Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 28.10.13 - PS 71/13 Utbygging av boligfelt Forbregd Lein del III, 3. byggetrinn

Saksbehandler : Oddvar Govasmark

Arkivref :  2013/3947 - /M00

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 15.10.2013 75/13
Formannskapet 17.10.2013 82/13 
Kommunestyret 28.10.2013 71/13

 
Saksprotokoll i Verdal formannskap - 17.10.2013

BEHANDLING:
Innstilling fra komite plan og samfunn ble utlagt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret godkjenner igangsetting av nødvendige kommunaltekniske arbeider for boligområdet Forbregd-Lein Del III 3. byggetrinn innenfor en kostnadsramme på kr 11.000.000,- inkl.mva.
   
 2. Utbyggingen finansieres ved bruk av ubundet kapitalfond/investeringsfond.
   
 3. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre de nødvendige budsjettjusteringer samt inngå kontrakt med entreprenør. 
   

 

Rådmannens innstilling:

 1. Kommunestyret godkjenner igangsetting av nødvendige kommunaltekniske arbeider for boligområdet Forbregd-Lein Del III 3. byggetrinn innenfor en kostnadsramme på kr 11.000.000,- inkl.mva.
 2. Utbyggingen finansieres ved bruk av ubundet kapitalfond/investeringsfond.
 3. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre de nødvendige budsjettjusteringer samt inngå kontrakt med entreprenør.
   

 
Saksprotokoll i Komité plan og samfunn i Verdal - 15.10.2013

BEHANDLING:
Virksomhetsleder Teknisk drift, Bård Kotheim, redegjorde for saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret godkjenner igangsetting av nødvendige kommunaltekniske arbeider for boligområdet Forbregd-Lein Del III 3. byggetrinn innenfor en kostnadsramme på kr 11.000.000,- inkl.mva.
   
 2. Utbyggingen finansieres ved bruk av ubundet kapitalfond/investeringsfond.
   
 3. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre de nødvendige budsjettjusteringer samt inngå kontrakt med entreprenør. 
   

 

Vedlegg:
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Diverse dokumenter vedrørende prosjektering, anbudsdokumenter og anbudsprotokoll
 

Saksopplysninger:
Forrige utbyggingsetappe i Forbregd-Lein, del III 2. byggetrinn, ble ferdigstilt i september 2011. Tomtene i området er nå stort sett solgt og bebygd. Videre utbygging med kommunaltekniske arbeider og klargjøring til byggeklare tomter i 3. byggetrinn er derfor nødvendig for å kunne tilby attraktive eneboligtomter.

Reguleringsplanen for Forbregd-Lein del III 3. byggetrinn ble godkjent den 26.11.2012 og inneholder utbygging av 30 nye boligtomter.

Kartutsnitt som viser reguleringsområdet

Kartutsnitt 2 som viser reguleringsområde

Kommunalteknisk utbygging til byggeklare tomter omfatter utbygging av offentlige veg, vann og avløpsanlegg, gatelys samt stikkledninger inn til hver enkelt tomt. Kabeletatene sørger i tillegg for legging av strømforsyning og internett. I tillegg skal eksisterende veger, Andevegen og Moholtvegen, opprustes. Av nøkkeltall kan nevnes 700 meter grøft for V/A-anlegg, 32 kummer, 500 meter vannledning, 1500 meter avløpsledning og 700 meter ny veg.

Det er gjennomført åpen anbudskonkurranse. I skrivende stund er anbudene ikke kontrollert. Anbud er mottatt fra Røstad Entreprenør, Farbu & Gausen, Austad maskin, Anton letnes og Odd Einar Kne. Protokoll fra anbudsåpning viser priser fra ca 8 millioner kr til vel 10 millioner kr.

Vurdering:
Rådmannen foreslår at kostnadsrammen settes til 11 millioner inkl.mva.. Det skal da, i tillegg til anbudet, dekke prosjektering/byggeledelse, offentlige avgifter, uforutsette utgifter/reserve og noe mer oppgradering (asfaltering) av Moholtvegen enn det som er lagt inn i anbudet.

Pengene fra tomtesalget skal gå tilbake til ubundet finansieringsfond og det anslås en tomtepris på 350.000,- til 400.000,- pr tomt avhengig av tomtestørrelse. Med slik tomtepris forventes det at feltet bygges ut til selvkost.

Rådmannen tilrår igangsetting av nødvendige kommunaltekniske arbeider slik at reguleringsområdet Forbregd-Lein Del III 3. byggetrinn kan utbygges innenfor en kostnadsramme på kr 11.000.000,-.. 
 

 

     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 21.10.2013 09:09
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS