Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 27.01.2014

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:          27.01.2014
Tid:             18:00 - 21:05
Til stede:    35 representanter. Anita Karlsen fratrådte som inhabil i sak 3/14 og 4/14. Til stede 34 representanter. Knut Snorre Sandnes fikk permisjon og forlot møtet f.o.m. 7/14. Til stede 34 representanter. 

 

Før møtet ble satt spilte Ida Bulling Lund og Linnea Innbryn Myhre fra Kulturskolen saksofon. Video.

Åpning, opprop, merknader. Video.

I starten av møtet orienterte rådgiver Øystein Kvistad om status småbåthavnsaken. Video.
Se presentasjonen som ble brukt her.

 

Sakliste som PDF          Protokoll som PDF

Sakliste som Word        Protokoll som Word      Videoopptak fra møtet

Alle vedlegg for sakene 2 - 4 samlet i en PDF-fil (46 Mb)
Alle vedlegg for sak 5 samlet i en PDF-fil (27 Mb) 
Alle vedlegg for sakene 6 - 11 samlet i en PDF-fil

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtakVideo
PS 1/14 Godkjenning av møteprotokoll  16.12.13 Protokoll video
PS 2/14 Utbygging Verdalsøra barne og ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall - Sluttrapport Saksframlegg Protokoll video
PS 3/14 Reguleringsplan Magnus den godes veg - forslag til vedtak Saksframlegg Protokoll video
PS 4/14 Utbyggingsavtale Magnus den godes veg - vedtak Saksframlegg Protokoll video
PS 5/14 Detaljregulering Møllegata 17 Saksframlegg Protokoll video
PS 6/14 Revidering av Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke - kommunale barnehager Saksframlegg Protokoll video
PS 7/14 Gjennomgang av antall stemmekretser og ordningen med søndagsvalg i Verdal kommune Saksframlegg Protokoll video
PS 8/14 KS Debatthefte 2014 -  Uttalelse fra Verdal kommune Saksframlegg Protokoll video
PS 9/14 Evaluering av reglement innvandrerrådet Verdal kommune Saksframlegg Protokoll video
PS 10/14 Godtgjøring til Fjellstyrets medlemmer for perioden 2011-2015 Saksframlegg Protokoll video
PS 11/14 Britt Tove Klevmo - søknad om fritak fra politiske verv Saksframlegg Protokoll video
PS 12/14 Orientering - Protokoll video

 

Oppmøte kommunestyrets møte 27.01.2014
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Kirsten Johansson Malmo DNA Medlem Ja  
Rolf Tømmerås DNA Medlem Ja  
Jonny Arild Haugan DNA Medlem Ja  
Lennart Johansson DNA Medlem Ja  
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Nei  
Bjørn Jorodd Holmli DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Kjetil Aarstad DNA Medlem Ja  
Bjørn Aarstad DNA Medlem Ja  
Berit Gustad Nessø DNA Medlem Ja  
Kjell Woll Sigurdsen DNA Medlem Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Torill Elverum DNA Medlem Ja  
Terje Aksnes SP Medlem Ja  
Vigdis Haldorsen SP Medlem Nei  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Ja  
John Hermann FRP Medlem Ja  
Berit Musum FRP Medlem Ja  
Signar Musum FRP Medlem Ja  
Anita Karlsen SV Medlem Ja  
Britt Tove Klevmo H Medlem Nei  
Arild Kvernmo Pedersen Uavhengig Medlem Ja  
Anne Grete L. Valbekmo H Medlem Ja  
Knut Snorre Sandnes H Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Johannes Rosvold V Medlem Nei  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Emmanuel Glordy Bowah DNA Vara Ja Møtte for Einar Asbjørn Tromsdal
Charlotte Fætten Aakerhus H Vara Ja Møtte for Britt Tove Klevmo
Andor Jermstad SP Vara Ja Møtte for Vigdis Haldorsen
Grethe Dyrstad V Vara Ja Møtte for Johannes Rosvold

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

PS 001/14 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.01.2014

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 16.12.13 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:  
Protokoll fra møte 16.12.13 godkjennes.

   
 

PS 002/14 Utbygging Verdalsøra barne og ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall - Sluttrapport   Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.01.2014

BEHANDLING: 
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Saken tas til orientering.

 

PS 003/14 Reguleringsplan Magnus den godes veg - forslag til vedtak  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.01.2014

BEHANDLING:  
Anita Karlsen meldte seg inhabil. Nær familie med økonomiske interesser er berørt. Ved votering ble Anita Karlsen enstemmig vedtatt inhabil etter forvaltningslovens pgf. 6, 2. ledd og fratrådte. Til stede 34 representanter.

Ved votering ble plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt

VEDTAK:  
Detaljregulering for Magnus den godes veg vedtas i medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12.  

 

PS 004/14 Utbyggingsavtale Magnus den godes veg - vedtak Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.01.2014

BEHANDLING: 
Anita Karlsen meldte seg inhabil. Nær familie med økonomiske interesser er berørt. Ved votering ble Anita Karlsen enstemmig vedtatt inhabil etter forvaltningslovens pgf. 6, 2. ledd og fratrådte. Til stede 34 representanter.

Ved votering ble plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  
Utbyggingsavtale for «Utbygging Magnus den godes veg» godkjennes.  

 

PS 005/14 Detaljregulering Møllegata 17  Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.01.2014

BEHANDLING: 
Anita Karlsen tiltrådte – til stede 35 representanter.

Ved votering ble plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Detaljregulering for Møllegata 17, datert 25.06.13 vedtas i medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12.

 

 

PS 006/14 Revidering av Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke - kommunale barnehager
Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.01.2014

BEHANDLING: 
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Verdal kommunes forslag til forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2014 vedtas.

 

PS 007/14 Gjennomgang av antall stemmekretser og ordningen med søndagsvalg i Verdal kommune Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.01.2014

BEHANDLING: 
Knut Snorre Sandnes fikk permisjon og forlot møtet. Til stede 34 representanter.

SP v/Marit Voll fremmet følgende alternativt forslag:

 1. Stemmekretsene følger barneskolekretsene (Volden, Vuku, Leksdal, Stiklestad, Inndal, Ness, Vinne, Ørmelen og Verdalsøra).
 2. Dagens ordning med søndagsvalg opprettholdes.

Det ble først votert alternativt mellom formannskapets innstilling pkt. 1 og forslaget fra SP pkt. 1 – der formannskapets innstiling ble vedtatt med 23 stemmer. 11 stemmer ble avgitt for forslaget fra SP.

Det ble så votert alternativt mellom formannskapets innstilling pkt. 2 og forslaget fra SP pkt. 2 – der formannskapets innstilling ble vedtatt med 22 stemmer. 12. stemmer ble avgitt for forslaget fra SP.

Formannskapets innstilling pkt. 3 – enstemmig.

Samlet votering til slutt - enstemmig.

VEDTAK:

 1. Antall stemmekretser reduseres fra 13 til 4 slik:
  - Øra stemmekrets (tidligere Øra, Sjøbygda og Ørmelen) med stemmested Verdalsøra skole, flerbrukshall.
  - Vinne stemmekrets (tidligere Vinne og Ness) med stemmested Vinne skole.
  - Stiklestad stemmekrets (tidligere Leksdal, Stiklestad og Volhaugen) med stemmested Stiklestad skole.
  - Vuku stemmekrets (tidligere Helgådal, Ulvilla, Leirådal, Vuku og Inndal) med stemmested Vuku oppvekstsenter.
 2. Ordningen med søndagsvalg avvikles f.o.m kommunestyrevalget 2015.
 3. Åpningstid valgting blir fra kl. 10.00 til kl. 20.00 i alle kretsene.

 

PS 008/14 KS Debatthefte 2014 -  Uttalelse fra Verdal kommune Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.01.2014

BEHANDLING: 
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Kommunestyret slutter seg til de vurderingene som er gjort under «Vurdering».

 

PS 009/14 Evaluering av reglement innvandrerrådet Verdal kommune Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.01.2014

BEHANDLING: 
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 

 1. Saken tas til orientering. Reglement stadfestes for resterende del av valgperioden.
 2. Kommunestyret ber om at innvandrerrådet vurderer den politiske representasjonen i rådet.

 

PS 010/14 Godtgjøring til Fjellstyrets medlemmer for perioden 2011-2015 Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.01.2014

BEHANDLING: 
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Kommunestyret vedtar Fjellstyrets forslag av 18.12.13 angående godtgjøring av Fjellstyrets medlemmer for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2015.

 

PS 011/14 Britt Tove Klevmo - søknad om fritak fra politiske verv Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.01.2014

BEHANDLING: 
Det ble votert punktvis over formannskapets innstilling med slikt resultat:

 • Pkt. 1 – enstemmig
 • Pkt. 2 – enstemmig
 • Pkt. 3 - enstemmig

VEDTAK: 

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Britt Tove Klevmo om fritak fra kommunale verv for resten av valgperioden 2011 -2015.
 2. Charlotte Fætten Aakerhus rykker inn som fast medlem i kommunestyret for Høyre for resten av valgperioden 2011-2015.
 3. Ny 3. vara i formannskapet for resten av valgperioden: Charlotte F. Aakerhus.
  Ny 3. vara i samkommunestyret for resten av valgperioden: Charlotte F. Aakerhus.

 

PS 012/14 Orientering  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 16.12.2013

BEHANDLING: 
I starten av møtet orienterte rådgiver Øystein Kvistad om status småbåthavnsaken.  Video.
Se presentasjonen som ble brukt her.

Rådmann orienterte om:

 • Det er innkjøpt en del maleri av kunstner Ragnhild Bjerkan – disse henger i kommunestyresalen.
 • Arrangement med utdeling av erkjentlighetsgave til ansatte avholdt.
 • Sykefraværsutvikling siste kvartal 2013 7,9 %. Gjennomsnitt er 7,5 % for hele 2013. En nedgang i forhold til 2012.
 • Regnskap 2013:
  God økning i skatteinngang i Verdal i 2013, med økning på like over 9 mill kroner fra 2012. Dette er en vesentlig sterkere vekst enn landet for øvrig, og siden Verdal er en kommune med lav andel skatteinntekt blir ca en mill kroner igjen i kommunen. Dette er en effekt av inntektssystemet for kommunen. Dette skaper også spenning for kommunesektorens inntekter totalt sett.
   
  Ved årsskiftet har det framkommet at det ser ut til å bli et merforbruk i oppvekstsektoren på ca 10 mill kroner i 2013. Rådmannen er ikke tilfreds med dette resultatet, selv om flere av kostnadsøkningene kom svært sent på året, og ikke minst det faktum at dette ikke har framkommet i slik størrelsesorden gjennom rapporteringen i 2013. Dette vil bety at regnskapet for 2013 vil vise underskudd. Det arbeides med å få tydelighet i årsaker og betydning for aktivitetsnivået i årsskiftet.

Ordfører orienterte om:

 • Deltatt på en del konferanser i januar, bl. a. Fylkesmannens nyttårskonferanse, og Trøndelagsmøtet.
 • NHOs Nærings-NM 2013 - rangerer norske kommuner i næringsutvikling – rangering Nord-Trøndelag; Leka øverst, den beste bykommunen er Namsos, Verdal tredje best (nr. 31 i Norge).
 • Pris til NAV Verdal og oppfølgingstjenesten ved Verdal videregående skole – Leif Mørkveds Pris. Gis for det gode arbeidet for å følge opp elever som har droppet ut av videregående skole.
 • Veimøte med Statens Vegvesen og fylkeskommunen der ble de diskutert adkomst til industriområdet. Fylkeskommunen sier mest trolig at Verdal kommune får forskuttere rundkjøring øst for E6 og tilførselsarm og kanskje utvidelse av vegen. Det ligger videre an til at gangveg Fleskhus må finansieres av Verdal kommune.
 • Folkevalgtdag 2014 – forslag til tema er: etikk, verdier og ledelse knyttet opp i mot kommunikasjon og omdømmearbeid.

Brita K. Thorsvik stilte spørsmål om satser for sosialhjelp for barn, jfr. revisjonsrapport i kommunestyrets møte 16. desember 2013.
Ordfører – vil bli besvart i neste møte.

 
Til toppen av siden

Publisert: 21.10.2013 08:00 Sist endret: 29.01.2021 12:02
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS