Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 26.01.2015

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:          26.01.2015
Tid:            18:00 - 19:15
Til stede:    35 representanter

Helt i starten av møtet spilte (Dina) og sang Dina Strømmen, Lea Engesvik og Synne Larsen "Black roses".
Se video av innslaget her. (lydkvaliteten er ikke god nok til å yte full rettferdighet, musikken høres svært dårlig, men den flotte sangen er vedrt å høre på).

Åpning, opprop og merknader - video
 
Merknad til innkalling:
Brita K. Thorsvik etterlyste temadag for kommunestyret i forbindelse med rapport fra HINT om kommunestyret og lokaldemokrati.
Det er tidligere sagt at denne ville komme som tema på kommunestyret i januar 2015.

Ordfører svarte:
Står på venteliste, men ble ikke med på januarmøtet pga store kommunedelplaner som skal behandles og at det på disse er vanskelig å anslå tidsbruk for møtet. 

 

Video-opptak av kommunestyremøtet fra start til slutt  

Sakliste som PDF          Protokoll som PDF

Sakliste som Word        Protokoll som Word    
 
Alle vedlegg samlet i  et dokument

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtakVideo
PS 1/15 Godkjenning av møteprotokoll  15.12.2014 Protokoll video
PS 2/15 Detaljregulering Stekke Fløytarvegen 15-23 - 1721/19/718 Saksframlegg Protokoll video
PS 3/15 Status spesialundervisning i Verdal 2014/2015 Saksframlegg Protokoll video
PS 4/15 Kommunedelplan kultur 2015-2030 Saksframlegg Protokoll video
PS 5/15 Kommunedelplan oppvekst 2015-2022 revidering som følge av høringsuttalelser Saksframlegg Protokoll video
PS 6/15 Kommunedelplan helse, omsorg og velferd - revidering etter innkomne høringsuttalelser Saksframlegg Protokoll video
PS 7/15 Anette Tiller - søknad om fritak fra politiske verv pga flytting fra kommunen Saksframlegg Protokoll video
PS 8/15 Kirsten Malmo: Søknad om fritak fra politiske verv resten av valgperioden Saksframlegg Protokoll video
PS 9/15 Orientering - Protokoll video

 

 

Oppmøte kommunestyrets møte 26.01.2015
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Kirsten Johansson Malmo DNA Medlem Nei  
Rolf Tømmerås DNA Medlem Ja  
Jonny Arild Haugan DNA Medlem Ja  
Lennart Johansson DNA Medlem Nei  
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Ja  
Bjørn Jorodd Holmli DNA Medlem Nei  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Kjetil Aarstad DNA Medlem Ja  
Bjørn Aarstad DNA Medlem Nei  
Berit Gustad Nessø DNA Medlem Ja  
Kjell Woll Sigurdsen DNA Medlem Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Torill Elverum DNA Medlem Ja  
Terje Aksnes SP Medlem Ja  
Vigdis Haldorsen SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Ja  
John Hermann FRP Medlem Ja  
Berit Musum FRP Medlem Ja  
Signar Musum FRP Medlem Ja  
Anita Karlsen SV Medlem Ja  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Ja  
Arild Kvernmo Pedersen Uavhengig Medlem Ja  
Anne Grete L. Valbekmo H Medlem Ja  
Knut Snorre Sandnes H Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Johannes Rosvold V Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Thor Bertil Granum DNA Vara Ja Møtte for Bjørn Aarstad
Emmanuel Glordy Bowah DNA Vara Ja Møtte for Bjørn Jorodd Holmli
Torunn Agnethe Rotmo DNA Vara Ja Møtte for Kirsten Johansson Malmo
Terje Rennemo DNA Vara Ja Møtte for Lennart Johansson

 

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

 

PS  001/15 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.01.2015

BEHANDLING:   
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 15.12.14 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:    
Protokoll fra møte 15.12.14 godkjennes.

 

PS 002/15 Detaljregulering Stekke Fløytarvegen 15-23 - 1721/19/718   Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.01.2015

BEHANDLING: 
Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK:   
Forslag til detaljregulering for Stekke Fløytarvegen 15-23, sist rev. 01.01.15, vedtas i hht. plan- og bygningslovens § 12-12.

 

PS 003/15 Status spesialundervisning i Verdal 2014/2015   Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.01.2015

BEHANDLING:  
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:  
Redegjørelse om status spesialundervisning 2014/2015 tas til orientering.

 

PS 004/15 Kommunedelplan kultur 2015-2030  Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.01.2015

BEHANDLING:  
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:  
Kommunedelplan kultur 2015-2030 vedtas med følgende tillegg:

 • Vedtaket i pkt. 15 i budsjett 2015 legges inn i planen.  

 

PS 005/15 Kommunedelplan oppvekst 2015-2022 revidering som følge av høringsuttalelser    Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.01.2015

BEHANDLING:  
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK: 
Kommunestyret vedtar kommunedelplan oppvekst 2015-2022.
 
  
   

PS 006/15 Kommunedelplan helse, omsorg og velferd - revidering etter innkomne høringsuttalelser   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.01.2015

BEHANDLING:  
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK: 
Kommunestyret vedtar Kommunedelplan helse, omsorg og velferd 2015 – 2030.

 

PS 007/15 Anette Tiller - søknad om fritak fra politiske verv pga flytting fra kommunen  Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.01.2015

BEHANDLING:  
Det ble votert punktvis over formannskapets innstilling med slikt resultat:

 • Pkt. 1 – enstemmig.
 • Pkt. 2 – enstemmig.
 • Pkt. 3 – enstemmig.

VEDTAK: 

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Anette Tiller om fritak fra politiske verv for resten av valgperioden 2011-2015.
 2. Resten varamedlemmene for Senterpartiet i kommunestyret rykker opp tilsvarende.
 3. Nytt medlem i Styret for Verdalshallen: John Hermann
  Ny 2. vara i komite mennesker og livskvalitet: Marit Voll
  Ny 2. vara i utmarksnemnda: Vigdis Haldorsen

 

PS 008/15 Kirsten Malmo: Søknad om fritak fra politiske verv resten av valgperioden  Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.01.2015

BEHANDLING:  
AP v/Kristin Hildrum fremmet følgende forslag til pkt. 3:

«Ny 4. vara samkommunestyret for resten av valgperioden: Astrid Tromsdal
Ny 2. vara i komite plan og samfunn for resten av valgperioden: Anne Grytbakk.
Ny 1. vara i skattetakstnemnd for eiendomsskatt for resten av valgperioden: Astrid Tromsdal
Ny 1. vara i utmarksnemnda for resten av valgperioden: Anne Grytbakk.»

Det ble votert punktvis med følgende resultat:

 • Pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 2 – enstemmig vedtatt.
 • Forslag pkt. 3 – enstemmig vedtatt. 

VEDTAK: 

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Kirsten J. Malmo om fritak fra politiske verv for resten av valgperioden 2011-2015.
 2. Thor Bertil Granum rykker inn som fast medlem i kommunestyret for Arbeiderpartiet for resten av valgperioden 2011-2015.
 3. Ny 4. vara samkommunestyret for resten av valgperioden: Astrid Tromsdal.
  Ny 2. vara i komite plan og samfunn for resten av valgperioden: Anne Grytbakk.
  Ny 1. vara i skattetakstnemnd for eiendomsskatt for resten av valgperioden: Astrid Tromsdal.
  Ny 1. vara i utmarksnemnda for resten av valgperioden: Anne Grytbakk.

 

PS 009/15 Orientering Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.01.2015

BEHANDLING: 
Rådmann orienterte om:

 • Onsdag blir det politisk streik som også berører Verdal kommune. Liv og helse vil bli skjermet. Noe av den kommunale virksomheten vil bli stengt, men det vil bli gitt god informasjon til berørte.
 • Regnskapsavslutning 2014 – avslutningsdisposisjoner foregår nå. Målsetting er at regnskapet avlegges til revisjon 9. februar. Ligger pt i balanse.
 • Kommunereformen – fylkesmannen inviterte til prosjektledersamling – gjennomgang av hvor langt arbeidet er kommet. Store variasjoner i kommunene.

Ordfører orienterte om:

 • Statens vegvesens svar til velforening – stenging av «Fættenkrysset.»
 • Kompetansehevingsprosjekter i Verdal. 

         
Til toppen av siden

Publisert: 15.08.2014 14:11 Sist endret: 05.02.2021 14:30
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS