Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 28.10.2013

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:          28.10.2013
Tid:             18:00 - 21:08
Til stede:    35 representanter
 

Før møtet ble satt spilte Trond Aleksander Okkenhaug "My heart will go on" fra filmen Titanic. Video

I starten av møtet oreinterte Øystein Walberg om lokalhistorisk arbeid og bygdeboknemnda. Video
  
Åpning, opprop, merknader. Video   
 

Sakliste som PDF          Protokoll som PDF

Sakliste som Word        Protokoll som Word      Videoopptak fra møtet

Alle vedlegg samlet i en PDF-fil
 

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtakVideo
PS 66/13 Godkjenning av møteprotokoll  30.09.13 Protokoll video
PS 67/13 Økonomirapportering 2. tertial 2013 - Verdal kommune Saksframlegg Protokoll video
PS 68/13 Anmodning om bosetting av flyktninger i 2014 - 2016 Saksframlegg Protokoll video
PS 69/13 Handlingsprogram for riksveger og jernbane 2014 - 2017 Saksframlegg Protokoll video
PS 70/13 1721/1/1 - Leklemsåsen  byggeområde - områderegulering Saksframlegg Protokoll video
PS 71/13 Utbygging av boligfelt Forbregd Lein del 3 Saksframlegg Protokoll video
PS 72/13 Nytt krisesenter i Nord-Trøndelag Saksframlegg Protokoll video
PS 73/13 Orientering - Protokoll video
PS 74/13 Interpellasjon fra Verdal Senterparti - rovdyrproblematikken i kommunen Saksframlegg Protokoll video

   

Oppmøte kommunestyrets møte 28.10.2013
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Kirsten Johansson Malmo DNA Medlem Ja  
Rolf Tømmerås DNA Medlem Ja  
Jonny Arild Haugan DNA Medlem Ja  
Lennart Johansson DNA Medlem Ja  
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Nei  
Bjørn Jorodd Holmli DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Kjetil Aarstad DNA Medlem Ja  
Bjørn Aarstad DNA Medlem Ja  
Berit Gustad Nessø DNA Medlem Ja  
Kjell Woll Sigurdsen DNA Medlem Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Torill Elverum DNA Medlem Ja  
Terje Aksnes SP Medlem Ja  
Vigdis Haldorsen SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Ja  
John Hermann FRP Medlem Ja  
Berit Musum FRP Medlem Ja  
Signar Musum FRP Medlem Nei  
Anita Karlsen SV Medlem Ja  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Ja  
Arild Kvernmo Pedersen Uavhengig Medlem Ja  
Anne Grete L. Valbekmo H Medlem Nei  
Knut Snorre Sandnes H Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Johannes Rosvold V Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Nei  
Håkon Hafell KRF Vara Ja Møtte for Tor-Petter Abelsen
Silje Heggdal Sjøvold H Vara Ja Møtte for Anne Grete L. Valbekmo
Emmanuel Glordy Bowah DNA Vara Ja Møtte for Einar Asbjørn Tromsdal
Tore Landstad FRP Vara Ja Møtte for Signar Musum

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  


 

PS 066/13 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.10.2013

BEHANDLING:  
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 30.09.2013 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt

  
VEDTAK:
Protokoll fra møte 30.09.2013 godkjennes. 

 

PS 067/13 Økonomirapportering 2. tertial 2013 - Verdal kommune  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.10.2013

BEHANDLING: 
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 

 1. Kommunestyret tar økonomirapport pr. 31.08.13 til etterretning.
 2. Budsjettet for Verdal kommune endres slik:
  - Overføringen til Innherred samkommune økes med kr. 563.000,-. Budsjettrammen for rådmannens fellesområder reduseres tilsvarende.
  - Overføring til barnehager økes med kr. 600.000,- gjennom styrking av Ressurssenter oppveksts budsjettramme. Beløpet finansieres gjennom økte skatteinntekter i 2013. 
   

 

PS 068/13 Anmodning om bosetting av flyktninger i 2014 - 2016  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.10.2013

BEHANDLING:  
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  

 1. Det inngås en 3-årig intensjonsavtale med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet om bosetting av inntil 35 flyktninger i 2014, og inntil 30 flyktninger hvert år i 2015 og 2016.
   
 2. Rådmannen får delegert fullmakt til å inngå en slik avtale.
   
 3. Rådmannen får delegert fullmakt til å inngå nødvendige midlertidige leieavtaler på private boliger for å sikre en jevn bosetting utover året.
   
 4. Formannskapet ber om en egen sak knyttet til bosettingsstrategi. 
   

 

PS 069/13 Handlingsprogram for riksveger og jernbane 2014 - 2017 Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.10.2013

BEHANDLING:
SP v/Trude Holm fremmet følgende forslag til nytt pkt. 7:
«7. Det settes av midler i NTP som kan benyttes til små, nødvendige utbedringer og trafikksikkerhetstiltak i påvente av mer permanente løsninger.»

Det ble først votert over forslag til nytt pkt. 7 som ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert samlet over formannskapets innstilling med vedtatt pkt. 7 som ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Kommunen viser til uttalelse til konseptvalgutredning (KVU) Trondheim – Steinkjer for samordna utbygging av E6 og jernbane. Det pekes her på at jernbanen må bygges ut i henhold til konsept 4 (maksimumskonseptet), og at E6 bygges med fire felt der trafikkbelastningen er størst, og ellers trefeltsveg. Dette må legges til grunn for langsiktig utvikling på aksen. I tillegg bør mulighetsstudie Meråkerbanen løftes fram for å oppnå synergieffekter med elektrifisering og for styrking av det Midt-nordiske transportsystemet.
   
 2. Følgende utfordringer i Levanger / Verdal må løses på kort sikt:
  - E6 må bygges utenom Åsen sentrum
  - Utbygging / ombygging av E6 i Bjørga
  - Ny trase / utbygging E6 fra Havnekrysset Verdal til Mule Levanger
  - Planfri kryssing E6 / Fv 72 ved Bergsgrav, evt. rundkjøring
  - Forbedret fergetilbud mellom Levanger og Ytterøy
   
  Vi presiserer at kulepunktene ikke er i prioritert rekkefølge.
   
 3. Videreutvikling av Trønderbanen må prioriteres i tråd med ambisjoner om "Trondheim - Steinkjer 1 time". Viktige milepeler er nådd med Gevingåsen tunell og detaljplaner for elektrifisering. Dette må følges opp med ytterligere investeringer. Realisering av elektrifisering er en klar milepel for å oppnå redusert reisetid, framtidsrettet materiellutskifting og betydelige klimaeffekter.
   
 4. Lokalisering av logistikknutepunkt for Trondheimsregionen er viktig for at knutepunktet kan bli et midtpunkt for effektiv handtering av godsstrømmer både på veg, sjø, bane (og fly). Logistikknutepunktet skal være et intermodalt knutepunkt med god vegforbindelse for omlasting mellom bil, båt, bane (og fly), og det må innrettes med tanke på å gjøre næringslivet mer konkurransedyktig. Det skal lokaliseres slik at det har potensial som næringsklynge for gods og logistikk. Dess mer en vektlegger rollen som brohode i internasjonal handel, dess viktigere blir sjødelen, og dess større regional betydning vil lokaliseringen ha. Hell-Muruvik framstår som den beste løsningen.
   
 5. Det forventes at hovedandelen av foreslåtte tiltak innarbeides i Nasjonal transportplan for perioden 2014- 2023.
   
 6. Det er politisk vilje til å åpne for vurderinger av bruk av bompenger på veg, for å bidra til å finansiere utvikling av jernbanenettet.
   
 7. Det settes av midler i NTP som kan benyttes til små, nødvendige utbedringer og trafikksikkerhetstiltak i påvente av mer permanente løsninger. 
   

 

 

PS 070/13 1721/1/1 - Leklemsåsen  byggeområde - områderegulering Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.10.2013

BEHANDLING:
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Kommunen sørger for utarbeidelse av områdeplan for Leklemsåsen. Området gjelder for byggeområde B 03 i kommuneplanens arealdel, med unntak for areal som tilhører Anton Martin Bjartnes og Reidar Norstrøm.
   
 2. Rådmannen bes om å innarbeide 0,5 mill. kr. over investeringsbudsjettet for 2014 til dekning av utarbeidelse av områdeplan for Leklemsåsen. Kostnaden dekkes ved bruk av ubunden investeringsfond. 
   

 

 

PS 071/13 Utbygging av boligfelt Forbregd Lein del 3 Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.10.2013

BEHANDLING:
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Kommunestyret godkjenner igangsetting av nødvendige kommunaltekniske arbeider for boligområdet Forbregd-Lein Del III 3. byggetrinn innenfor en kostnadsramme på kr 11.000.000,- inkl.mva.
   
 2. Utbyggingen finansieres ved bruk av ubundet kapitalfond/investeringsfond.
   
 3. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre de nødvendige budsjettjusteringer samt inngå kontrakt med entreprenør. 
   

 

 

PS 072/13 Nytt krisesenter i Nord-Trøndelag Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.10.2013

BEHANDLING:
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Verdal kommunestyre gir sin tilslutning til opprettelse av interkommunalt selskap som selskapsform for det nye Nord-Trøndelag Krisesenter.
 2. Verdal kommunestyre godkjenner forslag til selskapsavtale for Nord-Trøndelag Krisesenter IKS.
 3. Som representanter og vararepresentanter i representantskapet i Nord-Trøndelag Krisesenter IKS oppnevnes:
   
  Representant: Ordfører                      Personlig vararepresentant: Varaordfører
  Representant: Anne Grete Valbekmo Personlig vararepresentant: Pål Sverre Fikse 
   

 

 

PS 073/13 Orientering  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.10.2013

BEHANDLING: 
Rådmann orienterte om:

 • Anne Kari Haugdal er ansatt som kommunalsjef helse og velferd
 • Endringer på virksomhetsområder pleie og omsorg – faglig retting av organisasjonen
 • Gjennomgang av ressurssentrene – en del endringer på gang.
 • Jobbes med overordnet Ros-analyse.
 • Rapporteringer, bl.a. budsjett 2013.
 • Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Krevende å få videreført aktivitet på den måten vi driver nå. Presentasjon av budsjettet avklares i formannskapet 31.10.
 • Skogvegen 30. All planlegging ferdig både for leilighetshuset og for småhuset. Målet er sluttstilling til våren.
   

Ordfører orienterte om:

 • Robert Eriksson blitt ny arbeidsminister – fått blomsterhilsen fra Verdal kommunestyre, ønsker han lykke til.
 • Nasjonalt oppdrag for Norsk bergindustri om planprosessen Tromsdalen.
 • Samling regional utviklingsprogram avviklet, ordfører meldt inn situasjon ved leverandørklyngen i Verdal.
 • Næringslivstur til Krakow avviklet 20.-22. oktober, 53 deltakere deltok. Ordfører og kommunalsjef samfunn deltok fra Verdal kommune
 • Trivelig helsing fra avgått kommunalminister – takker for godt samarbeid og ønsker oss lykke til i videre arbeid.
 • Styret i norskehavsrådet har hatt møte med konsernledelsen i Statoil på Stjørdal – tema norsk leverandørindustri.
 • Det vil bli avviklet møte 7. november mellom det offentlige partnerskapet og ledelsen ved Kværner Verdal for å gå gjennom situasjonen.
 • Mange jubileum dette året, 5 store denne måneden.
   

 

 
 
PS 074/13 Interpellasjon fra Verdal Senterparti - rovdyrproblematikken i kommunen Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.10.2013

BEHANDLING:
Representanten Marit Voll leste opp sin interpellasjon.

Ordfører svarte:

Ordføreren vil innledningsvis uttrykke stor forståelse for interpellasjonens innhold og hensikt og mener vi har hatt og har fokus på denne næringa.

Som Ordfører har jeg brukt og bruker stadig tid og ressurser på rovdyrspørsmålet og på beitenæringen.

Det er i hovedsak fire ulike årsaker til at både Ordføreren personlig og Verdal kommune som sådan har så vidt høyt fokus som vi har på dette sakskomplekset:

 1. Selv om dette er en liten næring også i vår kommune målt i antall årsverk eller i omsetningsvolum spiller beitenæringen avgjørende rolle i utsatte deler av Verdal kommune. Den er langt viktigere for bosetning og som forvalter av tradisjon og kulturarv enn antall utøvere eller en ren økonomisk betraktning skulle tilsi.
   
 2. Næringen er særdeles viktig i et landskapspleieperspektiv. Det at det i Verdal kommune slippes 12 - 13000 sauer på beite gjør noe med naturen vår, med kulturlandskapet vårt. Gjengroing og økende skogdekning holdes i sjakk – begge deler ser bare ut til å bli viktigere og viktigere, ikke minst i et reiselivsperspektiv.
   
 3. Jeg er sterkt opptatt av de mentale sidene de økende bestander av rovdyr fører med seg. Det er min faste overbevisning at dette aspektet i alt for liten grad får det fokus det burde hatt i den offentlige debatten, Frykten for rovdyr – og ikke minst det faktum at saueeiere gjentatte ganger finner dyrekadaver eller sterkt skadede dyr – gjør selvfølgelig noe med livskvaliteten hos dem som har valgt å leve sine liv nært opp til naturen.
   
 4. Det er etter mitt skjønn noe avgjørende feil med "samfunnssamtalen" mellom storsamfunnet og små utkantsamfunn på dette området. Det gjenstår mye når det gjelder mange sentrale miljøers vilje – jeg tror vi må si det slik – vilje til å møte små utkanter og deres næringer med den respekt og forståelse man ikke minst i pressede situasjoner har krav på å bli møtt med. Jeg er redd også mange oppfatter sentrale og delvis regionale deler av forvaltningsapparatet slik.
   

Meldinger gjennom sesongen og utover i sesongen på at dette fort kunne bli en meget krevende beitesesong. Derfor: La meg kort redegjøre for 3 initiativer jeg har tatt.

Utdrag fra brev 1 sendt Rovviltnemnda i region 6 11.09.2013 fra ordfører:
«Innherred samkommune anmoder om at staten foretar ekstraordinære uttak av bjørn og jerv i 2014

I beitesesongen 2013 har det vært flere alvorlige skadesituasjoner innen Verdal og Levanger der bjørn har tatt et betydelig antall sau/lam gjennom hele beitesesongen. Dette har vært lokalisert til grensen mellom Levanger og Stjørdal ved Grønningen (2 skadeperioder), og Inndalen, Tromsdalen og Skjækerfjella i Verdal.

Videre har jerv og hilokalisering vært en utfordring blant annet i Sørfjella på grensen mellom Verdal og Meråker, men også andre steder i samkommunen. Skadepotensialet er betydelig -Verdal er fylkets største kommune mhp sau på utmarksbeite, og det er også et betydelig antall sau som slippes i Levanger.

Erfaringer over flere år viser at verken skadefelling eller lisensfelling av bjørn/jerv framstår som effektive virkemidler, og da ser vi det som nødvendig at Staten benytter sine muligheter. I rovviltforliket av 16.juni 2011 i Stortinget gis det klare føringer på at miljøforvaltningen i større grad må ta ansvar for å ta ut restkvoter i lisensfelling. Dette bør skje som jakt av bjørn på vårsnø, og jakt av jerv i januar/februar (fortrinnsvis slik at hiuttak kan unngås). Uttaket av jerv bør som nevnt lokaliseres til grensefjella mellom Verdal og Meråker. Når det gjelder bjørn så bør det prioriteres både jakt i Skjækerfjella og tilgrensende områder i Snåsa som forventes tatt ut av kjerneområdet, samt ellers i Verdal og Levanger, med åpning for uttak i nabokommuner. Det er viktig at slike uttak prioriteres mannskapsmessig, bl.a gjennom tilstrekkelig sporingsinnsats. Vi anmoder om at Roviltnemnda stiller seg bak et slikt ønske.»

Svar fra Rovviltnemnda i region 6 datert 23.09.2013:
«Beitesesongen 2013 har vært preget av alvorlige skadesituasjoner forvoldt av bjørn til dels langt utenfor vedtatt yngleområde for bjørn. Dette har rammet kommunene Verdal, Levanger, Stjørdal og Meråker hardt. Beiteområdene i grensene mellom de fire kommunene har over flere år hatt alvorlige skadesituasjoner forvoldt av jerv, så også inneværende år.
Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge har stor forståelse for at de alvorlige skadesituasjonene har skapt stor frustrasjon både hos beitebrukerne og i kommunene.

I løpet av høsten skal nemnda diskutere ekstraordinære uttak av bjørn og jerv (uttak av restkvoter) i region 6 Midt-Norge med Miljødirektoratet. Innspillet fra Innherred samkommune vil bli et viktig og sentralt innspill i disse diskusjonene.»

Brev fra ordfører til Fylkesmannens miljøvernavdeling datert 11.09.2013:
«Beitesesongen 2013 har vært preget av at et stort antall sau er tatt av bjørn i Innherred samkommune. Verdal kommune er den kommunen i N-Trøndelag med flest sau på beite, og Levanger har også et betydelig antall. I flere år har også jerv og dels gaupe stått for innhogg i saunæring og tamreindrift. Over år har mange kommuner i fylket hatt tilsvarende utfordringer. Når det gjelder bjørn og jerv kan en konstatere både lokalt og på fylkesnivå at verken skadefelling eller lisensjakt er virkemidler som har ønsket effekt.

Slik vi ser det er det ønskelig at Fylkesmannen tar initiativ til et møte for å samle kommuner, inklusive fellingsledere, næringsrepresentanter, SNO og andre. Det er ønskelig at en på et slikt møte ser på det felles handlingsrommet vi har i fylket, og hvordan mer effektive skadefellinger kan oppnås.»

Svar fra Fylkesmannen datert 23.10.2013:
«Invitasjon til dialogmøte om rovvilt

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag inviterer med dette til dialogmøte om rovvilt, med spesiell vekt på håndtering av skadefellingssituasjoner. Det inviteres 2 personer fra hver kommune, aktuell saksbehandler i kommunen samt leder for det kommunale fellingslaget. For samkommunene Midtre-Namdal og Innherred er det anledning til å stille med inntil 4 personer. Møtet holdes på møterom Jåma i Statens Hus i Steinkjer den 12. november 2013 kl. 09.30 – 15.00.»

E-post datert 28.10.2013 fra saksbehandler Trond Rian, Landbruk, til representanter for beitelagene:
«Ordfører i ISK, Bjørn Iversen, inviteres med dette representanter for beitelagene (samt leder i Verdal sauavlslag) i Levanger og Verdal til et dialogmøte fredag 1. november kl. 10.10 i Verdal rådhus, møterom i 2 etg. Rett ved kommunestyresal. Møtet avsluttes innen kl. 12.00.

Bakgrunnen er årets krevende beitesesong, med betydelige tap mange steder. Videre er det nyttig for kommunen å få innspill/momenter til et kommende dialogmøte (se vedlegg) med Fylkesmannen der skadefelling er hovedtema. Der er dessverre næringen ikke invitert, noe vi hadde ønsket. Men ta gjerne opp videre tema enn skadefelling også. Hva er viktig for at næringa skal ha levedyktige rammer i utmarka? Det er også mulig at temaet kan bli en lokal politisk sak (Verdal).

Kort agenda

 • Innledning v/ordfører.
 • Runde fra beitelagene/sauavlslaget – erfaringer fra årets sesong/tanker om effektive tiltak mhp beitedyr vs rovvilt.
 • Oppsummering v/ordfører.»
   

SP v/Marit Voll fremmet følgende forslag til vedtak:
«Kommunestyret mener det er viktig at det lokale handlingsrommet for uttak av rovdyr utnyttes maksimalt.

Kommunen arbeider aktivt opp mot Region 6 og nasjonale myndigheter med forslagene som har regionale eller nasjonale bestemmelser.

Ved skadefellingsuttak:

 • Innarbeide gode prosedyrer for rask melding og utrykning.
 • Hund og jeger må raskt ut i terrenget. Minst mulig aktivitet i terrenget i forkant.
 • Ja holdning i kommunen, alle søknader for uttak blir videresendt.
 • Aktiv på søknader om midler for å trene hunder og jegere.
 • Færre og mere profesjonelle jaktlag. Gjerne samarbeid mellom flere kommuner.
 • Skadefellingsuttak holdes utenfor lisensjakta.
 • Ved skadefellingsuttak benyttes hensiktsmessige midler eks. helikopter.
 • Ved dokumentasjon av skadedyr bør det holde med erfarne gjetere/saueeiere med foto som dokumentasjon. Verdifull tid går tapt før SNO kontakt er på stedet. Alternativt bør jegere være med i følget sammen med SNO.
 • Investere i viltkamera, jervkasse og utstyrskasse klar for jakt.
 • Kommunens skjønnsmidler brukes aktivt.
   

På regionalt og nasjonalt nivå:

 • I Region 6 bør en være mere aktiv på uttak under lisensjakta. Områder der tapene er størst bør prioriteres.
 • Tillate bruk av lys i jakt på jerv under lisensjakta.
 • Økt uttak på vårsnø.
 • Oppheve forbudet på løs-på-drevet-halsende-hund.
 • Tillate Plotthunder.
 • Forenkle regelverket for erstatning.»
   

AP v/Bjørn Iversen fremmet følgende oversendelsesforslag:
«Saken oversendes formannskapet».

Ved alternativ votering mellom forslaget fra SP og forslaget fra AP, ble forslaget fra AP vedtatt med 22 stemmer. 13 stemte for forslaget fra SP.

VEDTAK:
Saken oversendes formannskapet. 

 

Til toppen av siden

Publisert: 21.10.2013 08:00 Sist endret: 14.04.2016 13:15
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS