Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 25.02.2013

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 25.02.2013
Tid           : 18:00 - 20:15
Til stede  : 35 representanter 
 

Sakliste som PDF              Protokoll som PDF

Sakliste som Word            Protokoll som Word   Videoopptak fra møtet

Alle vedlegg samlet i en PDF-fil

 
Utdelt i møtet:

 1. Innkalling til folkevalgtopplæring – temadag Tromsdalen 18.03.13.
 2. Brev til politikere fra Kverndalens venner – invitasjon til befaring 6. april 2013.
 3. Brev fra HINT – gjennomføring av spørreundersøkelse blant kommunestyrerepresentantene i Verdal kommune.
Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtakVideo
PS 10/13 Godkjenning av møteprotokoll  28.01.13 Protokoll video
PS 11/13 Årsrapport 2012 Verdal kommune Saksframlegg Protokoll video
PS 12/13 Tilstandsrapport helse, omsorg og velferd 2012 Saksframlegg
Protokoll video
PS 13/13 Revidering av Verdal kommunes delegasjonsreglement for valgperioden 2011-2015 Saksframlegg
Protokoll video
PS 14/13 Orientering -
Protokoll video
PS 15/13 Interpellasjon fra Verdal Høyre: Styrking av rådgivningstjenesten i Verdalsskolen Saksframlegg Protokoll video

Andrine Granheim fra kulturskolen spilte keyboard før møtet startet. Se videoopptak.   

Trondheim Havn IKS v/styreleder Otto Frøseth og havnedirektør Wollert Krohn-Hansen orienterte i starten av møtet om det nye havneselskapet og framtidsmuligheter.
Se videoopptak.
(dessverre litt svak lyd på deler av presentasjonen grunnet en mikrofon som ikke fungerte helt bra)
Se presentasjonen som ble brukt.


   

Oppmøte kommunestyrets møte 25.02.2013
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Nei  
Gerd Janne Kristoffersen DNA Medlem Nei  
Rolf Tømmerås DNA Medlem Nei  
Jonny Arild Haugan DNA Medlem Ja  
Lennart Johansson DNA Medlem Ja  
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Ja  
Bjørn Jorodd Holmli DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Kjetil Aarstad DNA Medlem Ja  
Bjørn Aarstad DNA Medlem Nei  
Berit Gustad Nessø DNA Medlem Ja  
Kjell Woll Sigurdsen DNA Medlem Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Torill Elverum DNA Medlem Nei  
Terje Aksnes SP Medlem Ja  
Vigdis Haldorsen SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Andor Jermstad SP Medlem Nei  
Trude Holm SP Medlem Ja  
John Hermann FRP Medlem Nei  
Berit Musum FRP Medlem Ja  
Signar Musum FRP Medlem Ja  
Anita Karlsen SV Medlem Ja  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Ja  
Arild Kvernmo Pedersen H Medlem Ja  
Anne Grete L. Valbekmo H Medlem Ja  
Knut Snorre Sandnes H Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Johannes Rosvold V Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem  Ja  
Inga Astrid Hildrum DNA Vara Ja Møtte for Ole Gunnar Hallager
Thor Bertil Granum DNA Vara Ja Møtte for Bjørn Aarstad
Siri-Gunn Vinne SP Vara Ja Møtte for Andor Jermstad
Emmanuel Glordy Bowah DNA Vara Ja Møtte for Rolf Tømmerås
Kirsten Johansson Malmo DNA Vara Ja Møtte for Gerd Janne Kristoffersen
Tore Landstad FRP Vara Ja Møtte for John Hermann
Terje Rennemo DNA Vara Ja Møtte for Torill Elverum

 

 

PS 10/13 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.02.2013

BEHANDLING:
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 28. januar 2013 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Protokoll fra møte 28. januar 2013 godkjennes.

 

 

PS 11/13 Årsrapport 2012 Verdal kommune Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.02.2013

BEHANDLING:
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Rådmannens årsrapport for 2012 tas til orientering.

 

 

PS 12/13 Tilstandsrapport helse, omsorg og velferd 2012 Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.02.2013

BEHANDLING:
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Tilstandsrapport for helse, omsorg og velferd 2012 tas til orientering

 

 

PS 13/13 Revidering av Verdal kommunes delegasjonsreglement for valgperioden 2011-2015 Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.02.2013

BEHANDLING:
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Kommunestyret vedtar forslag til revidert delegasjonsreglement gjeldende for valgperioden 2011-2015.Rådmann får fullmakt til å endre reglement til komiteene og administrasjonsutvalget som følge av vedtatte endringer i delegasjonsreglementet.

 

 

PS 14/13 Orientering Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.02.2013

BEHANDLING:
Trondheim Havn IKS v/styreleder Otto Frøseth og havnedirektør Wollert Krohn-Hansen orienterte i starten av møtet om det nye havneselskapet og framtidsmuligheter.
Se videoopptak.
(dessverre litt svak lyd på deler av presntasjonen grunnet en mikrofon som ikke funerte helt bra)
Se presentasjonen som ble brukt.

Rådmann orienterte om:

 • Regnskap 2012. Regnskapet er levert revisor innen fristen. Det viser nå et regnskapsmessig underforbruk på ca 14 millioner. Årsakene i hovedsak er at alle, unntatt to, har holdt driftsrammene i tillegg til merinntekt på skatt og rammetilskudd. Kjempestolt av organisasjonen og den jobben som er gjort der.
   
 • Sykefraværsutviklingen, stadig nedgang – de siste 4 år er det en økning i sykefraværet fra 2. til 3. tertial, men ved årsslutt i år kommer vi ut med det laveste fraværet på disse årene.
   
 • Verdal Næringsforum og Markedsplassen Levanger har samling – målet er å finne felles utviklingsområder for disse to foreningene.
   

Ordfører orienterte om:

 • 29. og 30. januar oppstarts samling trepartssamarbeidet «Saman om en betre kommune.» Prosjekt felles med Levanger kommune.
   
 • 30. januar – Arbeids- og sosialkomiteen har vært i Verdal og hatt fokus bl.a. på – «fra frafall til arbeidsliv». Bakgrunn for at de kommer hit er at vi har kjørt flere prosjekt på dette området. Verdal videregående skole, NAV, næringslivet og BUP i tillegg til bidrag fra Verdal kommune ble presentert.
   
 • I regi av Kystverket er det gjennomført stor papirøvelse på akuttforurensning. Øvelse over 2 dager. Ordfører deltok første dag.
   
 • 12.2. var det offisiell åpning av Tine Midt-Norges fabrikk for tørking av mysepulver her i Verdal. Anlegget i Verdal nærmer seg 115 ansatte. Stor aktør i Verdal.
   
 • Avviklet strategikonferanse KS – mange tema bl.a. tariffoppgjør, arbeidsgiverpolitiske utfordringer.
   
 • «Oppvekstprogrammet» har hatt samling på Stiklestad – fokus på gode skoleeiere og barnehageeiere.
   
 • Finansiering av innovasjonsselskaper i 2013 i Nord-Trøndelag. To i Verdal har fått. Av en total ramme på 4,2 går 2,2 til Verdal Tindved og Proneo.
   
 • Befolkningsutvikling – netto vekst på 152 i 2012. Tredje beste året etter 1980. 1,06 % økning. Landsgjennomsnittet er større en dette, bl.a. rekordhøy innvandring. 121 netto tilflyttingsvekst – attraktiv tilflyttingskommune. Fødselstallet er på 172.
   
 • Melding fra Posten Norge, postkontor legges ned. Post i butikk flyttes til Bunnpris i uke 37.
    
   

 

PS 15/13 Interpellasjon fra Verdal Høyre: Styrking av rådgivningstjenesten i Verdalsskolen Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.02.2013

BEHANDLING:
Representanten Arild K. Pedersen
leste opp sin interpellasjon.

Ordfører svarte:

«Takk for interpellasjonen.

Jeg kunne valgt en svært enkel og kortfattet variant når jeg skal svare på interpellantens tre utfordringer:

Svaret er naturligvis ja på alle tre spørsmål. Jeg deler jo fullt ut interpellantens intensjoner. Jeg kunne ha fortsatt med å slå fast – og dokumentere - at Verdal kommune selvfølgelig allerede gjennom en årrekke har arbeidet med de forholdene Arild Pedersen etterspør og at man således her skal passe seg for å slå inn mer eller mindre åpne dører.

Jeg kommer imidlertid ikke til å gjøre det. Derimot vil jeg takke for en meget relevant interpellasjon. Den setter søkelys på problemstillinger vi som samfunn og også som skoleeier skal og må ha høyt fokus på – og et løpende fokus på. Av den grunn vil jeg som ordfører gi interpellanten honnør for å løfte fram arbeidsområder vi ikke minst skal ha varig politisk oppmerksomhet rundt. Jeg forsikrer også interpellanten om at jeg selv som ordfører fortsatt vil legge stort trykk i dette arbeidet.

Interpellantens tre spørsmålstillinger henger tett sammen. Av praktiske årsaker velger jeg derfor å gi et samlet svar. Innenfor de relativt trange rammene vi har å forholde oss til rent tidsmessig mener jeg en slik tilnærming vil yte interpellantens engasjement mest rettferdighet.

La meg starte med å være svært tydelig på mine to personlige utgangsposisjoner:

Det er all mulig grunn til å ha høyt fokus på samarbeidet mellom skole og samfunnet rundt. Ikke minst gjelder dette i et dynamisk lokalsamfunn som Verdalssamfunnet – med vår særegne næringsstruktur, med vår evne og vilje til å sette et ærlig søkelys på et utfordringsbilde som i perioder har vært svært krevende og ikke minst med bakgrunn i denne kommunens meget sterke satsing på oppvekst, barn og ungdom. Jeg har derfor gjennom hele min etter hvert lange lokalpolitiske løpebane hel e tiden vært svært engasjert personlig i denne type spørsmål, ikke minst i de periodene jeg har vært ordfører.

Dette er det ene utgangspunktet: Området krever politisk fokus, politiske bestillinger, politiske forventninger. Representanten Pedersens interpellasjon er et bidrag i så måte.

Det er min ærlige oppfatning at det gjøres mye bra arbeid på det området vi nå diskuterer. Jeg deler kommunalsjefens oppfatning – når han i en mail til meg skriver at dette er et område Verdal kommune er rimelig gode på. Dermed er det ikke sagt at vi ikke skal kunne bli bedre. Ambisjonen må alltid være nettopp det: Å bli bedre.

Dette er det andre utgangspunktet: Vi skal bli bedre på et område vi i utgangspunktet er blant de bedre på. Det sier seg selv at dette er krevende. Som ordfører vil jeg også i fortsettelsen gjøre mitt til at så skjer; for også på dette punktet å svare interpellanten direkte.

Noen ord om hvordan man i dag arbeider – og samarbeider:

Årshjulet for Karriereveiledning for Levanger, Verdal, Inderøy og Mære 2012 / 2013 – informasjonsmøter, hospitering i videregående skole og andre aktiviteter – er en rimelig omfangsrik aktivitetsoversikt som synliggjør et aldeles oppegående nettverk som favner både ungdomsskolene og de videregående skolene i Verdal kommune, i Levanger, i Inderøy, Mære og også Frosta – for å ta det store regionale nettverket. Dette nettverket favner for øvrig også andre aktuelle samarbeidspartnere, eksempelvis opplæringskontorene. Ledelsen på de enkelte skoleenheter – altså rektorene - blir jevnlig invitert til disse nettverkssamlingene, selvfølgelig for å sikre den best mulige ledelsesforankring rundt dette viktige arbeidet.

I tillegg til å være meget tydelig politisk etterspurt og forankret er arbeidet selvsagt også godt forankret på rådmannsnivået – i første rekke hos kommunalsjef oppvekst, naturligvis. Ulike kommunale styringsdokumenter vektlegger dette arbeidet tungt – gjennom tydelige mål og forventninger – politisk og administrativt.

Som ordfører finner jeg det også meget relevant i denne sammenhengen å minne om det løpende arbeidet Verdal kommunes politiske og administrative toppledelse gjør i trianglet kommune – næringsliv – videregående skole. En sentral del av dette alltid pågående kontaktarbeidet dreier seg nettopp om karriereveiledning og rekruttering, riktig tilbudsstruktur, næringslivets behov for arbeidskraft, samspillet grunnskole – videregående skole, næringslivets muligheter til løpende kontakt med skoleverket.

En liten refleksjon om samarbeidet med næringslivet:

La meg være helt ærlig på at dette mange ganger er krevende. Her forholder skolene som offentlige virksomheter til et stort antall næringsaktører. Disse vil i utgangspunktet – og selvfølgelig helt legitimt, la det ikke hvile usikkerhet om vårt syn på det – helt legitimt som enkeltbedrifter ha høyst ulik kapasitet, høyst ulik interesse, svært ulike behov og for den del både ulik og varierende motivasjon i forhold til å gå inn i et samarbeid med oppvekstsektoren. Jeg vet at rådgiverne bruker mye tid på å fri til samarbeidspartnere i næringslivet og med ulikt resultat. Noen av bedriftene stiller alltid opp, noen ofte, andre en gang i mellom, mens en del virksomheter ikke finner å kunne prioritere dette feltet i en ellers travel hverdag. Slik er denne virkeligheten – og slik må den nok også forventes å være.

Så får det naturligvis være vår oppgave å søke nye veier i vår tilnærming. Kan vi bli mer fleksible, for eksempel når det gjelder noe så enkelt som tidspunktet for eller den praktiske gjennomføringen av den årlige store Grundercampen for 9. årstrinn?

Slike spørsmål skal vi alltid stille oss – igjen eksempelvis i forhold til skolebesøk av ulike næringsaktører, eller besøk ute i bedriftene, i forhold til vår bruk av Midtnorsk Teknologi – og Realfagssenter, i forhold til å inngå mer forpliktene partnerskapsavtaler med hele bransjer eller med enkeltbedrifter.

Her skal vi som arbeider på den politiske siden utfordre hverandre også i det videre til å løfte dette viktige feltet for lokalsamfunnet gjennom politisk å sette et tydelig fokus, til å etterspørre, til å bestille.

Det er i dette perspektivet jeg gir representanten Arild Pedersen ros for hans initiativ denne gangen.»

H v/Arild K. Pedersen fremmet følgende oversendelsesforslag til formannskapet:
«Rådmannen bes legge frem sak, til ordinær politisk behandling, der en styrking av rådgivningstjenesten i grunnskolene utredes.

Kommunestyret ser at rådgivningstjenesten kan styrkes ved hjelp av tettere samarbeid, og ønsker derfor at utredningen fokuserer spesielt på:

 • Hvordan samarbeidet mellom grunnskolene i Verdal kan bedres.
 • Hvordan rådgivningstjenesten i Verdals grunnskoler kan samarbeide tettere og bedre med Verdal videregående skole, videregående skoler i nabokommuner og med næringslivet for å gi god karriereveiledning.
 • Mulighetene for å danne et rådgivernettverk i samarbeid med nabokommuner.»
   

Forslaget ble enstemmig oversendt formannskapet.

VEDTAK:
Oversendelsesforslag til formannskapet:
Rådmannen bes legge frem sak, til ordinær politisk behandling, der en styrking av rådgivningstjenesten i grunnskolene utredes.

Kommunestyret ser at rådgivningstjenesten kan styrkes ved hjelp av tettere samarbeid, og ønsker derfor at utredningen fokuserer spesielt på:

 • Hvordan samarbeidet mellom grunnskolene i Verdal kan bedres.
 • Hvordan rådgivningstjenesten i Verdals grunnskoler kan samarbeide tettere og bedre med Verdal videregående skole, videregående skoler i nabokommuner og med næringslivet for å gi god karriereveiledning.
 • Mulighetene for å danne et rådgivernettverk i samarbeid med nabokommuner.
   

 

Publisert: 18.02.2013 09:32 Sist endret: 14.04.2016 13:56
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS