Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 28.04.2014

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:          28.04.2014
Tid:            18:00 - 19:15
Til stede:    33 representanter

Merknad til saklista:
Repr. Anita Karlsen etterlyste sak om Boligsosial handlingsplan. Ordføreren svarte at den kommer i mai-møtet.

Utdelt i møtet:
Innstilling fra Komité mennesker og livskvalitet i sak 46/14.

Etter at det ordinære møtet var ferdig var det folkevalgtopplæring v/rådmann Jostein Grimstad og rådgiver Øystein Kvistad. Temaene var vinklet inn mot kommunens arbeid med ledelse og omdømme.

 
Før møtet ble satt var det innslag fra kulturskolen med små og store fiolinister. Video

Åpning, opprop, merknader. Video

Sakliste som PDF          Protokoll som PDF

Sakliste som Word        Protokoll som Word      
 
Alle vedlegg samlet i en PDF-fil. (18 Mb)   Video-opptak av hele møtet

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtakVideo
PS 43/14 Godkjenning av møteprotokoll  31.03.2014 Protokoll video
PS 44/14 Kontrollutvalgets årsrapport 2013 Saksframlegg Protokoll video
PS 45/14 Høring av endringsforslag for Kausmofjæra fuglefredningsområde og Ørin naturreservat - uttalelse fra Verdal kommune Saksframlegg Protokoll video
PS 46/14 Samarbeid mellom Verdal kulturskole og skolekorpsene i kommunen Saksframlegg Protokoll video
PS 47/14 Høring - reservasjonsordning for fastleger Saksframlegg Protokoll video
PS 48/14 Orientering - Protokoll video

PS 49/14

Spørsmål til ordføreren fra SP v/Marit Voll: Ang. budsjettvedtak i des. 2013 - punkt 20 Arken Saksframlegg Protokoll video 

 

Oppmøte kommunestyrets møte 28.04.2014
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Kirsten Johansson Malmo DNA Medlem Ja  
Rolf Tømmerås DNA Medlem Ja  
Jonny Arild Haugan DNA Medlem Ja  
Thor Bertil Granum DNA Medlem Ja  
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Ja  
Bjørn Jorodd Holmli DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Kjetil Aarstad DNA Medlem Ja  
Bjørn Aarstad DNA Medlem Ja  
Berit Gustad Nessø DNA Medlem Ja  
Kjell Woll Sigurdsen DNA Medlem Nei  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Torill Elverum DNA Medlem Nei  
Terje Aksnes SP Medlem Ja  
Vigdis Haldorsen SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Nei  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Ja  
John Hermann FRP Medlem Ja  
Berit Musum FRP Medlem Ja  
Signar Musum FRP Medlem Nei  
Anita Karlsen SV Medlem Ja  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Ja  
Arild Kvernmo Pedersen Uavhengig Medlem Nei  
Anne Grete L. Valbekmo H Medlem Nei  
Knut Snorre Sandnes H Medlem Nei  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Johannes Rosvold V Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Ann-Maj Hovdahl Holmli H Vara Ja Møtte for Arild Kvernmo Pedersen
Emmanuel Glordy Bowah DNA Vara Ja Møtte for Torill Elverum
Jon Lennart Sellæg DNA Vara Ja Møtte for Kjell Woll Sigurdsen
Silje Heggdal Sjøvold H Vara Ja Møtte for Knut Snorre Sandnes
Jørgen Erik Baumfelder SP Vara Ja Møtte for Marit Voll

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Inger Storstad Møtesekretær  

 

PS 043/14 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.04.2014

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 31. mars 2014 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  
Protokoll fra møte 31. mars 2014 godkjennes.

      
 

PS 044/14 Kontrollutvalgets årsrapport 2013   Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.04.2014

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  
Kommunestyret tar "Kontrollutvalgets årsrapport for 2013" til orientering.

 

 

PS 045/14 Høring av endringsforslag for Kausmofjæra fuglefredningsområde og Ørin naturreservat - uttalelse fra Verdal kommune
  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.04.2014

BEHANDLING:  
AP v/Berit G. Nessø fremmet følgende alternative forslag til vedtak:

 1. I forhold til gjeldende vernebestemmelser for Kausmofjæra fuglefredningsområde og Ørin naturreservat, ønsker ikke Verdal kommune noen reell innskrenkning i bestemmelsene for allmennhetens bruk av det nye Ørin naturreservat.
 2. Kommunen leser ikke forslaget til å hjemle noen innskrenkning i virksomheten på indsutriområdet, og forutsetter at den videre myndighetsutøvelse gjenspeiler dette. Havfruaområdet som lokaliseringsalternativ for framtidig småbåthavn framstår sterkere etter denne betydelige utvidelsen av verneområdene nord for Verdal Industripark.

Det ble først votert over forslaget fra AP v/Berit G. Nessø. Enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  

 1. I forhold til gjeldende vernebestemmelser for Kausmofjæra fuglefredningsområde og Ørin naturreservat, ønsker ikke Verdal kommune noen reell innskrenkning i bestemmelsene for allmennhetens bruk av det nye Ørin naturreservat.
 2. Kommunen leser ikke forslaget til å hjemle noen innskrenkning i virksomheten på indsutriområdet, og forutsetter at den videre myndighetsutøvelse gjenspeiler dette. Havfruaområdet som lokaliseringsalternativ for framtidig småbåthavn framstår sterkere etter denne betydelige utvidelsen av verneområdene nord for Verdal Industripark.

 

PS 046/14 Samarbeid mellom Verdal kulturskole og skolekorpsene i kommunen Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.04.2014

BEHANDLING: 
Ved votering ble innstillinga fra Komité mennesker og livskvalitet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  

 1. Verdal kommunestyre vedtar å igangsette et tre-årig prosjekt for utprøving av samarbeid mellom skolekorpsene og Verdal kulturskole fra skolestart høsten 2014.
 2. Det bevilges kr 125.000,- til tiltaket i 2014. Beløpet dekkes over kommunens driftsfond.
 3. Rådmannen får fullmakt til å foreta de budsjettmessige endringer.

 

PS 047/14 Høring - reservasjonsordning for fastleger  Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.04.2014

BEHANDLING: 
Frp v/Berit Musum fremmet følgende forslag:
Saken behandles ikke da regjeringen har trukket saken før høringsfristen.

Ved votering ble forslaget vedtatt med 29 stemmer. 4 stemte mot.

VEDTAK: 
Saken behandles ikke da regjeringen har trukket saken før høringsfristen.

 

PS 048/14 Orientering Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.04.2014

BEHANDLING: 
Rådmannen orienterte om:

 • Driften i påsken har gått uten særlige avvik fra ordinær drift.
 • Kommuneadvokat nummer to, Ingrid Juberg Moe, starter nå først i mai. Ansatt i samkommunen, hvor det da er to advokater. Vi skal blant annet ta hjem barnevernssaker og føre disse selv.
 • Ny IA-avtale underskrevet etter at partene sentralt har forhandlet ny. Forrige uke startet nytt 40-timerskurs for ledere og verneombud, om arbeidsmiljø og arbeidsmiljøutvalg.
 • Frosta, Levanger og Verdal har mottatt 3.99 millioner kroner fra Helsedirektoratet for etablering av øyeblikkelig hjelpløsninger.

Ordføreren orienterte om:

 • Generalforsamling i Verdal næringsforum.
  Ny daglig leder (etter Rudolf Holmvik): Therese Troset Engan.
 • Kommunebarometeret. Oppslag og oppsikt i Kommunal Rapport. Kommunene rangeres.
  Årets tall viser at Verdal kommune er nr 190 i rangeringen av 428 kommuner.
  Refererte også de andre kommunene i vår gruppe i Midt-Norge.
 • Finansiering av Innovasjonsselskaper. Fylkeskommunen fordeler, etter vedtak i fylkesrådet straks før påske, totalt vel 4 mill kr til Innovasjonsselskaper for 2014. Omtrent halvparten til Verdal kommune (Proneo kr 1,5 mill og Tindved kulturhage kr 650 000,-.)
 • Debatt om bygdebøker i pressen i det siste. Ulike faglige oppfatninger om hvordan man skal drive bygdeboksarbeid som en sl. Det er avviklet et par møter – først med bygdeboknemnda – så et møte mellom bygdeboknemnda og de fleste bidragsytere. Møtene har lagt grunnlaget for en felles plattform for det videre arbeidet.
 • Samling i Byer i Midt-Norge. Nye typer programposter løftes fram nå. Fokus på næringsliv og næringsutvikling – samarbeid på det feltet: Mer samfunnsorientert fokus enn tidligere og er på rett veg.
 • Årsmøte i Norskehavsrådet. Styret er gjenvalgt. Verdal kommune har sin styreplass der, det er viktig.
 • Årsmøteresolusjon vedtatt på styret i Utmarkskommunenes sammenslutning. Enstemmig årsmøtevedtak der kommunene ber regjeringen vurdere å innføre en kommunal mineralskatt.

 

PS 049/14 Spørsmål til ordføreren fra SP v/Marit Voll: Ang. budsjettvedtak i des. 2013 - punkt 20 Arken  Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.04.2014

BEHANDLING: 
SP v/Pål Sverre Fikse fremmet og begrunnet spørsmålet.

Ordfører svarte slik:
Takker for spørsmålet.
Bestemmelsen det vises til er plan- og bygningslovens § 31-2, tiltak på eksisterende byggverk.

Først noen ord om det formelle.
Bestemmelsen sier som utgangspunkt at plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter også gjelder for tiltak på eksisterende byggverk ( for eksempel tilbygg). Det er hovedregelen. I tillegg kan det også settes krav til andre deler av byggverket. Det kan gjøres dersom det eksisterende er i så dårlig stand at det av hensyn til helse, miljø og sikkerhet ellers ikke vil være tilrådelig å gjennomføre tiltaket.

Ordføreren kan naturlig nok ikke arbeide aktivt for at gjennomføring av tiltaket kan gjøres lovløst, det vil si å sette gjeldende regelverk til side. Det vil, etter ordførerens syn, ikke være forsvarlig å si at tekniske forskrifter i utgangspunktet ikke skal gjelde for tiltaket/tilbygget (bæreevne, sikring mot vann og teleskader, varmeisolasjon, brannsikkerhet osv osv).

Krav til tiltaket og eventuelle krav til det eksisterende bygget vil bli vurdert gjennom vanlig framgangsmåte. Det vil si en prosjektering (skal gjennomføres av godkjent foretak) og byggesøknad med ordinær behandling. Først da vil alle krav bli kjent og fastslått.
Dette må være svaret på det konkrete spørsmålet så langt, slik det er formulert

Oppfølging av vedtak.
Rådmannen har forsøkt som en tilnærming, for på en rimeligst og raskest mulig måte å gjennomføre de aktuelle utbygginger av Arken, at frivilligheten i Verdal kunne få overta bygget og at kommunen kunne leie det i en periode fram til at framtidig lokalisering av de tjenestene vi har der er avklart.
Spørsmålet om hvorvidt en slik løsning ligger innenfor EØS bestemmelsene om offentlig støtte ble så forelagt kommuneadvokaten til vurdering.

Hun skriver slik i sitt notat om saken:
«Verdal kommune ønsker på sikt å overføre en kommunal eiendom til frivillighetsapparatet i Verdal. Tanken er at eiendommen både skal eies og driftes av frivilligheten i Verdal. Det har nå kommet ønsker om å foreta diverse oppgraderinger av eiendommen fra frivilligheten. Verdal kommune vurderer å overføre eiendommen til en symbolsk sum/gave til Verdal pensjonistlag, slik at pensjonistlaget kan utføre utbedringene på eiendommen for egen regning. Tanken er videre at Verdal kommune skal fortsette å bruke lokalene i eiendommen en stund til, men at de nå betaler husleie til frivilligheten/pensjonistlaget.

Spørsmålet er om en slik ordning (salg av kommunal eiendom til underpris/gave) rammes av reglene i EØS-avtalen om ulovlig offentlig støtte.

Hovedregelen i EØS-avtalen er at offentlig støtte er forbudt. Dette er inntatt i EØS-avtalen artikkel 61 og gjennomført i norsk rett. Det er ingen tvil om at salg av kommunal eiendom til underpris vil være en begunstigelse av den som får kjøpe eiendommen. For at støtten skal være ulovlig må også støttetiltaket gis til et foretak som driver økonomisk virksomhet – uansett foretakets organisering eller rettslig status. Hva som er økonomisk virksomhet tolkes vidt, men avgrenses mot aktiviteter som er myndighetsutøvelse og mot det som er av ideell, eller annen ikke-økonomisk karakter.

Det følger av EU/EØS praksis at verken offentlig grunnskoleundervisning eller offentlig barnehagedrift, anses som økonomisk virksomhet i EØS-reglenes forstand. Å gi støtte til for eksempel foreninger, breddeidrett og andre ideelle organisasjoner vil normalt også falle utenfor regelverket.

I utgangspunktet faller trolig både pensjonistlaget og frivilligheten inn under kategorien «ideell organisasjon» som ikke driver med økonomisk aktivitet. Problemet oppstår imidlertid hvis de skal drive utleie av lokalene de har kjøpt fra kommunen. Utleie og drift av eiendom vil mye sannsynlig falle inn under den vide tolkningen av hva som er økonomisk virksomhet.

Feilvurdering av om det gis ulovlig offentlig støtte kan medføre krav om tilbakebetaling. Dersom støtten ikke er forenelig med EØS-avtalen skal den nemlig som hovedregel tilbakeføres til støttegiver med renter dersom den allerede er utbetalt.»

Utfra disse vurderingene ønsker rådmannen å invitere med lag og foreninger i Verdal for å høre om det er interesse for en slik løsning. Et slikt møte er tenkt avholdt i løpet av mai måned.

Skulle det vise seg at dette ikke er en farbar vei vil det bli prosjektert en utbygging av Arken i samsvar med de politiske føringer i saken. En slik prosjektering vil måtte ta opp problemstillinger knyttet til både nybygg og eksisterende bygg i samsvar med plan- og bygningsloven. Dette vil da bli en prioritert prosjekteringsjobb.

Gjennom en slik prosjektering må det også gjøres en kostnadsberegning av utbyggingen. Det vil deretter måtte legges fram en egen sak om tiltaket for kommunestyret med kostnadsoverslag og forslag til finansiering. En slik behandling forventer rådmannen kan skje i løpet av høsten i år.

Rådmannen har ved flere anledninger besvart spørsmål og også på eget initiativ orientert Formannskapet om ulike sider av denne saken, som det for øvrig er tverrpolitisk enighet om.
Som ordfører forutsetter jeg at den videre framdrift skjer i henhold til k-styrets enstemmige vedtak i sak 85/13.


   
Til toppen av siden

Publisert: 21.10.2013 08:00 Sist endret: 31.01.2022 09:05
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS