Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 26.08.2013

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:          26.08.2013
Tid:             18:00 - 20:00
Til stede:    33 representanter

 

Sakliste som PDF          Protokoll som PDF

Sakliste som Word        Protokoll som Word      Videoopptak fra møtet

Alle vedlegg samlet i en PDF-fil  (kommert etter hvert, probleme grunnet datastørrelsen på fila)      

Kristian Rogdaberg spiller Amaranth av Nightwish. Se video.  

Åpning, opprop og merknader - video
 
 

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtakVideo
PS 52/13 Godkjenning av møteprotokoll  17.06.13 Protokoll video
PS 53/13 Detaljregulering Sentrumsgården II  - 1721/20/8 Saksframlegg Protokoll video
PS 54/13 Utbyggingsavtale Sentrumsgården II Saksframlegg Protokoll video
PS 55/13 1721/19/861 - Detaljregulering Jernbanegata 23 B Verdal Saksframlegg Protokoll video
PS 56/13 1721/19/861 - Utbyggingsavtale Jernbanegata 23 B, Verdal Saksframlegg Protokoll video
PS 57/13 Fylkesvegplan 2014 - 2017 Saksframlegg Protokoll video
PS 58/13 Justeringer i Planstrategiens del 3 - Planbehov Saksframlegg Protokoll video
PS 59/13 Plan 10895 - Bekk ved Nysete - Sikring av utglidning ved bolighus - 1721/143/4 - Helgådalen - kommunalt vedtak vedrørende distriktsandel Saksframlegg Protokoll video
PS 60/13 Sikringstiltak mot ras, erosjon og flom i Valbekken - kommunalt vedtak vedrørende distriktsandel Saksframlegg Protokoll video
PS 61/13 Orientering - Protokoll video

 

Oppmøte kommunestyrets møte 26.08.2013
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Nei  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Gerd Janne Kristoffersen DNA Medlem Nei  
Rolf Tømmerås DNA Medlem Ja  
Jonny Arild Haugan DNA Medlem Ja  
Lennart Johansson DNA Medlem Ja  
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Ja  
Bjørn Jorodd Holmli DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Kjetil Aarstad DNA Medlem Ja  
Bjørn Aarstad DNA Medlem Ja  
Berit Gustad Nessø DNA Medlem Ja  
Kjell Woll Sigurdsen DNA Medlem Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Torill Elverum DNA Medlem Ja  
Terje Aksnes SP Medlem Ja  
Vigdis Haldorsen SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Ja  
John Hermann FRP Medlem Ja  
Berit Musum FRP Medlem Nei   
Signar Musum FRP Medlem Ja  
Anita Karlsen SV Medlem Nei   
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Ja  
Arild Kvernmo Pedersen Uavhengig Medlem Nei   
Anne Grete L. Valbekmo H Medlem Ja  
Knut Snorre Sandnes H Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Johannes Rosvold V Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Thor Bertil Granum DNA Vara Ja Møtte for Kristin Johanne Hildrum
Kirsten Johansson Malmo DNA Vara Ja Møtte for Gerd Janne Kristoffersen
Anne Kolstad SV Vara Ja Møtte for Anita Karlsen

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  


Det ble i starten av møtet gitt følgende orientering:
Statusrapport Trondheimsfjorden Ramsarsenter AS v/Svein Karlsen, Kjell Deraas og Alette Sandvik. Se presentasjonen som ble brukt.

Det ble fremmet følgende forslag på settevaraordfører:
Ole Gunnar Hallager.
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

PS 052/13 Godkjenning av møteprotokollTil toppen av sidenvideo

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.08.2013

BEHANDLING:  
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 17. juni 2013 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

  
VEDTAK:
Protokoll fra møte 17. juni 2013 godkjennes. 

 

 

 

PS 053/13 Detaljregulering Sentrumsgården II  - 1721/20/8 Til toppen av sidenvideo

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.08.2013

BEHANDLING: 
Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i møtet.

Revidert vedlegg nr. 4 ble utdelt i møtet

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.

  
VEDTAK: 
Detaljregulering for Sentrumsgården II, datert 02.05.13, rev. 13.08.13, vedtas i hht. Plan- og bygningslovens § 12-12

 

PS 054/13 Utbyggingsavtale Sentrumsgården IITil toppen av sidenvideo

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.08.2013

BEHANDLING:  
Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.

  
VEDTAK: 
Utbyggingsavtale for Sentrumsgården II inngås i medhold av Plan- og bygningslovens § 17-4

 
  
 

PS 055/13 1721/19/861 - Detaljregulering Jernbanegata 23 B Verdal Til toppen av sidenvideo

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.08.2013

BEHANDLING: 
Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt. 

 
VEDTAK: 
Detaljregulering for Jernbanegata 23 B, datert 05.04.2013, vedtas iht. Plan- og bygningslovens § 12-12

PS 056/13 1721/19/861 - Utbyggingsavtale Jernbanegata 23 B, VerdalTil toppen av sidenvideo

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.08.2013

BEHANDLING:
Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Vedlagte utbyggingsavtale for «Jernbanegata 23 B» inngås, iht. Plan- og bygningslovens § 17-4.

 

 

PS 057/13 Fylkesvegplan 2014 - 2017 Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.08.2013

BEHANDLING:
Innstilling fra formannskapet ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Saken tas til orientering.
 2. Verdal kommune søker forskuttering av gang-/sykkelveg Fleskhus. 

 

PS 058/13 Justeringer i Planstrategiens del 3 - PlanbehovTil toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.08.2013

BEHANDLING:
SP v/Marit Voll
fremmet følgende oversendelsesforslag til formannskapet:
«Felles plan for kultur og idrettsanlegg Levanger og Verdal. Saken utredes og behandles i kommunale organer.»

Det ble først votert over oversendelsesforslaget fra SP ble enstemmig vedtatt.
Det ble deretter votert over samkommunestyrets innstilling ble enstemmig vedtatt.
 

VEDTAK:
Det foretas endringer i Planstrategiens del 3 Planbehov som foreslått av administrasjonssjefen. Endret Planstrategi er gjeldende for perioden 2013-2016.

Folkehelseperspektivet og Universell utforming taes inn i alle kommunale planer.

Oversendelsesforslag til formannskapet:

Felles plan for kultur og idrettsanlegg Levanger og Verdal. Saken utredes og behandles i kommunale organer.

 

   

PS 059/13 Plan 10895 - Bekk ved Nysete - Sikring av utglidning ved bolighus - 1721/143/4 - Helgådalen - kommunalt vedtak vedrørende distriktsandel
  Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.08.2013

BEHANDLING: 
Innstilling fra formannskapet ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK: 

 1. Kommunestyret garanterer for et distriktstilskudd på 5 % av anleggskostnad for sikring av bekk ved Nysete i henhold til planer utarbeidet av NVE. Distriktstilskuddet er beregnet til kr 11.000,- pluss mva.
 2. Utgiften belastes ordinært driftsbudsjett, funksjon 3601 – elveforbygninger. 

 

 
PS 060/13 Sikringstiltak mot ras, erosjon og flom i Valbekken - kommunalt vedtak vedrørende distriktsandel Til toppen av sidenvideo

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.08.2013

BEHANDLING:
Innstilling fra formannskapet ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Kommunestyret garanterer for et distriktstilskudd på 20 % av anleggskostnadene for sikring av Valbekken i henhold til planer utarbeidet av NVE, distriktstilskuddet er beregnet til kr. 49.000,- inkl mva.
 2. Utgiften belastes ordinært driftsbudsjett, funksjon 3601, elveforbygninger.


 

 

PS 061/13 Orientering  Til toppen av sidenvideo

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.08.2013

BEHANDLING:
Rådmann 
orienterte om:

 • Sommeren – stort sett grei avvikling av kommunale tjenesteproduksjon, men litt problemer med ferievikarer helse. Mye aktivitet ellers; Vømmølfestival, Martna, Trønder Rock, Olsok, NM i Golf og Sagamarsj. Store arrangement med mye god verdalsreklame.
 • Anne Kari Haugdal konstituert kommunalsjef helse og velferd.
 • Dialogseminar 22.08.13 med formannskapet og gruppeledere, tillitsvalgte, administrasjonen og rådsledere, en formell oppstart på økonomiplanarbeidet.
 • Snøscooter – invitasjon fra miljøverndepartementet på å søke på forsøksordning og forslag på endringer på lovverket. Utmarksnemnda behandlet dette i møte 27. juni. Det er nemnda som har fullmakt fra kommunestyret til å behandle slike saker. Kan som grensekommune få mulighet til å koble seg på eksisterende led til Sverige. Vanskelig å få bli forsøkskommune i forhold til vedtatte kriterier. Har en dialog i administrasjon om å få til forsøk, om dette er tjenlig eller om dette kan oppfylles gjennom det nye lovverket.

Ordfører orienterte om:

 • Statsrådsbesøk i det nye havneselskapet.
 • Kommunebarometeret  i Kommunal Rapport. 
 • Stor konferanse heltid/deltid gjennom Byer i Midt-Norge arrangert i Trondheim – Virksomhetsleder Øra omsorg og velferd presenterte «Fast men vikar».
 • Befolkningstall 2. kvartal 2013 – befolkningsøkning på 207 personer. Tror det har sammenheng med at utenlandske arbeidere som har blitt manntallsført i den kommunen selskapet er registrert, nå er blitt overført til den kommunen de skal skatte til. ¨
 • Sagamarsjen 50 års jubileum i helga. Verdal kommune har bidratt til en jubileumsberetning. Flott arrangement.
 • NHOs NæringsNM. Verdal har 3. plass i fylket og på plass 77 på landsbasis.

Til toppen av siden

Publisert: 16.08.2013 13:30 Sist endret: 29.01.2021 12:02
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS