Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 24.02.2014

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:          24.02.2014
Tid:             18:00 - 21:50
Til stede:    33 representanter 

 

Før møtet ble satt bidro Sandra og Simon Anfinnes med en flott framføring av "Til ungdommen".
Lydopptaket fanget dessverre bare sangen, og lyden ble i tillegg dårlig med støy og skurring. Opptaket legges derfor ikke ut med egen lenke denne gangen.

Åpning, opprop, merknader. Video.

 

Sakliste som PDF          Protokoll som PDF

Sakliste som Word        Protokoll som Word      Videoopptak fra møtet

Ingen samlefil med alle vedlegg denne gangen - samlet fil blir for stor datamessig til å kunne lastes opp til WEB-server.

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtakVideo
PS 13/14 Godkjenning av møteprotokoll 

27.01.2014

Protokoll video
PS 14/14 Etablering av kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Saksframlegg Protokoll video
PS 15/14 Hovedplan veg med handlingsplan for 2014 Saksframlegg Protokoll video
PS 16/14 Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og kommunedelplaner - 2 gangs behandling Saksframlegg Protokoll video
PS 17/14 Kommunedelplan Verdal byområde - Planprogram Saksframlegg Protokoll video
PS 18/14 Detaljregulering Brygga II - planprogram Saksframlegg Protokoll video
PS 19/14 Reguleringsplan Stekke Sør - 1721/19/718 - Coop X-tra Stekke Saksframlegg Protokoll video
PS 20/14 Utbyggingsavtale Stekke sør Saksframlegg Protokoll video
PS 21/14 Søknad om garanti for lån og spillemidler i forbindelse med bygging av flerbrukshall i Vuku Saksframlegg Protokoll video
PS 22/14 Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune Saksframlegg Protokoll video
PS 23/14 Ny pensjonsordning for folkevalgte - Verdal kommune Saksframlegg Protokoll video
PS 24/14 Ørmelen Grendehus - Vedtak om riving Saksframlegg Protokoll video
PS 25/14 Årsrapport 2013 - Verdal kommune Saksframlegg Protokoll video
PS 26/14 Sluttrapport for oppreisningsordningen i Nord-Trøndelag Saksframlegg Protokoll video
PS 27/14 Lennart Johansson - søknad om permisjon fra kommunale verv Saksframlegg Protokoll video

PS 28/14

Orientering - Protokoll video

PS 29/14

Interpellasjon fra Verdal SV: Reserverasjonsrett Saksframlegg Protokoll  video

 

Oppmøte kommunestyrets møte 24.02.2014
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Nei  
Kirsten Johansson Malmo DNA Medlem Ja  
Rolf Tømmerås DNA Medlem Ja  
Jonny Arild Haugan DNA Medlem Ja  
Lennart Johansson DNA Medlem Nei  
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Ja  
Bjørn Jorodd Holmli DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Kjetil Aarstad DNA Medlem Ja  
Bjørn Aarstad DNA Medlem Ja  
Berit Gustad Nessø DNA Medlem Ja  
Kjell Woll Sigurdsen DNA Medlem Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Torill Elverum DNA Medlem Nei  
Terje Aksnes SP Medlem Ja  
Vigdis Haldorsen SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Anne Segtnan SP Medlem Nei  
Trude Holm SP Medlem Ja  
John Hermann FRP Medlem Nei  
Berit Musum FRP Medlem Nei  
Signar Musum FRP Medlem Ja  
Anita Karlsen SV Medlem Ja  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Ja  
Arild Kvernmo Pedersen Uavhengig Medlem Ja  
Anne Grete L. Valbekmo H Medlem Ja  
Knut Snorre Sandnes H Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Johannes Rosvold V Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Thor Bertil Granum DNA Vara Ja Møtte for Torill Elverum
Emmanuel Glordy Bowah DNA Vara Ja Møtte for Lennart Johansson
Olav Dahl Karmhus SP Vara Ja Møtte for Anne Segtnan
Tore Landstad FRP Vara Ja Møtte for Berit Musum

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

PS 013/14 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 24.02.2014

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 27. januar 2014 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  
Protokoll fra møte 27. januar 2014 godkjennes.
    
 

PS 014/14 Etablering av kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud   Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 24.02.2014

BEHANDLING: 
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 

 1. Kommunestyret slutter seg til den framforhandlede særavtalen med Helse Nord-Trøndelag om etablering av kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud.
 2. Kommunestyret ber om at det sendes en felles søknad fra Frosta, Levanger og Verdal til Helsedirektoratet innen 1. mars 2014 om tilskudd til å etablere øyeblikkelig hjelp døgntilbud.
 3. Forutsatt at søknaden blir innvilget, tas det sikte på å starte opp øyeblikkelig hjelp døgntilbud fra 1. mai 2014 i henhold til samarbeidsmodellen beskrevet i særavtalen.  

 

PS 015/14 Hovedplan veg med handlingsplan for 2014  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 24.02.2014

BEHANDLING:  
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  
Målsetting:
Alle kommunale veger skal ha en tilfredsstillende standard og sikres nødvendig vedlikehold slik at trafikantene sikres god og trygg framkommelighet. Videre fremover vil Verdal kommune ha som mål at alle barn skal ha trygg skoleveg.

Følgende prioriteringer vedtas for 2014, jfr. økonomiplanen samt vedtatt investeringsbudsjett for veg med 4 mill. kr.:

 • Prioritet 1: Bollgardssletta, asfaltering, kostnad ca. kr 600.000,-
 • Prioritet 2: Markavegen vegrekkverk, kostnad ca. kr 400.000,-
 • Prioritet 3: Prærien/Garpa utskifting av 30 lysstolper, kost ca. kr 600.000,-
 • Prioritet 4: Hellmovegen, Kluksbakkan, Holmlibakkan og Hellbakkvegen, grøfting og grøftrens, kostnad ca. kr 200.000,-
 • Prioritet 5: Møllegata, reasfaltering, kostnad ca. kr 500.000,-
 • Prioritet 6: Mange veger: gatenavskilt, kostnad ca. kr 300.000,-
 • Prioritet 7: 767 Flåttaenget i lengde ca. 100 meter, kostnad ca. kr 200.000,-
 • Prioritet 8: 4352 Sundbyvegen i lengde ca. 430 meter, kostnad ca. kr 750.000,-

 

PS 016/14 Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og kommunedelplaner - 2 gangs behandling Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 24.02.2014

BEHANDLING: 
Ved votering ble samkommunestyrets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  
Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 4-1, 11-1, 11-2, 11-4, 11-12 og 11-13 og på grunnlag av innkomne høringsuttalelser, vedtas «Planprogram for revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner i Levanger og Verdal, datert 23. september 2013» med følgende endring:
Det tas høyde for at prosessen med revidering av Kommuneplanens samfunnsdel kan skje etter sommerferien 2014, og at behandlingen av planen dermed vil bli forskjøvet tilsvarende.

PS 017/14 Kommunedelplan Verdal byområde - Planprogram  Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 24.02.2014

BEHANDLING: 
Ved votering ble innstillingen fra komite plan og samfunn enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Planprogram for Kommunedelplan Verdal byområde vedtas i medhold av Plan- og bygningslovens § 11-13

 

PS 018/14 Detaljregulering Brygga II - planprogram Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 24.02.2014

BEHANDLING: 
SV v/Anita Karlsen fremmet følgende utsettelsesforslag:
«Vedtak om detaljregulering utsettes til sentrumsplan er revidert.»

Ved votering falt utsettelsesforslaget med 1 mot 32 stemmer.

Ved votering ble innstillingen fra komite plan og samfunn enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Planprogram for detaljregulering Brygga II vedtas iht. Plan- og bygningslovens § 12-9

 

PS 019/14 Reguleringsplan Stekke Sør - 1721/19/718 - Coop X-tra Stekke Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 24.02.2014

BEHANDLING: 
SV v/Anita Karlsen fremmet følgende tilleggsforslag til nytt pkt. 2:
Det bør tilstrebes en bedre og tryggere løsning for leikeareal for små barn, særlig med tanke på trafikkløsning.

Det ble først votert over tilleggsforslaget fra SV som falt med 1 mot 32 stemmer.

Det ble deretter votert over innstillingen fra komite plan og samfunn som ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Detaljregulering for Stekke sør, datert 24.09.13, rev. 17.12.13, vedtas iht. Plan- og bygningslovens § 12-12.

 

PS 020/14 Utbyggingsavtale Stekke sør Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 24.02.2014

BEHANDLING: 
Ved votering ble innstillingen fra komite plan og samfunn enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Utbyggingsavtale for Stekke sør inngås i medhold av Plan- og bygningslovens § 17-4.

 

PS 021/14 Søknad om garanti for lån og spillemidler i forbindelse med bygging av flerbrukshall i Vuku Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 24.02.2014

BEHANDLING: 
SP v/Pål Sverre Fikse fremmet følgende tilleggsforslag til innledende tekst på vedtaket:
«Under forutsetning av en positiv innstilling fra det utenforstående firmaet som skal kvalitetssikre idrettslagets prognoser for investerings- og driftskostnader, vedtar Verdal kommunestyre:»

Det ble først votert over tilleggsforslaget fra SP som ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert over formannskapets innstilling med vedtatt forslag som ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  
Under forutsetning av en positiv innstilling fra det utenforstående firmaet som skal kvalitetssikre idrettslagets prognoser for investerings- og driftskostnader, vedtar Verdal kommunestyre:

 1. Verdal kommune stiller seg positiv til søknaden fra Vuku idrettslag om kommunal garanti for et lån på kr. 21.500.000,- til finansiering av idrettshall i Vuku.
 2. Verdal kommune garanterer med simpel garanti for lån kr. 21.500.000,- som Vuku idrettslag tar opp til bygging av idrettshall.
 3. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks kr. 21.500.000,- med tillegg av 10 prosent av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens garantiansvar kan ikke overstige kr. 23.650.000,-.
 4. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 25 år med tillegg på inntil 2 år, jfr. Garantiforskriftens § 6.
 5. Verdal kommune garanterer for at Vuku il ved eventuelle misligholdelse av anlegget, tilbakebetaler de tildelte spillemidlene vedrørende idrettshallen.

 

PS 022/14 Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 24.02.2014

BEHANDLING: 
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  
Kommunestyret godkjenner helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse med tilhørende risikogradering og handlingsplan.

 

PS 023/14 Ny pensjonsordning for folkevalgte - Verdal kommune Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 24.02.2014

BEHANDLING: 
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  
Folkevalgte i Verdal kommune med minimum 1/3 av full godtgjørelse innlemmes i den ordinære pensjonsordningen i KLP for kommunalt ansatte. Det inngås ikke avtale om AFP 62-64 for de folkevalgte.

 

PS 024/14 Ørmelen Grendehus - Vedtak om riving Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 24.02.2014

BEHANDLING:
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 

 1. Ørmelen Grendehus, parsell av gnr.18, bnr.1145 rives
 2. Utgifter til rivningen på anslagsvis 0,5 mill.kr foreslås dekket ved bruk av ubundet kapitalfond.
 3. Tomten beholdes i offentlig eie til framtidige utbyggingsformål.
 4. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre de nødvendige budsjettjusteringer.

 

PS 025/14 Årsrapport 2013 - Verdal kommune Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 24.02.2014

BEHANDLING:
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Årsrapport 2013 for Verdal kommune tas til orientering.

 

PS 026/14 Sluttrapport for oppreisningsordningen i Nord-Trøndelag Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 24.02.2014

BEHANDLING:
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Saken tas til orientering.

 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 24.02.2014

PS 027/14 Lennart Johansson - søknad om permisjon fra kommunale verv Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 24.02.2014

BEHANDLING:
Det ble votert punktvis over formannskapets innstilling med følgende resultat:

 • Pkt. 1 – enstemmig
 • Pkt. 2 – enstemmig
 • Pkt. 3 – enstemmig.

VEDTAK: 

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Lennart Johansson om permisjon fra vervet som medlem i kommunestyret og medlem i komite mennesker og livskvalitet i perioden 24.02.14 – 20.06.14.
 2. Thor Bertil Granum rykker inn som fast medlem i kommunestyret for Arbeiderpartiet fram til 20.06.14.
 3. Nytt medlem i komite mennesker og livskvalitet fram til 20.06.14: Jonny A. Haugan.

 

PS 028/14 Orientering Til toppen av siden video

BEHANDLING: 
Rådmann orienterte om:

 • Oppstart av bygging av småhus i Skogvegen 30.
 • Status regnskap 2013. Skatteinngang og merforbruk. Regnskap 2013 er nå avlagt innen fristen og det viser et merforbruk på 12,7 mill. Rent regnskapsteknisk vil vi komme ut i null. Dette pga strykningsbestemmelser som sier at overskudd forrige år kan ikke disponeres før neste års regnskap er avlagt. Det jobbes aktivt for at dette ikke skal gjenta seg, bl.a. gjennom sterkere styringsgrep og kontroll.

Ordfører orienterte om:

 • Lederskifte i Proneo – Svein Larsen gått av som leder. Ny leder Per Anders Folladal.
 • Møte med ledelsen i Kværner Verdal 12.02.14. Utfordringsbilde 2014.
 • Møter med politietaten ad lokale lensmannskontor og at det fra Verdal kommune sin side er høyt ønskelig med stedlig lensmannskontor.
 • Avholdt møte forrige uke i Follafoss der alle ordfører i innherredskommuner med Verran og Snåsa deltok for å se på muligheter for å reorganisere samarbeidet i vår region.
 • Møte med Arild S Grande der aktuelle saker ble diskutert.
 • Befolkningstall årsskiftet.
 • Hektisk uke etter voldsepisoden forrige helg. Denne episoden fortjener samfunnets fordømmelse, og ordfører er stolt over Verdalssamfunnets reaksjoner og handlinger i ettertid.
 • Temamøte folkevalgtprogrammet. Marsmøtet kan være aktuell dag.
 • Invitasjon utsendt til folkevalgte til en forestilling med riksteateret 12. mars. Håper at så mange som mulig har mulighet til å delta.

 

PS 029/14 Interpellasjon fra Verdal SV: Reserverasjonsrett  Til toppen av siden video

BEHANDLING: 
SV v/Anita Karlsen gjennomgikk interpellasjonen og fremmet følgende forslag til vedtak:
«Kommunestyret mener at hensynet til den enkelte leges etiske overbevisning er tilstrekkelig ivaretatt gjennom gjeldende praksis, og vil ikke åpne for mulighet til reservasjonsrett mot henvisning til abort i Verdal kommune.»

Ordfører svarte slik:
«Takk for interpellasjonen. Vil gjennomgå hvordan saken står ut fra et faktagrunnlag. Vil støtte forslaget til vedtak og begrunne dette.

Forslagene i høringen er en oppfølging av Regjeringens samarbeidsavtale med KrF der partene ble enige om at det skal gis reservasjonmulighet for fastleger etter dialog med Den norske legeforening.

Lovendringene er til høring med høringsfrist 30.04.14.

Lovendringene gjelder:

 • Lov om helse- og omsorgstjenester med tilføyelse i §3-2 tredje ledd. Tilføyelsen skal gi hjemmel til forskrifter om mulighet (ikke rett til) for fastleger til å reservere seg mot henvisning og behandling ved alvorlige samvittighetskonflikter knyttet til liv og død. Alvorlig samvittighetskonflikter knyttet til liv og død menes først og fremst abort, men vil også gjelde forskrifter om reservasjon om aktiv dødshjelp dersom dette skulle bli situasjonen gjennom aktiv lovgivning på dette området.
 • Lov om pasient- og brukerrettigheter § 2-1 c fjerde ledd. Endringen skal gi grunnlag for forskrifter om utvidet rett til å skifte fastlege for pasienter som står på liste hos en fastlege som har reservert seg mot henvisning til abort.

Kommunene må oppfylle en rekke vilkår:
Kommuner skal få adgang til å inngå avtaler med fastleger om at disse kan reservere seg av samvittighetsgrunner mot å henvise kvinner til abort. Før kommunen kan inngå avtale om reservasjon, må fastlegen dokumentere at han eller hun har inngått en skriftlig avtale med kollega som forplikter seg til å ta imot og henvise de aktuelle kvinnene. Før kommunen kan inngå en avtale om reservasjon, må den forsikre seg om at det er andre fastleger i nærheten med åpne lister slik at de som ønsker det kan skifte til en fastlege som ikke har reservert seg. Kommunen skal sørge for at alle innbyggerne får informasjon om hvilke leger som til enhver tid har reservert seg slik at innbyggerne er kjent med det når de skal velge fastlege. Kommunen kan si opp en avtale om reservasjon dersom tilgangen på fastleger med åpne lister reduseres, og det ikke er mulig for kvinner å skifte til en fastlege i nærheten som ikke reserverer seg. Kommunen kan også si opp avtalen dersom fastlegen ikke ivaretar sin plikt til å informere sine listepasienter eller fastlegen ikke sørger for at kvinner på sin liste får tilbud om konsultasjon hos en annen fastlege i nærheten innen neste virkedag.

Fastlege
Fastleger som reserverer seg må sørge for at kvinner på hans eller hennes liste som vurderer eller ønsker henvisning til abort, får tilbud om konsultasjon hos en annen fastlege i nærheten senest innen neste virkedag. Også flere krav til fastlegen.

Pasienter
Pasienter som står på listen til en fastlege som reserverer seg, skal få rett til å skifte til en fastlege som ikke har reservert seg.

Gjeldende rett
Gjeldende rett har så langt vært klar og fungert godt. Det har ikke vært åpnet for mulighet til at fastleger kan reservere seg mot oppgaver som hører inn under fastlegeordningen. Gjeldende praksis fra Helsetilsynet har også vært klar. I de få kommuner fastleger likevel har nektet å henvise til svangerskapsbrudd, en kartlegging fra Helsetilsynet i 2011 viste at det i Norge ble rapportert 16 tilfeller av samvittighetsbaserte reservasjoner mot å henvise til svangerskapsavbrudd i primærhelsetjenesten, så har Helsetilsynet oppfordret til å finne praktiske løsninger, og ikke lagt seg på noen sanksjonslinje.

Tydelig forslag
Tydelig likhet med lignende vedtak i Trondheim kommune. Deler i all hovedsak intensjonene bak forslaget og vil støtte dette ved avstemningen. Beskjed til administrasjon om å utarbeide høringsuttalelse til kommunestyrebehandling 28. april 2014. Høringsfristen er 30. april. Høringsuttalelsen må baseres på dagens vedtak som blir liggende som en føring i høringssaken. Dette vil gi en grundig, ansvarlig og respektfull behandling av denne saken. Dette vil være en seriøs og ordentlig måte å behandle et seriøst tema på.»

Ved votering ble forslaget fra SV vedtatt med 32 mot 1 stemme.

VEDTAK:
Kommunestyret mener at hensynet til den enkelte leges etiske overbevisning er tilstrekkelig ivaretatt gjennom gjeldende praksis, og vil ikke åpne for mulighet til reservasjonsrett mot henvisning til abort i Verdal kommune.

  
Til toppen av siden

Publisert: 21.10.2013 08:00 Sist endret: 09.04.2021 08:24
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS