Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 29.04.2013

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato: 29.04.2013
Tid: 18:00 -21:50
Til stede : 35 representanter. Trude Holm fratrådte som inhabil i sak 30/13. Til stede 34 representanter. John Hermann fikk permisjon og forlot møtet under sak 30/13. Til stede 33 representanter.

Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste som Word - Protokoll som Word - Videoopptak fra møtet

 

Alle vedlegg samlet i en PDF-fil

 

Kulturinnslag, sang ved Frida Martine Aksnes Vada - video
Åpning, opprop og merknader - video

 

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtakVideo
PS 27/13 Godkjenning av møteprotokoll  02.04.13 Protokoll video
PS 28/13 Disponering av investeringsmidler til kultur- og idrettsanlegg i investeringsbudsjett 2013 Saksframlegg Protokoll video
PS 29/13 Fylkesvegplan 2014 - 2017 Saksframlegg Protokoll video
PS 30/13 Tilstandsrapport grunnskolen 2012 Saksframlegg Protokoll video
PS 31/13 Detaljregulering Storholmen - 1721/234/1 Saksframlegg Protokoll video
PS 32/13 Orientering - Protokoll video

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppmøte kommunestyrets møte 29.04.2013
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Gerd Janne Kristoffersen DNA Medlem Nei Forfall
Rolf Tømmerås DNA Medlem Nei Forfall
Jonny Arild Haugan DNA Medlem Ja  
Lennart Johansson DNA Medlem Ja  
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Nei Forfall
Bjørn Jorodd Holmli DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Kjetil Aarstad DNA Medlem Ja  
Bjørn Aarstad DNA Medlem Ja  
Berit Gustad Nessø DNA Medlem Ja  
Kjell Woll Sigurdsen DNA Medlem Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Torill Elverum DNA Medlem Nei Forfall
Terje Aksnes SP Medlem Ja  
Vigdis Haldorsen SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Andor Jermstad SP Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Ja  
John Hermann FRP Medlem Ja  
Berit Musum FRP Medlem Nei Forfall
Signar Musum FRP Medlem Ja  
Anita Karlsen SV Medlem Nei Forfall
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Ja  
Arild Kvernmo Pedersen Uavhengig Medlem Nei Forfall
Anne Grete L. Valbekmo H Medlem Ja  
Knut Snorre Sandnes H Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Johannes Rosvold V Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Inga Astrid Hildrum DNA Varamedlem Ja Einar Asbjørn Tromsdal
Thor Bertil Granum DNA Varamedlem Ja Rolf Tømmerås
Emmanuel Glordy Bowah DNA Varamedlem Ja Torill Elverum
Kirsten Johansson Malmo DNA Varamedlem Ja Gerd Janne Kristoffersen
Anne Kolstad SV Varamedlem Ja Anita Karlsen
Silje Heggdal Sjøvold H Varamedlem Ja Arild Kvernmo Pedersen
Tore Landstad FRP Varamedlem Ja Berit Musum

 

 

 

 

 

 

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  


Det ble før møtet ble satt gitt følgende orienteringer:

 

 

PS 27/13 Godkjenning av møteprotokollTil toppen av sidenvideo

 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.04.2013

 

 

BEHANDLING:

Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:

 

«Protokoll fra møte 2. april 2013 godkjennes.»

 

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

 

Protokoll fra møte 2. april 2013godkjennes.

 

 

 

PS 28/13 Disponering av investeringsmidler til kultur- og idrettsanlegg i investeringsbudsjett 2013Til toppen av sidenvideo

 

 

 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.04.2013

BEHANDLING:

 

 

 

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

 

Kommunestyret vedtar at 2,5 mill kroner som er avsatt i investeringsbudsjett 2013 til kultur- og idrettsanlegg disponeres til ombygging av hovedbanen på Sentralidrettsanlegget på Ørmelen fra gressbane til kunstgressbane.

 

 

 

 

 

 

PS 29/13 Fylkesvegplan 2014 - 2017Til toppen av sidenvideo

 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.04.2013

BEHANDLING:

SP v/Marit Voll fremmet følgende tilleggsforslag som fjerde merknad til handlingsprogrammet:

«FV 759 Stiklestad – Steinkjer bør inn på prioriteringslista for planperioden.»

Det ble først votert over tilleggsforslaget fra SP vedtatt med 31 mot 4 stemmer.

Det ble deretter votert ble formannskapets innstilling med vedtatt tilleggsforslag som ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 

Verdal kommune har følgende merknader til handlingsprogrammet:

 • Fv. 166, Fleskhus – gang-/sykkelveg bør prioriteres på topp blant kommunens prosjekter.
 • Fv. 160, Skjækerfossen – Vera bør inn på prioriteringslisten for planperioden.
 • Fv. 170, Lein – Steinkjer grense bør inn på prioriteringslisten for planperioden.
 • Fv. 759 Stiklestad – Steinkjer bør inn på prioriteringslista for planperioden.


For øvrig gir kommunen sin tilslutning til de prioriteringer som er foreslått i Fylkesvegplanen 2014 – 2017.

 

 

PS 30/13 Tilstandsrapport grunnskolen 2012 Til toppen av sidenvideo

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.04.2013

BEHANDLING:

Trude Holm meldte seg inhabil, jfr. kommunelovens § 40.3. Er saksbehandler på saken og har tilrettelagt grunnlaget for avgjørelse. Ved votering ble Trude Holm enstemmig erklært inhabil. Til stede: 34 representanter. John Hermann fikk permisjon og forlot møtet. Til stede: 33 representanter.

 

Høyre v/Silje Heggdal Sjøvold fremmet følgende alternativt forslag til vedtak:

«Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2012 tas til orientering og legges til grunn i videre arbeide. Følgende punkter skal vektlegges:

 1. Kommunestyret ber rådmannen legge frem resultater fra "Vuku-prosjektet"
 2. Kommunestyret ber rådmannen utrede konsekvenser av en innføring av undervisningsvurdering fra 8. trinn.Kommunestyret ber administrasjonen vurdere søknad om å få innføre valgfritt skriftlig sidemål på ungdomsskolenivå.»

Det ble først votert over formannskapets innstilling som ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert punktvis over Høyres forslag med følgende resultat:

Pkt. 1 – vedtatt med 29 mot 4 stemmer.

Pkt. 2 – vedtatt med 29 mot 4 stemmer.

 

 

Pkt. 3 – falt med 12 mot 21 stemmer.

 

 

VEDTAK:

 

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2012 tas til orientering.

Følgende punkter skal vektlegges i det videre arbeidet:

 1. Kommunestyret ber rådmannen legge frem resultater fra "Vuku-prosjektet"
 2. Kommunestyret ber rådmannen utrede konsekvenser av en innføring av undervisningsvurdering fra 8. trinn.

 

 

 

PS 31/13 Detaljregulering Storholmen - 1721/234/1Til toppen av sidenvideo

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.04.2013

 

BEHANDLING:

Trude Holm tiltrådte igjen. Til stede 34 representanter.

Ved votering ble innstillingen fra plan og samfunn enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljregulering Storholmen, 1721/234/1, dat. 08.01.2013, rev. 09.04.2013.

 

 

 

 

PS 32/13 OrienteringTil toppen av sidenvideo

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.04.2013

BEHANDLING:

Det ble før møtet ble satt gitt følgende orienteringer:


Rådmannen orienterte:

 • Arbeidet med økonomiplan 2014 – 17 er startet opp. Rådmannen vil legge inn treffpunkt mellom administrativ og politisk ledelse undervegs i prosessen.
 • Regnskap 2012 behandlet i kontrollutvalget i dag. Kommer til kommunestyret for behandling 29. mai.
 • Tilsyn med fokus på kvalifiseringsprogrammet (Lov om sosiale tjenester) gjennomført i kommunen 24. og 25. april.
 • Lønnsoppgjøret 2013 pågår, et mellomoppgjør.
 • Arbeidet med helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse er igangsatt, jf tilsyn i januar fra Fylkesmannen.
 • Verdal kommune er tildelt 75 % stilling til barnevern, etter søknadsrunde om stillinger.
 • Klagesaksbehandlingen for eiendomsskatt.
 • Statement 16. mai.


Ordfører orienterte om:

 • Arild K. Pedersen har meldt seg ut av Høyre. Ordfører minner om at det i henhold til kommuneloven er personen som er valgt inn i utvalg og ikke partiet, og de vervene han har er personlige disse vil han sitte i ut valgperioden 2011-2015.
 • Generalforsamling avviklet i Verdal boligselskap.
 • Offisiell åpning av boligkontor 19. april. Rosende omtale fra Husbanken for vårt arbeide på dette området helt fra 2006.
 • Landbrukslagene i Verdal inviterte til landsbruksdag 11. april. Besøk hos gårdbrukere og avslutning med paneldebatt.
 • KS hovedarrangement avholdt i Oslo 23. og 24. april - Den norske kommunedagen i tillegg til kommunalpolitisk toppmøte.
 • Generalforsamling avviklet i Innherred Produkter.
 • Årsmøte avviklet i Interkommunalt utvalg for akutt forurensning.
 • Generalforsamling avviklet i SNK og Tindved – her vil kommunestyret få orientering før sommerferien.
   '


Til toppen av siden

Publisert: 18.02.2013 09:32 Sist endret: 23.12.2020 13:18
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS