Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 27.04.2015

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:          27.04.2015
Tid:            18:00 - 20:50
Til stede:    34 representanter. Knut Fortun møtte fom sak 31/15. Til stede 35 representanter.
                    Ole Gunnar Hallager fratrådte som inhabil i sak 36/15. Til stede 34 representanter.

 

Før møtet ble satt spilte Lukas Strømmen to vårsanger, "Våren" av Vivaldi og "Alle fugler". Se video

Åpning, opprop og merknader - video 

  
Video-opptak av kommunestyremøtet fra start til slutt  

Sakliste som PDF          Protokoll som PDF

Sakliste som Word        Protokoll som Word    

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtakVideo
PS 30/15 Godkjenning av møteprotokoll  23.03.2015 Protokoll video
PS 31/15 Tilstandsrapport grunnskolen 2014 Saksframlegg Protokoll video
PS 32/15 Forslag til ny og mer effektiv skolestruktur i Verdal kommune, og forslag til ny lokal forskrift til skolekretsgrenser i Verdal kommune Saksframlegg Protokoll video
PS 33/15 Investeringer/gebyrer innenfor vann/avløpssektoren Saksframlegg Protokoll video
PS 34/15 Kjøp av brannbil Verdal kommune - gjenbevilgning Saksframlegg Protokoll video
PS 35/15 Årsrapport 2014 - Utviklingssenter for sykehjem Verdal kommune Saksframlegg Protokoll video
PS 36/15 Makeskifte av areal i Verdal sentrum - avtale om makeskifte mellom Verdal kommune og Coop Inn-Trøndelag SA Saksframlegg Protokoll video
PS 37/15 Detaljregulering Trones gård - fastsetting av planprogram Saksframlegg Protokoll video
PS 38/15 Årsmelding 2014 - Innvandrerrådet Saksframlegg Protokoll video
PS 39/15 Planstrategi for kommunene Levanger og Verdal, justeringer i del 3.1 Kommunalt planbehov Saksframlegg Protokoll video
PS 40/15 Orientering - Protokoll video

 

 

Oppmøte kommunestyrets møte 27.04.2015
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen AP Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum AP Varaordfører Ja  
Astrid Tromsdal AP Medlem Ja  
Ole Gunnar Hallager AP Medlem Ja  
Thor Bertil Granum AP Medlem Ja  
Rolf Tømmerås AP Medlem Ja  
Jonny Arild Haugan AP Medlem Ja  
Lennart Johansson AP Medlem Ja  
Einar Asbjørn Tromsdal AP Medlem Ja  
Bjørn Jorodd Holmli AP Medlem Ja  
Trine Reitan AP Medlem Ja  
Kjetil Aarstad AP Medlem Ja  
Bjørn Aarstad AP Medlem Ja  
Berit Gustad Nessø AP Medlem Ja  
Kjell Woll Sigurdsen AP Medlem Ja  
Ove Morten Haugan AP Medlem Ja  
Torill Elverum AP Medlem Ja  
Terje Aksnes SP Medlem Ja  
Vigdis Haldorsen SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Nei  
John Hermann FRP Medlem Ja  
Berit Musum FRP Medlem Nei  
Signar Musum FRP Medlem Ja  
Anita Karlsen SV Medlem Nei  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Ja  
Arild Kvernmo Pedersen Uavhengig Medlem Ja  
Anne Grete L. Valbekmo H Medlem Nei  
Knut Snorre Sandnes H Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Johannes Rosvold V Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Knut Fortun FRP Vara Ja Møtte for Berit Musum
Anne Kolstad SV Vara Ja Møtte for Anita Karlsen
Silje Heggdal Sjøvold H Vara Ja Møtte for Anne Grete L. Valbekmo
Olav Dahl Karmhus SP Vara Ja Møtte for Trude Holm

 

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

 

PS  030/15 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.04.2015

BEHANDLING:   
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 23. mars 2015 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
     
VEDTAK:    
Protokoll fra møte 23. mars 2015 godkjennes.

 

PS 031/15 Tilstandsrapport grunnskolen 2014   Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.04.2015

BEHANDLING: 
Knut Fortun møtte. Til stede 35 representanter.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK:  
Tilstandsrapport for grunnskolen i Verdal kommune 2014 tas til orientering.

 

PS 032/15 Forslag til ny og mer effektiv skolestruktur i Verdal kommune, og forslag til ny lokal forskrift til skolekretsgrenser i Verdal kommune
   Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.04.2015

BEHANDLING:  
AP, KRF og SP v/Ole Gunnar Hallager fremmet følgende alternativt fellesforslag:

 1. Verdal kommune opprettholder dagens skolestruktur. Fokus må ligge på pedagogisk forsvarlighet (eksempelvis gjennom godt fagmiljø og tilstrekkelig elevgrunnlag) samt at det må være tett dialog mellom skoleeier og foreldre og foresatte.
 2. Verdal kommune må bruke infrastruktur og skolebygg ut fra et helhetlig samfunnsutviklingsperspektiv. Elevtallet ved grendeskolene i Verdal har holdt seg svært stabil de 10 siste år. Skolen har stor betydning for bosetting og bolyst i hele kommunen.
 3. Oppgradering av gymsal og ny SFO ved Ørmelen skole iverksettes i 2015. Antatt kostnad på 15 millioner kroner. Årlig rente og avskrivningskostnad på 0,9 mill. Ferdigstillelse sommeren 2016.
 4. Med bakgrunn i skolebruksplan Verdal (K 94/14) bes rådmannen legge frem framdriftsplan for utvikling av skolebygg i Verdal til akseptabel standard.

H/FRP v/Knut Snorre Sandnes fremmet følgende alternativt forslag:

 1. Skoleeier Verdal kommune må bruke sin infrastruktur og kapasitet i skolebygg mer rasjonelt helhetlig sett. Dette for samlet sett å skape en kostnadseffektiv skole med effektiv bruk av infrastruktur, med best mulig læringsmiljø for alle barn og unge.
 2. Skolene i Verdal samles på sikt i fire større skolesentra i kommunen, ett i Vuku, ett på Stiklestad, ett i sentrum (Ørmelen og Verdalsøra) og ett i Vinne.
  - «Stiklestad» håndterer Leksdalsdalføret, Stiklestad og Forbregd Lein.
  - «Sentrum» håndterer Øra, Tinna, Garpa/Prærien, Trones, Leklem, Melan, Kirkehaug, Reinsholm og Ørmelen.
  - «Vinne» håndterer Inndals-dalføret og Vinne.
  - «Vuku» håndterer Leirådal, Vuku og hele Helgådal-dalføret.
 3. Volden skole legges ned i sin helhet, og elevene flyttes til Vuku oppvekstsenter, avd. barneskole. Årlig gjennomsnittlig innsparing i drift for Verdal kommune anslås til ca. 2,1 millioner kroner. (Scenario 2 i «Mulighetsstudie skoler i Verdal») Virkningsdato tidligst høsten 2015.
 4. Garnes oppvekstsenter og Ness oppvekstsenter legges ned i sin helhet. Elevene flyttes til Vinne skole, etter at Vinne skole er opprustet og utbygd for å ta imot det økte elevtallet. Antatt sparte driftskostnader pr. år for Verdal kommune anslås til 4,8 millioner kroner. (Scenario 8 i «Mulighetsstudie skoler i Verdal») Virkning fra tidligst høsten 2017.
 5. Oppgradering av gymsal og ny SFO ved Ørmelen skole iverksettes i 2015. Antatt kostnad på 15 millioner kroner. Årlig rente og avskrivingskostnad på 0,9 mill. Ferdigstillelse sommeren 2016.
 6. Stiklestad skole oppgraderes. Stiklestad skole og Leksdal skole vurderes slått sammen lokalisert på Stiklestad, hvis nærmere vurderinger finner det mest lønnsomt at en oppgradering av Stiklestad skole vil medføre helt nytt bygg. Stiklestad skole er den skolen i kommunen med størst vedlikeholdsbehov etter Ørmelen skole.
 7. Det gjøres en vurdering av skoler som blir tømt angående salg, kondemnering eller annet. Barnehagestruktur må vurderes som en følge av dette forslaget. (Garnes og Ness).
 8. Kommunestyret ber rådmannen gjøre en utredning om muligheter for å opprettholde bygget som et samlingssted i bygda.
 9. Forskrift om skolekretsgrenser i Verdal oppdateres:
  Endringer:
  Vinne barneskole går til Verdalsøra Ungdomsskole som før, men med flere elever (Garnes). Barneskoleelever i Leksdal går til Vuku ungdomsskole. (Dagens Garnes-elever og dagens Leksdal-elever bytter da ungdomsskole). Dette legger til rette for en evt. gjennomføring av pkt. 4 for fremtiden.
  I tillegg må det vurderes endring av skolekretsgrenser mellom skoler i sentrumsnære områder. Den eneste skolen med noe tilgjengelig kapasitet i sentrum er Ørmelen skole.
 10. Anslått økonomiske effekter:
  - Årlig innsparing tidligst fra 1/8-2015, pkt.3 – 2,1 millioner kroner.
  - Årlig innsparing fra tidligst 1/8-2017, pkt. 4 – 4,8 millioner kroner
  Total innsparing drift pkt. 3 og 4 – ca. 6,9 millioner kroner (Tidligst fra skoleåret 2017/18)
  - Økte kapitalutgifter oppgradering Ørmelen skole 0,9 millioner kroner (fra 2016)
  - Netto frigis 6 millioner kroner, før eventuelle samfunnsbidrag knyttet til opprettholdelse av skolebyggene, jf pkt 8.»

Ordfører foreslo følgende voteringsrekkefølge:

 • Først pro/kontra fellesforslag H/FRP.
 • Så alternativt mellom fellesforslag AP/KRF/SP – formannskapets innstilling.

Ved votering ble voteringsrekkefølge enstemmig vedtatt.

Votering:

 • Fellesforslag fra H/FRP falt med 6 mot 29 stemmer.
 • Alternativ votering mellom fellesforslag AP/KRF/SP og formannskapets innstilling, fellesforslaget fra AP/KRF/SP ble vedtatt med 28 stemmer. 7 stemmer ble avgitt for formannskapets innstilling.

VEDTAK:  

 1. Verdal kommune opprettholder dagens skolestruktur. Fokus må ligge på pedagogisk forsvarlighet (eksempelvis gjennom godt fagmiljø og tilstrekkelig elevgrunnlag) samt at det må være tett dialog mellom skoleeier og foreldre og foresatte.
 2. Verdal kommune må bruke infrastruktur og skolebygg ut fra et helhetlig samfunnsutviklingsperspektiv. Elevtallet ved grendeskolene i Verdal har holdt seg svært stabil de 10 siste år. Skolen har stor betydning for bosetting og bolyst i hele kommunen.
 3. Oppgradering av gymsal og ny SFO ved Ørmelen skole iverksettes i 2015. Antatt kostnad på 15 millioner kroner. Årlig rente og avskrivningskostnad på 0,9 mill. Ferdigstillelse sommeren 2016.
 4. Med bakgrunn i skolebruksplan Verdal (K 94/14) bes rådmannen legge frem framdriftsplan for utvikling av skolebygg i Verdal til akseptabel standard.


   
 

PS 033/15 Investeringer/gebyrer innenfor vann/avløpssektoren  Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.04.2015

BEHANDLING:  
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
     
VEDTAK:  
 Kommunestyret gjør følgende prioriteringer når det gjelder investeringer vann/avløp i neste 4-årsperiode.

Vannforsyning:

2015/2016:

 • Reservevann Levanger.
 • Vannledning Hammer-Lein.
 • Rehabilitering vann Fætta
 • Rehabilitering vannledningsnett Volhaugvegen
 • Oppstart Ulvilla
 • Utrede kapasitetsøkning Hallemsåsen vannrenseanlegg

2017:

 • Rehabilitering vann Fætta
 • Nytt ledningsanlegg Ulvilla
 • Rehabilitering vannledningsnett Volhaugvegen
 • Planlegging nytt vannledningsnett Vinne

2018:

 • Rehabilitering sentrum
 • Div.tiltak vannrenseanlegg
 • Planlegging av nye høydebasseng Hallia/Ulvilla
 • Nytt vannledningsnett Vinne
 • Oppgradering av reservevann Leklem

Avløp:

2015/2016:

 • Rehabiltering av ledningsnett Volhaugvegen
 • Avløpsanlegg Fætta

2017:

 • Avløpsanlegg Fætta
 • Avløpsanlegg Leksdal
 • Rehabiltering av ledningsnett Volhaugvegen
 • Planlegging avløpsnett Vinne

2018:

 • Rehabiltering av ledningsnett sentrum
 • Avløpsanlegg Leksdal
 • Avløp Vinne

Kommunestyret ber om at gjøres en årlig revidering av tiltaksplan.

 

PS 034/15 Kjøp av brannbil Verdal kommune - gjenbevilgning    Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.04.2015

BEHANDLING:  
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
     
VEDTAK:  

 1. Det bevilges kr. 3.500.000,- til kjøp av ny brannbil.
 2. Investeringen finansieres med økt låneopptak på kr. 2.800.000,- og økt momskompensasjon kr. 700.000,-

 

PS 035/15 Årsrapport 2014 - Utviklingssenter for sykehjem Verdal kommune   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.04.2015

BEHANDLING:  
Ved votering ble komite for mennesker og livskvalitet sin innstilling enstemmig vedtatt.
     
VEDTAK: 
Årsrapport 2014 - Utviklingssenter for sykehjem tas til orientering.

 
     
   

PS 036/15 Makeskifte av areal i Verdal sentrum - avtale om makeskifte mellom Verdal kommune og Coop Inn-Trøndelag SA
  Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.04.2015

BEHANDLING:  
Ole Gunnar Hallager meldte seg inhabil. Sitter i styret i Coop.
Ved votering ble Hallager enstemmig erklært inhabil, jfr. Forvaltningslovens § 6, 1. ledd pkt. e.
Til stede 34 representanter.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK: 
Verdal kommune og Coop Inn-Trøndelag SA makebytter areal i Verdal sentrum slik saksutredningen og forslag til avtale om makeskifte legger opp til, jf. vedlegg.

 

PS 037/15 Detaljregulering Trones gård - fastsetting av planprogram  Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.04.2015

BEHANDLING:
Venstre v/Johannes Rosvold
fremmet følgende tilleggsforslag:
Det aksepteres ikke bygging av hytter innenfor 100-metersbeltet på Trones.

Det ble først votert over tilleggsforslag fra Venstre som falt med 3 mot 32 stemmer.

Det ble deretter votert over innstillinga fra komite plan og samfunn som ble vedtatt med 33 mot 2 stemmer.
     
VEDTAK: 
Planprogram for detaljregulering Trones gård fastsettes i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-9
   
      

PS 038/15 Årsmelding 2014 - Innvandrerrådet  Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.04.2015

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK: 
Årsmelding 2014 for innvandrerrådet tas til orientering. 

 

PS 039/15 Planstrategi for kommunene Levanger og Verdal, justeringer i del 3.1 Kommunalt planbehov  Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.04.2015

BEHANDLING:   
Samkommunestyrets innstilling ble utdelt i møtet.

SP v/Marit Voll fremmet følgende tilleggsforslag:
«Temaplaner:
Klima- og energiplan, revidering 2016.»

Det ble først votert over tilleggsforslag fra SP som ble vedtatt med 34 mot 1 stemme.

Det ble deretter votert over samkommunestyret innstilling inkludert vedtatt tilleggsforslag som ble enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:
Planstrategiens del 3.1 Kommunalt planbehov, endres som foreslått av administrasjonssjefen.
Endret Planstrategi er gjeldende for perioden 2015-2018 med følgende tillegg:
Temaplaner:
Klima- og energiplan, revidering 2016 

 

PS 040/15 Orientering Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.04.2015

BEHANDLING: 
Rådmannen orienterte om:

 • Verdal kommune har fått tilskudd 2,1 mill til rus/psykiatriprosjekt.
 • Mai – festivaltid – tradisjonelt hatt dette som tema i politiråd. Politi, kommune og arrangører skal ha møte og vil stå fram i media med en del holdninger som ønskes.
 • Kommunereformen – ett år på oss til å sluttbehandle dette i kommunestyret. Har opplegg for å engasjere ungdom i ungdomsskolen og videregående skole. Dette skjer 27. og 28. august.

Ordfører orienterte om:

 • Finansiering av innovasjonsselskaper – fylkesrådet behandlet dette som sak 13. april 2015. Fordelte 4,4 mill, og halvparten gikk til Verdal – hhv til Proneo og Tindved kulturhage. 

    Til toppen av siden

Publisert: 15.08.2014 14:11 Sist endret: 16.09.2021 12:30
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS