Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 29.09.14- PS 74/14 Kinogården AS - kommunalt lån

Saksbehandler : Trond Selseth

Arkivref : 2012/2743 -/

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 18.09.2014 75/14
Kommunestyret 29.09.2014 74/14

 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.09.2014

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Verdal kommune innvilger et lån på samlet kr. 21.580.000,- til Kinobygget AS til de samme betingelser som kommunen oppnår ved låneopptak.Utlånet finansieres ved opptak av lån.

 

Rådmannens innstilling:

  1. Verdal kommune innvilger et lån på samlet kr. 21.580.000,- til Kinobygget AS til de samme betingelser som kommunen oppnår ved låneopptak.
  2. Utlånet finansieres ved opptak av lån.
     

Vedlegg:
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Ved behandlingen av «Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017» (K-styresak 085/13) fattet Verdal kommunestyre vedtak om å overta alle aksjene i Kinobygget AS. Selskapet har vært eid av Verdal kommune (40 %), Grande Eiendom Holding AS (30%) og Coop Inn-Trøndelag SA (30%). Kjøpet av aksjene ble gjennomført i juni 2014 slik at selskapet nå er 100 % eid av Verdal kommune.

Vurdering: 
Rådmannen ser det som hensiktsmessig å få avviklet selskapet så raskt som mulig og ta eiendommen inn i den kommunale eiendomsporteføljen. Det tas sikte på å få avviklet generalforsamling og etablert avviklingsstyre i månedsskiftet september/oktober. Ved å avvikle selskapet og organisere det som et «ordinært» kommunalt bygg vil medføre en reduksjon i kostnadene på anslagsvis 1,0 millioner kroner årlig (hovedsakelig reduserte husleie) jfr. K-styresak 068/14. Renter og avdrag er derfor finansiert, og vel så det, sett opp mot redusert husleie.

Selskapet har 4 lån på samlet kr. 21.580.000,- som rådmannen anbefaler blir innfridd, og at Verdal kommune yter selskapet et nytt lån på tilsvarende beløp for å erstatte disse. To av lånene er tatt opp i Sparebank 1 Midt-Norge, de to øvrige er ytt av de tidligere eierne COOP Inn-Trøndelag SA og Grande Eiendom Holding AS. Ved å innfri disse lånene vil selskapet få bedre lånebetingelser ved å låne tilsvarende beløp av Verdal kommune, samtidig vil det bidra til en ryddigere prosess med færre aktører for å få avviklet selskapet (lånet vil da betales tilbake til kommunen og inngå i kommunens ordinære låneportefølje som en finansiering av et kommunalt bygg). Selskapet selv dekker eventuell rentesaldo ved innfrielse av lånene.

Rådmannen anbefaler at Verdal kommune låner ut kr. 21.580.000,- til det heleide kommunale selskapet Kinobygget AS. Lånet gis til de samme betingelser som kommunen oppnår ved låneopptak. Selskapet innfrir lånet ovenfor Verdal kommune i det øyeblikket selskapet avvikles.


   Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 22.09.2014 13:12
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS