Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 26.05.2015

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:          26.05.2015
Tid:            18:00 - 20:00
Til stede:   35 representanter  

  
Kulturinnslag (Kulturkolen) ved lærer Roger Olsen og elev Marco Holtan, som spilte bass - ikke noe lydopptak av dette, dessverre.

Åpning, opprop, merknader. Video.

Video-opptak av kommunestyremøtet fra start til slutt  

Sakliste som PDF          Protokoll som PDF

Sakliste som Word        Protokoll som Word    

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtakVideo
PS 41/15 Godkjenning av møteprotokoll  27.04.2015 Protokoll video
PS 42/15 Regnskap og årsberetning 2014 - Verdal kommune Saksframlegg Protokoll video
PS 43/15 Tertialrapport 1. tertial 2015 - Verdal kommune Saksframlegg Protokoll video
PS 44/15 Detaljregulering Kvislatunet II - forslag til vedtak Saksframlegg Protokoll video
PS 45/15 Tilleggsanmodning om bosetting av flyktninger 2015 og 2016 Saksframlegg Protokoll video
PS 46/15 Orientering - Protokoll video

 

 

Oppmøte kommunestyrets møte 26.05.2015
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen AP Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum AP Varaordfører Ja  
Astrid Tromsdal AP Medlem Ja  
Ole Gunnar Hallager AP Medlem Ja  
Thor Bertil Granum AP Medlem Nei Svein Jørgen Svensson møtte som vara
Rolf Tømmerås AP Medlem Ja  
Jonny Arild Haugan AP Medlem Ja  
Lennart Johansson AP Medlem Ja  
Einar Asbjørn Tromsdal AP Medlem Ja  
Bjørn Jorodd Holmli AP Medlem Ja  
Trine Reitan AP Medlem Ja  
Kjetil Aarstad AP Medlem Ja  
Bjørn Aarstad AP Medlem Ja  
Berit Gustad Nessø AP Medlem Ja  
Kjell Woll Sigurdsen AP Medlem Ja  
Ove Morten Haugan AP Medlem Ja  
Torill Elverum AP Medlem Nei Anne Grytbakk møtte som vara 
Terje Aksnes SP Medlem Ja  
Vigdis Haldorsen SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Nei Jørgen Erik Baumfelder møtte som vara
Marit Voll SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Ja  
John Hermann FRP Medlem Ja  
Berit Musum FRP Medlem Ja  
Signar Musum FRP Medlem Ja  
Anita Karlsen SV Medlem Ja  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Ja  
Arild Kvernmo Pedersen Uavhengig Medlem Nei Oddbjørn Berg møtte som vara
Anne Grete L. Valbekmo H Medlem Ja  
Knut Snorre Sandnes H Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Johannes Rosvold V Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Nei Rigmor Hafell møtte som vara

 

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

 

PS  041/15 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.05.2015

BEHANDLING:   
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 27. april 2015 godkjennes.»

Ved votering ble ordførers forslag enstemmig vedtatt.
      
VEDTAK:    
Protokoll fra møte 27. april 2015 godkjennes.

 

PS 042/15 Regnskap og årsberetning 2014 - Verdal kommune   Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.05.2015

BEHANDLING: 
KomRev Trøndelag IKS v/Marit Berg Ness møtte under behandlingen.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
     
VEDTAK:  

 1. Verdal kommunes årsregnskap fastsettes med et regnskapsmessig merforbruk på kr. 10.509.314,74.
 2. Merforbruk i 2014 dekkes inn i 2015 gjennom bruk av disposisjonsfond. Budsjettet justeres for dette.
 3. Udekkede investeringer i 2014, kr. 8.963.853,89, inndekkes ved bruk av lån i 2015. Budsjettert låneopptak justeres samtidig som investeringsbudsjett revideres på et senere tidspunkt i år.
 4. Rådmannens årsberetning for 2014 vedtas.

 

PS 043/15 Tertialrapport 1. tertial 2015 - Verdal kommune   Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.05.2015

BEHANDLING:   
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK:  
Kommunestyret tar økonomirapport pr. 30.04.15 til etterretning.

 

PS 044/15 Detaljregulering Kvislatunet II - forslag til vedtak  Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.05.2015

BEHANDLING:  
Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
      
VEDTAK:  
Forslag til detaljregulering for Kvislatunet II vedtas i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12.

 

PS 045/15 Tilleggsanmodning om bosetting av flyktninger 2015 og 2016    Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.05.2015

BEHANDLING:  
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Venstre v /Brita K. Thorsvik fremmet følgende forslag til nytt pkt. 2:
«2. Endelig vedtak gjøres når anmodningen fra IMDi kommer.»

Det ble først votert over formannskapets innstilling som ble vedtatt med 32 mot 3 stemmer.

Det ble deretter votert over nytt forslag til pkt. 2 fra Venstre som ble enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK:  

 1. Kommunestyret i Verdal stiller seg positiv til mottak av flere flyktninger under forutsetning av at kommunen får dekt de reelle utgiftene dette medfører.
   
  Antall for både 2015 og 2016 vil avhenge av antall syriske overføringsflyktninger.
   
  For 2015:
  Antall basert på tilleggsanmodning fra IMDi: 44 personer
  Samlet antall basert på behovet for å bosette ytterligere 3500 syriske overføringsflyktninger i 2015: 56 personer
   
  For 2016:
  Antall basert på tilleggsanmodning fra IMDi: 31 personer
  Samlet antall basert på behovet for å bosette ytterligere 4500 syriske overføringsflyktninger: 46 personer.
 2. Endelig vedtak gjøres når anmodningen fra IMDi kommer.

 

PS 046/15 Orientering Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.05.2015

BEHANDLING: 
Rådmannen orienterte om:

 • Revidert nasjonalbudsjett og kommuneproposisjon.
 • 28. mai 2015 kl. 10.00 tas nytt nødnett i bruk i Nord-Trøndelag.
 • Trondheim kommune går ut av det interkommunale arkivselskapet.
 • Kommunereformen.

Ordfører orienterte om:

 • PUTT(Petroleumspolitisk Utvalg Trøndelag) er etablert.
 • Generalforsamling Stiklestad Nasjonale Kultursenter avviklet. Nøkkeltall.
 • Kraftinntekter og eiendomsskatt sett opp imot rammeoverføringer (Fra Kommunal Rapport).
 • Befolkningsutvikling 1. kvartal fra SSB.
 • Verdal kommune har fått årets De utrolige årene-kommune pris.
 • Fylkesmannen har nå sendt ut konkurranse om oppføring av publikumsanlegg (fugletårn) ved Ørin naturreservat i Verdal kommune 

     Til toppen av siden

Publisert: 15.08.2014 14:11 Sist endret: 05.02.2021 14:30
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS