Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 28.04.14 - PS 49/14 Spørsmål til ordføreren fra SP v/Marit Voll: Ang. budsjettvedtak i des. 2013 - punkt 20 Arken

Saksbehandler : Bjørn Iversen

Arkivref :  2012/7958 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyret 28.04.2014 49/14 

 

Vedlegg:
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
SP v/Marit Voll
har i e-post datert 22.04.14 fremmet følgende spørsmål til ordføreren:

Viser til et enstemmig budsjettvedtak i des 2013, punkt 20 Arken , som lyder:
"I flere budsjettvedtak har kommunestyret bedt administrasjonen utrede bruk av Arken. Dette er fortsatt ikke i havn. Uavhengig av en utredning som ser på helheten i bygget, mener kommunestyret at det må gjennomføres en utbygging av storsalen i samarbeid med Pensjonistforeningen. Slik utbygging skal starte opp/gjennomføres i løpet av 2014. Det vises til kommunestyrevedtak i sak 118/12 pkt. 15.

I formannskapet den 20.03.14 orienterte Rådmannen om oppfølgingen av vedtaket. Der sa han at kravet om TEK 10 på hele bygget, ved et lite tilbygg, ligger fast. Videre at det jobbes med å evt. gi bort bygget til ideelle organisasjoner.

De tilbakemeldingene vi har fått fra flere organisasjoner, er at det er ikke noe ønske om å overta bygget. Det er et stort og krevende bygg, som vil kreve store ressurser å drifte.

Den beste og enkleste måten for å komme i mål i saken, er etter Sp sin vurdering, å gi unntak fra bestemmelsene i Plan og bygningsloven §31-2

Kommunal- og fornyingsdep. svarer den 29.09.11 på spørsmål om tolking av bestemmelsene:
For øvrig er det som kjent en viss adgang for kommunen til å fatte vedtak om unntak fra / tilpasning av tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg, jf. pbl § 31-2 fjerde ledd. Denne adgangen er imidlertid snever, siden unntak bare tillates der oppfyllelse av kravene vil innebære "uforholdsmessige kostnader", og "bruksendringen eller ombyggingen er forsvarlig og nødvendig for å sikre hensiktsmessig bruk". Dessuten vil det i en del tilfeller være unødvendig komplisert å kreve et særskilt unntak, hvis det materielle kravet fremstår som urimelig/unødvendig vanskelig eller meningsløst. For å få fornuftige regler som lar seg praktisere må det trekkes en grense for når det ikke er nødvendig for tiltakshaver å be/søke om unntak.

Etter vår mening kommer utvidelsen av Arken godt innenfor dette.

Vil Ordføreren arbeide aktivt for at Arken kan få unntak fra bestemmelsen, slik at Budsjettvedtaket blir realisert?

Det står en gjeng frivillige fulle av pågangsmot, klare til å sette i gang.

Verdal Sp

Ordføreren vil besvare spørsmålet i møtet.

Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 05.02.2021 13:39
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS