Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 27.10.2014

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:          27.10.2014
Tid:            18:00 - 19:35
Til stede:    31 av 35 til stede

 
Helt i starten av møtet spilte Rebekka Jørgensen "Solfeggietto" av Carl Phillipp Emanuel Bach. Se video av innslaget her.

Rådgiver Øystein Kvistad orienterte om Borgerundersøkelsen. Se presentasjonen som ble brukt.
Se video-opptak  av orienteringen.

  

Video-opptak av kommunestyremøtet fra start til slutt

Sakliste som PDF          Protokoll som PDF

Sakliste som Word        Protokoll som Word     
 
Alle vedlegg samlet i en PDF-fil 

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtakVideo
PS 84/14 Godkjenning av møteprotokoll  29.09.2014 Protokoll video
PS 85/14 Økonomirapportering 2. tertial Verdal kommune Saksframlegg Protokoll video
PS 86/14 Utredning omsorgsboliger for demente Saksframlegg Protokoll video
PS 87/14 Samlet gjennomgang av miljøterapeut- og miljøarbeidertilbudet i Verdal kommune Saksframlegg Protokoll video
PS 88/14 Detaljregulering Storholmen - mindre endring Saksframlegg Protokoll video
PS 89/14 Orientering - Protokoll video

 

 

Oppmøte kommunestyrets møte 27.10.2014
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Kirsten Johansson Malmo DNA Medlem Ja  
Rolf Tømmerås DNA Medlem Ja  
Jonny Arild Haugan DNA Medlem Ja  
Lennart Johansson DNA Medlem Ja  
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Ja  
Bjørn Jorodd Holmli DNA Medlem Nei  
Trine Reitan DNA Medlem Nei  
Kjetil Aarstad DNA Medlem Ja  
Bjørn Aarstad DNA Medlem Ja  
Berit Gustad Nessø DNA Medlem Ja  
Kjell Woll Sigurdsen DNA Medlem Nei  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Torill Elverum DNA Medlem Ja  
Terje Aksnes SP Medlem Ja  
Vigdis Haldorsen SP Medlem Nei  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Ja  
John Hermann FRP Medlem Ja  
Berit Musum FRP Medlem Ja  
Signar Musum FRP Medlem Nei  
Anita Karlsen SV Medlem Ja  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Ja  
Arild Kvernmo Pedersen Uavhengig Medlem Nei  
Anne Grete L. Valbekmo H Medlem Ja  
Knut Snorre Sandnes H Medlem Nei  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Johannes Rosvold V Medlem Nei  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Thor Bertil Granum DNA Vara Ja Møtte for Kjell Woll Sigurdsen
Emmanuel Glordy Bowah DNA Vara Ja Møtte for Bjørn Jorodd Holmli
Jon Olav Skrove SP Vara Ja Møtte for Vigdis Haldorsen
Grethe Dyrstad V Vara Ja Møtte for Johannes Rosvold

 

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Inger Storstad Utv.sekr.  

 

 

PS 084/14  Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.10.2014

BEHANDLING:  
Det ble stilt spørsmål til behandling av sak 77/14 av Marit Voll.
Ordfører svarte.

Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 29. september 2014 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:    
Protokoll fra møte 29. september 2014 godkjennes.

 

PS 085/14 Økonomirapportering 2. tertial Verdal kommune   Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.10.2014

BEHANDLING: 
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:   

 1. Kommunestyret tar økonomirapport pr 31.08.14 til etterretning.
 2. I kommunestyresak 68/14 ble det vedtatt reduksjon i virksomhetenes rammer tilsvarende kr 6,517 mill til omfordeling. Rådmannen foreslår at disse fordeles slik:
  - 2 mill til skole/sfo som følge av ikke gjennomførte strukturtiltak, jfr økonomiplan
  2014–2017.
  - 2,517 mill til Ressurssenter oppvekst. Plasseringskostnad barnevern, volumøkning.
  - 1,5 mill til Nav, vedrørende økonomisk sosialhjelptiltak
  - 0,5 mill til Hjemmetjenesten (økt volum, inntektsbortfall)
 3. Investeringsbudsjettet foreslås endret:
  - Avsetning til ungdommens hus reduseres med 12 mill kr.
  - Avsetning bofellesskap funksjonshemmede reduseres med 11,5 mill.
  - Avsetning til kjøp av bolig til sogneprest, reduseres med 2,5 mill kr.
  - Avsetning til skatepark økes med 2 mill kr.
  - Utvidelse Ørin industriområde økes med 1 mill kr.
  - Sanering spredt avløp økes fra 4 til 7 mill kr.
  - Tiltak hovedplan vannforsyning økes fra 6 til 7 mill kr.
   
  Samordnet fører dette til en reduksjon i investeringsbudsjettet på 19 mill kr. Dette medfører følgende endringer i finansieringsplanen:
  - Redusert låneopptak, 18,1 mill kr
  - Redusert momskompensasjon, 3 mill kr
  - Økte tilskudd, 1,3 mill kr
  - Bruk av kapitalfond, 0,8 mill kr

 

PS 086/14 Utredning omsorgsboliger for demente   Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.10.2014

BEHANDLING:  
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  
Kommunestyret i Verdal tar Utredningsrapporten: Omsorgsboliger for personer med demens til etterretning, og legger denne til grunn for videre arbeid med tjenesteutviklingen for målgruppen   

 

PS 087/14 Samlet gjennomgang av miljøterapeut- og miljøarbeidertilbudet i Verdal kommune  Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.10.2014

BEHANDLING: 
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  

 1. Kommunestyret tar utredningen til etterretning.
 2. Tiltak og ressursbruk videre vurderes i økonomiplan 2015 – 18 på lik linje med andre prioriteringsutfordringer.

 

 

PS 088/14 Detaljregulering Storholmen - mindre endring  Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.10.2014

BEHANDLING: 
Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Det gjøres følgende endringer i detaljregulering Storholmen – 1721/234/1:
Plankart; tomtefeste 234/1/67 og 234/1/344 gis formålet bebyggelse og anlegg med underformål fritidsbebyggelse.
Planbestemmelser; Punkt 3.1.1 endres slik det framgår av vedlagte bestemmelser revidert 25.09.2014.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljregulering Storholmen, 1721/234/1, med ovennevnte endringer.
  
   

PS 089/14 Orientering Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 27.10.2014

BEHANDLING: 
Orientering om borgerundersøkelsen v/rådgiver Øystein Kvistad. Se presentasjonen som ble brukt.
Se video-opptak  av orienteringen.

Rådmann orienterte om:

 • Kommunereform. Notat til politisk diskusjonsgruppe blir til 13. november. Formell saksbehandling mht utredningsalternativer i formannskapet, og sak til kommunestyret i desember.
 • Økonomiplanarbeid og statsbudsjett. Presentasjon av rådmannens forslag 6. november.

Ordfører orienterte om:

 • Kick-off 22. oktober 2014 på prosjektet «Kompetansekraft Verdal Industripark.» Stor deltakelse.
 • RUP-konferanse avviklet samme dag – vi fremmet en konkret ide på denne konferansen for å støtte opp under prosjektet «Kompetansekraft Verdal Industripark».
 • Kommunereformen – vi er pålagt utredningsansvar og fatte begrunnet beslutning om hvilken vei de ønsker å gå videre. Fase 2 velges av de fleste kommuner – der det kreves vedtak sommeren 2016 i kommunestyrene, oppsummering videre fra Fylkesmannen, som til slutt kommer til Stortinget til vedtak sommeren 2017. Avviklet møte 14.10 med ISK og INVEST. Det er videre berammet nytt møte med de samme 31. oktober. Har en jevning kontakt med en felles ambisjon om styrke samhandlinga på Innherred. Vi er med i de diskusjonene som går i nabokommunene. Vår egen framdrift – ligger på samme nivå som nabokommunene. Refererte fra Inderøy kommunes saksframlegg denne måned der rådmannen og formannskapet slutter seg til bl.a følgende:
  «Utredningsalternativet «kommune Inn-Trøndelag». Pr i dag inngår Snåsa, Verran, Steinkjer og Inderøy i kommunesamarbeidet. Muligheten for å invitere Namdalseid inn i en utredning av ny kommunestruktur er reist. Dette er ikke unaturlig når en ser på geografien. Alt annet likt vil et alternativ «kommune Inn-Trøndelag» som forskyves nordover, styrke argumenter for et alternativ sørover for Inderøy. Den videre prosess får avklare.»

        
Til toppen av siden

Publisert: 15.08.2014 14:11 Sist endret: 05.02.2021 14:31
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS