Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 25.11.2013

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:          25.11.2013
Tid:             18:00 - 19:50
Til stede:    29 representanter
 

Før møtet ble satt spilte August Iversen og Magnus Strand "Musevisa" på fele - sammen med læer Ingvild Blæsterdalen. Video. (lyden faller dessverre ut i partier)

I starten av møtet oreinterte først daglig leder Torodd Formo om Verdal Kabel-TV. Video.
Se presentasjonen som ble brukt her.

Deretter orienterte Janne Stenbakk Grande om boligsosialt utviklingsprogram. Video.
Se presentasjonen som ble brukt her.

Åpning, opprop, merknader. Video.  

  

Sakliste som PDF          Protokoll som PDF

Sakliste som Word        Protokoll som Word      Videoopptak fra møtet

Alle vedlegg samlet i en PDF-fil
 

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtakVideo
PS 75/13 Godkjenning av møteprotokoll  28.10.13 Protokoll video
PS 76/13 Budsjettjustering 2013 - Verdal kommune Saksframlegg Protokoll video
PS 77/13 Verdal Fjellstyres regnskap og årsmelding for 2012 Saksframlegg Protokoll video
PS 78/13 Reguleringsplan Breding grustak, 1721/139/1 - endring Saksframlegg Protokoll video
PS 79/13 Møteplan 2014 - Verdal kommune Saksframlegg Protokoll video
PS 80/13 Orientering - Protokoll video

   

Oppmøte kommunestyrets møte 25.11.2013
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Nei  
Kirsten Johansson Malmo DNA Medlem Ja  
Rolf Tømmerås DNA Medlem Ja  
Jonny Arild Haugan DNA Medlem Ja  
Lennart Johansson DNA Medlem Nei  
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Ja  
Bjørn Jorodd Holmli DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Nei  
Kjetil Aarstad DNA Medlem Ja  
Bjørn Aarstad DNA Medlem Nei  
Berit Gustad Nessø DNA Medlem Nei  
Kjell Woll Sigurdsen DNA Medlem Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Torill Elverum DNA Medlem Ja  
Terje Aksnes SP Medlem Ja  
Vigdis Haldorsen SP Medlem Nei  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Ja  
John Hermann FRP Medlem Ja  
Berit Musum FRP Medlem Ja  
Signar Musum FRP Medlem Nei  
Anita Karlsen SV Medlem Ja  
Britt Tove Klevmo H Medlem Nei  
Arild Kvernmo Pedersen Uavhengig Medlem Nei  
Anne Grete L. Valbekmo H Medlem Nei  
Knut Snorre Sandnes H Medlem Nei  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Johannes Rosvold V Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Ann-Maj Hovdahl Holmli H Vara Ja Møtte for Britt Tove Klevmo
Thor Bertil Granum DNA Vara Ja Møtte for Bjørn Aarstad
Siri-Gunn Vinne SP Vara Ja Møtte for Vigdis Haldorsen
Emmanuel Glordy Bowah DNA Vara Ja Møtte for Ole Gunnar Hallager
Charlotte Fætten Aakerhus HA Vara Ja Møtte for Anne Grete L. Valbekmo

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  


 

PS 075/13 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.11.2013

BEHANDLING:  
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 28. oktober 2013 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Protokoll fra møte 28. oktober 2013 godkjennes.
 
 

PS 076/13 Budsjettjustering 2013 - Verdal kommune  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.11.2013

BEHANDLING: 
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Vedtatt investeringsbudsjett for Verdal kommune endres slik:

 • Tiltak 2105 Vektergt. 5                               -11.700.000,- kroner
 • Tiltak 2106 Vektergt. 7 – 9                          - 4.000.000-, kroner
 • Tiltak 5163 Kjøp av flyktningeboliger           -25.000.000,- kroner
 • Tiltak 5169 Omsorgsboliger Veslefrikktomta -7.500.000,- kroner
 • Tiltak 5183 Verdal bo- og helsetun               - 2.500.000,- kroner
   

Overføring av momskompensasjon fra drift- til investeringsbudsjett reduseres med kr. 10.140.000,-.

Ubenyttede lånemidler avsettes til finansiering av senere års investeringer. 
 

  

PS 077/13 Verdal Fjellstyres regnskap og årsmelding for 2012  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.11.2013

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  
Kommunestyret tar Fjellstyrets regnskap for 2012 til orientering.

 

 

PS 078/13 Reguleringsplan Breding grustak, 1721/139/1 - endring Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.11.2013

BEHANDLING:
Ved votering ble innstillingen fra komite plan og samfunn enstemmig vedtatt. 

VEDTAK: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, jf. § 12-14 vedtas endring av bestemmelsene for reguleringsplan Breding grustak § 3.1 første setning.

§ 3.1 første setning endres til:
Innenfor kombinert område massetak/landbruk kan det drives uttak av sand- og grusmaterialer med tilhørende virksomhet som sortering og knusing.

 

 

PS 079/13 Møteplan 2014 - Verdal kommune  Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.11.2013

BEHANDLING:
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 

 1. Administrasjonens forslag til møteplan for komiteene, administrasjonsutvalget, formannskapet og kommunestyret for 2014 vedtas med følgende endring: ekstra formannskapsmøte torsdag 13. november 2014.
 2. Formannskapets møter starter som hovedregel kl. 09.00, kommunestyrets møter kl. 18.00 og komitemøtene kl. 09.00.
   

  

 

PS 080/13 Orientering  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.11.2013

BEHANDLING: 

Rådmann orienterte om:

 • Stormen «Hilde» – medførte at kriseledelsen fulgte ekstra med. Langt strømbrudd ved bl.a. Vuku Bo og helsetun. Rapporteringer inn til Fylkesmann gjennom hele helga. Skal evaluere hendelsen for å gjøre forbedringer på intern kommunikasjon og kommunikasjon med store aktører.
 • Verdal kommune deltar i et antikorrupsjonsnettverk i regi av KS. Delt i ulike gruppering der hensikten er å sette fokus på etikk i drift og systematisk arbeid for å sikre seg mot korrupsjon.
 • Lagt fram forslag til økonomiplan og har i etterkant av dette vært på en del gruppemøter og besvart spørsmål og informert.
 • Krisesenteretablering – meldt oss som interessert for vertskommune for senteret.
 • Avsluttet introduksjonskurs for nyansatte med fokus på verdiene i kommunen og om hva en kommune er.
   

Ordfører orienterte om:

 • Ønsket velkommen på introduksjonskurs for nyansatte.
 • Frivillighetsprisen – markering at frivillighetsapparatet på Stiklestad er nominert som en av nitten kandidater. Det ble på denne markeringen opplyst om at de har kommet til semifinalen og er nå en av fem kandidater. Disse 5 kandidatene presenteres nå i TV2 og fredag denne uka presenteres vår kandidat. Avstemming skjer elektronisk – og hvem som skal bli de 3 finalistene avgjøres er en folkejury.  Det er videre mulig å stemme så mange ganger som mulig. Oppfordrer alle til å delta og informasjon om hvordan dette skjer fins på facebook, TV2 og på kommunens hjemmeside. De tre som går videre vil bli vurdert av en fagjury og vinneren blir kunngjort 5. desember.
 • Nye tall fra SSB for 3. kvartal på befolkningsvekst. Veksten fortsetter.
 • Stiftelse i Nord-Trøndelag Krisesenter IKS. Standard selskapsavtale med kommunene i Nord-Trøndelag som eiere. Ordfører valgt som leder i representantskapet.
 • Verdal kommune er tildelt Nord-Trøndelag fylkeskommunes tilgjengelighetspris for 2013 – God universell utforming i Jernbaneparken i Verdal.
 • Fylkesmannen avholdt sin årlige seremoni for nye landsmenn – tildeling av norsk statsborgerskap, ca 40 stykker deltok i år. 3 verdalinger til stede.
   
   

Til toppen av siden

Publisert: 21.10.2013 08:00 Sist endret: 14.04.2016 13:12
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS