Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Verdal kommunestyre 25.02.13 - PS 11/13-Årsrapport 2012 Verdal kommune

Saksbehandler : Berit Hakkebo

Arkivref : 2013/890 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 13.02.13 18/13
Kommunestyret  25.02.13  11/13

 

 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 13.02.2013

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt. 

 
INNSTILLING:
Rådmannens årsrapport for 2012 tas til orientering.

     Til toppen av siden

Rådmannens innstilling:
Rådmannens årsrapport for 2012 tas til orientering

Vedlegg:


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Årsrapporten inngår i kommunenes plan- og styringssystem og er et tillegg til regnskap med årsberetning som i hovedsak har fokus på økonomi.

Årsrapporten for 2012, med fokus på utvikling og måloppnåelse, representerer en førsteutgave av denne typen rapport for kommunen.

Pr. i dag er de fleste styringsdokumentene i plan- og styringssystemet utviklet. Når årsrapporten nå kommer på plass, er det kommunedelplaner/kommuneplanens handlingsdeler for sektorene, som i hovedsak mangler. Også disse forventes å komme på plass i løpet av 2013.

I kommunedelplaner/kommuneplanens handlingsdeler skal overordnede mål i kommuneplanens samfunnsdel brytes ned til effektmål med målindikatorer. Effektmål og målindikatorer skal etter hvert inngå i årsrapporteringen. Følgen av at kommunedelplaner/ kommuneplanens handlingsdeler i denne runden mangler, er at det må rapporteres på overordnede mål. Dette gjør at årsrapporten for 2012 er «rundere i formen» enn det som er ambisjonen for senere årsrapporter.

Ambisjonen for førsteutgaven av årsrapporten er at den skal bidra til å etablere en arena for årlig rapportering knyttet til utvikling og måloppnåelse, som en del av grunnlaget for å vurdere endringer i planverket. Det er derfor viktig å behandle årsrapporten så tidlig som mulig på året.

Målet er at kommunen gjennom plan- og styringssystemet, med rapportering som fører til mindre årlige revideringer i planverket, kan sikre at kommunenes utviklingsbehov sett i et samfunnsperspektiv, fortløpende ivaretas.

Rapporteringen av kommunenes utvikling og måloppnåelse skjer med utgangspunkt i mål i planverket. Årsrapporten omhandler beskrivelser av status for iverksetting og implementering av tiltak i økonomiplanen. Det vurderes om tiltakene bidrar til å fremme planlagte utvikling og mål. Situasjonen i driften beskrives så ut fra planlagt utvikling og måloppnåelse, som grunnlag for å vurdere nye utfordringer og behov som må håndteres framover, og som må vurderes ved revidering av planverket.

Erfaringen viser at kvaliteten på plan- og styringssystemet og elementene i det bedres etter hvert som de enkelte styringsdokumentene kommer på plass og utvikles. Det påregnes derfor at både dokumentet og prosessen skal kvalitetsforbedres år for år, etter hvert som kommunen får erfaring med bruk av rapporten.

     Til toppen av siden





Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 18.02.2013 10:10
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS