Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 27.05.2013

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:          27.05.2013
Tid:             18:00 - 20:55
Til stede:    34 til stede. John Hermann fikk permisjon og forlot møtet f.o.m. sak 36/13. Til stede 33 representanter.

 

Sakliste som PDF          Protokoll som PDF

Sakliste som Word        Protokoll som Word      Videoopptak fra møtet

Alle vedlegg samlet i en PDF-fil  (21 Mb)

Før møtet startet spilte Mathilde Melby Elvebø og Ann-Therese Rocke fra Kulturskolen - sammen med lærer Bjørn Følstad. Se video.

Åpning, opprop og merknader - video

I forkant av møtet orienterte daglig leder Svenn Frøseth om status i Tindved Kulturhage.
Se videoSe presentasjonen som ble brukt under orienteringen.

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtakVideo
PS 33/13 Godkjenning av møteprotokoll  29.04.13 Protokoll video
PS 34/13 Årsregnskap og årsberetning 2012 - Verdal kommune Saksframlegg Protokoll video
PS 35/13 Kommunal tomte- og boligpolitikk Saksframlegg Protokoll video
PS 36/13 Frikjøp fra plikten til å bygge egne parkeringsplasser - fastsetting av sats Saksframlegg Protokoll video
PS 37/13 1721/23/8 - Detaljregulering Reinsholm Vest Saksframlegg Protokoll video
PS 38/13 Rapport etter gjennomført forvaltningsrevisjon "Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall - Oppfølging i byggeperioden Saksframlegg Protokoll video
PS 39/13 Arild Kvernmo Pedersen - søknad om fritak fra vervet som medlem i komite plan og samfunn for resten av valgperioden 2011-2015 Saksframlegg Protokoll video
PS 40/13 Gerd Janne Kristoffersen - søknad om fritak fra kommunale verv Saksframlegg Protokoll video
PS 41/13 Orientering - Protokoll video

 

 

Oppmøte kommunestyrets møte 27.05.2013
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Gerd Janne Kristoffersen DNA Medlem Nei  
Rolf Tømmerås DNA Medlem Nei  
Jonny Arild Haugan DNA Medlem Ja  
Lennart Johansson DNA Medlem Ja  
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Ja  
Bjørn Jorodd Holmli DNA Medlem Nei  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Kjetil Aarstad DNA Medlem Ja  
Bjørn Aarstad DNA Medlem Ja  
Berit Gustad Nessø DNA Medlem Ja  
Kjell Woll Sigurdsen DNA Medlem Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Torill Elverum DNA Medlem Ja  
Terje Aksnes SP Medlem Ja  
Vigdis Haldorsen SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Ja  
John Hermann FRP Medlem Ja  
Berit Musum FRP Medlem Ja  
Signar Musum FRP Medlem Ja  
Anita Karlsen SV Medlem Ja  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Ja  
Arild Kvernmo Pedersen Uavhengig Medlem Nei  
Anne Grete L. Valbekmo H Medlem Nei  
Knut Snorre Sandnes H Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Johannes Rosvold V Medlem Nei  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Ann-Maj Hovdahl Holmli H Vara Ja Møtte for Arild Kvernmo Pedersen
Thor Bertil Granum DNA Vara Ja Møtte for Rolf Tømmerås
Ingolv Bengtsen H Vara Ja Møtte for Anne Grete L. Valbekmo
Kirsten Johansson Malmo DNA Vara Ja Møtte for Gerd Janne Kristoffersen
Grethe Dyrstad V Vara Ja Møtte for Johannes Rosvold

 

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

PS 33/13 Godkjenning av møteprotokollTil toppen av sidenvideo

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.05.2013

BEHANDLING:
Ordfører
fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 29. april 2013 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt 

VEDTAK:
Protokoll fra møte 29. april 2013 godkjennes.  

 

 

PS 34/13 Årsregnskap og årsberetning 2012 - Verdal kommune Til toppen av sidenvideo

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.05.2013

BEHANDLING: 
Revisor Terje Wist var til stede ved behandling av denne sak.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt

VEDTAK: 

 1. Verdal kommunes årsregnskap fastsettes med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kr. 13.263.021,52.
 2. Rådmannens årsberetning for 2012 vedtas.
 3. Det regnskapsmessige overskuddet disponeres slik:
  - Kr. 200.000,- avsettes til disposisjonsfond øremerket planlegging/avvikling av "Stiklestad 1000 år"
  - Kr. 13.063.021,52 avsettes til styrking av kommunens disposisjonsfond

 

 

PS 35/13 Kommunal tomte- og boligpolitikk Til toppen av sidenvideo

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.05.2013

BEHANDLING:
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK: 
Kommunestyret tar vurderingene til etterretning, og ber samtidig rådmannen se på videre utvikling av den kommunale rollen. Det bes om en tydeliggjøring av en mer ambisiøs fremdrifts- og tempoplan for arbeidet. 

Tomteområdet som prioriteres blir Leklemsåsen. Samtidig bør det undersøkes også andre muligheter/områder for tomteutvikling. Engasjementet starter med snarlig kontakt med aktuelle grunneiere.

  

 

PS 36/13 Frikjøp fra plikten til å bygge egne parkeringsplasser - fastsetting av sats  Til toppen av sidenvideo

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.05.2013

BEHANDLING: 
John Hermann fikk permisjon og forlot møtet. Til stede 33 representanter.

 Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt

VEDTAK: 
Sats for frikjøp vedrørende krav til parkering settes til kr 100.000,- pr manglende biloppstillingsplass. 

Beløpet innbetales til kommunen før byggetillatelse gis og skal avsettes på eget fond for parkeringsplasser.

 

Hjemmel for fastsetting av sats for frikjøp finnes i vedtekt til plan- og bygningslovens § 69 nr. 4, jfr overgangsbestemmelser i plan- og bygningslovens § 34-2

 

 

PS 37/13 1721/23/8 - Detaljregulering Reinsholm Vest Til toppen av sidenvideo

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.05.2013

BEHANDLING:
Ved votering ble innstillinga fra komite plan og samfunn enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljregulering Reinsholm Vest, datert 21.01.2013, med bestemmelser sist rev. 07.05.2013

 

 

PS 38/13 Rapport etter gjennomført forvaltningsrevisjon "Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall - Oppfølging i byggeperioden
 Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.05.2013

BEHANDLING:
Ved votering ble kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Kommunestyret tar rapporten til etterretning og ber rådmannen merke seg revisors kommentarer.

 

 

PS 39/13 Arild Kvernmo Pedersen - søknad om fritak fra vervet som medlem i komite plan og samfunn for resten av valgperioden 2011-2015
Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.05.2013

BEHANDLING:

Det ble votert punktvis over formannskapets innstilling med følgende resultat:

 • Pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 2 – enstemmig vedtatt
   

VEDTAK:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Arild K. Pedersen om fritak fra vervet som medlem i komite plan og samfunn for resten av valgperioden 2011-2015.
 2. Nytt medlem i komite plan og samfunn: Knut Snorre Sandnes.

 

PS 40/13 Gerd Janne Kristoffersen - søknad om fritak fra kommunale verv Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.05.2013

BEHANDLING:
Det ble opplyst at Mona Hagerup kan ikke velges til kontrollutvalget pga at hun er varamedlem i komite plan og samfunn.

AP v/Kristin J. Hildrum fremmet følgende alternativt forslag på nytt 3. varamedlem i kontrollutvalget:
Unni Kirknes Kvelstad.

Det ble votert punktvis over formannskapets innstilling og alternativt på pkt. 3 med følgende resultat:

 • Pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 2 – enstemmig vedtatt.
 • Alternativ votering mellom formannskapets innstilling og forslaget fra Hildrum, der Hildrum sitt forslag ble enstemmig vedtatt

VEDTAK:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Gerd Janne Kristoffersen om fritak fra kommunale verv gjeldende fra og med 1. oktober 2013.
 2. Kirsten Johansson Malmo rykker opp som fast medlem i kommunestyret for Arbeiderpartiet fra og med 1. oktober 2013.
 3. Nytt 3. varamedlem i kontrollutvalget fra 1. oktober 2013: Unni Kirknes Kvelstad

 

 

PS 041/13 Orientering  Til toppen av sidenvideo

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.05.2013

BEHANDLING:
I forkant av møtet orienterte daglig leder Svenn Frøseth om status i Tindved Kulturhage.
Se video. Se presentasjonen som ble brukt under orienteringen.

Rådmann orienterte om:

 • Statement 2013 – godt besøkt. Flott og vellykket arrangement. Stor ros til alle som bruker mye tid til å gjennomføre dette.
 • Vømmølfestivalen 2013 – gjennomført møte med festivalledelse og politi. Tydelig forhold til avviklingen av toget og forbudet mot alkohol og andre rusmidler.
 • Tertialrapporten kommer på neste kommunestyre – fokus likedan som i fjor – den daglige driften.
 • Den årlige medarbeiderundersøkelsen avsluttet – bra svarprosent.
 • 17. juni blir det stiftelsesmøte for IKS for krisesenter for alle kommuner i Nord-Trøndelag. Alle kommuner har nå sluttet seg til.

Ordfører orienterte om:

 • Møte med Innovasjon Norge – tema Regionalt utviklingsprogram.
 • Generalforsamlinger Naboer AB – Kjetil Aarstad gjenvalgt som styreleder.
 • Årsmøter i KomRev og KomSek. KomRev har en utfordring på pensjonsordningen.
 • Befolkningstall 1. kvartal. Netto folkevekst på 38 i Verdal. Anbefaler artikkelserie i Adressa på folketallsutvikling Midt-Norge.
 • Sentio-undersøkelse: Verdal scorer høyt på trygget ad beredskap og sykehus.
 • Årsmøte i Trondheim Havn. Prosessen med sammenføying av de to selskapene er i rute.
 • Stor runde med nasjonal transportplan gjennomført – særlig på havnespørsmålet. Orkanger blir knutepunktet – ingen gladnyhet for Verdal kommune.
 • Informasjonsmøte kommunedelplan Tromsdal avviklet 21. mai 2013.
 • Årsmøte i MOT – godt driftsår.

Brita K. Thorsvik:
Infomøte kommunedelplan Tromsdal – frist for møte så kort som den kan bli.
Hva er nytten av et slikt møte så sent i prosessen.

Rådmann svarte:
kort tid på innkallingen – erkjenner dette.

Grethe Dyrstad:
Høringsfristen altfor kort.

Ordfører svarte:
Frister har vært ut over lovens krav på mange områder, så alle som har vært interessert i det har hatt mulighet til å uttale seg.

Til toppen av siden

Publisert: 18.02.2013 09:32 Sist endret: 29.01.2021 12:03
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS