktiske grunner ble behandlet som første sak etter kaffepausen. Dette sluttet kommunestyret seg til. Sak 22/15 ble derfor behandlet før sak 21/15. Ellers uendret behandlingsrekkefølge.
 
Video-opptak av kommunestyremøtet fra start til slutt  

Sakliste som PDF          Protokoll som PDF

Sakliste som Word        Protokoll som Word    

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtakVideo
PS 18/15 Godkjenning av møteprotokoll  23.02.2015 Protokoll video
PS 19/15 Flerbrukshall i Vuku, søknad om forskudd på momskompensasjon Saksframlegg Protokoll video
PS 20/15 Forvaltningsrevisjon - økonomisk internkontroll Saksframlegg Protokoll video
PS 21/15 Detaljregulering Holbergs plass - forslag til vedtak Saksframlegg Protokoll video
PS 22/15 Årsmelding for Verdal ungdomsråd 2014 Saksframlegg Protokoll video
PS 23/15 Årsmelding for Eldrerådet 2014 Saksframlegg Protokoll video
PS 24/15 Årsmelding for rådet for likestilling av funksjonshemmede i Verdal Saksframlegg Protokoll video
PS 25/15 Kontrollutvalgets årsrapport 2014 Saksframlegg Protokoll video
PS 26/15 Revidering av Forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager i Verdal kommune 2015 Saksframlegg Protokoll video
PS 27/15 Interkommunal barnevernvakt i helgene for kommunene Levanger, Verdal, Steinkjer, Inderøy og Verran Saksframlegg Protokoll video
PS 28/15 KomRev Trøndelag IKS - endring av selskapsavtale Saksframlegg Protokoll video
PS 29/15 Orientering - Protokoll video

 

 

Oppmøte kommunestyrets møte 23.03.2015
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Nei  
Thor Bertil Granum DNA Medlem Ja  
Rolf Tømmerås DNA Medlem Ja  
Jonny Arild Haugan DNA Medlem Ja  
Lennart Johansson DNA Medlem Ja  
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Ja  
Bjørn Jorodd Holmli DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Kjetil Aarstad DNA Medlem Ja  
Bjørn Aarstad DNA Medlem Nei  
Berit Gustad Nessø DNA Medlem Ja  
Kjell Woll Sigurdsen DNA Medlem Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Torill Elverum DNA Medlem Ja  
Terje Aksnes SP Medlem Ja  
Vigdis Haldorsen SP Medlem Nei  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Nei  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Ja  
John Hermann FRP Medlem Ja  
Berit Musum FRP Medlem Ja  
Signar Musum FRP Medlem Ja  
Anita Karlsen SV Medlem Ja  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Ja  
Arild Kvernmo Pedersen Uavhengig Medlem Nei  
Anne Grete L. Valbekmo H Medlem Ja  
Knut Snorre Sandnes H Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Nei  
Johannes Rosvold V Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Ann-Maj Hovdahl Holmli H Vara Ja Møtte for Arild Kvernmo Pedersen
Siri-Gunn Vinne SP Vara Ja Møtte for Pål Sverre Fikse
Emmanuel Glordy Bowah DNA Vara Ja Møtte for Ole Gunnar Hallager
Jon Olav Skrove SP Vara Ja Møtte for Vigdis Haldorsen
Grethe Dyrstad V Vara Ja Møtte for Brita Kleven Thorsvik

 

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Inger Storstad Utvalgssekretær  

 

 

PS  018/15 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 23.03.2015

BEHANDLING:   
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 23.02.15 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK:    
Protokoll fra møte 23.02.15 godkjennes.

 

PS 019/15 Flerbrukshall i Vuku, søknad om forskudd på momskompensasjon   Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 23.03.2015

BEHANDLING: 
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK:  

 1. Verdal kommune stiller seg positiv til søknaden fra Vuku idrettslag om forskuttering av momskompensasjon på 5.340.000 kroner.
 2. Forskutteringen skjer i form av at Verdal kommune yter Vuku idrettslag et lån på 5.340.000 kroner. Lånet forrentes med 0,50 prosent rente over kommunal innlånsrente.
 3. Beløpet dekkes ved bruk av kommunens disposisjonsfond.
 4. Lånet nedbetales i sin helhet så snart Vuku idrettslag har mottatt momskompensasjonen for hallen.
 5. Kommunestyret bemerker at idrettslaget må føre en meget streng budsjettkontroll i innspurten av byggeprosessen, slik at ytterligere merforbruk unngås 

 

PS 020/15 Forvaltningsrevisjon - økonomisk internkontroll   Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 23.03.2015

BEHANDLING:  
Ved votering ble kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK:  
Kommunestyret tar rapporten til etterretning og ber rådmannen følge opp revisors anbefalinger.

 

PS 021/15 Detaljregulering Holbergs plass - forslag til vedtak  Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 23.03.2015

BEHANDLING:  
Verdal Frp v/John Hermann fremmet følgende forslag til nytt pkt. 2:
Kommunestyret ber rådmannen behandle detalje-reguleringen av Holbergsplass, i Kommunedelplan for sentrum (Verdal by) og vurdere muligheten for detaljevarehandel på Holbergsplass.

Det ble først votert over innstillinga fra komité plan og samfunn. Enstemmig vedtatt.
Det ble så votert over forslaget fra Verdal Frp v/John Hermann til nytt pkt. 2.
Forslaget fikk 17 stemmer, 17 stemte mot. Forslaget falt med ordførerens dobbeltstemme.
    
VEDTAK:  
Forslag til Detaljregulering for Holbergs plass vedtas i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12

 

PS 022/15 Årsmelding for Verdal ungdomsråd 2014    Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 23.03.2015

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK:  
Kommunestyret tar Årsmelding Verdal ungdomsråd 2014 til orientering.
  
   

PS 023/15 Årsmelding for Eldrerådet 2014   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 23.03.2015

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK: 
Kommunestyret tar Eldrerådets årsmelding for 2014 til orientering.

 

PS 024/15 Årsmelding for rådet for likestilling av funksjonshemmede i Verdal  Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 23.03.2015

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK: 
Årsmelding 2014 fra rådet for likestilling av funksjonshemmede i Verdal tas til orientering.

 

PS 025/15 Kontrollutvalgets årsrapport 2014  Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 23.03.2015

BEHANDLING:   
Ved votering ble kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Kommunestyret tar "Kontrollutvalgets årsrapport for 2014" til orientering.

 

PS 026/15 Revidering av Forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager i Verdal kommune 2015
  Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 23.03.2015

BEHANDLING:   
Følgende dokument ble utlagt i møtet:
Tilleggsopplysninger til Forskrift for likebehandling av kommunale og ikke – kommunale barnehager i Verdal kommune.

AP v/Bjørn Iversen fremmet følgende alternative forslag til vedtak:
Verdal kommunes forslag til forskrift for likebehandling av kommunale og ikke – kommunale barnehager 2015 med endrede tilskuddssatser vedtas.

Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag til vedtak og AP v/Bjørn Iversen sitt alternative forslag, ble AP v/Bjørn Iversen sitt forslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Verdal kommunes forslag til forskrift for likebehandling av kommunale og ikke – kommunale barnehager 2015 med endrede tilskuddssatser vedtas.

 

 

PS 027/15 Interkommunal barnevernvakt i helgene for kommunene Levanger, Verdal, Steinkjer, Inderøy og Verran
  Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 23.03.2015

BEHANDLING:   
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Verdal kommune inngår samarbeid om interkommunal barnevernvakt med Steinkjer kommune som vertskommune, jfr. Kommuneloven § 28-1 b.
 2. Samarbeidet etableres så fort som mulig som et prosjekt med varighet ut 2015. Det skal gjennomføres evaluering høsten 2015 og deretter avklares videre drift.  

 

PS 028/15 KomRev Trøndelag IKS - endring av selskapsavtale   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 23.03.2015

BEHANDLING:   
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 

 1. Verdal kommune godkjenner at kommunene Vefsn, Grane og Hattfjelldal trer inn som deltakere i KomRev Trøndelag IKS fra 1. juni 2015.
 2. Verdal kommune slutter seg til de endringer som er foreslått i selskapsavtalen for KomRev Trøndelag IKS.  

 

PS 029/15 Orientering Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 23.03.2015

BEHANDLING: 
Det ble før møtet gitt følgende orienteringer:

 • Programkommunearbeidet Verdal kommune – utvikling av det boligsosiale arbeidet v/representant fra ressursgruppa i Verdal kommune, Lisa Innbryn, og representant fra Husbanken, Torhild Skjetne. Video.
 • KomRev v/Marthe L. Bakken – Forvaltningsrevisjon – økonomisk internkontroll (sak 20/15) Video.

Rådmann:

 •  Kommunereformen:
  - Oppgavemeldinga som kom sist fredag.
  - Innbyggerundersøkelse. Foregår i disse dager i alle Nord-Trøndelags-kommuner samt Osen i Sør-Trøndelag og Bindal i Nordland.
  - Lokal styringsgruppe.
 • Tilsyn samhandlingsreformen forrige uke. Et nasjonalt tilsyn hvor Verdal kommune og Levanger kommune var de som var tatt ut i Nord-Trøndelag - sammen med Helseforetaket
 • Byer i Midt-Norge. Nettverk som Verdal kommune er en del av. Verdal er vertskap for samling i Verdal 24. og 25. mars.

Ordfører: 

 • Oppstartsamling på Oppvekstprogrammet 25. februar. Entreprenørskapsatsing i skoler og barnehager. Læring av Næring.
 • Årsmøte i legevaktselskapet.
 • Folkehelseinstituttets utsendte folkehelseprofil for kommunene. Noen eksempler fra statistikken for Verdal kommune ble referert.
 • Kommunestyrets møte 15. juni. Det planlegges temakveld på SNK om utviklingen ved Stiklestad – utviklingsprogrammet mot 2030. Naturlig at kommunestyrets møtet da legges til SNK.

    Til toppen av siden

Publisert: 15.08.2014 14:11 Sist endret: 31.01.2022 09:06
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS