Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 26.05.15 - PS 42/15 Regnskap og årsberetning 2014 - Verdal kommune

Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen

Arkivref : 2015/1108 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 30.04.2015  47/15
Kommunestyret 26.05.2015  42/15 

 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 30.04.2015

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Verdal kommunes årsregnskap fastsettes med et regnskapsmessig merforbruk på kr. 10.509.314,74.
 2. Merforbruk i 2014 dekkes inn i 2015 gjennom bruk av disposisjonsfond. Budsjettet justeres for dette.
 3. Udekkede investeringer i 2014, kr. 8.963.853,89, inndekkes ved bruk av lån i 2015. Budsjettert låneopptak justeres samtidig som investeringsbudsjett revideres på et senere tidspunkt i år.
 4. Rådmannens årsberetning for 2014 vedtas.
   

 

Rådmannens innstilling:

 1. Verdal kommunes årsregnskap fastsettes med et regnskapsmessig merforbruk på kr. 10.509.314,74.
 2. Merforbruk i 2014 dekkes inn i 2015 gjennom bruk av disposisjonsfond. Budsjettet justeres for dette.
 3. Udekkede investeringer i 2014, kr. 8.963.853,89, inndekkes ved bruk av lån i 2015. Budsjettert låneopptak justeres samtidig som investeringsbudsjett revideres på et senere tidspunkt i år.
 4. Rådmannens årsberetning for 2014 vedtas.
   

Vedlegg:

 1. Årsberetning 2014 - Verdal kommune
 2. Årsregnskap 2014 - Verdal kommune
 3. Revisjonsberetning 2014 - Verdal kommune
 4. Kontrollutvalgets uttalelse til regnskap  2014 - Verdal kommune
 5. Nummerert brev nr. 8 til Kontrollutvalget
   

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Med dette legges Verdal kommunes årsberetning og regnskap for 2014 fram til behandling. Kommunens regnskap for 2014 er gjort opp med et regnskapsmessig merforbruk på drøyt 10,5 millioner kroner.

Vurdering:
Starten av 2014 ble sterkt preget av at aktivitetsnivået i 2013 bidro til regnskapsmessig underskudd i 2013. Dette innebar at forutsetningene for aktivitetsnivå, som ble lagt i budsjettet for 2014, ikke lenger var de samme. Kommunestyret gjorde en budsjettrevisjon for tilpasse driftsnivået sommeren 2014.

Opp mot kommunestyrets bevilgningsvedtak for 2014 er det et merforbruk i regnskapet på om lag 10,5 millioner kroner. Dette er ikke et godt nok resultat, ut fra at kommuneregnskap skal gå i balanse.

Bak dette resultatet ligger mange forhold, både positive og negative. Hele pleie- og omsorgsområdet, skolene, barnehagene, teknisk drift, kulturtjenesten og administrasjon leverer regnskap i bra økonomisk balanse etter budsjettreduksjon. Det er meget bra, og et resultat av sterke prioriteringer og bevisst godt arbeid gjennom året.

I det regnskapsmessige merforbruk er en avsetning på 3,7 millioner til eventuell utbetaling av pensjonskostnader til ikke-kommunale barnehager. Dette er ikke en avsetning som følge av driften i 2014, men er knyttet til i hovedsak tidligere års forhold og er ikke et Verdalsspesifikt tema. Med det er i underkant av 7 millioner kroner driftsmessig overskridelse, som i hovedsak er:

 • Merforbruk barnevernsaktivitet 4,1 millioner kroner
 • Merforbruk voksenopplæring og fengselshelsetjenesten 1,0 million kroner
 • Reduserte inntekter skatt/rammetilskudd 2,2 millioner kroner, hovedsakelig grunnet skattesvikt på landsbasis, selv om det var god skatteinngang i Verdal
 • Samhandlingsreformen (både medfinansiering og utskrivningsklare pasienter) 1,8 millioner kroner i merforbruk
 • Merforbruk NAV (økonomisk sosialhjelp m.v.) 1,7 millioner kroner
 • Tilbakeføring av midler fra samkommunen 2,2 millioner kroner
 • Positivt avvik på pensjonskostnader 1,8 mill. kroner
   

Regnskap 2014 viser forbedring i både brutto og netto driftsresultat, noe som indikerer forbedring i ordinær drift. Likeså at driftsutgiftene øker mindre enn driftsinntektene.

Fra 2012 til 2013 økte antall årsverk i kommunen med 23, mens det fra 2013 til 2014 var en økning på 4,5 årsverk på telletidspunkt 31. desember. I og med at ingen virksomhet er skilt ut er denne moderate endringen også et uttrykk for tilpasninger og innsparinger, hvor nye forventninger i alle hovedtrekk er absorbert av eksisterende organisasjon.

Den faglige organisering av helse- og velferdsområdet har hatt sitt første hele driftsår i 2014, tilsvarende som for oppvekstområdet i 2013. Begge disse endringene er positive for helhetlig styring og tjenesteproduksjon. Nytt administrativt delegeringsreglement ble iverksatt høsten 2014 i tråd med dette. I kjølvannet av dette arbeides det videre med forventningsavtaler mellom de administrative nivå, for å skape ytterligere tydelighet og forutsigbarhet i ledelsesapparatet.

I 2014 fikk vi også oppstart av en ny kommunereform. Verdal kommune ligger geografisk slik til at det er mange alternativer for utredning. Kommunestyret besluttet i desember 2014 en bred og inviterende utredningsprosess, som vil bli arbeidskrevende gjennom 2015 og første del av 2016.

Samfunnet Verdal har også i 2014 opplevd svingninger mht at vi er preget av syklisk industri, fra sorte skyer i horisonten på våren til ny optimisme og forutsigbarhet på høsten igjen. I det positive samfunnsbildet vi på mange måter ser ved årsskiftet er det imidlertid bekymring knyttet til utviklingen innen behov for økonomisk sosialhjelp. Dette er en tydelig indikator på at det er utfordringer hos enkeltindivider og også systematisk i samfunnets sosiale sammensetting.

Befolkningsveksten flatet ut i 2014, etter god vekst i flere år. Det er en sammenheng med 2013, men likevel med et lavt fødselstall. Dette vil medføre stadig strammer økonomi som følge av at vi relativt sett får mindre av rammetilskuddet for kommunene.

Mange fortjener takk for stor innsats i 2014, både for de leveranser vi klarer å gi i samfunnet og de prioriteringer som blir gjort hver dag for å holde økonomiske rammer. Samtidig må vi gjennom den daglige utviklingsevne sette oss i stand til å møte stadig nye krevende utfordringer og behov for prioriteringer.

For ytterligere kommentarer og vurderinger vises til vedlagte årsberetning..
  

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 19.05.2015 13:39
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS