Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 28.04.14 - PS 47/14 Høring - reservasjonsordning for fastleger

Saksbehandler : Ragnhild Holmberg Aunsmo

Arkivref :  2014/3241 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyret 28.04.2014 47/14 

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Verdal kommune sitt syn er at disse lovendringene ikke bør gjennomføres.
Kommunen ser det slik at dagens lovverk ivaretar legers etiske overbevisning i tilstrekkelig grad.
Verdal Kommune vil ikke ta i bruk en ev. ny mulighet for å inngå avtaler med fastleger om reservasjon og vil ikke tilsette nye leger som reserverer seg for lovpålagte oppgaver.

Vedlegg:
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Høringsnotat. (pdf)

Saksopplysninger:
Etter interpellasjon fra Verdal SV om legers reservasjonsmulighet fattet Verdal kommunestyre følgende vedtak i sak PS 029/14:

"Kommunestyret mener at hensynet til den enkelte leges etiske overbevisning er tilstrekkelig ivaretatt gjennom gjeldende praksis, og vil ikke åpne for mulighet til reservasjonsrett mot henvisning til abort i Verdal kommune."

I tilknytning til vedtaket ba ordføreren administrasjonen å basere høringsuttalelsen på kommunestyrets vedtak PS 029/14, og at administrasjonens høringsuttalelse behandles av kommunestyret 28.april 2014. Høringsfristen er 30.april 2014.

Departementet foreslår å åpne for at kommuner kan inngå avtale om reservasjon med fastleger som av samvittighetsgrunner ikke ønsker å henvise kvinner til abort.

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i dette høringsnotatet en tilføyelse i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 tredje ledd. Tilføyelsen skal gi hjemmel til forskrifter om mulighet for fastleger til å reservere seg mot henvisning og behandling ved alvorlige samvittighetskonflikter knyttet til liv og død. Med alvorlige samvittighetskonflikter knyttet til liv og død menes først og fremst abort. Hjemmelen vil imidlertid også omfatte forskrifter om reservasjon mot aktiv dødshjelp dersom dette skulle bli tillatt. Hjemmelen skal ikke omfatte forskrivning eller innsetting av prevensjon eller henvisning til assistert befruktning.

Videre foreslår departementet en endring i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 c fjerde ledd. Endringen skal gi grunnlag for forskrifter om utvidet rett til å skifte fastlege for pasienter som står på liste hos en fastlege som har reservert seg mot henvisning til abort.

I høringsnotatet foreslår departementet også endringer i fastlegeforskriften (forskrift 29. august 2012 nr. 842 om fastlegeordningen i kommunene) og i forskrift om pasient- og brukerrettigheter i fastlegeordningen (forskrift 29. august 2012 nr. 843).

Kommuner skal få adgang til å inngå avtaler med fastleger om at disse kan reservere seg av samvittighetsgrunner mot å henvise kvinner til abort. Fastlegen som reserverer seg må sørge for at kvinner på hans eller hennes liste som vurderer eller ønsker henvisning til abort, får tilbud om konsultasjon hos en annen fastlege i nærheten senest innen neste virkedag. Før kommunen kan inngå avtale om reservasjon, må fastlegen dokumentere at han eller hun har inngått en skriftlig avtale med en kollega som forplikter seg til å ta imot og henvise de aktuelle kvinnene.

Fastlegen som har reservert seg skal også informere kvinner på sin liste som vurderer eller ønsker henvisning til abort om at de kan henvende seg direkte til sykehuset uten henvisning fra fastlege.

Personer som står på listen til en fastlege som reserverer seg, skal få rett til å skifte til en fastlege som ikke har reservert seg. Dette skiftet skal ikke regnes som et skifte etter reglene om inntil to skifter per kalenderår. Før kommunen kan inngå en avtale om reservasjon, må den forsikre seg om at det er andre fastleger i nærheten med åpne lister slik at de som ønsker det kan skifte til en fastlege som ikke har reservert seg.

Fastlegen skal informere alle sine eksisterende listeinnbyggere om reservasjonsavtalen straks avtalen er inngått. Kommunen skal sørge for at alle innbyggerne får informasjon om hvilke leger som til enhver tid har reservert seg slik at innbyggerne er kjent med det når de skal velge fastlege. Dette kan for eksempel fremgå av nettsiden for skifte av fastleger – MinFastlege.

Forslagene i denne høringen er en oppfølgning av Regjeringens samarbeidsavtale med KrF der partene ble enige om at det skal gis reservasjonsmuligheter for fastleger etter dialog med Den norske legeforening. Avtalen er fulgt opp i Regjeringsplattformen.

Vurdering:  
Rådmannen ser det som unødvendig å innføre den reservasjonsmuligheten som foreslås og tilrår at kommunen uttaler seg negativt til forslaget.

Når kommunen inngår avtale med en lege om å drive fastlegevirksomhet forutsettes det at denne kan ivareta de oppgavene som hører til denne virksomheten, enten selv eller formidlet til andre på en slik måte at dette ivaretar pasientens rettigheter. Rådmannen ser det slik at dagens lovverk ivaretar legers etiske overbevisning i tilstrekkelig grad.

Verdal Kommune vil ikke ta i bruk en ev. ny mulighet for å inngå avtaler med fastleger om reservasjon og vil ikke tilsette nye leger som reserverer seg for lovpålagte oppgaver

Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 14.05.2021 13:33
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS