Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 27.10.14- PS 85/14 Økonomirapportering 2. tertial Verdal kommune

Saksbehandler : Rigmor Strand Bakkan

Arkivref : 2014/7330 -/

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 16.10.2014 85/14
Kommunestyret 27.10.2014 85/14

 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.10.2014

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret tar økonomirapport pr 31.08.14 til etterretning.
 2. I kommunestyresak 68/14 ble det vedtatt reduksjon i virksomhetenes rammer tilsvarende kr 6,517 mill til omfordeling. Rådmannen foreslår at disse fordeles slik:
  - 2 mill til skole/sfo som følge av ikke gjennomførte strukturtiltak, jfr økonomiplan 2014–2017.
  - 2,517 mill til Ressurssenter oppvekst. Plasseringskostnad barnevern, volumøkning.
  - 1,5 mill til Nav, vedrørende økonomisk sosialhjelptiltak
  - 0,5 mill til Hjemmetjenesten (økt volum, inntektsbortfall)
 3. Investeringsbudsjettet foreslås endret:
  - Avsetning til ungdommens hus reduseres med 12 mill kr.
  - Avsetning bofellesskap funksjonshemmede reduseres med 11,5 mill.
  - Avsetning til kjøp av bolig til sogneprest, reduseres med 2,5 mill kr.
  - Avsetning til skatepark økes med 2 mill kr.
  - Utvidelse Ørin industriområde økes med 1 mill kr.
  - Sanering spredt avløp økes fra 4 til 7 mill kr.
  - Tiltak hovedplan vannforsyning økes fra 6 til 7 mill kr.
 4. Samordnet fører dette til en reduksjon i investeringsbudsjettet på 19 mill kr. Dette medfører følgende endringer i finansieringsplanen:
  - Redusert låneopptak, 18,1 mill kr
  - Redusert momskompensasjon, 3 mill kr
  - Økte tilskudd, 1,3 mill kr
  - Bruk av kapitalfond, 0,8 mill kr.
   

 

Rådmannens innstilling:

 1. Kommunestyret tar økonomirapport pr 31.08.14 til etterretning.
 2. I kommunestyresak 68/14 ble det vedtatt reduksjon i virksomhetenes rammer tilsvarende kr 6,517 mill til omfordeling. Rådmannen foreslår at disse fordeles slik:
  - 2 mill til skole/sfo som følge av ikke gjennomførte strukturtiltak, jfr økonomiplan 2014–2017.
  - 2,517 mill til Ressurssenter oppvekst. Plasseringskostnad barnevern, volumøkning.
  - 1,5 mill til Nav, vedrørende økonomisk sosialhjelptiltak
  - 0,5 mill til Hjemmetjenesten (økt volum, inntektsbortfall)
 3. Investeringsbudsjettet foreslås endret:
  - Avsetning til ungdommens hus reduseres med 12 mill kr.
  - Avsetning bofellesskap funksjonshemmede reduseres med 11,5 mill.
  - Avsetning til kjøp av bolig til sogneprest, reduseres med 2,5 mill kr.
  - Avsetning til skatepark økes med 2 mill kr.
  - Utvidelse Ørin industriområde økes med 1 mill kr.
  - Sanering spredt avløp økes fra 4 til 7 mill kr.
  - Tiltak hovedplan vannforsyning økes fra 6 til 7 mill kr.
 4. Samordnet fører dette til en reduksjon i investeringsbudsjettet på 19 mill kr. Dette medfører følgende endringer i finansieringsplanen:
  - Redusert låneopptak, 18,1 mill kr
  - Redusert momskompensasjon, 3 mill kr
  - Økte tilskudd, 1,3 mill kr
  - Bruk av kapitalfond, 0,8 mill kr.
   

Vedlegg:
Rapport 2. tertial Verdal kommune 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Hele 2014 har hatt gjennomgående fokus på å tilpasse aktivitetsnivå og effektivisere arbeidsprosesser etter at vi avsluttet 2013 med for høyt forbruk. Kommunestyret vedtok budsjettjustering i møte i august, og de frigjorte midler settes i produksjon i denne tertialrapporten. Midlene målrettes inn mot områder hvor vi har mest begrensede muligheter for kortsiktige endringer. Det betyr spesielt at frigjorte midler blant annet prioriteres mot økonomisk sosialhjelp og barnevernstiltak. Det vil si plasserings- og forebyggingstiltak innen barnevern, ikke økning i ansatte.

Arbeidet gjennom året for å nå økonomisk balanse med overskriften «Tiltak – effekt – konsekvens» har vist at flere miljøer i kommunens organisasjon prioriterer hardt for å skape bidrag til økonomisk balanse. Ved utløpet av tertialet er muligheten for økonomisk balanse ved årets slutt reelt tilstede, som følge av det arbeidet som er gjort gjennom året mot det målet. Samtidig er dette særdeles sårbart med hensyn til at vi ikke tåler avvik fra fastlagt aktivitet og de planer som er lagt – jf også skatteinngang.

Verdal kommune har en økning i skatteinngang på ca 3,7 % i inneværende år målt fra fjoråret. Dette er – i likhet med 2013 – utypisk for landet. Hvis Verdal også i år får en vekst så vidt markant over landssnittet vil vi nok en gang få trekk i inntektsutjevningen, slik at vi ikke beholder dette selv. Dette representerer også en betydelig risiko med hensyn til mål om økonomisk balanse, men en faktor vi ikke har påvirkningskraft over selv.

I andre tertial er også nytt administrativt delegeringsreglement implementert, med tydeliggjøring av ledelse og helhetlig utøvelse av ledelse, som erstatning av reglement fra 2002. Dette er en del av materialiseringen av ledelsesplattform og utøvelse av de seks strategiske prinsipper vedtatt i økonomiplanen.

Siden kommuneøkonomiproposisjonen kom i mai har i tillegg til den mer ordinære driften av kommunen fokus blitt satt på kommunereformen. Tertialet har representert en form for modningsfase, mens vi nå framover vil gå mer over i utredningsfase.

Driften gjennom sommeren har i all hovedsak vært som forventet, men med flere krevende enkeltsaker.

Budsjettjusteringene for investeringsbudsjettet er i hovedsak av teknisk art i h.h.t. økonomibestemmelser.

Vurdering:
Rådmannens vurderinger fremkommer av vedlagte rapport.

Tilførsel av midler som angitt i innstillingen reduserer de økonomiske utfordringsbilder beskrevet i selve rapporten for det enkelte område.  

 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 17.10.2014 07:54
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS